AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

郎朗 - 《郎朗作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-12-20 18:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
0.jpg
) S, H( b" ?( J( i) i  O
4 Z; G3 R1 {$ Z$ L2 i* Q' q. N5 k0 I. Z7 A, V
郎朗简介
( h9 P9 s1 Y% d. Y# i" h郎朗,满族人。国际著名钢琴家,1982年生于辽宁沈阳。被数家美国权威媒体称作“当今这个时代最天才、最闪亮的偶像明星”,他是受聘于世界顶级的柏林爱乐乐团和美国五大交响乐团的第一位中国钢琴家。曾被《人物》杂志称为“将改变世界的20名青年”之一。
! S% Z; J: L) N* h- u6 I
$ T- S2 [/ C& @. x& E
. W& Y8 C& S' H0 s. F& W5 ^  y! X: V% W* d8 w, P8 ]( r, h) |
├─2001 - 郎朗在小泽征尔音乐厅 Lang Lang Live at Seiji Ozawa Hall, Tanglewood2 V! P/ A) Z" b3 a1 q
│      01 Sonata in E major_ I. Moderato.m4a* |8 k, R  `; o' F. W
│      02 Sonata in E major_ II. Allegretto.m4a
' T6 o' U* B0 N! ?6 |. X│      03 Sonata in E major_ III. Finale_ P.m4a3 y4 p! [3 R& N" }: k2 Y
│      04 Sonata No. 2 in B-flat minor_ I..m4a
; @. s7 q+ e& y& |│      05 Sonata No. 2 in B-flat minor_ II..m4a
5 h. t: H1 r. l3 r9 h, B│      06 Sonata No. 2 in B-flat minor_ III.m4a0 H3 P1 ^" i0 K( Q9 l- [
│      07 Six Pieces, Op. 118_ I. Intermezz.m4a
5 M) d- ~/ }4 V' Q) l│      08 Six Pieces, Op. 118_ II. Intermez.m4a
: w4 M8 n' M6 x9 h! k/ u! N│      09 Six Pieces, Op. 118_ III. Ballade.m4a
  V" u; V* p5 e# n+ ]│      10 Six Pieces, Op. 118_ IV. Intermez.m4a; m, F' \! s2 `# x2 k
│      11 Six Pieces, Op. 118_ V. Romanze i.m4a
+ x! |: M- G) i: D9 X5 _! I│      12 Six Pieces, Op. 118_ VI. Intermez.m4a3 w& k2 t: d2 z
│      13 Dumka (Russian Rustic Scene), Op..m4a! g7 N7 J9 m. i7 Z+ l1 L, ^
│      14 Nocturne in C-Sharp Minor, Op. 19.m4a
& U9 K/ L  f9 b. a4 V* N, o│      15 Islamey (Oriental Fantasy).m4a
! U7 ^2 h2 k5 N+ E" r$ I│      
2 g% {) R0 m, s7 l7 Q: \7 a- X, A1 v& y( K├─2002 - 拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲 Lang Lang Rachmaninov Piano Concerto No. 3 - Live At the Proms
4 v, m" E5 n( \' k( W/ ]│      01 Concerto for Piano No. 3 in D Min.m4a3 p, }- H( \5 s6 C" A
│      02 Concerto for Piano No. 3 in D Min.m4a% h7 x' o" J; m0 S5 T
│      03 Concerto for Piano No. 3 in D Min.m4a
$ l6 j0 h9 \; U3 _7 g, p7 L│      04 Encore_ Liu Yang River.m4a
1 o. d' [+ N- I  A& M" m│      05 Etude Op. 2_ No. 1 in C-Sharp Min.m4a
3 |- d0 d5 _" L$ ^│      06 Etude Op. 8_ No. 2 in F-Sharp Min.m4a3 z! v" C3 Z  A- W8 i+ R+ p2 y( @5 C
│      07 Etude Op. 8_ No. 3 in B Minor.m4a9 R& R  ~. S8 B+ z
│      08 Etude Op. 8_ No. 8 in A-Flat Majo.m4a
: K) Y8 i6 u0 j& w% S│      09 Etude Op. 8_ No. 10 in D-Flat Maj.m4a
$ T. }& M0 D! I# M$ `9 ?% c1 d│      10 Etude Op. 8_ No. 11 in B-Flat Min.m4a
4 `4 U) {2 J5 o│      11 Etude Op. 8_ No. 12 in D-Sharp Mi.m4a' S4 R* H. u4 X: g# j/ t
│      12 Etude Op. 42_ No. 4 in F-Sharp Ma.m4a! a* a* C; A+ f( L- f. i$ c
│      13 Etude Op. 42_ No. 3 in F-Sharp Ma.m4a* w0 t$ F+ i& _2 v1 }
│      14 Etude Op. 65_ No. 3 in G Major.m4a% s- y6 ^- R/ O+ v! M* [
│      1 U4 r) a! K$ f# w+ \( u2 h9 z6 x
├─2003 - 门德尔松 & 柴可夫斯基:第一钢琴协奏曲 Tchaikovsky & Mendelssohn First Piano Concertos( J( _7 B6 ~; X  n+ j; q1 j
│      01 Piano Concerto No. 1 in B-Flat Mi.m4a+ j) y$ z- m  J3 v  s+ E- d
│      02 Piano Concerto No. 1 in B-Flat Mi.m4a
. ?1 {  p! i  V8 E! n│      03 Piano Concerto No. 1 in B-Flat Mi.m4a
0 L& w2 y0 a( W5 I2 e; i│      04 Piano Concerto No. 1 in G Minor,.m4a: r# I) ~) u' C8 K# y2 S  B
│      05 Piano Concerto No. 1 in G Minor,.m4a3 v+ n" J0 W$ {8 D
│      06 Piano Concerto No. 1 in G Minor,.m4a" g) b4 O" ^+ y+ b! s  N
│      
) b+ O3 M( ?( N! z" C├─2004 - 郎朗在卡内基音乐厅 Lang Lang Live at Carnegie Hall
3 h( z4 v7 N, P7 u5 P/ K2 Y│      01 Applause (Live at Carnegie Hall,.m4a
0 Q$ q. A  i( _& `# W│      02 Abegg Variations, Op. 1 (Live at.m4a1 E; B- i  U: g1 T8 E$ I: i
│      03 Piano Sonata in C Major, Hob. XVI.m4a
4 D* @* G; W: N' f2 B8 I│      04 Piano Sonata in C Major, Hob. XVI.m4a
) J- }9 P) @7 m8 p│      05 Piano Sonata in C Major, Hob. XVI.m4a
$ ^, V- F" E4 Q3 \, k9 Y2 F. \$ K│      06 Fantasy in C Major, D. 760 _Wande.m4a
2 @1 Y) P+ j5 s& ]6 k+ ~9 Q% R│      07 Fantasy in C Major, D. 760, _Wand.m4a
! ^) T6 `, z( W5 Y│      08 Fantasy in C Major, D. 760 _Wande.m4a
* j9 }, f; \5 X7 |3 V│      09 Fantasy in C Major, D. 760 _Wande.m4a+ K# W1 w" y" v% _- S
│      10 Eight Memories in Watercolour, Op.m4a9 S5 J% j, M, h( Z5 ^2 X
│      11 Eight Memories in Watercolour, Op.m4a  N* L6 c2 A2 A* b) s) Y6 @9 |
│      12 Eight Memories in Watercolour, Op.m4a
+ [9 ~" c6 f+ K! G1 V│      13 Eight Memories in Watercolour, Op.m4a2 z; |9 b4 u3 `4 _& t
│      14 Eight Memories in Watercolour, Op.m4a  R: L& {; \( }- }# k$ N
│      15 Eight Memories in Watercolour, Op.m4a; D$ P. K8 E; |7 J, \9 i; f: W
│      16 Eight Memories in Watercolour, Op.m4a
6 F. f! C+ ]8 u% q2 B2 E' f2 v│      17 Eight Memories in Watercolour, Op.m4a/ Z  P* L- g. i3 l% s
│      18 Nocturne No. 8 in D-Flat Major, O.m4a
) o% f8 F9 d: Q2 W8 s( s│      19 Réminiscences de Don Juan, S. 418.m4a  n" w' V% g, r& }' G! [
│      20 Kinderszenen, Op. 15_ VII. Tr?ume.m4a
" C$ m9 z; g! Y% C; r9 m6 @9 |│      21 Horses (Live at Carnegie Hall, Ne.m4a* C5 r- W5 M% K" m/ @
│      22 Liebestraum in A-Flat Major, S. 5.m4a
( c: I" e  A. U8 I" K! c$ p5 \│      4 l) U6 t3 c: S  v, H$ d
├─2005 - Rachmaninov Piano Concerto No. 2; Paganini Rhapsody
+ n+ z9 y0 A3 e* X│      01 I. Moderato.m4a
1 b) e7 w5 ~6 R* e│      02 II. Adagio sostenuto.m4a
! ?7 D- x, K: o9 ]  N; F. h! I! i│      03 III. Allegro scherzando.m4a
, Z& h1 k) a; h6 U│      
( g$ ]9 \+ f+ E2 k5 X0 c5 n( j├─2005 - 回忆 Memory (Bonus Track Version)
) o. V. a& j5 O* L+ c8 O6 z│      1-01 Sonata for Piano No. 10 in C Ma.m4a
# h5 o' t& \1 ^2 A0 ~$ C/ x│      1-02 Sonata for Piano No. 10 in C Ma.m4a: \! t4 a! ^, e% D: h" Q
│      1-03 Sonata for Piano No. 10 in C Ma.m4a
. z2 a; Q* V& w3 n+ m' ^│      1-04 Sonata for Piano No. 3 in B Min.m4a
5 ?$ v2 B, o$ u- ?: g│      1-05 Sonata for Piano No. 3 in B Min.m4a
  o3 S4 d4 f" g" v│      1-06 Sonata for Piano No. 3 in B Min.m4a: x, D; O! z( b5 W9 P7 T7 `
│      1-07 Sonata for Piano No. 3 in B Min.m4a9 f& t. ]& L* T. P2 t. s
│      1-08 Kinderszenen, Op. 15_ I. Von Fr.m4a
# L9 q/ g6 a. {7 E  ~│      1-09 Kinderszenen, Op. 15_ II. Kurio.m4a* b" A! D! Y1 r3 C. Y" _
│      1-10 Kinderszenen, Op. 15_ III. Hasc.m4a1 \/ U* p' S! p# l) o8 h2 C
│      1-11 Kinderszenen, Op. 15_ IV. Bitte.m4a
& _& U; W# O* K' o% j* y5 `│      1-12 Kinderszenen, Op. 15_ V. Glücke.m4a0 q  h4 R  T/ x7 M- v) y
│      1-13 Kinderszenen, Op. 15_ VI. Wicht.m4a7 w+ o0 V) _  F# `, N
│      1-14 Kinderszenen, Op. 15_ VII. Tr?u.m4a
4 j5 \5 ^# z8 ]* Q1 @' M; n│      1-15 Kinderszenen, Op. 15_ VIII. Am.m4a2 P4 Z7 `3 Y( U9 l. c' @
│      1-16 Kinderszenen, Op. 15_ IX. Ritte.m4a
. P: x: ~4 Q# |( B0 j1 J" f% i8 F0 A│      1-17 Kinderszenen, Op. 15_ X. Fast Z.m4a# V/ k7 c8 y+ l# A% q; D3 d
│      1-18 Kinderszenen, Op. 15_ XI. Fürch.m4a
. j4 C% ?. _! j: f, {. [; a0 h│      1-19 Kinderszenen, Op. 15_ XII. Kind.m4a& u7 g8 G- r3 z! Q5 |( N8 y
│      1-20 Kinderszenen, Op. 15_ XIII. Der.m4a* @* ?& `  h/ o! I2 k' Q
│      2-01 Hungarian Rhapsody No. 2 in C-S.m4a
1 h' N: \8 v  ^│      2-02 Sonetto No. 104_ _Pace Non Trov.m4a. G, j9 g% z0 X5 t- [  u! K8 @8 w
│      : I2 \3 w7 T, r' X4 j
├─2005 - 拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲 Rachmaninov Piano Concerto No. 2; Paganini Rhapsody
/ {" k; K# h; M- {* _" Q│      01 Piano Concerto No. 2 in C Minor,.m4a
; o# Q0 f( ]/ I7 W│      02 Piano Concerto No. 2 in C Minor,.m4a
. u. u. r& B8 _- r│      03 Piano Concerto No. 2 in C Minor,.m4a3 J( L, A3 \, i% }
│      04 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a# D% O. x% w$ f9 L0 s
│      05 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
  c- N. _* P8 W% R/ A7 X( T│      06 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
2 a& x% j  r: c- C: N0 D. G│      07 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
- R" R  r; Q1 H│      08 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a) O" L+ Q. ?8 b) g$ f
│      09 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a  ]' Y, G! V4 x9 j: r; A3 D3 Q" V
│      10 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a* B2 a: f& O9 U
│      11 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
, v* {# Z! m/ W' T│      12 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
2 o$ }6 B/ R% c0 \6 [' ]4 V│      13 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
* _1 Z; \' f% Y/ g: A# ]5 G│      14 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
  ^2 K" Y1 Z8 q│      15 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
: X6 e! b5 H- o$ b+ {' J. P│      16 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
# k2 m' J+ M) C/ I. {/ _4 f│      17 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a: C/ j7 N9 a, P
│      18 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a% j9 k0 ?% a2 ?" j+ K4 ?6 {
│      19 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a: e/ q7 f" ^/ n- ?4 D& P# V
│      20 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a8 n  y8 A  X& p, |* c& F
│      21 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a2 u$ o  r1 K4 e. y: E) T7 V
│      22 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
1 P( z2 S$ S/ H  j│      23 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
* i, s2 M- ^* ]: M) S+ i1 Y│      24 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
9 n0 {5 j5 s) N9 K0 O+ d& F+ [│      25 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
. N1 i4 }$ x' P- J! C/ X│      26 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a
* C% X$ C) N( V7 ]) @% s# w│      27 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a7 X3 k+ d+ a6 B  e% g2 G
│      28 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a( h0 a$ _, B; }% m: Z
│      29 Rhapsody On A Theme By Paganini,.m4a! X: ?/ M* K6 h0 J' n& Q: w( ]$ T8 o4 |0 ~
│      30 10 Preludes, Op. 23_ No. 5. in G.m4a7 N3 H) q  t3 `" S* n9 j& G
│      5 E8 i/ t; c4 \2 W* s! O8 ~4 ^
├─2006 - The Banquet (Music from the Original Soundtrack)8 a! m0 n7 B- l, ^
│      01 The Banquet_ I. Only for Love (Th.m4a
5 W9 v' I* G: j# [4 J3 p. ]/ ^. ~│      02 The Banquet_ II. Waiting.m4a. }: q( X7 `. X( U# Q) }  H
│      03 The Banquet_ III. In the Bamboo F.m4a3 E2 V7 M6 b6 s/ k! i
│      04 The Banquet_ IV. Longing in Silen.m4a: u3 I' |  }( }$ g1 c: P- d$ A1 f
│      05 The Banquet_ V. Behind the Mask.m4a
2 d0 ~- [, X4 |│      06 The Banquet_ VI. Sword Dance.m4a3 F2 [; E5 ^% k& W
│      07 The Banquet_ VII. Punished Soul.m4a& z; p1 W' z& W5 p! K
│      08 The Banquet_ VIII. Lost Days.m4a5 [1 K4 U, w! c/ v
│      09 The Banquet_ IX. Desire.m4a
; L- W9 p/ K: }0 A) F│      10 The Banquet_ X. Exile to Snowy We.m4a
0 a, A' V3 p) @$ N4 y- Q0 \│      11 The Banquet_ XI. Longing in Silen.m4a
6 v1 j$ w5 H/ l, l$ l) ^5 I7 k- V) S│      12 The Banquet_ XII. A Duel of Minds.m4a) r7 T! F4 [& i6 a, w% o$ p4 Q
│      13 The Banquet_ XIII. Bridge of Sacr.m4a% ]  P- ]/ q  x
│      14 The Banquet_ XIV. Horsemen in Bla.m4a
$ b$ q/ g5 M9 U" o│      15 The Banquet_ XV. After Tonight.m4a
3 G, _7 w2 U( b  E3 U0 V- v│      16 The Banquet_ XVI. Lady in Red.m4a
; Z! z2 G/ I$ `  M# x│      17 The Banquet_ XVII. Revenge.m4a! S. r; C3 v: O& O9 d' F
│      18 The Banquet_ XVIII. Play within a.m4a
- y; i, `7 ~. P│      19 The Banquet_ XIX. The Banquet (Th.m4a4 Y5 p' E3 W  I& @( J; R4 c% Y
│      0 m1 A7 `: h( A; T$ [  o
├─2006 - 黄河之子 Dragon Songs (Bonus Version)' d& J4 I; Y+ u
│      01 黄河协奏曲 - 序曲 - 黄河船夫曲 Concerto for P.m4a
) c1 k& ]; }8 Y, Q│      02 黄河颂 Concerto for Piano and Orches.m4a* _( q( [' `3 ^6 i3 e
│      03 黄河协奏曲 - 黄河愤 Concerto for Piano an.m4a
. G8 R$ F7 ^* ?5 m* ]( h( G9 {│      04 保卫黄河 Concerto for Piano and Orche.m4a
) Z, r7 S% i/ _│      05 平湖秋月 Autumn Moon on a Calm Lake.m4a0 h: S  B6 q( C9 \
│      06 牧童短笛 The Cowherd's Flute.m4a7 B8 v6 {) }+ h2 N
│      07 对花 Dialogue in Song.m4a, q% {/ o; h8 C
│      08 春舞 Dance of Spring.m4a9 r6 O+ Q/ @: F4 ?( Y0 |( `. S
│      09 草帽花舞 Litte Mermaid Suite_ No. 1,.m4a# c* \( c: J: K; _0 K8 ^1 e5 {
│      10 望春风 Spring Wind.m4a
: l" L, a$ Y& z6 f# Q' ^( `; C│      11 翻身的日子 Happy Times.m4a
: d, A& y; ^) b  P- b5 B; c0 s│      12 春江花月夜 Spring Flowers in the Moonl.m4a0 X! {% Q* A$ \. M
│      13 龟兹舞 Dance from Qiuci.m4a
- ]4 A) z+ @! r' X- Q│      14 枫桥夜泊 A Night on the Lake Beneath.m4a6 C( h$ N4 l/ f" u
│      15 彩云追月 Coloured Clouds Chasing the.m4a
# ^4 }. f7 {( G7 \│      
$ N  u" X3 U( q0 E2 i& ^├─2007 - 乐圣贝多芬专辑 Beethoven Piano Concertos Nos. 1 & 4
6 }/ B1 N7 P, F( f4 D, F│      01 Piano Concerto No. 1 in C Major,.m4a$ r) m0 Q* w$ V3 j6 _- ?. c
│      02 Piano Concerto No. 1 in C Major,.m4a2 ~: M; `4 Q$ w$ i' [
│      03 Piano Concerto No. 1 in C Major,.m4a
1 V4 J& L; S# m7 S2 l│      04 Piano Concerto No. 4 in G, Op. 58.m4a' q( D# {! ?" `$ z/ e& Z, o
│      05 Piano Concerto No. 4 in G, Op. 58.m4a
, d. M; d7 T  e; \" w& V7 N│      06 Piano Concerto No. 4 in G, Op. 58.m4a/ P3 f2 \3 @! x; v
│      07 Sonata in D Major, Op. 6 for pian.m4a- v4 o3 ?: D# r, N4 [. c
│      08 Sonata in D Major, Op. 6 for pian.m4a
1 _  r& E; e1 W, @5 ~7 G. W│      
; s2 o) X$ W$ w% g" n2 C├─2008 - 中国梦 Dreams Of China
8 a( U6 y% V3 C│      01 梦想的时刻.m4a+ w! w" t& J( O2 q
│      02 孤独的等待 The Banquet_ 2. Waiting.m4a; `% o) D' S7 g# S: l; S4 j" f
│      03 生死竹林 The Banquet_ 3. in The Bambo.m4a& Y* }+ @+ O: k
│      04 爱的往事 The Banquet_ 8. Lost Days.m4a
) r, W: x3 i% \│      05 剑舞飞翔 The Banquet_ 6. Sword Dance.m4a
9 T4 R, O7 l( f' @9 F9 E0 w│      06 雪域逃亡 The Banquet_ 10. Exile To Sn.m4a7 j2 T' T8 K- n, a( d* a9 B: {
│      07 彩云追月 Coloured Clouds Chasing The.m4a
2 X& r  H6 e! G6 q│      08 平湖秋月 Autumn Moon On A Calm Lake.m4a
' e0 W1 s/ V0 D1 l% J* O( B+ \+ [│      09 牧童短笛 The Cowherd's Flute.m4a
; ~) {1 B1 u! N. {5 C! X│      10 对花 Dialogue in Song.m4a2 B' {& h! T3 R
│      11 春之舞 Dance Of Spring.m4a
" o: n0 V, D/ @/ `4 q│      12 草帽花舞 Little Mermaid Suite_ Straw.m4a3 C+ F( p( F& ^  V: l% K" q+ K
│      13 望春风 Spring Wind.m4a+ e1 l* t. o& E/ K6 I) u; s
│      14 翻身的日子 Happy Times.m4a
2 l2 u. i# d' g) y% V│      15 古葬 (Live At Carnegie Hall, New Yo.m4a5 H* @: v% j: T; n
│      16 云 (Live At Carnegie Hall, New Yor.m4a( t# P% w& j% q+ {6 n8 [! |5 d8 [
│      17 赛马 (Live At Carnegie Hall, New Yo.m4a
' j) I9 S" `: [' Z1 g, T│      18 枫桥夜泊 A Night On The Lake Beneath.m4a
% p. I6 a6 Q5 R3 Y, u│      
9 S' ?: f! z! R+ O4 [├─2008 - 肖邦_ 钢琴协奏曲 Chopin_ The Piano Concertos5 ?: }6 x# |# g, L6 t! Q) }
│      01 Piano Concerto No. 2 in F Minor,.m4a6 Z( M! {( I$ y, ~
│      02 Piano Concerto No. 2 in F Minor,.m4a
8 d0 R4 R! d% E8 B9 i; r7 v│      03 Piano Concerto No. 2 in F Minor,.m4a0 B1 c) e4 W2 i. ^. f
│      04 Piano Concerto No. 1 in E Minor,.m4a4 Q5 y1 U" ^3 p2 s6 Y+ O. B. N
│      05 Piano Concerto No. 1 in E Minor,.m4a
: u1 v% G2 }, R9 c│      06 Piano Concerto No. 1 in E Minor,.m4a" Q* |) D* |# R$ t
│      07 12 Etudes, Op. 10_ No. 3 in E Maj.m4a6 \3 }5 Q& `6 w* w+ v! B, j8 V
│      % o7 r7 H7 ~5 |; _* H2 y
├─2010 - A Sony Christmas Carol - Single
( f% U; A+ j) Q* r5 X│      01 A Sony Christmas Carol.m4a
1 z9 q* i2 J& c# z0 _( i│      ! v) m6 m0 u: H" i+ V
├─2010 - Chopin Gold. Z/ K; v, q# k, K; w9 {# P
│      1-01 Polonaise No. 6 In A-Flat, Op..m4a
* a$ O3 W8 A/ j4 J8 v$ o& N! v6 T9 M│      1-02 24 Préludes, Op. 28_ XV. In D-F.m4a: r- z  l% I/ e$ k8 \# e# @
│      1-03 Waltz No. 6 In D-Flat, Op. 64,.m4a
% u: V8 r$ ?* w2 R3 K; j  P│      1-04 Waltz No. 7 In C-Sharp Minor, O.m4a
) p! W8 S1 z. |8 q+ ?│      1-05 12 Etudes, Op. 10 - Paderewski.m4a: G& M% y' H: W: ^) E$ ^
│      1-06 12 Etudes, Op. 10_ No. 12 In C.m4a
9 y3 a4 I" p$ q; m& c4 ]* z│      1-07 24 Préludes, Op. 28_ IV. In E M.m4a
- P# i+ x" E" {! P9 c│      1-08 24 Préludes, Op. 28_ VII. In A.m4a3 J# i9 m2 Z# f
│      1-09 Berceuse In D-Flat, Op. 57_ And.m4a
2 F) ^1 d) D( T! ]% l3 Z' b* }+ k9 P│      1-10 Polonaise No. 3 In A, Op. 40, N.m4a
! s9 u8 N6 F# h+ x7 r4 D! J# o│      1-11 Impromptu No. 4 In C-Sharp Mino.m4a
8 ^3 T' c( S+ j1 D# @+ h) Z│      1-12 Nocturne No. 2 In E-Flat, Op. 9.m4a& Z: J) L) U  m' `: j, b1 h& U0 I* {
│      1-13 Ballade No. 1 In G Minor, Op. 2.m4a
9 x. Z& Z; B- v% Y│      1-14 Scherzo No. 2 In B-Flat Minor,.m4a
, ]7 t) F& z2 T3 ?│      1-15 Waltz No. 1 In E-Flat, Op. 18 -.m4a5 f0 z7 z4 i' x1 v7 L
│      1-16 12 Etudes, Op. 25, No. 11 In A.m4a; Y  }* _3 l/ k8 x1 i
│      2-01 Nocturne No. 8 In D-Flat, Op. 2.m4a
8 R2 Q& Y$ A6 @$ o, F│      2-02 12 Etudes, Op. 10 - Paderewski.m4a+ x5 X) M/ ]7 }" u% ]! l
│      2-03 24 Préludes, Op. 28_ III. In G.m4a
5 |+ [9 w7 W6 X) _- k" c& \│      2-04 24 Préludes, Op. 28_ VI. in B M.m4a# w4 _" G( Z, `
│      2-05 Mazurka No. 13 In A Minor, Op..m4a2 z: ]5 f! Q; V" w6 z# t( |
│      2-06 Scherzo No. 3 In C-Sharp Minor,.m4a
5 U( b. U6 [6 l* n8 e5 {│      2-07 Piano Sonata No. 2 In B-Flat Mi.m4a
# {! A+ X5 G( y3 }# g│      2-08 24 Préludes, Op. 28_ XI. in B M.m4a! V, e5 O4 }& T3 T4 n9 i
│      2-09 24 Préludes, Op. 28_ XX. In C M.m4a5 ~. @1 i% @: h5 G+ Q
│      2-10 Three Ecossaises, Op. post 72,.m4a
( s. R" a' w) ~) i│      2-11 12 Etudes, Op. 25, No. 9 In G-F.m4a/ x. A- H+ K' U0 \9 k  v
│      2-12 Nocturne No. 10 In A-Flat, Op..m4a
2 {* A# [6 y0 R0 G│      2-13 Impromptu No. 1 In A-Flat, Op..m4a5 C7 q# m* ]. S+ J- ^
│      2-14 Barcarolle In F-Sharp, Op. 60.m4a
) i1 E6 g5 Y* ?. |. E9 W9 |│      2-15 Mazurka No. 19 in B Minor, Op..m4a0 u& `& b3 W& t! e
│      2-16 Ballade No. 3 In A-Flat, Op. 47.m4a# h! R( F6 |, G, U. G9 h
│      # h& V8 ?( Q. k4 Z% G$ \+ }6 e5 _3 J
├─2010 - Chopin Polonaise in A-Flat Major, Op. 53 Heroic - Single; ]1 L, ~. b# ~! z0 s5 v: Q
│      01 Polonaise in A-Flat Major, Op. 53.m4a3 ?; t7 {; \# D% |
│        Y& R, H) D4 H# _( D, k4 L9 E, ~
├─2010 - GT赛车5官方游戏原声带 Gran Turismo 5 (The Official Game Soundtrack)  a# p% K. H; Y: t. S4 `3 M& C5 G
│      01 Liebestraum No. 1 _Hohe Liebe_.m4a1 h/ W) a: w0 a6 f* K
│      02 Etude, Op. 10, No. 3 (Transcribed.m4a& L5 o6 a! a2 G
│      03 Air on the G String from Orchestr.m4a' H* h( F; f8 K4 _) M7 k1 u- Z' h
│      04 The Planets, Op. 32 _Jupiter the.m4a
) ?8 m) ]$ }+ m4 M8 O% v6 e% d5 e4 t0 l│      05 The Nutcracker No. 14 Pas de deux.m4a& l/ h9 ]& ?) i- E  N
│      06 Polonaise, Op. 40, No. 1 _Militar.m4a  N4 A1 D+ d( a# S/ M' n
│      07 Piano Sonata No. 17 in D Minor, O.m4a
2 @3 F3 m# k/ G: A+ [│      08 The Entertainer.m4a- \, W0 ]; ?" k% s$ r
│      09 Waltz in D-Flat Major, Op. 64, No.m4a
7 G) W& }" j# {- D│      10 Piano Sonata No. 7 in B-Flat Majo.m4a
0 u5 S- z5 {0 C' E│      11 _Jesus, Joy of Man's Desiring_ Ch.m4a6 `8 x/ J& f1 n3 T& b9 c
│      , {1 s& O# j7 H: Z
├─2010 - 郎朗_ 维也纳独奏音乐会 Lang Lang Live in Vienna  Y) r+ c$ U2 f- {4 }
│      01 Piano Sonata No. 3 in C Major, Op.m4a
9 h0 i, z1 G- e/ ]2 d) W( r│      02 Piano Sonata No. 3 in C Major, Op.m4a2 t% ?, b0 F: [# |! B
│      03 Piano Sonata No. 3 in C Major, Op.m4a1 {- \  D3 R; N6 Y3 q& w
│      04 Piano Sonata No. 3 in C Major, Op.m4a
) D4 e; @- h  V# F+ v  V│      05 Piano Sonata No. 23 in F Minor, O.m4a
" Z( Q: ~6 `; [* s% L. J! g4 q* P│      06 Piano Sonata No. 23 in F Minor, O.m4a
$ ~- [# U8 `: t5 Y) _+ Q6 X- ~1 i│      07 Piano Sonata No. 23 in F Minor, O.m4a
# ~7 A3 a! p) h/ r│      08 Iberia, Book I_ I. Evocación.m4a; C$ V2 ?7 x8 E" W3 I
│      09 Iberia, Book I_ II. El puerto.m4a
' a, m- j1 @5 r1 e│      10 Iberia, Book I_ III. Fête-dieu à.m4a( s( v+ U" y: Z$ g& {! e  a9 R
│      11 Piano Sonata No. 7 in B-Flat Majo.m4a5 E) R( @  A. D2 o9 x
│      12 Piano Sonata No. 7 in B-Flat Majo.m4a
! y$ ]" ~! n/ A  ]9 G4 a# @│      13 Piano Sonata No. 7 in B-Flat Majo.m4a: |+ x0 r7 w$ A/ r, O3 X( g
│      14 étude Op. 25, No. 1 in A-Flat Maj.m4a4 \/ V7 ~# w& W+ {8 i6 u/ ]: E
│      15 Polonaise No. 6 in A-Flat Major,.m4a
1 U3 ~3 \+ {2 v* ~. T  x│      16 Grand Valse Brillante No. 2, Op..m4a" k8 p/ A1 V2 E. v$ [
│      
0 d$ K5 L1 {* N0 c: {) L: \├─2011 - Liszt - My Piano Hero (Deluxe Edition)% O: R0 X& Y9 \) R) j# P( X7 T
│      01 Romance _O pourquoi donc_ in E Mi.m4a
, y& K6 x+ \( f% ^2 H4 T│      02 La campanella in G-Sharp Minor fr.m4a
5 j" d( Q/ U. @& V/ c│      03 Consolation No. 3 in D-Flat Major.m4a
& @' N% W% z2 R; Q4 T) Q* \│      04 Grand Galop chromatique in E-Flat.m4a2 H! C$ I  ?$ w0 O
│      05 Liebestraum No. 3 in A-Flat Major.m4a7 ~( D" {! n5 n- L
│      06 Hungarian Rhapsody No. 6 in D-Fla.m4a
3 v3 B7 i) g; ?$ K│      07 Un sospiro in D-Flat Major from T.m4a2 i$ O  ~4 s7 O2 A- H
│      08 Rakoczy March from Hungarian Rhap.m4a# `8 R( m& m8 s! B2 X; C3 _7 Z
│      09 Ave Maria, S. 558.m4a0 ]0 k" R; ^5 A; _- B# j9 `% Z( J
│      10 Theme and variations in A Minor f.m4a
( Z9 _3 g, K  R: t2 A5 Y│      11 Widmung, S. 566 (Bonus Track).m4a" L; g* K& I9 z0 u6 I
│      12 Piano Concerto No. 1 in E-Flat Ma.m4a
/ t, ~6 R9 V: n) q; o5 f% \& ~│      13 Piano Concerto No. 1 in E-Flat Ma.m4a7 k! O' Y* p4 k8 {3 B( x8 s
│      14 Piano Concerto No. 1 in E-Flat Ma.m4a
5 s; v# m9 x  \  N8 l' e│      8 P1 t& }! y2 i4 [# x/ N- n& ?
├─2011 - 郎朗_ 李斯特 我的钢琴英雄 Liszt, My Piano Hero# [6 H6 k& U2 z& b) n
│      01 Romance _O pourquoi donc_ in E Mi.m4a
1 M: `8 f9 Z7 J- h; }2 t│      02 Grandes études de Paganini, S. 14.m4a
9 @4 E( x; g2 E+ q' |6 y5 `│      03 Consolation No. 3 in D-Flat Major.m4a
9 ?  X* F, f7 T" I│      04 Grand galop chromatique in E-Flat.m4a
6 D+ x' m/ ~- r$ {: Z% y' O% C0 J│      05 Liebestraum No. 3 in A-Flat Major.m4a
: a( W: I7 A3 h2 V4 V9 l│      06 Hungarian Rhapsody No. 6 in D-Fla.m4a3 @+ t8 y  v$ {: K; l: {
│      07 Trois études de Concert, S. 144_.m4a8 O: v4 p' n6 g+ j
│      08 Hungarian Rhapsody No. 15 in A Mi.m4a
5 K  e5 O$ [4 }2 i- t% [+ A│      09 Ave Maria, S. 558.m4a+ ?: ]+ m1 e* ?0 s" L
│      10 Piano Concerto No. 1 in E-Flat Ma.m4a  g2 ~7 b1 ]: r
│      11 Piano Concerto No. 1 in E-Flat Ma.m4a7 k  @  g  ?* f7 j- S& ]3 }
│      12 Piano Concerto No. 1 in E-Flat Ma.m4a
8 x# V+ U+ h, s; b│        s$ n$ p" G8 N9 Z$ A, \& ], ^& G
├─2012 - 郎朗_ 肖邦 The Chopin Album
' G( M' q! x4 a$ f│      01 études, Op. 25_ No. 1 in A-Flat M.m4a# f4 c7 a  u) z
│      02 études, Op. 25_ No. 2 in F Minor.m4a5 T" p  d8 r  t( d% K2 k
│      03 études, Op. 25_ No. 3 in F Major.m4a3 R& Q3 {: h5 t
│      04 études, Op. 25_ No. 4 in A Minor.m4a7 L" B# [  F( Y& ?; S0 L. U
│      05 études, Op. 25_ No. 5 in E Minor.m4a
! e: [5 O7 G- R, w' a9 o( b│      06 études, Op. 25_ No. 6 in G-Sharp.m4a
3 k7 o, ^6 X8 `2 t4 J│      07 études, Op. 25_ No. 7 in C-Sharp.m4a
6 C) `8 G! T5 {$ Z8 L0 M0 f│      08 études, Op. 25_ No. 8 in D-Flat M.m4a
" P; h4 V1 l6 s8 j; H│      09 études, Op. 25_ No. 9 in G-Flat M.m4a
5 U/ J$ G2 |2 W│      10 études, Op. 25_ No. 10 in B Minor.m4a
1 a# R" p8 K$ w; A3 W5 _│      11 études, Op. 25_ No. 11 in A Minor.m4a
+ y  h9 k. S0 W2 V  D* W: T' x: s│      12 études, Op. 25_ No. 12 in C Minor.m4a! L5 ?7 K( p8 M: h# ^
│      13 Nocturne in E-Flat Major, Op. 55.m4a
% b' N- g) u1 x% x$ O5 H│      14 Nocturne in F Major, Op. 15 No. 1.m4a
) w$ ?! ~* j6 U│      15 Grande valse brillante in E-Flat.m4a0 B# W: w/ O* i2 L( p
│      16 Andante spianato and Grande polon.m4a1 k+ S2 X3 d# j  l, M6 O# \! Q, i
│      17 Andante spianato and Grande polon.m4a
( t' b0 W/ a! B0 d* p: e7 \$ P│      18 Nocturne in C-Sharp Minor, Op. po.m4a# d7 L( r8 a* ]; j* V2 L" f+ k
│      19 Waltz in D-Flat Major, Op. 64 No..m4a
0 f& N- V/ M' O: r│      20 Waltz in F Minor, Op. post. 70 No.m4a
0 d0 a; A4 c8 v% n. }( Q│      & g7 t5 o* R4 A
├─2013 - Prokofiev Piano Concerto No. 3 - Bartók Piano Concerto No. 2 (Deluxe Version with Video)
% u& Z* L$ q& y% V/ V, Z│      01 Piano Concerto No. 3 in C Major,.m4a+ m  t6 L0 D2 D/ S: ~
│      02 Piano Concerto No. 3 in C Major,.m4a
$ Q9 \0 q# j/ B" {│      03 Piano Concerto No. 3 in C Major,.m4a
6 w" X0 K) N1 Z7 e+ s% l# n│      04 Piano Concerto No. 2 in G Major,.m4a/ m' S% A4 L8 K" Q
│      05 Piano Concerto No. 2 in G Major,.m4a
3 X; P/ R, r+ C) O" X( T8 b│      06 Piano Concerto No. 2 in G Major,.m4a8 P& H" k; j" ~4 f3 k
│      07 Behind-the-Scenes of Prokofiev 3.m4v% j7 W3 S5 ^1 w( N+ ?% }% S
│      5 e9 X% \5 |7 g3 r) w7 h3 |
├─2013 - 普罗科菲耶夫:第三钢琴协奏曲, 巴托克:第二钢琴协奏曲 Prokofiev Piano Concerto No. 3 - Bartók Piano Concerto No. 2
8 o( k1 c4 l+ i' t3 }( Y6 j│      01 Piano Concerto No. 3 in C Major,.m4a, y* E0 D3 l8 d7 V1 p% p2 z
│      02 Piano Concerto No. 3 in C Major,.m4a
0 u: q0 }; Z. ]# D" q9 U│      03 Piano Concerto No. 3 in C Major,.m4a" U  O9 B2 Z- S4 S
│      04 Piano Concerto No. 2 in G Major,.m4a$ x" P2 D! |7 m, _, D$ }9 r, e6 ?
│      05 Piano Concerto No. 2 in G Major,.m4a
" Q$ ]6 O. M, k. b│      06 Piano Concerto No. 2 in G Major,.m4a
0 _; Z# B/ Z, j  B! c│      
+ Q8 s8 E( |, l1 E8 H& I├─2014 - One (Awards Show Rehearsal Version) - Single* L" F" u. A- O/ I' W3 {
│      01 One (Awards Show Rehearsal Versio.m4a
! v& T' Y- j. W│      % A1 T8 E6 ?/ F6 ^! R% B9 C
├─2014 - 郎朗_ 莫扎特 The Mozart Album: D" q" W: r0 N5 |" s
│      1-01 Piano Concerto No. 24 in C Mino.m4a# b) O/ V! `0 n
│      1-02 Piano Concerto No. 24 in C Mino.m4a
4 K" g6 t6 N1 w│      1-03 Piano Concerto No. 24 in C Mino.m4a
* {) M+ A/ g: l! B5 j' @& |) X│      1-04 Piano Concerto No. 17 in G Majo.m4a+ m  ~: A8 J8 V$ l
│      1-05 Piano Concerto No. 17 in G Majo.m4a
7 R7 W$ S/ r9 ~│      1-06 Piano Concerto No. 17 in G Majo.m4a% \6 @# E8 _/ ?
│      2-01 Piano Sonata No. 5 in G Major,.m4a" s; v2 j, V' O4 n' |
│      2-02 Piano Sonata No. 5 in G Major,.m4a
/ n- Z/ T. S0 s2 B( _: j│      2-03 Piano Sonata No. 5 in G Major,.m4a
7 l8 C+ i5 w$ }' D/ f│      2-04 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Ma.m4a# |- _) C! h! R; j
│      2-05 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Ma.m4a) b, K7 d. l/ l$ k1 L" {' [
│      2-06 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Ma.m4a
2 j: P9 W8 {& G" w( g, {$ \│      2-07 Piano Sonata No. 8 in A Minor,.m4a; g" N, [: \- o/ Q5 T- q& H1 j
│      2-08 Piano Sonata No. 8 in A Minor,.m4a
2 N9 W" J8 r+ E5 L" K8 \│      2-09 Piano Sonata No. 8 in A Minor,.m4a2 x& r! y9 H) c6 s! D* Q, I+ r) t, _
│      2-10 March No. 1, K. 408.m4a# C) k1 b  m) K
│      2-11 Konzertstück in F Major, K. 33b.m4a
8 w0 x  f4 H" D" A* P7 K, Z# y+ X│      2-12 Allegro for Piano in F Major, K.m4a# R3 O% [: M# a+ ?% p6 g0 k" H
│      2-13 Piano Sonata No. 11 in A Major,.m4a0 ?& Z6 b5 y2 E+ J$ F( b* K
│      
( \; `. _( h& {' ^├─2014 - 郎朗在皇家阿尔伯特音乐厅 Lang Lang at the Royal Albert Hall
! o' Y" D. H# U+ T│      01 Piano Sonata No. 5 in G Major, K..m4a
( V1 |, U. `7 j+ S- T! _; Y1 q+ @│      02 Piano Sonata No. 5 in G Major, K..m4a
) \* H* l, |2 @│      03 Piano Sonata No. 5 in G Major, K..m4a9 b2 N, a  |0 }/ \5 I  e# {
│      04 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Majo.m4a
, z' Y& X1 j7 a! c4 r6 l│      05 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Majo.m4a" k$ E2 B" Y0 m0 @$ U
│      06 Piano Sonata No. 4 in E-Flat Majo.m4a$ _- n! y+ n, k5 `$ W8 k8 z2 r
│      07 Piano Sonata No. 8 in A Minor, K..m4a6 s( j" S; K1 {  Y! ~
│      08 Piano Sonata No. 8 in A Minor, K..m4a
3 q- b1 Z- n, b4 A/ B; A' D/ t│      09 Piano Sonata No. 8 in A Minor, K..m4a: E1 `2 f$ {7 u6 k
│      10 Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23.m4a
0 g6 H$ l5 Z+ p% o0 P│      11 Ballade No. 2 in F Major, Op. 38.m4a
2 i2 d$ ]1 K& P$ f% L+ C0 ]│      12 Ballade No. 3 in A-Flat Major, Op.m4a4 A9 W1 h/ y- V
│      13 Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52.m4a5 B) l! p* r: ?) o& n
│      14 Intermezzo No. 1 in E Minor (Live.m4a; P. v( [" P: A2 \4 u
│      15 Danzas afro-cubanas_ Y la Negra B.m4a
, q( G& |+ _* `│      16 The Dance of Waterweeds (Live).m4a, L4 M3 P8 q) w: u0 \9 ~
│      17 Piano Sonata No. 11 in A Major, K.m4a
/ w, y$ x8 N) v; }& v' [2 G│      18 Davidsbündlert?nze, Op. 6_ No. 14.m4a
% q; u: z) ^7 y6 m' q* a8 w│      19 Waltz in D-Flat Major, Op. 64, No.m4a) J% S1 O, E5 R3 {0 K% [/ t
│      20 Nocturne in E-Flat Major, Op. 55.m4a5 P- w% n! z+ G; @  b
│      21 Etude in D-Sharp Minor, Op. 8, No.m4a' |/ }( l/ b9 S/ m; @
│      ) [( |$ u5 b" X0 v! I# {: H
├─2015 - Lang Lang in Paris; _8 N2 b3 ?( S. U- ?
│      01 Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20.m4a
( I3 r4 K5 U. b6 A4 O# {0 f│      02 Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op.m4a" B% g: m4 W, x* i
│      03 Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, O.m4a7 J; r$ g4 D% t( j
│      04 Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54.m4a. j/ {6 \* K7 N& U, x9 }( M
│      05 The Seasons, Op. 37a_ I. January..m4a
$ D' ~% J) e9 F8 u│      06 The Seasons, Op. 37a_ II. Februar.m4a
! t2 h1 e; {& R│      07 The Seasons, Op. 37a_ III. March..m4a8 z* p* {4 B$ h3 l% K! a
│      08 The Seasons, Op. 37a_ IV. April..m4a* {1 C* a! l. Z! k* E
│      09 The Seasons, Op. 37a_ V. May. Sta.m4a
( p" B' v' C  d0 V  j7 [  D│      10 The Seasons, Op. 37a_ VI. June. B.m4a
! E1 W2 D1 t& Z+ s│      11 The Seasons, Op. 37a_ VII. July..m4a
' s) W+ `: s5 _3 s: g+ C│      12 The Seasons, Op. 37a_ VIII. Augus.m4a% C7 x) [- e) _' j9 c0 L
│      13 The Seasons, Op. 37a_ IX. Septemb.m4a  k0 i2 z  ^# J/ Z% A
│      14 The Seasons, Op. 37a_ X. October..m4a; T2 a7 _( e; s) Y
│      15 The Seasons, Op. 37a_ XI. Novembe.m4a
7 ?: B4 [8 ^5 m: p9 J│      16 The Seasons, Op. 37a_ XII. Decemb.m4a$ ]3 `5 Q- L( w: G- y6 w+ i
│      17 The _Making of_ Lang Lang in Pari.m4v( ^& ?  G& l$ y3 P: _; \
│      18 Das _Making of_ Lang Lang in Pari.m4v
" j' _( Q7 i' C) A* h: E│      19 Le _Making of_ Lang Lang in Paris.m4v
: c4 H% R* E3 J: J│      20 The Seasons, Op. 37a_ VI. June. B.m4v2 Z* r) V# |+ B( W+ a  V- j
│      21 The Seasons, Op. 37a_ VII. July..m4v
# l  t6 c) w9 B7 k6 |' ^│      22 The Seasons, Op. 37a_ VIII. Augus.m4v
  w: ?) Y; l! n' y! K' s8 ?. `│      23 Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, O.m4v
$ R3 J# |% F: W9 D2 c│      ( [% j1 u) S2 }& a  L" X6 N/ O
├─2015 - 郎朗在巴黎 Lang Lang in Paris
, F6 T* Y- ]1 L2 `9 W6 ]6 O. J│      01 Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20.m4a
# n5 l; h( e  k4 x0 J1 q2 }│      02 Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op.m4a
% o8 Z! K& a8 v+ l9 q. o* P│      03 Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, O.m4a) |$ E. @% A5 f7 r" a7 ?' }9 N! Y
│      04 Scherzo No. 4 in E Major, Op. 54.m4a) L- v5 X. [( d% r! {5 S
│      05 The Seasons, Op. 37a_ I. January_.m4a# X! S8 g9 B6 `4 j: T
│      06 The Seasons, Op. 37a_ II. Februar.m4a
" E: P" E. h5 S& _: e: x6 g│      07 The Seasons, Op. 37a_ III. March_.m4a4 n, e  f( J' @- l1 M2 v; B
│      08 The Seasons, Op. 37a_ IV. April_.m4a; V: B: `& p; A2 O% y; q
│      09 The Seasons, Op. 37a_ V. May_ Sta.m4a) \- k2 }1 Z- h+ G
│      10 The Seasons, Op. 37a_ VI. June_ B.m4a
# }5 n( c$ {9 D; T9 W8 R│      11 The Seasons, Op. 37a_ VII. July_.m4a
& H0 p- f' o# T5 k3 u3 y│      12 The Seasons, Op. 37a_ VIII. Augus.m4a
6 m1 A+ Z2 ?. O$ |% E; C* {│      13 The Seasons, Op. 37a_ IX. Septemb.m4a
/ o/ T$ y: J$ K5 R) l│      14 The Seasons, Op. 37a_ X. October_.m4a5 C8 T$ v) K: _; v0 J7 u4 N
│      15 The Seasons, Op. 37a_ XI. Novembe.m4a
5 \) C$ H2 p+ H│      16 The Seasons, Op. 37a_ XII. Decemb.m4a
1 `: _. N4 S* O) ]% g& S│      
" }5 l: ]( U( c4 p├─2016 - New York Rhapsody
4 J+ {4 q' D; ]+ R# f" s│      01 Story of Our Town (From _Our Town.m4a7 }! D. \/ q2 x1 @0 K
│      02 New York Morning.m4a" l+ N* M# l0 ], @8 }6 k5 g
│      03 Empire State Of Mind.m4a$ R# u  ~' Y) T+ S* P$ R0 i; ^) N
│      04 Rhapsody in Blue.m4a7 L3 K9 L2 A6 j2 g$ @) ~& H
│      05 New York Minute.m4a  j% j' e2 R% L% ~, k$ s; M
│      06 Somewhere (Dirty Blvd).m4a
2 ?8 K& j3 F, U  w4 D# l│      07 Main Theme (From _Spider-Man_).m4a: a$ X* m' m" q: b+ e9 J& y2 r% v% A
│      08 Tonight (From _West Side Story_).m4a
( ?0 B5 b/ v0 Y1 D1 q6 `, m│      09 Moon River (From _Breakfast at Ti.m4a2 G0 o- s: u' q4 x6 l0 B
│      10 In Evening Air.m4a
/ I1 N0 n7 [( R' p; Q# G7 Q│      11 Somewhere (Dirty Blvd) [Bonus Tra.m4a8 g# ?! O! W0 i0 X
│      Digital Booklet - New York Rhapsody.pdf
9 j6 e- M; K) [: z- ?, ^│      ! V8 p% h, X9 G1 U$ n
├─2016 - What You Mean to Me (from the Musical Finding Neverland) - Single$ T# f- {: C6 e9 U) R( g
│      01 What You Mean to Me (from the Mus.m4a
6 D& ], U% z/ j8 o( m9 X0 s- s& H│      / h7 J4 ]2 L/ o( v5 c4 j
├─2016 - What You Mean to Me - Single
. y0 d3 _* Z8 r; U$ r│      01 What You Mean to Me.m4a4 W4 D3 z& ]! d9 B, R) g3 }3 R
│      9 n8 E& L6 ]: m: }$ d
├─2016 - 纽约狂想曲 New York Rhapsody0 l5 ]5 W$ R0 ]" U
│      01 Story of Our Town (From _Our Town.m4a
7 E8 n/ R7 g* W# Z& U( r│      02 New York Morning.m4a
( i* @0 ^* k" M8 v6 V/ i- \│      03 Empire State of Mind.m4a
- R! F4 i( T# `; v│      04 Rhapsody in Blue.m4a
  t: T- t7 z; I, s: F( I│      05 New York Minute.m4a
5 h7 B0 X4 t! N) N. N2 D2 q3 C│      06 Somewhere (Dirty Blvd).m4a* F* O- z; Q5 k; x  y% ]( b
│      07 Main Theme (From _Spider-Man_).m4a
9 V1 _6 m& @( L; y' ]; m* b│      08 Tonight (From _West Side Story_).m4a: t% Z, i: }( [1 a) }1 S: i3 E
│      09 Moon River (From _Breakfast at Ti.m4a, j4 b( J4 x0 M, X; Y+ m
│      10 In Evening Air.m4a
( l& f+ E9 Y% G( D" q7 R' @│      11 Somewhere (Dirty Blvd) [Bonus Tra.m4a
9 J! M1 h  d* G0 p# `" w│      12 Moon River (From _Breakfast at Ti.m4a
  b# E: N0 v& L: H' J2 n│      
  e: t$ T5 [9 N: L; D& s( R├─2019 - Piano Book (Deluxe Edition) [Mastered for iTunes]/ A' C" q' S$ K' T8 a
│      01 J.S. Bach_ The Well-Tempered Clavier_ Book 1, BWV 846-869 - 1. Prelude in C Major, BWV 846.m4a
, P% U9 B& \! T! X; k' U│      02 Beethoven_ Bagatelle No. 25 in A Minor, WoO 59 _Für Elise_.m4a7 A6 J, d* y2 ?8 C& B* g$ p$ r
│      03 Richter_ The Departure.m4a/ j4 S! Y: y+ D' ]0 F
│      04 Mendelssohn_ Lieder ohne Worte, Op. 67 - 4. Presto _Spinning Song_.m4a6 h, f& l) H' a8 h+ b
│      05 Debussy_ Suite bergamasque, L. 75 - 3. Clair de lune.m4a
+ i9 Q+ e1 I% i3 f│      06 Debussy_ Children's Corner, L. 113 - 1. Doctor Gradus ad Parnassum.m4a
/ x) R! n5 V' R2 Z│      07 Chopin_ 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189 - 15. Sostenuto in D-Flat Major, C. 180 _Raindrop Prelude_.m4a1 y3 @3 D6 I7 H2 ^
│      08 Mozart_ Piano Sonata No. 16 in C Major, K. 545 _Sonata facile_ - 1. Allegro.m4a$ H0 A8 Y* _( y% J. ]) c- A9 Q, O
│      09 Clementi_ Sonatina No. 1 in C Major, Op. 36 - 2. Andante.m4a
7 o' h. J- d6 F│      10 Czerny_ The School of Velocity, Op. 299 - 1. Presto.m4a0 @: i$ Q" |& h/ k6 ]
│      11 Tiersen_ Six Pieces for Piano, Volume 2 - 4. La Valse d'Amélie.m4a9 G! ?7 C7 Q' o* E$ y3 R! D
│      12 Debussy_ Rêverie, L. 68.m4a* c& k% z, S) R3 ^2 N  r
│      13 Schubert_ 6 Moments musicaux, Op. 94, D. 780 - 3. Allegro moderato.m4a, y0 x9 s% {6 l+ ]) c
│      14 Grieg_ Lyric Pieces Book III, Op. 43 - 6. To Spring.m4a0 T6 D- @5 Y$ s' g
│      15 Schumann_ Album für die Jugend, Op. 68 _ Part 1_ Für Kleinere - 8. Wilder Reiter.m4a
1 r4 }. X  i2 z& _; B; E7 a│      16 Poulenc_ Villageoises_ Six petites pièces enfantines pour piano, FP 65 - 2. Staccato.m4a
; H( Q  ?$ s5 `" D│      17 Huang_ The Merry Shepherd Boy.m4a
& q" r) O( K7 N, H; N│      18 Sakamoto_ Merry Christmas Mr. Lawrence (Arr. for Piano).m4a6 z5 d5 f, k( @' P1 Q
│      19 Badarzewska-Baranowska_ The Maiden's Prayer, Op. 4.m4a
: ?8 f4 ]1 {5 U2 U9 A$ ?0 F│      20 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Tema (_Twinkle, Twinkle, Little Star_).m4a
6 i, B! U! b' v( q8 C) o│      21 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 1.m4a  u1 t$ A! U1 n3 n% {8 }, p
│      22 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 2.m4a$ S% n- H8 E  ]3 w
│      23 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 3.m4a  Z5 }+ V/ N, F# ^
│      24 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 4.m4a4 P3 ]" @' t5 n" G' H% s; u" s
│      25 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 5.m4a
  ^2 V" l$ b# v. o6 f│      26 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 6.m4a
* s) U0 {; D- e. ?/ j8 ?│      27 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 7.m4a: u4 x4 j( N5 a) `
│      28 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 8.m4a
( h( V; t  R  N6 A% N│      29 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 9.m4a
9 _6 G2 {$ `, x: c# ^& x0 Q$ N│      30 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 10.m4a% i- z9 X( T; @, R
│      31 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 11.m4a
3 }2 S, T$ s4 T3 B0 `│      32 Mozart_ 12 Variations in C Major on _Ah, vous dirai-je Maman_, K. 265 - Variation 12.m4a
5 z$ J* W' Y! m8 H6 R: F8 _3 v│      33 Petzold_ Minuet No. 1 in G Major (Formerly Attrib. J.S. Bach as BWV Anh. 114).m4a. J- ]) l+ X! c: I7 b" {5 `
│      34 Wild Swans Suite_ 2. Eliza Aria (Arr. for Piano).m4a
5 b* d6 C: v8 X/ z% E│      35 de Lulli_ The Celebrated Chop Waltz _Chopsticks_.m4a
' R( U& b' {4 A7 s5 H1 I4 p  D│      36 Traditional_ Jasmine Flower (Arr. Schindler for Piano).m4a
: G0 f6 J0 X" b; ~2 Y  j" z  L│      37 Ginastera_ Danzas Argentinas, Op. 2 - 2. Danza de la moza donosa.m4a+ \- M, l% k' U6 F, h
│      38 Traditional_ Limu, limu, lima (Arr. Schindler for Piano).m4a
9 q# w! W3 g) \) v9 U6 n8 n4 Y│      39 Elgar_ Variations on an Original Theme, Op. 36 _Enigma_ - No. 9 _Nimrod_ (Arr. Elgar for Piano).m4a6 [2 N+ M+ s  s) Y9 w4 P
│      40 Traditional_ Arirang (Arr. Schindler for Piano).m4a
% v; o* l2 o; T& V! \/ k+ M│      41 Joplin_ Maple Leaf Rag.m4a" p2 U' X& j) S# o* U5 _  o/ e
│      
. m, Q6 Z% [5 t├─2019 - 天行健, 人自强 Heaven in Ceaseless Motion, Human in Constant Exertion (FIBA Basketball World Cup 2019 Opening Ceremony Music) - Single; H4 n- ~9 W4 l; W' C4 I+ r  {3 t
│      01 天行健, 人自强 Heaven in Ceaseless Moti.m4a
% q5 ^& t; i" G! @│      9 s0 R( C6 C2 H4 D
├─2019 - 钢琴书 Piano Book (Encore Edition)
; s0 `1 t$ n" v* D│      01 The Well-Tempered Clavier, Book 1.m4a; S' |/ u+ I3 {+ u% d% o% Q
│      02 Bagatelle No. 25 in A Minor, _Für.m4a0 X4 Q+ g* e7 s3 e
│      03 The Departure.m4a
* H  q" |2 _3 p│      04 Lieder ohne Worte, Op. 67_ 4. Pre.m4a
% i  W  ]. R! V6 A. s/ f│      05 Suite bergamasque, L. 75_ 3. Clai.m4a" R% z- p8 k5 n. }
│      06 Children's Corner, L. 113_ 1. Doc.m4a
( T# B3 E& P7 `! f7 G$ d│      07 24 Préludes, Op. 28, C. 166-189_.m4a2 E3 M4 g/ ?3 O; {  q  e5 ?' \% I* z9 u
│      08 Piano Sonata No. 16 in C Major, K.m4a
* D; d5 a2 }) H. ]│      09 Sonatina No. 1 in C Major, Op. 36.m4a1 X* c4 j& i9 C6 m+ Y1 D
│      10 The School of Velocity, Op. 299_.m4a3 d2 @; }% w; W
│      11 Six Pieces for Piano, Volume 2_ 4.m4a$ J3 H, q5 s" s+ h' V
│      12 Rêverie, L. 68.m4a
$ K* H3 u+ u# `  }: ]: F" T9 B│      13 6 Moments musicaux, Op. 94, D. 78.m4a$ G3 l2 g3 _: W9 U
│      14 Lyric Pieces Book III, Op. 43_ 6..m4a
  N- M! R; D: G2 O│      15 Album für die Jugend, Op. 68, Pt..m4a( m( g- C9 M$ _' `
│      16 Villageoises, Six petites pièces.m4a1 D, X& z: j  H
│      17 The Merry Shepherd Boy.m4a
+ I# ?, c9 _7 y│      18 Merry Christmas Mr. Lawrence (Arr.m4a
. f) `6 @0 ~# R0 O6 W9 N4 W│      19 The Maiden's Prayer, Op. 4.m4a
# m% o  f4 b) s3 d( O│      20 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a
2 ~4 y0 r% [; d/ v2 z6 R6 {│      21 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a
  W, ^! v4 n2 }) O1 c" h│      22 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a
: z& r- A6 z# X5 M% ]0 Z; j│      23 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a3 k2 O7 K4 q  I
│      24 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a
; R$ N+ J$ \/ J9 V& [│      25 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a
( }6 G7 F2 V. }2 O6 G│      26 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a$ N4 P# ]8 l* d. f. B
│      27 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a
. A& y1 \1 ^6 x+ I  R│      28 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a: p6 }8 J/ A$ h8 a/ S' b' \
│      29 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a
6 [( S2 z, {& ?# ]6 ?│      30 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a% n" T1 u2 q+ H8 k. H1 C
│      31 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a& G1 \7 |* |; Q1 B* U% I
│      32 12 Variations in C Major on _Ah,.m4a6 e, z% Y' W4 K0 @( K- }' e6 Z" F6 Y
│      33 Minuet No. 1 in G Major (Formerly.m4a
  }" b! Q- `3 {" ?/ @│      34 Wild Swans Suite_ 2. Eliza Aria (.m4a  W" N4 o! I" a! h
│      35 The Celebrated Chop Waltz _Chopst.m4a: s9 O( A. P* \$ q
│      36 Jasmine Flower (Arr. Schindler fo.m4a9 l3 V% E2 r: K
│      37 Danzas Argentinas, Op. 2_ 2. Danz.m4a
( S3 S: w! d/ r0 E! x3 B6 @│      38 Limu, limu, lima (Arr. Schindler.m4a; a0 i/ i! a) r& J( G! S4 y# j, F
│      39 Variations on an Original Theme,.m4a- H6 E) \  V% e0 ~! ?; Y, L
│      40 Arirang (Arr. Schindler for Piano.m4a, z" g, q3 B; F4 Q6 w
│      41 Maple Leaf Rag.m4a
+ _  j$ I) `( m1 j# `! u│      42 Children's Album, Op. 39, TH 141_.m4a
! o+ }- {+ `+ Y5 C! H! u│      43 Children's Album for Piano, Book.m4a
# A: p: c  E4 M( y8 J│      44 Minuet No. 2 in G Minor (Formerly.m4a
/ {1 L( v9 E( F5 f& S! E│      45 Piano Sonatina in C Major, Op. 20.m4a
9 K5 P$ \, w( P- D( u│      46 Piano Sonatina in C Major, Op. 20.m4a5 X  ?) O4 u1 ^6 j0 I, n' x
│      47 Piano Sonatina in C Major, Op. 20.m4a
7 b) A+ X. \0 h& Z4 k│      
3 \0 K- K- B, ^/ `/ c├─2020 - Me Enamoré De Ti - Single1 O! u1 x4 W/ X5 A
│      01 Me Enamoré De Ti.m4a$ m# @# K5 j& }* z- x0 t6 ?3 v
│      
# D! B8 z8 P% ]% u; C' b+ Z└─2020 - 哥德堡 变奏曲 Bach Goldberg Variations (Extended Deluxe Edition)/ U8 S7 I( k- F0 l9 L6 q: b* G2 l. e
        1-01 Goldberg Variations, BWV 988_ A.m4a% L& w$ K- [" k. Y" o! _4 c
        1-02 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
. L/ g& J9 _' d+ B' d. L; c( E7 d        1-03 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a) Y9 [4 I; _6 S  s1 [- J9 ~7 t
        1-04 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
) i0 u; D" ^3 e3 ~        1-05 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a& O& h, q; C7 R# A; H! R
        1-06 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a# Q& m, c& E& t& h  G9 w
        1-07 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
# a( T) O. B" d7 W: t        1-08 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
9 f- w3 U1 j" t        1-09 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a& o& `4 l+ C, e; e9 [! M! R
        1-10 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a0 A- i2 g2 B4 c% D9 s/ Q
        1-11 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
% {2 [- m+ i5 N. i        1-12 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
3 @! P( M3 _' r2 ]        1-13 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
3 j7 L7 l# ^9 v$ \! Z' Y0 u1 k3 ?        1-14 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a- `) {4 i" B2 M2 T6 r
        1-15 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a8 w+ y2 D0 v9 J# {& ]( D9 y
        1-16 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
# V. m' I% L; c. p0 n* m        1-17 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a' _; q  U$ t2 u* A8 n5 N
        1-18 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a7 k+ P7 F/ T& f5 `2 ^) X+ L
        1-19 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
. |+ r! N& j0 P! w        1-20 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a( O, F' t5 v' _6 Z
        1-21 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
" k* c# l5 y3 N, Z4 e( e+ o        1-22 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a% Z# Y) v8 @8 U+ D1 ?/ D4 V' e
        1-23 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
# W" l) I2 |; L. T        1-24 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
9 \" @" @+ R$ w( q1 Y/ J. B        1-25 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a- K$ o. x7 ]9 C% f0 Y) h/ l
        1-26 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
2 ^% _+ a+ F( |$ s$ {1 d* e        1-27 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
: D- k, C- s3 q$ n: E, e        1-28 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
; C3 I: f4 P1 G0 r8 R; r        1-29 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a' t+ S5 j5 ~0 @' l1 w* ?
        1-30 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a! ]0 `5 O8 l( C# j8 p$ R3 H
        1-31 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a/ |( p: t$ }1 j2 ]$ f$ \% X
        1-32 Goldberg Variations, BWV 988_ A.m4a8 t6 L% h3 A% I6 u0 P
        2-01 Goldberg Variations, BWV 988_ A.m4a
& N. L: z5 @0 z" e        2-02 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
! A9 \: o" M: r: G3 @  S# K2 x  W        2-03 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
/ d  k3 Q5 m0 x/ {% S5 K5 l3 y        2-04 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a+ j9 }2 {, M7 a
        2-05 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a! z" k: @7 v* D9 c: Q
        2-06 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
6 m  j" ?) s+ ~: ?# `- |# r        2-07 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
' y! ?$ j2 @, H: R        2-08 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a& ^8 A% V" k, |- o4 B. z
        2-09 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
: o7 t4 \3 C& U1 o. @1 D        2-10 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
1 Z: v) ]0 {: y/ R2 C  u        2-11 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
- k: |% i+ G7 g4 X* ~$ X        2-12 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a4 T: K. l; S! M0 O. A  `* `3 N
        2-13 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
9 B  n+ {( \5 q# @) n5 {        2-14 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
/ t8 w, i: A) h% v( `1 q, ~' {        2-15 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
; O0 w( s0 b$ L; I% \2 y        2-16 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a' c7 e$ L9 E2 B- {5 q9 x
        2-17 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
5 \& U$ @( D, x9 i# N! |4 A% g: h& u        2-18 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
0 V# U  K" G! l: I( R3 V        2-19 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
. @# m5 N2 |# @* O" A" S( g        2-20 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a( p& s6 v9 n- n9 P. R! `
        2-21 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
# K8 ~6 E- |2 d) n4 X9 K  s2 V5 a        2-22 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
3 M; Y) E+ s8 s) u" o2 _        2-23 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a& z6 y6 G3 N" C
        2-24 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
+ A+ |+ k2 E$ X% k7 b% w' a7 R        2-25 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a1 R1 u6 ^" E/ P8 A% `
        2-26 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a, Q: J) t- v9 A! H/ v! q9 X( ?
        2-27 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a* e0 p. e# l4 |7 c
        2-28 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
; H* k' Z- i2 A: r        2-29 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
% R/ d: f/ K0 O4 j$ Y. B        2-30 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
# H9 p5 o( B3 v        2-31 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
: Z5 l: f2 w" j        2-32 Goldberg Variations, BWV 988_ A.m4a
& n3 X/ a2 u3 {# ]& m6 _9 n        3-01 Goldberg Variations, BWV 988_ A.m4a
# w1 K6 ]/ B# b2 _9 v; V, ?        3-02 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a3 U$ V5 j' q. y+ @! V9 s8 O
        3-03 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
8 I0 K3 Y8 E+ V) H' ~3 h        3-04 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a. a8 g4 \7 a' E
        3-05 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a! Y5 X6 u8 V9 R) D, ?$ R6 c
        3-06 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
2 P5 f) B' \7 {" I8 G' K* U" D1 y) g        3-07 Goldberg Variations, BWV 988_ V.m4a
6 l: Z4 Q0 I# W        4-01 Bist du bei mir (Formerly Attri.m4a
; D3 H8 e4 i+ G5 `9 `8 _6 w4 }        4-02 Sonata in D Major_ II. Andante.m4a; w& t3 w5 f( Q$ U
        4-03 Italian Concerto in F Major, BW.m4a
; F4 @" P8 ^! q. T) k9 g        4-04 Hunting Cantata, BWV 208_ No. 9.m4a
* b- u8 ^. O) _5 G; Q        4-05 Flute Sonata in E-Flat Major, B.m4a0 ]4 z$ a& w, E, c. J
        4-06 Christmas Oratorio, BWV 248_ X..m4a! \" R$ \$ n, l7 `* b6 ?6 s$ @
        4-07 Arabesque in C Major, Op. 18 (L.m4a
, _/ ?2 b1 s- v/ h/ Z/ K8 B1 m6 D/ |: C/ O1 @7 ^; E6 I" }

4 k3 q6 p: `7 B! z+ O
- i1 b$ F9 O  b- f) b
; y, G( K0 l+ Z; B8 E; x7 l) R
! z/ N! @1 A, T

1 t, l& o% p' J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 U  \' t4 Z; ~( o/ ^* ?
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-21 00:11:35 | 显示全部楼层
郎朗 - 《郎朗作品合集》[iTunes Plus AAC]
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-21 08:05:17 | 显示全部楼层
大爱,终于等来了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-17 11:35:08 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-9 22:29:21 | 显示全部楼层
支持一下
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-17 13:56:10 | 显示全部楼层
謝謝分享資源。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-24 23:55:20 | 显示全部楼层
太棒了,找了好久,感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-22 09:22:21 | 显示全部楼层
I like this
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-7 13:28:38 | 显示全部楼层
langlang还是不错的 感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-22 19:44:48 | 显示全部楼层
非常感谢,有时候也来听听 古典乐
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-7-8 00:47 , Processed in 0.317637 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表