AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Sigur Rós - 《Sigur Rós作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-2-23 09:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
001.jpg ' G% B, p: {0 W( L: Y7 F

5 A* n: h$ }3 \/ p. G+ x* T# j' S- }5 H) \6 ?$ p1 R& f8 O% Y
Sigur Rós简介
( U$ a# R4 F' H% W8 q8 VSigur Rós 是一个来自冰岛的后摇滚乐团,他们的音乐掺揉着优美旋律、古典、实验等元素。Sigur Rós对于音乐的演绎是极具创造性的,这不仅体现在歌词上,而且还体现于一些个人性和发挥性的乐器演奏,从而获得前所未有的奇妙之音。例如Jonsi的拿手好戏就是用大提琴的琴弓去拉他的吉他,所以我们能在Sigur Rós的音乐里听到很多云雾弥漫般的奇特声效。
) j5 p3 B4 I/ [3 N" k
* k4 i/ R, C( Z2 F$ W8 X
' i8 H: N! `9 `/ t1 a$ ~6 c, a! ]├─Albums
* l1 L1 B0 V$ N+ D3 g' P│  ├─1997 - Von
4 H& e- E' _8 ^+ }│  │      01 Sigur Rós.m4a, I3 F4 N; K0 m- @7 D# T1 J
│  │      02 D?gun.m4a
+ C4 R6 M+ e1 e! T% K7 E8 r│  │      03 Hún J?re.m4a0 b6 X) M3 O4 }* Q" I
│  │      04 Leit Ae Lífi.m4a# P8 w9 x7 y  ^
│  │      05 Myrkur.m4a; [( K9 A. V8 J
│  │      06 18 Sekúndur Fyrir Sólarupprás.m4a
& W7 o$ d5 z' A" f# K$ d9 @) p│  │      07 Hafsól.m4a) @  s! r+ \$ J
│  │      08 Ver?ld Ny óg ód.m4a0 [# a; u4 [5 ^! r
│  │      09 Von.m4a) b/ Y: f# ^0 \; m! y$ o
│  │      10 Mistur.m4a
! h2 L4 E3 Y9 O/ O0 ?│  │      11 Syndir Guds (Opinberun Frelsarans).m4a
5 q* N! `/ p7 ?; T9 N6 s│  │      12 Rukrym.m4a1 _/ H& _6 k7 E( c2 a
│  │      
! Y. v1 Z' ^0 w) h8 f- w" P│  ├─1999 - ág?tis byrjun7 [& y8 H& e# U" b$ N; d
│  │      01 Intro.m4a7 g3 T0 l: j- o; U" v7 E0 a
│  │      02 Svefn-G-Englar.m4a4 v5 r: o# I. k$ P9 F& t6 {
│  │      03 Starálfur.m4a
+ _; x% Z# a$ U- x! ?4 r│  │      04 Flugufrelsarinn.m4a
7 {" ?) S" y9 Q) G. n& w│  │      05 Ny Batteri.m4a5 T  B) u0 `- }
│  │      06 Hjart玫 Hamast (Bamm Bamm Bamm).m4a
6 P7 P/ n* j$ x│  │      07 Vi?rar Vel Til Loftárasa.m4a
# Y+ a. K& F4 A- H9 m2 B% v1 o│  │      08 Olsen Olsen.m4a
5 |, N. ]/ @' O" }│  │      09 Agaetis byrjun.m4a
. Q9 p) V, f) t! [2 _6 T8 ?, T│  │      10 Avalon.m4a
8 v- m0 E; \2 P( n: ?, D: }│  │      # k) v3 N; J' n8 E8 `; k. O" \' |
│  ├─2002 - ( )0 U" O8 E4 V+ R1 O! l: T
│  │      01 Untitled 1.m4a
, @  }0 b+ B0 }5 P5 @+ t) n% a- s│  │      02 Untitled 2.m4a7 p1 F% A! j! T* C
│  │      03 Untitled 3.m4a# a( q8 H* N; A* j: T3 x$ a4 U
│  │      04 Untitled 4.m4a; z1 i' M& S$ z8 Y
│  │      05 Untitled 5.m4a
6 A2 a- N% I, C& Y│  │      06 Untitled 6.m4a
7 C. m$ o+ C$ E$ O│  │      07 Untitled 7.m4a) {, Y# x+ Q# p( E$ o
│  │      08 Untitled 8.m4a
. j, s0 U& Y) W# K! [│  │      
# h) q2 p$ E* E& E; r│  ├─2002 - Hlemmur
# V5 `( h$ W9 X6 G/ T+ j7 ?/ h│  │      01 Jósep Fimmuna í Vinnuna.m4a
$ O, f1 a$ R1 n7 Q9 d. M! E│  │      02 Hlemmur.m4a/ D, ?; F* V, L) K# _$ F; G; K5 H
│  │      03 Frysta Ferd.m4a! B- C9 g$ \- P5 O
│  │      04 Vetur.m4a
& v; c, w/ P5 W5 E1 o│  │      05 Hvalir í útrymingarh?ttu.m4a
5 g5 X5 `5 O, j/ S# d0 j│  │      06 Hlemmur 2.m4a
: S, X  d) K. m- N, ?& J6 ]$ W│  │      07 Pvers?gn.m4a6 _8 t" p- Z6 \3 |
│  │      08 1970.m4a
( E$ ?' b0 m* Z4 }2 b/ |│  │      09 Jósep Tekur Fimmuna í Vinnuna 2.m4a5 X5 @5 S0 ~1 y7 S$ v4 N  |  O4 `) }
│  │      10 ég Mun L?knast!.m4a9 r/ ~: H8 o- x) t. i, K, R
│  │      11 1993.m4a4 _, d9 v, W$ E; y% ]6 w
│  │      12 Hlemmur 3.m4a7 z, ^9 a7 V/ l, u( L6 c
│  │      13 Sidasta Ferd.m4a
7 A" E' o8 x- `$ E2 r+ B- s│  │      14 23-20 (Lokad).m4a
( A$ w' I! m2 R* K│  │      15 Byrgid.m4a
  u3 H! i& `9 e$ Q│  │      16 áfram ísland.m4a0 [1 H" E+ x3 b' z
│  │      17 Allt Tekur Sinn Tíma!.m4a& a  o& B  A# `; S$ B6 p" Q9 _( s
│  │      18 Hannes.m4a3 u  d; L& {/ \' d# J" W
│  │      19 óskab?rn Pj?darinnar.m4a
1 b' v' y+ l2 S& b9 H2 E  t. R│  │      0 f# P* p. ^: L" V+ Q4 j5 s6 U
│  ├─2005 - Takk2 u" l" ~) ~& T) s3 `
│  │      01 Takk....m4a2 @5 `1 d' m/ c
│  │      02 Glósóli.m4a1 I; m# O1 L! [" Y% G
│  │      03 Hoppípolla.m4a5 Y& |0 I2 {% ^2 z) g
│  │      04 Mea Blóanasir.m4a
5 |6 i+ p8 O7 |0 H7 o1 U  z# ?│  │      05 Sé Lest.m4a; ]- h- I; Z$ S+ _
│  │      06 Saeglópur.m4a$ L5 ^& P8 H/ ~- Y* S3 O: l
│  │      07 Mílanó.m4a" V/ }# m: H% v7 Q
│  │      08 Gong.m4a
3 |: T" L9 Y$ Y+ K% M& A( W9 k│  │      09 Andvari.m4a3 C4 Q( P2 L: q: R, B$ P
│  │      10 Svo Hljótt.m4a
8 |. v& t( M5 `1 a5 ]- G│  │      11 Heysátan.m4a
  G" s; V5 v# E8 @& Q│  │      Digital Booklet - Takk....pdf7 u* b# w$ O2 H! x
│  │      9 `. B. A" [- [# j  ]2 ?
│  ├─2008 - Med sud i eyrum vid spilum endalaust
, [. ~; l& B1 i4 {9 t- F6 A  `│  │      01 Gobbledigook.m4a, y1 }+ g1 K+ X+ E# e) o2 t
│  │      02 Inní mér syngur vitleysingur.m4a
$ ]# \" ~& B+ h6 j% M│  │      03 Gódan daginn.m4a
% L+ x9 T2 S; ~1 a( U3 r+ {+ W│  │      04 Vid spilum endalaust.m4a; a/ k9 m4 T; B2 i+ H; ~4 J
│  │      05 Festival.m4a, _8 i: e6 @6 z  O2 C
│  │      06 Med sud í eyrum.m4a; F: }1 b5 }. O) a/ C5 D
│  │      07 ára bátur.m4a: `% s& m9 z) D) @
│  │      08 íllgresi.m4a- J4 x  k- J( M
│  │      09 Fljótavík.m4a+ G" [, N& A) C! V! A9 ?/ V! w4 h
│  │      10 Straumnes.m4a
; p$ \- z4 |1 u2 [) t2 V0 B│  │      11 All Alright.m4a1 S- B) P9 x% k
│  │      # G" `3 V0 p& C+ z. X7 v
│  ├─2012 - Valtari (iTunes LP); y* _! o: O! |9 `1 L; @6 s
│  │  │  1-01 ég Anda.m4a
# ~( L) L# u+ D) _4 y) D2 ~│  │  │  1-02 Ekki Múkk.m4a" z& N8 D: F( B
│  │  │  1-03 Varúe.m4a
7 u: o( e7 ~/ Y1 t8 X7 C2 E& d│  │  │  1-04 Rembihnútur.m4a
! \+ e* L& Y& Q│  │  │  1-05 Dauealogn.m4a
( T/ c  z5 _, t. Z' S9 q  c0 W% l4 ^│  │  │  1-06 Vareeldur.m4a! t# Q* ^7 v% Q! v' K
│  │  │  1-07 Valtari.m4a
# D2 t, @( O* U2 W9 \% B│  │  │  1-08 Fj?gur Píanó.m4a( @" i9 X- ?% k( w
│  │  │  2-01 Ekki múkk.m4v2 E: a8 y5 _+ _/ o' S6 a& C1 o
│  │  │  
0 a* j/ O" K. [│  │  └─Valtari - iTunes LP.itlp
9 j8 K; ]- `6 [│  │              # a; M( X' D9 {
│  ├─2013 - Kveikur
0 \6 ?; U. C$ j1 I4 ]9 D; W│  │      01 Brennisteinn.m4a
0 U& B" z# ?3 E; H$ E( q│  │      02 Hrafntinna.m4a
- _: a( r( {+ Q' s% M/ M& K│  │      03 ísjaki.m4a- z- Q1 ^9 v" S$ `6 V
│  │      04 Yfirbore.m4a/ D- D( Z* \3 t: p* c$ }  u4 g
│  │      05 Stormur.m4a5 m0 ^1 N. O3 E8 Z% o4 y
│  │      06 Kveikur.m4a8 t, x" Z9 G0 o4 a# Z
│  │      07 Rafstraumur.m4a
5 M/ T9 i( ]0 Z' |8 L│  │      08 Blátráeur.m4a
; x% Y# n3 q" r' B# E/ j│  │      09 Var.m4a
/ r% b2 m, g) }│  │      
2 c6 A* o9 F4 T4 v│  ├─2018 - Route One$ b2 ^8 p* E2 ~+ T  K' A
│  │      01 63o32'43.7'N 19o43'46.3'W.m4a
$ _* q9 k. f, B# g│  │      02 63o47'36.2'N 18o02'16.9'W.m4a
3 Z5 }" i( l- P9 f! I( w7 J5 f. f│  │      03 64o02'44.1'N 16o10'48.5'W.m4a3 q& u" r9 ]7 C4 y$ Z% P0 E
│  │      04 64o08'43.3'N 21o55'38.8'W.m4a1 J2 A, R" d' H5 h) o
│  │      05 64o46'34.1'N 14o02'55.8'W.m4a; B% K; B' l" X+ c0 Q+ D
│  │      06 65o27'29.1'N 15o31'56.0'W.m4a
9 L. X3 k8 w6 w- }2 `│  │      07 65o30'17.9'N 18o37'01.3'W.m4a
- J8 d1 q. I' |7 h- f/ w7 Z2 s│  │      08 65o38'27.9'N 20o16'56.9'W.m4a7 e4 {8 M7 x/ a8 d3 G& B# x& S8 _
│  │      - `6 n9 \+ g6 W# T5 \
│  ├─2019 - Variations On Darkness6 Z8 {% C# W* P
│  │      01 The Hungry Ghosts, We Live in an Old Chaos of the Sun.m4a$ M7 l+ [3 g4 i% Z
│  │      02 The Silence of Animals, The Truth is it Wanted to Cave in.m4a
: S6 z9 v  X% d- ~│  │      
: \; A/ v6 A: f; }8 A. Y/ _│  └─2020 - Odin's Raven Magic (with Steindór Andersen, Hilmar ?rn Hilmarsson and María Huld Markan Sigfúsdóttir)
; u" l3 o' O2 W- n8 F│          01 Prologus.m4a+ U5 s- `  m8 [3 X; t% x
│          02 Alf?eur orkar.m4a' s( d: p5 w8 n7 ?- y  g
│          03 Dvergmál.m4a
& j! i6 y+ b. m" A& z0 a+ J│          04 Stendur ?va.m4a" Q) I) {% E( P- H& H6 S1 {) p' d
│          05 áss hinn hvíti.m4a1 P9 D7 B' _8 T) u0 _5 [
│          06 Hvert stefnir.m4a& D9 H; N7 J% t! i
│          07 Spár eea spakmál.m4a' q8 Z5 G  g* U; }% x/ k* T
│          08 Dagrenning.m4a4 U5 I; @* q6 t+ Z7 l
│          . ~& B8 H  ^( w. W+ q- c/ |
├─Compilations) `6 @2 v! U: p/ ^- g9 w
│  └─2007 - Hvarf Heim) M) K0 |5 P2 V( A) K! n& [
│          01 Heima.m4v, v, W* Z" l, z
│          01 Salka.m4a( c! u8 ?6 h6 C9 f' l& g4 O
│          02 Hljo?malind.m4a, w- H& A8 V' p5 y* n
│          03 I? G?r.m4a7 m2 `# J/ ^$ D! W) B& \3 y$ e
│          04 Von.m4a
4 P* H/ I7 U6 o│          05 Hafso?l.m4a( ~2 K* ]" p8 C0 t3 \* H
│          05 Samskeyti (Live).m4a" l  b7 {% \. ~4 ^& U
│          06 Starálfur (Live).m4a+ q7 d$ u# n$ v+ p
│          07 Vaka (Live).m4a( Z& b) M% H5 x3 J
│          10 ág?tis Byrjun (Live).m4a9 V; a6 h4 K) M
│          11 Heysátan (Live).m4a
+ X( D3 a$ [% Y" P│          12 Von (Live).m4a4 q. @0 L. a1 w/ B6 _
│          ' r$ c: b& V* B5 b
├─EP's and Singles' |5 d# ?! n' u( A( Z) ]0 X
│  ├─1999 - Svefn-G-Englar - EP
: F2 Y2 E$ C5 M2 t│  │      01 Svefn-G-Englar.m4a
5 p2 Y6 ~) l& B9 Q; Y( h; k│  │      02 Viorar Vel Til Loftarasa.m4a. ]2 L0 a5 z6 D6 Q0 H% c0 K$ Q5 @( M
│  │      03 Nyja Lagio.m4a
5 T" O( E5 o2 E0 s2 X* J( T# b│  │      04 Syndir Guos.m4a8 A- A( r4 h5 H* E9 W2 U) _$ ?8 o
│  │      $ a# O7 z0 R$ \) {. Y
│  ├─2000 - NY Batteri - EP
9 A: s8 ?+ c9 N" O% L8 m/ V│  │      01 Rafmagnie Búie.m4a  S7 x- H) F2 `  p. |6 t2 d
│  │      02 Ny Battery.m4a
1 b* a( x5 E; _, q9 N$ G│  │      03 Bíum Bíum Bambaló.m4a' J& Y5 T; T. @* @1 ^
│  │      04 Dánarfregnir Og Jarearfarir.m4a
4 [2 A$ T* L2 m- Z; R│  │      ! k0 R( I5 l, k6 }$ Z
│  ├─2003 - Untitled #1 - EP
4 u( R; M) z5 X) U* ~* ?& [% _│  │      01 Untitled #1 (Vaka).m4a
& i7 F3 y0 L) f; e7 e│  │      02 Untitled (Smáskífa 1).m4a! Z! p- A2 }" m# j
│  │      03 Untitled (Smáskífa 2).m4a
- r  ?8 T3 \0 }  P8 Q' ~│  │      04 Untitled (Smáskífa 3).m4a
+ q6 f' y: T. _: W; w& d│  │      # S9 l# T; ~* E& f8 n! N# ?# p% X* N
│  ├─2004 - BA BA TI KI DI DO - EP
/ Q6 o, g' V: P7 }- G│  │      01 Ba Ba.m4a" F( K! S8 B4 F% {: f
│  │      02 Ti Ki.m4a( D& a  t! B1 W4 K. ~  U* l
│  │      03 Di Do.m4a
0 g+ X+ e* m% L│  │      3 ?8 ^& D& d! E, j* H+ K3 \
│  ├─2005 - Hoppípolla (Planet Earth II Mix) - Single5 W$ r. u) V2 P
│  │      01 Hoppípolla (Planet Earth II Mix).m4a
# W3 ^* R  \2 F. E" V  o+ ?, @│  │      
9 f; H  F" J: ^* R& R/ K2 z  W& @│  ├─2005 - Hoppípolla - Single
: l5 @' Z" L! L- r/ p; F│  │      01 Hoppípolla.m4a
2 l8 {$ ?4 |- I, x/ B6 k2 g# n6 i│  │      02 Mee Blóenasir.m4a5 ]# C0 o' f1 V- ^1 A
│  │      03 Hafsól.m4a; Q. b) a' o/ V& l" }% H3 {; {
│  │      ( k; n. q4 W2 `6 ]' r4 b3 v
│  ├─2005 - S?glópur - EP
8 V* X% h+ ~: H( r│  │      01 S?glópur.m4a
8 k2 C& W# W+ N+ L4 T; u4 `4 @│  │      02 Refur.m4a
  `, Y) O* m7 X: V' M. ^5 y/ e│  │      03 O Fridur.m4a
# X: P$ n. f) j, `│  │      04 Kafari.m4a2 h7 y0 ^: m  o; S( w+ s) O# a
│  │      
  a5 o8 k: f$ |+ g, f│  ├─2006 - S?glópur (Radio Edit) - Single
5 c, W; C; Y; x. p│  │      01 S?glópur (Radio Edit).m4a6 d; C2 \! k4 {% I! N$ ^8 ]% c
│  │      
- o+ A& P5 J) a" ~0 P+ }│  ├─2008 - Inní Mér Syngur Vitleysingur - Single
0 X$ {2 c  |. s  d2 }; J$ E! E0 f│  │      01 Inní Mér Syngur Vitleysingur.m4a
) q. E3 I4 B* h5 c│  │      02 Heima.m4a" P% u( j: d$ v% l
│  │      4 v- l$ g/ A  v  y
│  ├─2009 - Gobbledigook Remixes
+ z, J! z5 P, t0 I3 S│  │      01 Gobbledigook (Gluteus Maximus Mix).m4a5 L  C3 H; l' c
│  │      02 Gobbledigook (Flowing Remix Raw & Bare).m4a
; {0 \# a1 z: ?$ J6 r│  │      2 h% t; j5 \: N0 N1 k3 R
│  ├─2013 - Brennisteinn - Single
2 v0 _  o0 w* ~) r9 Z│  │      01 Brennisteinn.m4a! _. a8 [. _+ Y: d. Z
│  │      
- _1 x" H1 d' c& [/ y% A) E│  ├─2013 - Rafstraumur (Cyril Hahn Remix) - Single
2 ]+ ~' t0 B' V' o2 k- a' U│  │      01 Rafstraumur (Cyril Hahn Remix).m4a
" g6 P# ~) G; Q- j  A│  │      3 m; ^  ~; o+ ~! Q3 }3 D% V
│  ├─2014 - The Rains of Castamere (From the HBO? Series Game of Thrones - Season 4) - Single
  i8 O0 B$ S; Z* x4 T  Q6 G7 F│  │      01 The Rains of Castamere (From the HBO? Series Game of Thrones - Season 4).m4a9 J: Y+ O' Z3 T: {  P
│  │      ; u+ R5 X( A: |# o6 N
│  └─2016 - óveeur - Single
- J! R% d" I# u! T  p8 w6 O; e. i│          01 óveeur.m4a1 y6 K1 e- t8 l; t8 ?
│          ' ]8 Y8 i( s/ q+ h
└─Live
  [7 T  h* {+ K0 R( ~+ g  N    ├─2011 - Inni (iTunes LP)
4 C( k! C* Z* F$ W" s9 B5 D    │  │  01 Svefn-G-Englar.m4a
/ F5 z8 C1 X) A1 |: A. L    │  │  02 Glósóli.m4a
# u1 [1 h3 W5 J0 l3 p2 V) z    │  │  03 Ny Batterí.m4a  F% L" c$ s+ g2 ]
    │  │  04 Fljótavík.m4a  ~+ a( I' _" _& d6 t
    │  │  05 Vid Spilum Endalaust.m4a' A2 s8 O9 \6 B2 ^# I" G
    │  │  06 Hoppípolla.m4a& }1 ]. Y# t  ~3 G
    │  │  07 Med Blódnasir.m4a8 U+ j) k0 i8 M/ E, u% @6 L* v
    │  │  08 Inní Mér Syngur Vitleysingur.m4a
% N7 j. f( U! g1 F    │  │  09 E-Bow.m4a0 M" M1 }  b7 \& o
    │  │  10 S?glópur.m4a, B4 h# H) v8 e, G- A" A1 \7 {2 |
    │  │  11 Festival.m4a' _. C9 b( w7 {* \  K- E& d& `
    │  │  12 Hafsól.m4a# b, Q1 Z8 ~7 H0 N- @8 y
    │  │  13 All Alright.m4a
! U% x' D7 x  \9 ?- i+ n    │  │  14 Popplagid.m4a1 t( M! E6 p, g" N7 \+ H
    │  │  15 Lúppulagid.m4a
5 t/ I- r0 M) H/ y' l% f    │  │  8 e/ `* {+ j, ~- ]
    │  └─Inni - iTunes LP.itlp
% B8 v5 z5 [  {" J  M5 A  h    │                z5 C8 [5 b5 w2 f! D% h
    └─2013 - iTunes Festival London 2013
) m$ l( R+ U2 M! \/ u$ _7 _" h            01 Yfirbore.m4a# d" y% \( m2 {9 E
            02 Brennisteinn.m4a
# Z  a% K  \8 F4 y( D4 r            03 Hrafntinna.m4a
. U+ d+ L0 }/ i' D# y$ d7 f2 @; s3 ?6 M' I            04 Kveikur.m4a' y# e& d% L7 B
            05 Festival.m4a/ J  o  J6 P" U! k. d  F6 I3 k' B( ]
            06 Varúe.m4a0 P7 x" n) y7 e! d4 h! @
& K; ^2 Z7 v) y7 u$ I" e4 Q5 y

; J0 ]2 g  W9 A1 _& A# y. [2 H* Z  K6 h3 e% n
, V0 b% i" A* R1 I- s2 S
- m8 l1 N8 W9 n4 J+ V: r7 K4 r' ~

  m3 S2 R4 n/ u7 H( g* N' `
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

0 r8 }4 V# t* |, s) V4 {) A
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-8 17:19:32 | 显示全部楼层
神仙合集~ 感谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-19 05:11:20 | 显示全部楼层
WEFSDFSFSDFS
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-20 13:29:25 | 显示全部楼层
thx man thx.
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-10 00:40:59 | 显示全部楼层
神仙合集~ 感谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-29 01:21:27 | 显示全部楼层
Lov the band
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 10:11:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-12 09:51:59 | 显示全部楼层
神仙合集~感谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-20 20:15:15 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-18 14:09:18 | 显示全部楼层
非常迷这个团队
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-24 02:46 , Processed in 0.461466 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表