AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Nightwish - 《Nightwish作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-3-4 11:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
001.jpg , F3 Z5 G  t; E. Y

! p6 X- m+ n8 T, g/ ^( W8 F
7 Y7 O7 A) P, G" u% QNightwish简介
- q; g* u7 J+ v9 I9 uNightwish(夜愿,台湾译名“日暮颂歌”)是一支成立于1996年来自芬兰的剧院金属(美声金属)乐队。乐队大多数歌曲的词由键盘手托马斯·霍洛帕尼所撰写,前任女主唱塔雅·图仑尼的声音使得夜愿扬名国际。在2005年10月塔雅·图伦尼被开除后,他们找到了Anette接任,并且也增加了贝斯手马可·希耶塔拉的声部。夜愿的音乐风格除了剧院金属和新金属,还有其他音乐元素。托马斯曾经形容他们的音乐为“用女声表现的旋律金属”。
2 y! X4 ]- g5 j/ h/ q4 q' H
5 K! p. b2 o- e- C0 d# W8 ]2 M  S5 u3 i/ W6 v: m
├─1997 - Angels Fall First
; u% I1 g) o4 C, ^/ M│      01 Elvenpath.m4a! \) e( T1 H* ~0 }& }( B" n! t+ {
│      02 Beauty and the Beast.m4a: j# H& x: G9 `. v, V' S
│      03 The Carpenter.m4a
  J) l+ g" v7 a  s  B│      04 Astral Romance.m4a
( E8 Z4 W7 t$ y( U3 Q+ Q  B0 V7 }│      05 Angels Fall First.m4a  X, Z- K4 q; j! W8 Y2 X. S
│      06 Tutankhamen.m4a0 v! T9 W; r+ e1 Y* }
│      07 Nymphomaniac Fantasia.m4a6 d% G- u" |. E: B
│      08 Know Why the Nightingale Sings.m4a) X4 A; K5 u3 f/ s. J9 u
│      09 Lappi, Pt. 1 Era?maaja?rvi.m4a6 b7 q8 ^/ `; @  m6 U
│      10 Lappi, Pt. 2 Witchdrums.m4a
3 U+ [; C+ A+ N$ ~│      11 Lappi, Pt. 3 This Moment Is Eternity.m4a+ x/ r4 ^& _% Q; Y0 I; E
│      12 Lappi, Pt. 4 Etia?inen.m4a, o# k( ~/ m  I
│      13 Return to the Sea.m4a6 `  z) k  H! K4 p) v
│      14 Nightwish (Demo 1997).m4a  M) h4 K7 B0 i! v. O
│      15 The Forever Moments (Demo 1997).m4a, ]* ~, {* V! K' S/ Z: B9 t2 t
│      16 Etia?inen (Demo 1997).m4a
  d8 [2 s4 D2 I: v" L3 N6 W/ b│      
$ Q: G0 n' I+ ^9 {├─1998 - Oceanborn) b, G3 r* ]0 z3 }* Y9 }
│      01 Stargazers.m4a- V  o, \( x+ w) X
│      02 Gethsemane.m4a
* c: @/ w1 ]/ d0 `* T) j│      03 Devil & the Deep Dark Ocean.m4a
! ]& B: c  u$ J( Y5 l5 L2 s│      04 Sacrament of Wilderness.m4a0 G- D0 i. s" J  }; J3 }8 G4 v
│      05 Passion and the Opera.m4a
2 U, r/ I, P# p/ O, G, u* R2 S│      06 Swanheart.m4a& c7 [" f0 R% J- U6 D: ?- n. Y
│      07 Moondance.m4a. c; [) I) P! y" M- }( m  l
│      08 The Riddler.m4a# B+ p1 z- V  c# Y7 c& D% a3 ~" J
│      09 The Pharaoh Sails to Orion.m4a
: f* [5 D( C* n! a5 e│      10 Walking In the Air.m4a* O$ j. N$ l$ B
│      11 Sleeping Sun.m4a
/ }4 n4 D6 @# O6 z$ E, E. [│      12 Nightquest.m4a9 a" a8 O; @( A7 S# J1 y& q7 \
│      13 Sleeping Sun (Live at Summer Breeze Open Air).m4a( U* z% `# J2 s; v
│      14 Swanheart (Live at Pakkahuone).m4a
5 N' W2 D- v. \# V2 f│      15 The Pharaoh Sails to Orion (Live at Pakkahuone).m4a
0 q! s' G# q1 s0 R6 l7 |│      
- c3 \2 i2 J$ K7 T, `8 b' K4 h% U├─2000 - Wishmaster5 J6 V9 H& ?& ~3 R) l* k+ ~
│      01 She Is My Sin.m4a: T  b4 f+ ]5 p1 P0 ~8 l
│      02 The Kinslayer.m4a
+ ?: o$ I' C: J( B│      03 Come Cover Me.m4a
3 A: i! k/ B! O) J│      04 Wanderlust.m4a* d' f1 @. k9 i+ }8 K5 p
│      05 Two for Tragedy.m4a
& s2 B, g5 j6 D' E- K9 F/ @│      06 Wishmaster.m4a
7 J, Y9 f! `9 }% W│      07 Bare Grace Misery.m4a
# ?, H& A- z: J│      08 Crownless.m4a8 n- i3 w0 `! E' e* W- T
│      09 Deep Silent Complete.m4a
0 b6 ^8 g0 s4 h8 Q% a│      10 Dead Boy's Poem.m4a
" Y- ~$ c( `/ W+ c: Z│      11 FantasMic.m4a1 b. r4 T' G0 ?7 ^! c6 B
│      12 Sleepwalker (Eurovision Version).m4a' P. V& B% O6 {# t* S
│      13 Wanderlust (Live at Pakkahuone).m4a4 W0 o2 i& Q* Z: C  p8 E
│      14 Deep Silent Complete (Live at Pakkahuone).m4a
/ P; I! p5 T/ Z$ R( [; `6 e│      
$ ?6 N+ U% i% x/ w├─2001 - Over the Hills and Far Away
0 x+ ]6 Q! B  ?, v5 W. A│      01 Over The Hills And Far Away.m4a" Q# n7 R' i( u" V! E( L# K
│      02 10th Man Down.m4a
. [! O! d; A, s4 c* p! t" J│      03 Away.m4a
8 a8 X, u5 M; L" K$ Q│      04 Astral Romance (Remake 2001).m4a
6 F6 }0 {9 O0 J│      05 The Kinslayer (Live at Pakkahuone).m4a
- H7 K$ J2 c3 r, `7 p% _% u% X│      06 She Is My Sin (Live at Pakkahuone).m4a+ s# u' a# z! A6 }6 _
│      07 Sacrament Of Wilderness (Live at Pakkahuone).m4a% R5 y- Z3 l  N6 w+ C- N
│      08 Walking In The Air (Live at Pakkahuone).m4a
. L5 A% S7 \6 k5 F+ u$ }& w( _% k1 Z│      09 Beauty & The Beast (Live at Pakkahuone).m4a3 Z' ~3 R  y$ q; V
│      10 Wishmaster (Live at Pakkahuone).m4a4 S3 ~1 i7 r1 [" m
│      11 10th Man Down (Live at Summer Breeze Open Air).m4a9 t0 `% I, G; a, s, W
│      12 Over the Hills and Far Away (Live at Summer Breeze Open Air).m4a
6 G& C4 |- j' x6 a* Z, J1 Y│      
5 w, J2 T0 e* R  b├─2002 - Century Child7 ?, C# e+ m" m" G" h9 r
│      01 Bless the Child.m4a
: X) q0 H* ^7 K9 Q- u. }$ }: ~│      02 End of All Hope.m4a
/ f8 F/ }9 B) C1 B2 c│      03 Dead to the World.m4a
+ _, g4 E0 U8 d+ t5 V( t│      04 Ever Dream.m4a5 w3 a% a" w, h$ t+ N" D5 C
│      05 Slaying the Dreamer.m4a
0 }+ r$ v1 j3 e│      06 Forever Yours.m4a; Q% l8 n* O$ x) k* ?+ i
│      07 Ocean Soul.m4a4 G: C0 C; G, x* r- N3 r
│      08 Feel For You.m4a
8 ]/ X" b' g+ f6 A( d% Y│      09 The Phantom of the Opera.m4a1 J: p# I" a$ Y0 R
│      10 Beauty of the Beast.m4a6 i( P; d5 t: n1 M9 S' D* J
│      11 Lagoon.m4a- ]% H1 F7 P; ?: w( m+ B
│      12 The Wayfarer.m4a$ |: F  g0 l# D/ D1 Q& I
│      13 Bless the Child (Edit).m4a
+ ?& B9 M) |' R- O│      14 End of All Hope (Live at Summer Breeze Open Air).m4a
8 I. y- J. u1 Q4 l+ ]$ u│      15 Dead to the World (Live at Summer Breeze Open Air).m4a
$ Y! L/ s; [% ~2 |( H5 w  l│      
- p/ O/ o% b4 v/ n& Z$ x+ Y├─2004 - Once
( k% K6 C3 ?0 \& ?$ M│      01 Dark Chest of Wonders.m4a
! e* s( y% W  H, M│      02 Wish I Had an Angel.m4a. W6 F1 R0 [3 r# @$ q
│      03 Nemo.m4a2 ~: S. @2 ?  \8 k3 T
│      04 Planet Hell.m4a
/ _" M+ X; N2 e& N│      05 Creek Mary's Blood.m4a6 Q! N! c9 D" E$ m
│      06 The Siren.m4a' b) z) d: W: k2 }
│      07 Dead Gardens.m4a' [5 D. O& `, m* I, K# X2 q
│      08 Romanticide.m4a* j. e3 ?2 v- }: Z( l) _
│      09 Ghost Love Score.m4a
  @9 d- I- Z+ A1 ?1 g% }│      10 Kuolema Tekee Taiteilijan.m4a1 O8 Y5 c6 F! F
│      11 Higher Than Hope (With Wind Sound Effect).m4a& M) |% f8 W) P7 j! L1 {& A* s
│      12 White Night Fantasy.m4a
2 a  D4 `) q. X5 ?7 N6 e% D  N6 t│      13 Live to Tell the Tale.m4a, d9 A( \! _  n/ ]( }& _1 z
│      
  z4 l. G: e! n/ i1 Q9 f├─2005 - Highest Hopes - The Best of Nightwish% b+ X" J% C# X9 U
│      01 Wish I Had an Angel.m4a* f/ K: R! f  c) Q
│      02 Stargazers.m4a5 p+ q, G$ H7 U
│      03 The Kinslayer.m4a. F& a) F" K( J  z5 p' ~
│      04 Ever Dream.m4a
2 ]7 [5 C# h* R7 a! b4 O! n│      05 Elvenpath.m4a
# ^6 _% K' U9 s# {7 o2 |2 _│      06 Bless the Child.m4a5 _% ~* T7 }; L& @8 S0 v2 x
│      07 Nemo.m4a' F) q9 n6 H7 k  c  f, Y% K
│      08 Sleeping Sun (2005 Version).m4a. g4 o; e; W! l/ A( ~: N9 W
│      09 Dead to the World.m4a
: D+ n! N  f: ?% r; @7 E5 B│      10 Over the Hills and Far Away.m4a
; b$ V+ G/ v: u  S  a2 o│      11 Deep Silent Complete.m4a
8 m- i0 E. E2 D* a7 Q; p( a5 \# `│      12 Sacrament of Wilderness.m4a
+ h, N, t% }% b  \/ ?% L│      13 Walking In the Air.m4a
4 ]- b8 h; h* z2 Y% j) [) J0 e0 @│      14 Wishmaster.m4a
1 ~7 L% f8 t4 w4 Q8 g│      15 Dead Boy's Poem.m4a4 `6 K+ U- S5 t% d3 z" s
│      16 High Hopes.m4a
& n8 J5 a9 x9 E) l! |9 h1 y1 S│      
0 d3 F" l/ S( A+ I9 m; J5 i8 r├─2006 - Bless the Child (International Edition)
% @' I1 S2 d" i$ L- m│      01 Bless the Child.m4a
: k4 j+ ~# x2 T/ V│      02 The Wayfarer.m4a
5 m3 v) _3 L$ F3 h2 ]% g│      03 Come Cover Me (Live at Pakkahuone).m4a
2 y! }" b# n# O│      04 Dead Boy_s Poem (Live at Pakkahuone).m4a3 U, o" C/ R/ Z6 H' L
│      05 Once Upon a Troubador.m4a" L; t: d8 v3 z3 L9 O
│      06 Return to the Sea.m4a# X5 f2 U6 p" n8 D6 Z6 q4 J
│      07 Sleepwalker.m4a
, H9 I6 l: x3 G9 t, H# y+ u│      08 Nightquest.m4a: f- I* \" r" U. h0 g, a
│      0 r5 o' W9 m2 _+ ]5 a. y
├─2007 - Dark Passion Play (Double Disc Version)) Q5 f0 y; n/ i4 O1 e# [' A5 L
│      1-01 The Poet and the Pendulum.m4a
1 S3 H  K4 H' ?- }; t│      1-02 Bye Bye Beautiful.m4a5 |! j/ G$ c7 a; L" E/ i0 t. A
│      1-03 Amaranth.m4a
3 G2 }- }. {% s│      1-04 Cadence of Her Last Breath.m4a. O2 D6 p/ c( N! d6 g- t
│      1-05 Master Passion Greed.m4a9 T5 n( y+ t6 j7 V* U
│      1-06 Eva.m4a
9 Q& Q  E% R% ^│      1-07 Sahara.m4a/ z1 l% [# {; H/ u6 T; H$ K) e# Y7 p
│      1-08 Whoever Brings the Night.m4a
$ |% T" f4 W8 r2 ]6 k│      1-09 For the Heart I Once Had.m4a
) K7 K2 |/ i1 b7 d1 P6 a3 I: a6 T4 K│      1-10 The Islander.m4a5 i. R1 |' ?* [& ?9 t9 z
│      1-11 Last of the Wilds.m4a
8 N' f' A: N6 M1 Z" v5 n( F│      1-12 7 Days to the Wolves.m4a
% x7 K* n& \& A& h8 M4 G6 J2 @│      1-13 Meadows of Heaven.m4a0 U* R, R3 Y0 Q7 ~) E  W0 z
│      1-14 Reach (Amaranth Demo Version) [Bonus Track].m4a- M8 {' Y. I* t( F0 M
│      2-01 The Poet and the Pendulum (Instrumental).m4a" F& P4 Q6 U" t, z+ T0 S- U4 X
│      2-02 Bye Bye Beautiful (Instrumental).m4a0 n: R/ l* o5 V  g6 r9 Q- c0 K# |
│      2-03 Amaranth (Instrumental).m4a
- u6 y6 k7 Q0 N│      2-04 Cadence of Her Last Breath (Instrumental).m4a
( t8 w% F* s( W6 Y, G9 P│      2-05 Master Passion Greed (Instrumental).m4a
9 w# {+ U$ N7 [( ]( _5 ]│      2-06 Eva (Instrumental).m4a
) ?& P- {( u/ q5 L1 C: j# E│      2-07 Sahara (Instrumental).m4a$ h( h& s+ S! a
│      2-08 Whoever Brings the Night (Instrumental).m4a/ Q" ?" f( k* `+ S1 y0 T. k
│      2-09 For the Heart I Once Had (Instrumental).m4a
2 c& {& Q/ r; H│      2-10 The Islander (Instrumental).m4a$ R  m+ v/ S  ~4 r* y: a' r$ K
│      2-11 Last of the Wilds (Instrumental).m4a
, q* [- J  {! c1 ]- {/ @│      2-12 7 Days to the Wolves (Instrumental).m4a
: Y1 g' k/ v. h4 b" h, G│      2-13 Meadows of Heaven (Instrumental).m4a
, K, m3 L: t8 |. x│      Digital Booklet - Dark Passion Play (Double Disc Version).pdf* P8 f2 g& z& M7 w+ ~- m
│      
5 [" b  Z$ ^& H  U% t; Q4 ^├─2008 - Bye Bye Beautiful - EP
3 B9 @) M; Y0 ?! G7 h" F│      01 Bye Bye Beautiful.m4a% {- h* R  O" A+ q: X- C( G, y9 u; P
│      02 The Poet and the Pendulum (Demo Version).m4a/ a/ e$ I6 {7 i* s/ J5 c* ?
│      03 Escapist.m4a
: `  r3 H4 R  V1 r, P! T7 ^│      04 Bye Bye Beautiful (DJ Orkidea Remix).m4a' `# {2 g2 ?5 ^* C! A  }
│      
* s  v4 D6 ]  G# |├─2008 - The Islander - EP
6 b- u* `9 F0 K0 I5 _0 \9 l│      01 The Islander (Edit).m4a
2 Y" R2 [; N8 m& q5 X( _│      02 The Islander.m4a, i5 |" t7 T! W! n
│      03 Escapist (Instrumental Version).m4a1 f+ a: M2 Z: U+ u4 b) }0 p
│      04 Meadows of Heaven (Orchestral Version).m4a
. }" I" Q( u! f  R│      
' v+ f9 y( c9 a0 O1 O8 j& @4 J6 o├─2008 - The Sound of Nightwish Reborn - Early Demos for Dark Passion Play, {4 S3 i, Z" @  p6 d7 [; H
│      01 Escapist.m4a
; Z7 a* @1 [' E4 |│      02 Reach (Amaranth Demo Version).m4a
7 y% n2 [* h; k# `│      03 Eva (Orchestral).m4a
# X2 m/ i3 x0 x4 @. d│      04 While Your Lips Are Still Red.m4a
  Z4 f9 e- ]/ t: E8 N4 T│      05 The Poet and the Pendulum (Demo Version).m4a
1 w) Z/ n+ V. k8 O: x% z9 I│      06 Amaranth (Orchestral).m4a7 M$ }: f0 T# G) `8 d. ~+ Y
│      07 Eva (Demo).m4a' o' z/ E* t/ M6 a" G# T
│      08 Bye Bye Beautiful (DJ Orkidea Remix).m4a
4 `5 E0 }( }; Q& L7 N+ x│      09 Meadows of Heaven (Orchestral).m4a: T- }2 z* T7 k7 T" I7 X/ D6 m
│      
3 I9 b" e% ^& R8 H├─2009 - Made In Hong Kong (and Various Other Places)
: W: v" Z- S: ?│      01 Bye Bye Beautiful (Live).m4a2 j. O; @' E$ K5 t# o+ S
│      02 Whoever Brings the Night (Live).m4a
6 r: c! q! {+ u0 i* e│      03 Amaranth (Live).m4a5 x- ]4 }) G6 f* g( ^6 V
│      04 The Poet and the Pendulum (Live).m4a
0 J0 h  R# Q, K& J│      05 Sahara (Live).m4a% O7 C- K) R/ S# ^
│      06 The Islander (Live).m4a
: x7 H$ j9 {. Y5 t│      07 Last of the Wilds (Live).m4a
3 M5 i  q6 ^3 `  D7 Q+ h- y: P│      08 7 Days to the Wolves (Live).m4a$ L5 k9 \: ~2 u; L: V% g
│      09 While Your Lips Are Still Red.m4a
; E: k# ^* v) I' K# H, J: |8 @6 r│      10 Escapist.m4a' ]3 x( z; f2 s/ D
│      11 Cadence of Her Last Breath (Demo).m4a
# U2 k2 z4 K# D, P" y│      ) g2 ?# T- ^- ~! D1 [" i
├─2011 - Imaginaerum (Deluxe Bonus Version)5 @3 f" B, K, `2 j6 p# @. q/ a* A
│      01 Taikatalvi.m4a
+ i3 U. ^4 v; Z│      02 Storytime.m4a" k/ U, [4 Z+ P, z
│      03 Ghost River.m4a
& e8 z" r; Z! o  \. {* W8 ]│      04 Slow, Love, Slow.m4a5 L3 x$ f6 P; g+ l3 C# X6 P5 K
│      05 I Want My Tears Back.m4a
4 C* [, S! N$ [/ d8 P/ l9 q+ g│      06 Scaretale.m4a
6 ^3 Q- `/ Z( Y% `( k/ N│      07 Arabesque.m4a
( ~  w/ q6 B( [│      08 Turn Loose the Mermaids.m4a- w: E. T* U  ^7 e
│      09 Rest Calm.m4a
) V: |: C% G' [7 j# h│      10 The Crow, the Owl and the Dove.m4a
8 D. m. r9 L: U5 B│      11 Last Ride of the Day.m4a
/ f- @/ R5 Q  E0 e$ p│      12 Song of Myself.m4a$ a( t5 q4 A  B1 d* u6 b
│      13 Imaginaerum.m4a8 R7 T3 e' p% W# y9 B
│      14 Taikatalvi (Instrumental).m4a
3 U, u2 k7 F1 b/ u& f│      15 Storytime (Instrumental).m4a
5 x9 ?( _- R) o│      16 Ghost River (Instrumental).m4a4 m/ }% N5 o! x/ ~- w# G8 q, c! w$ `
│      17 Slow, Love, Slow (Instrumental).m4a
3 C5 q8 E% Y  d, z* X" I  ^/ s│      18 I Want My Tears Back (Instrumental).m4a& P7 k" v8 W# X, O3 W
│      19 Scaretale (Instrumental).m4a
; I5 a5 r& O6 r0 P/ W' O│      20 Arabesque (Instrumental).m4a
0 K' I. z' ~' ?, e* g( Q│      21 Turn Loose the Mermaids (Instrumental).m4a# |9 I. S" v3 H8 _1 z- K
│      22 Rest Calm (Instrumental).m4a- D; \4 R- F6 ^0 [& Z
│      23 The Crow, the Owl and the Dove (Instrumental).m4a
$ f8 R* ?- ^( S1 n! X# _│      24 Last Ride of the Day (Instrumental).m4a; }* x, Y* R( B3 n% X+ V! b4 f- L
│      25 Song of Myself (Instrumental).m4a
4 a% Y8 V) g( N/ _8 a│      26 Imaginaerum (Instrumental).m4a# R9 `- E# N0 ?
│      Digital Booklet - Imaginaerum (Deluxe Bonus Version).pdf
$ x: }9 D4 R& n% W│      1 d# y7 ^* s6 J
├─2011 - Storytime - Single
% ?$ \1 D1 a  M. K│      01 Storytime (Radio Edit).m4a
& j" P* C7 w! g( G│      02 Storytime.m4a3 O. m* w8 e! `& P
│      03 Storytime (Instrumental Version).m4a2 w2 ~3 s3 A: M3 v- `& H; d4 S( z2 |& ?
│      ! n6 M; ~3 A/ m  z; ~" _/ {
├─2012 - Imaginaerum (The Score) [Bonus Version]: m" \5 ]) G8 i3 H$ \- J1 G, u" e- P
│      01 Find Your Story.m4a$ ^3 _) ?# z1 _( V% X/ v+ k; k8 I
│      02 Orphanage Airlines.m4a
3 J8 k( Q) l: z5 _' m$ }│      03 Undertow.m4a) F# K) I5 e7 @! c0 C" A
│      04 Spying in the Doorway.m4a# y/ V5 Z- ?/ K. }' Y( p9 ^$ S
│      05 A Crackling Sphere.m4a
; E  z; r8 [# B0 L8 y│      06 Sundown.m4a
, I0 W8 s% e% T& g2 C│      07 Wonderfields.m4a( K/ G7 T. X8 @) E( M/ t' a- _
│      08 Hey Buddy.m4a
+ e5 H) j$ h* v- }% C│      09 Deeper Down.m4a
& R! K% r/ x9 V│      10 Dare to Enter.m4a; A# `3 T8 F! o' X8 t8 q/ b
│      11 I Have to Let You Go.m4a
$ N1 y& V) C# _' @. [' C8 J, R7 K│      12 Heart Lying Still.m4a
! i& [+ {+ h0 l/ a% p│      13 From G to E Minor.m4a. b# o) I: O9 f9 m0 K) c. o5 U
│      14 Storytime.m4v
! d+ x. Q& ]9 E% V1 M│      # s- N6 [' s' Q; u  K# s2 c
├─2012 - Imaginaerum (Tour Edition) [Bonus Video Version]
0 z' C$ u% G2 D% @+ R6 Y│      01 Taikatalvi.m4a) h: I+ _8 |  W3 k/ q- \
│      02 Storytime.m4a
) V5 p4 e1 c. Z. S, K│      03 Ghost River.m4a: W. z+ }) V- b3 \( C
│      04 Slow, Love, Slow.m4a
& u" B9 L$ x4 A+ [9 z& N│      05 I Want My Tears Back.m4a
; F) M+ F' m) q: `" w, u, u# g+ H6 B│      06 Scaretale.m4a
) W/ b. F- ^1 L│      07 Arabesque.m4a
+ @6 y! r( l: I. i% V│      08 Turn Loose the Mermaids.m4a6 p* Z/ D" W! K0 w$ Q
│      09 Rest Calm.m4a
1 m1 a" ~2 s. ?, v/ R, a│      10 The Crow, the Owl and the Dove.m4a
; {2 k" z7 h* w- U$ \  p5 d! n│      11 Last Ride of the Day.m4a' M& e8 [; l- q7 P( ?6 y% a0 _
│      12 Song of Myself.m4a
8 G/ H% k* B$ ]  ~" X│      13 Imaginaerum.m4a
) M8 h  ?! l( _' M+ U9 E: z$ ^│      14 Taikatalvi (Orchestral Version).m4a# C- P9 I8 |8 f% C+ f6 U/ j
│      15 Storytime (Orchestral Version).m4a
7 n: T9 x  C$ d: L3 I. K, F│      16 Ghost River (Orchestral Version).m4a. `* s# ^* G$ g0 A9 p3 K
│      17 Slow, Love, Slow (Orchestral Version).m4a
2 A# k+ N; W* I( h7 l│      18 Scaretale (Orchestral Version).m4a' v. {  U5 p8 o# F3 |
│      19 Arabesque (Orchestral Version).m4a
, A% ]% a6 e6 u# o3 K│      20 Turn Loose the Mermaids (Orchestral Version).m4a
- F$ H( f, N2 {2 {│      21 Rest Calm (Orchestral Version).m4a
9 T5 w( d9 b9 E* x: H│      22 The Crow, the Owl and the Dove (Orchestral Version).m4a1 t: `; ]; q1 L$ a
│      23 Last Ride of the Day (Orchestral Version).m4a
" _+ e7 h# C( J. L│      24 Song of Myself (Orchestral Version).m4a
8 B, Y, ?  s; W# s- w' A│      25 Imaginaerum (Orchestral Version).m4a" d; W, y  _; d5 o: U8 z" o3 O
│      26 Storytime.m4v
! A. A, ?5 w& Z: ?0 m5 J  o│      Digital Booklet - Imaginaerum (Tour.pdf2 s/ l9 ?1 i; }7 S' v4 ]+ T
│      
  v" _5 R( k) v. R. q3 A7 ^├─2013 - Ghost Love Score (Live)
5 w' h4 z  v$ j7 N8 @& B: ^# Q# w& d│      01 Ghost Love Score (Live).m4a
' G: [9 W8 j7 W, s$ s- I- ?  a│      
' o  v; O6 A+ L+ c; j1 Z8 L├─2013 - Showtime, Storytime (Live)! @; P  g) }+ q! O. n4 f2 ]8 ]
│      01 Dark Chest of Wonders (Live @ Wacken 2013).m4a- U; h5 s" \& @
│      02 Wish I Had an Angel (Live @ Wacken 2013).m4a* l. N/ U0 {+ S% x+ i- I' p" N5 [
│      03 She Is My Sin (Live @ Wacken 2013).m4a
8 E6 U: }8 ?6 p# Q5 E: l  Z+ v8 g& ~│      04 Ghost River (Live @ Wacken 2013).m4a. t: k( U: P7 H
│      05 Ever Dream (Live @ Wacken 2013).m4a6 _  n" y; j) O1 g% `
│      06 Storytime (Live @ Wacken 2013).m4a/ x3 I$ O" J% j" F- M; E6 x3 \
│      07 I Want My Tears Back (Live @ Wacken 2013).m4a5 j/ h7 D3 a0 L6 a1 O
│      08 Nemo (Live @ Wacken 2013).m4a/ Q. ?3 C% A5 d! Y( i# s
│      09 Last of the Wilds (Live @ Wacken 2013).m4a. g6 E# o1 R' A' h+ D9 J! ~1 Z9 ^
│      10 Bless the Child (Live @ Wacken 2013).m4a. W: N& j! t$ }) e8 @1 ^' x( H0 b" o
│      11 Romanticide (Live @ Wacken 2013).m4a7 M: d9 d  h. ~9 W; K2 U& Z3 Q
│      12 Amaranth (Live @ Wacken 2013).m4a1 j2 L8 V: |8 y! }; H
│      13 Ghost Love Score (Live @ Wacken 2013).m4a: C4 O: X( {/ b& f! z
│      14 Song of Myself (Live @ Wacken 2013).m4a0 z" v5 a2 V5 C
│      15 Last Ride of the Day (Live @ Wacken 2013).m4a
% Z8 Y) K4 C6 X│      16 Imaginaerum (Outro) (Live @ Wacken 2013).m4a
6 H" ?/ s9 X( n9 m: S│      Digital Booklet - Showtime, Storytime (Live).pdf; A' }& |4 w# w, y9 u
│      
: V9 L7 h2 T) \├─2014 - The Life and Times of Scrooge4 Q2 y7 I4 v1 b, _/ R2 B, L5 z
│      01 Glasgow 1877.m4a7 ]% i9 ~- {% A$ t; |0 {; o
│      02 Into the West.m4a/ Z7 ~/ @: Q* f
│      03 Duel & Cloudscapes.m4a
2 f( T) K" _" G8 j( L│      04 Dreamtime.m4a# f: ?& k7 ?! o' j' {
│      05 Cold Heart of the Klondike.m4a6 E4 @8 k7 B4 c! q$ C+ C) ^
│      06 The Last Sled.m4a
2 @/ }& [& c! G( U/ z6 b│      07 Goodbye, Papa.m4a
- s# m* r8 r* Y1 ]7 t9 T  U: C│      08 To Be Rich.m4a( l$ J2 y- F7 y; B
│      09 A Lifetime of Adventure.m4a. z2 C! t' I4 h& r4 Z  z  J
│      10 Go Slowly Now, Sands of Time.m4a& l' R- @. a6 r, R2 m7 l# q1 n
│      11 A Lifetime of Adventure (Alternat.m4a
) o# F& V7 a% ]2 Y6 f! ^5 y- R│      Digital Booklet - The Life and Times.pdf3 t( a  {6 O' B; B" y
│      
0 `, u' h, k) \: s4 L├─2015 - Endless Forms Most Beautiful (Deluxe)# m- Z. k. w) y! B- Q2 A  D
│      01 Shudder Before the Beautiful.m4a
3 a( R% W5 ~( S/ {- Z│      02 Weak Fantasy.m4a
; ~2 R. m2 v9 m5 r" z! `( {│      03 élan.m4a
5 Q* x+ J: L2 ^. Y, Q* |│      04 Yours Is an Empty Hope.m4a- \9 {5 c8 ~& A
│      05 Our Decades in the Sun.m4a8 X/ h6 D, D9 W. X
│      06 My Walden.m4a3 t0 g- J, V: }
│      07 Endless Forms Most Beautiful.m4a
+ k8 Z, l7 _* Y' f2 A; w8 x; z' z│      08 Edema Ruh.m4a) S# P( N: p/ Q
│      09 Alpenglow.m4a
# S, K, W( I9 W' R/ F│      10 The Eyes of Sharbat Gula.m4a3 z# P/ ?2 j9 f# r
│      11 The Greatest Show on Earth.m4a
, b0 q1 o& k2 s/ J│      12 Shudder Before the Beautiful (Instrumental).m4a& @& {( F- Q4 `
│      13 Weak Fantasy (Instrumental).m4a
8 Z/ M7 C8 I0 @' \* R' `$ x│      14 élan (Instrumental).m4a3 w: o, I1 w% k" y% N& U4 d
│      15 Yours Is an Empty Hope (Instrumental).m4a. i8 v6 d3 C$ L
│      16 Our Decades in the Sun (Instrumental).m4a
: \# c8 B# f6 X. d/ S) C; E│      17 My Walden (Instrumental).m4a
( z  A6 O: G# y1 z5 p  a8 ^6 z│      18 Endless Forms Most Beautiful (Instrumental).m4a
4 ?$ U6 `! f' y│      19 Edema Ruh (Instrumental).m4a
& o0 A8 e- P, c. q* g│      20 Alpenglow (Instrumental).m4a: B* T1 f4 X( O/ E+ n5 o; h
│      21 The Eyes of Sharbat Gula (Instrumental).m4a( o6 N8 f" l1 J3 W( U! N
│      22 The Greatest Show On Earth (Instrumental).m4a# h# O6 C% Y! O; m2 w9 L1 Q% q
│      Digital Booklet - Endless Forms Most Beautiful.pdf6 p; ^( e: i+ [6 n
│      ( ~  l; s% l: W: o
├─2015 - Endless Forms Most Beautiful - EP [Mastered for iTunes]3 c" P% A  I0 ~! p3 R7 U
│      01 Endless Forms Most Beautiful.m4a6 _2 C0 k' h/ k- O# c& r
│      02 Sagan (Instrumental).m4a: M! u3 T7 |( y* ^
│      03 Endless Forms Most Beautiful (Alternative Version).m4a$ o  J& G1 X' L" r. p
│      04 Endless Forms Most Beautiful (Radio Edit).m4a
; r. w2 h8 o6 y' o/ Y; {, x3 C2 h) O2 O│      Digital Booklet - Endless Forms Most Beautiful.pdf
2 O. F# {  x3 `' A9 Q, X* }: H│      
$ I2 ?0 G1 o& Z' c) x9 b├─2015 - élan - Single2 g6 C, T) b; `& k
│      01 élan.m4a( u; s2 u$ r: o4 l6 |/ y8 l
│      02 élan (Alternative Version).m4a5 p+ b# `- d9 S7 l; V
│      03 élan (Radio Edit).m4a, S& I$ l; ~& I) D2 f3 Q
│      Digital Booklet - élan.pdf
8 Y0 v! I, e8 X0 Z  J│      
$ e# M& x2 w+ Y+ Q) a├─2016 - Vehicle of Spirit (Live) - EP
8 y/ c  |, W+ u  x# r/ i- X│      01 Shudder Before the Beautiful (Live @ Wembley 2015).m4a
; {- H% C  I( [│      02 Alpenglow (Live @ Wembley 2015).m4a
% i3 r* [9 o: T; X0 Y4 {│      03 Stargazers (Live in Tampere 2015).m4a& K% K& x( b  n2 ~
│      04 My Walden (Live in Tampere 2015).m4a
- A9 o' w, f7 H4 P" ^3 z; e  c" g│      0 }  W2 Z0 [; y& D
├─2017 - Nightwish at Rock Werchter Festival 2008 (Live)/ q0 X( f  ?; C- l% u  q. s
│      01 Bye Bye Beautiful (Live).m4a
9 ~5 R# V- \+ i2 C5 }2 T# W6 E6 E: ?│      02 Dark Chest of Wonders (Live).m4a3 K& V* a8 X4 @  O* q
│      03 Whoever Bring the Night (Live).m4a
3 ~( m. Z* |8 J* X/ _+ p│      04 The Siren (Live).m4a* Z% ]* W- b* i. f
│      05 Amaranth (Live).m4a
" I1 p; t( h: E4 H( u5 {│      06 Sleeping Sun (Live).m4a
' j: b) l: Z0 X9 e│      07 Ever Dream (Live).m4a
# S. P. i! J4 E& d4 p, l# z│      08 Dead to the World (Live).m4a
: a7 \4 Q) i; q/ P  m! L$ A1 U│      09 Sahara (Live).m4a
7 ]4 M8 M1 C2 J/ s  j) g│      10 Nemo (Live).m4a
. h& E) j: g) ^/ M) j6 H# h│      11 Wish I Had an Angel (Live).m4a
# m5 D% C" W# P2 e│      
( V& b( |& `: u! o) H$ z: Z├─2017 - Vehicle of Spirit - Wembley Arena (Live) [Mastered for iTunes]
4 E8 A6 ]3 v& Z5 }+ H2 F│      01 Shudder Before the Beautiful (Live).m4a+ [# [+ `7 x4 A. A
│      02 Yours Is an Empty Hope (Live).m4a
6 ^& N1 W+ Z: i│      03 Ever Dream (Live).m4a
& W! @  o- o6 F4 Q  N( B  r│      04 Storytime (Live).m4a
$ C! N  d: S# A7 L+ K: L* _│      05 My Walden (Live).m4a- s8 H2 D, w; ?, Z) O* H
│      06 While Your Lips Are Still Red (Live).m4a# _' M; p, ~- c
│      07 élan (Live).m4a
4 C' H4 T* q) ~3 h│      08 Weak Fantasy (Live).m4a
3 L; Z1 @% X+ V6 g│      09 7 Days to the Wolves (Live).m4a
" U% [0 q4 T8 J│      10 Alpenglow (Live).m4a2 |; k( h# E( w' s5 {
│      11 The Poet and the Pendulum (Live).m4a
0 {# l$ d" ~# t/ H│      12 Nemo (Live).m4a& T2 d* H5 y+ J, S5 y
│      13 I Want My Tears Back (Live).m4a
- }& @- p: A1 M5 ~! V│      14 Stargazers (Live).m4a
; |0 ?. P& X" f/ F│      15 Ghost Love Score (Live).m4a* A' ~0 ^! ~6 A' n- X8 x7 z
│      16 Last Ride of the Day (Live).m4a
9 I2 C' [/ @# y9 X/ b% n2 d│      17 The Greatest Show on Earth (Live).m4a/ o* [% P) E$ O% j5 p8 J. u; P5 V
│      Digital Booklet - Vehicle of Spirit - Wembley Arena (Live).pdf4 ?) d0 e; x/ l/ X
│      - V' U: [. s- }! Y* u9 U& E( o0 E
├─2018 - Decades (Best of 1996-2015) [Mastered for iTunes]
( r5 m$ W  d' a2 p3 E* C│      01 The Greatest Show on Earth (Remastered).m4a
- z7 R% d! j" O0 z│      02 élan (Remastered).m4a
# t3 y! o3 k* b- M│      03 My Walden (Remastered).m4a
/ w$ @* U1 z2 p' G0 s; ~! g+ z│      04 Storytime (Remastered).m4a/ J( i) G# V  S9 g
│      05 I Want My Tears Back (Remastered).m4a
0 `6 C# d& B4 D6 b1 c+ a│      06 Amaranth (Remastered).m4a
* n- H4 M5 Q* j- H+ d- T' y│      07 The Poet and the Pendulum (Remastered).m4a
( p, @. A1 h/ ?- a; |$ ?1 [│      08 Nemo (Remastered).m4a: g( m, }/ i, P  N
│      09 Wish I Had an Angel (Remastered).m4a
! [1 s2 F% F+ T* K+ |" z│      10 Ghost Love Score (Remastered).m4a; m& N1 e/ b7 S8 n1 l( K
│      11 Slaying the Dreamer (Remastered).m4a
  N1 b! O% l, M$ R│      12 End of All Hope (Remastered).m4a2 M2 B. `" v* W6 v
│      13 10th Man Down (Remastered).m4a3 A3 Y* x2 w& M+ w, M" _6 H  C
│      14 The Kingslayer (Remastered).m4a
4 @" Q* l0 Q% v. e3 x  a│      15 Dead Boy's Poem (Remastered).m4a6 G2 @' ?& L+ `; B' L: ?
│      16 Gethsemane (Remastered).m4a
3 a- t  @  R* h" Y  c% N$ v! @│      17 Devil & the Deep Dark Ocean (Remastered).m4a
2 d! Q1 s% V/ g2 Y( G: R9 d0 a6 i3 M( n│      18 Sacrament of Wilderness (Remastered).m4a
: t5 }1 A) q3 Z  |# y. c│      19 Sleeping Sun (Remastered).m4a
  N; E# H/ b& B+ K7 V│      20 Elvenpath (Remastered).m4a7 _4 q) K/ N  n/ C! m
│      21 The Carpenter (Remastered).m4a
9 m; F, _4 m, J│      22 Nightwish (Demo) (Remastered).m4a
. V! @$ \8 t% I6 T7 ?; u3 w│      Digital Booklet - Decades.pdf* x% A6 m' k' |- p1 `; r& C
│      
. }* b2 V- q) J5 X# P; ]7 m├─2019 - Decades Live in Buenos Aires
% z5 X9 w% x* c$ Q+ Y│      01 Swanheart (Live).m4a
4 T' b8 X, n8 Q│      02 End of All Hope (Live).m4a1 h+ i5 z. n0 l  P+ u
│      03 Wish I Had an Angel (Live).m4a
" E" c( L0 w1 ~. R- V│      04 10Th Man Down (Live).m4a' b( }5 b( D0 o
│      05 Come Cover Me (Live).m4a/ }) ]7 p: I& Y4 p) W
│      06 Gethsemane (Live).m4a
1 ^5 H. s/ \( u0 j│      07 E|Бlan (Live)_E|Бlan (Live).m4a
& V% c6 w: E8 V) }  {# n│      08 Sacrament of Wilderness (Live).m4a" X# `  |. ?- Q' q3 I! ~
│      09 Deep Silent Complete (Live).m4a' q; v, J$ V9 N& F  \. R% K
│      10 Dead Boy's Poem (Live).m4a
  N- r$ @4 a7 N, o│      11 Elvenjig (Live).m4a! _4 i" [# W9 i( ~# g+ S5 X
│      12 Elvenpath (Live).m4a$ k& Z3 J' k- C, y5 x9 Q$ Q: p
│      13 I Want My Tears Back (Live).m4a
0 h9 h. f: f( v  W│      14 Amaranth (Live).m4a
) d. U& X8 D1 V0 e! U6 g' D1 X8 u│      15 The Carpenter (Live).m4a  @$ q! {4 s) L/ c8 M
│      16 The Kinslayer (Live).m4a" Y  ~8 F& i, m3 m
│      17 Devil & the Deep Dark Ocean (Live).m4a+ M( e$ F/ w2 K% i! I
│      18 Nemo.m4a
& z5 ~& M' g/ s& Q$ U& f│      19 Slaying the Dreamer (Live).m4a, K0 _0 p; }& Z$ Z
│      20 The Greatest Show on Earth (Live).m4a
/ O; e* Z9 f3 ]1 H8 w. w6 J" E│      21 Ghost Love Score (Live).m4a" q! t3 @) J, T
│      
; L: r. p+ R5 l$ J└─2020 - HUMAN. _II_ NATURE [Mastered for iTunes]. }0 X4 m! q  h1 @/ t
        01 Music.m4a
; m: B1 H6 C4 {8 C% a2 b& |        02 Noise.m4a
& v: o+ |6 ~- H# U, f2 P4 I5 C% E        03 Shoemaker.m4a
0 S5 M* w9 @6 O* T6 A$ a        04 Harvest.m4a" }; E; e* ~) _5 Y0 d) I7 |
        05 Pan.m4a7 ~  ^; b( v$ z. N0 x! n% ?) S
        06 How's the Heart_.m4a& R7 R; V4 h+ Z& G0 G" M  r
        07 Procession.m4a
5 E/ m0 z5 w' B4 w( M% Q        08 Tribal.m4a
  b3 M& @# d" o$ k8 z        09 Endlessness.m4a9 x6 W  L) x! D1 @8 H
        10 All the Works of Nature Which Adorn the World - Vista.m4a
% |6 _) q4 b# u# h! K        11 All the Works of Nature Which Adorn the World - The Blue.m4a. s3 g8 }" k1 U4 L* a
        12 All the Works of Nature Which Adorn the World - The Green.m4a
+ j) r* T* ?8 \* `        13 All the Works of Nature Which Adorn the World - Moors.m4a( |# i9 p; z+ k5 R3 a
        14 All the Works of Nature Which Adorn the World - Aurorae.m4a
8 V6 Y7 c+ A5 L6 \5 I. F" A        15 All the Works of Nature Which Adorn the World - Quiet as the Show.m4a
+ v/ [& ^; D4 u) Z        16 All the Works of Nature Which Adorn the World - Anthropocene (Including _Hurrian Hymn to Nikkal_).m4a& ?5 M' G* C$ H9 D7 R
        17 All the Works of Nature Which Adorn the World - Ad Astra.m4a; V3 W4 h2 C, O6 ~5 c+ h5 \! I3 t. E

5 Y9 c" j( D7 G( `  E% T  ]! n
; A7 [9 U# g) T5 C: U+ z
$ @1 B1 y& m8 `2 u. J4 R3 [$ C5 V

" F6 X6 f2 r! n% n. k, z/ C3 p2 V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 O. r7 l4 d0 r; p! o
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-16 16:33:29 | 显示全部楼层
thx for shaing. I find it for a long time
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 13:20:22 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-17 22:40:32 | 显示全部楼层
Thanks !!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-25 16:06:38 | 显示全部楼层
超级喜欢的组合  谢啦
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-6 20:42:09 | 显示全部楼层
thx for shaing. I find it for a long time
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-17 21:05:18 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-22 22:54:30 | 显示全部楼层
Muchas gracias, desde Mexico.
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-20 14:44:49 | 显示全部楼层
tranks for sharing.
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-24 02:55:44 | 显示全部楼层
thanks`````````````
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-24 01:20 , Processed in 0.350234 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表