AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

苏打绿 - 《苏打绿作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2018-12-12 12:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
605427423.jpg
0 z: u! z0 l/ Z! M9 c8 h! V
* ?8 F2 ]4 w% u
苏打绿简介1 M0 }+ J5 Q* q( V3 s! n, w
于2001年由国立政治大学的学生组成,2003年时确立了现在的六人阵容:主唱吴青峰(青峰)、贝斯手谢馨仪(馨仪)、鼓手史俊威(小威)、电吉他手刘家凯(家凯)、木吉他手何景扬(阿福),以及键盘与中提琴手龚钰祺(阿龚),其中除了阿龚为台北艺术大学音乐研究所的学生外,其余五名成员都曾就读政治大学。主要以摇滚乐为主,自出道开始,苏打绿所有发表歌曲皆为团员所创作。这群个性张扬的年轻人,成就了音乐史上的奇迹。苏打绿的音乐,没有刻意的落笔,没有虚伪的诉求,但却极其真诚与善良。) y7 J/ a( Y( I) Z% q

- ?' `0 s; h' k# ~├─2004 - Believe In Music - Single* ~5 ^# v! B8 i" u' Q3 a5 L$ l
│      01 Believe In Music (Live).m4a
/ I8 F' z: i  ^- g0 C0 d2 r' ?│      02 蜘蛛天空 (Live).m4a! N% D' B: _1 Q" d- V8 H
│      03 I Don't Care (Live).m4a
2 T: u  @/ ~3 Y9 K; Z, I$ p) E│      
5 l& N! t. h8 [5 ~* ~; i5 b+ w4 Y├─2004 - 空气中的视听与幻觉 - Single1 P' ?( K2 Y& z4 T1 [% m
│      01 空气中的视听与幻觉.m4a
' [( E- K! N& X8 r+ Q│      02 Air (Remix).m4a
! W/ P. d  p) \# E! V, ^│      
# a$ m3 ]& k; E2 @& A/ ^4 Z* ~) i& J├─2004 - 飞鱼 - EP
, q0 |/ r8 ]3 h2 S0 t│      01 飞鱼(弦乐版).m4a
" w  Y2 F, [& M& [: @* O+ k│      02 飞鱼.m4a
* d% y! ^) M5 a$ [3 q3 _: S8 ]│      03 飞鱼(The Voice Remix).m4a6 ], B: `. }9 k2 D. I  S# l
│      04 飞鱼(钢琴版).m4a
$ _8 H2 t! v, m) L4 ~5 [0 h; F│      
7 F, x9 G# I6 W9 M! a  w: G2 h├─2005 - 苏打绿同名专辑
: f1 k# l+ W- {│      01 后悔莫及.m4a9 V7 f* ?3 ]3 |, E1 C; \0 x3 w7 u
│      02 飞鱼.m4a
, [) N. O2 P; a│      03 Oh Oh Oh Oh.......m4a, z/ [, {, S9 q8 j7 k# h
│      04 That Moment Is Over.m4a% z5 |7 l  A1 [. n. A- y0 L
│      05 是我的海.m4a
& j  i. A0 `$ R: s' ~; [│      06 漂浮.m4a
" O) J, d# e/ }8 d4 W+ M! T│      07 频率.m4a
* s) [+ p  Q4 R. ?│      08 你喔!.m4a4 A  A* z$ ~, Q1 y" ~0 i. H+ g
│      09 降落练习存在孪生基因.m4a
$ T, I+ [$ G8 `1 N│      10 相对论IV.m4a3 E$ R7 F2 G, L7 K1 ]5 _& ]
│      11 窥.m4a+ C( A5 H# e9 h
│      1 V1 A$ Q7 m0 d- [' z( r2 q7 h
├─2006 - 小宇宙
9 {+ b9 k6 z4 o3 D5 v│      01 You Are, You Will.m4a3 z  }% x5 z2 n! }; H7 @6 [, R
│      02 小宇宙.m4a9 _: d( H$ r: A/ b; u
│      03 小情歌.m4a& h6 \+ d& Y7 r! e
│      04 符号.m4a
) e3 b' {, F1 _- I│      05 暂时失控.m4a0 [4 }. a% U% P7 R, ~: E* N
│      06 被雨困住的城市.m4a
6 @7 V1 f4 Q3 ~+ I8 e│      07 已经.m4a
0 g5 c, u8 C: i' s( W! B│      08 吵.m4a2 F$ H5 l( S; U' i4 \
│      09 背着你.m4a8 K; Q+ E. L' q) @3 E1 K5 j
│      10 坠落.m4a
. a+ I7 t0 g' f$ [3 g; ]│      11 无言歌.m4a* V# D* Z1 \; U$ F2 r% A
│      
0 `3 K2 P7 d9 L2 |9 _├─2006 - 我的未来不是梦 - Single# g4 ~2 C0 d+ L: n- s& _6 M" ~4 _& H
│      01 我的未来不是梦.m4a
  Z0 N: \  B0 j9 H) _) v) _│      
/ L8 |8 b, K* i+ A! m) d├─2006 - 迟到千年 - Single
' h/ m+ V# c8 d2 z- y" z1 P│      01 迟到千年(Demo).m4a7 l" X  N( F- x4 [
│      02 坠落(Demo).m4a  ?9 m2 Q9 L" _+ t
│      03 迟到千年.m4a/ E8 D3 R' m; k1 [& j0 }, R
│        K5 @1 D- b. W7 t2 t6 R2 T; \  _; K
├─2007 - 无与伦比的美丽* a0 y2 b/ v% n# j
│      01 游乐.m4a
* U' y* G$ V- S│      02 花茶.m4a
  k$ S9 K5 E1 G: G, V│      03 四季狂想.m4a) }( c: Q# `! s) t. i  c
│      04 左边.m4a: V7 O& J4 G( @0 A5 D
│      05 无与伦比的美丽.m4a: D8 s+ J' d0 `3 L7 q6 u. S; s9 I
│      06 白日出没的月球.m4a
5 [0 J5 K, j9 r8 X0 K( [  b6 O│      07 这天.m4a
* P; I2 c" @4 ^: X7 G  d. ^( r/ t│      08 简单生活.m4a4 z) F9 V9 O' ?; b/ Q6 N- C
│      09 城市.m4a
5 K/ m0 l6 A; v  C7 y3 O0 s0 [│      10 相信.m4a
) q. G7 _3 Y* p* n5 }  h│      
( [" M5 c) G6 [- U# f& v2 o├─2008 - 陪我歌唱 (Live)  ]  H. B7 t/ v
│      1-01 小宇宙 (Live).m4a
0 A1 ~- J; Q; A│      1-02 暂时失控 (Live).m4a
3 I. X! V3 u# L0 f│      1-03 相对论 IV (Live).m4a
" u3 n1 t7 h' [! }1 k│      1-04 被雨困住的城市 (Live).m4a
: H# ~7 U3 _' }5 |│      1-05 记念 (Live).m4a
% Q# w# F' I$ ?: W│      1-06 漂浮 (Live).m4a
& `5 q3 D; x# k1 t/ O  W│      1-07 Creep (Live).m4a# A# G' O- u8 k
│      1-08 蜘蛛天空 (Live).m4a. q$ {3 k+ K6 Z* D2 M$ q: T
│      1-09 是我的海 (Live).m4a
; L/ ]" w( e' v│      1-10 Oh Oh Oh Oh...... (Live).m4a1 W+ j% O5 i2 `, `7 n
│      1-11 蓝眼睛 (Live).m4a8 z$ u* r( {# ]8 B# K- o
│      1-12 我只在乎你 (Live).m4a
. }/ k% W% ~' \: U; \│      1-13 频率 (Live).m4a% A6 f* B) ^2 A5 L9 R) z5 z* _
│      2-01 呢喃 (Live).m4a% o) u" w" ~' Q- f$ H# E( m. T0 j& m
│      2-02 陪我歌唱 (Live).m4a
' G0 ]' d) Z7 q) c1 |; u0 X/ y. E│      2-03 爱人动物 (Live).m4a
& B3 j3 u/ y9 g$ C: z. K4 A+ ~│      ( k8 a) a7 s, R6 j2 E( [
├─2009 - 夏_狂热) O  ]0 W6 A! G7 L
│      01 掌声落下.m4a6 }; c+ w! F5 l4 N: G0 G* S
│      02 他夏了夏天.m4a
5 R! a8 C$ L* N5 p# O│      03 口白- 英文诗 1.m4a. i: p% M; e) Y: I  V4 d
│      04 蝉想.m4a
- j+ G/ b% x' u8 T2 k│      05 包围.m4a  Z( {% z9 c: c) M
│      06 御花园.m4a
& Y# J2 J- y% e5 n) i" h3 L' I│      07 口白- 英文诗 2.m4a
' D4 o. E7 t: f& k/ v/ s3 E│      08 彼得与狼.m4a
! r8 `4 r1 G$ T0 f6 }│      09 共舞.m4a  f3 S$ Q- [( x% s, M/ N4 ~9 E
│      10 无眠.m4a
6 o' `) h7 m  N5 k, C( _$ [- Q│      11 口白- 英文诗 3.m4a& m) S: ?" f7 Q8 L
│      12 狂热.m4a
4 f, M$ a5 u# e! w; y7 P2 o│      13 煽动.m4a
0 m$ u7 J2 {2 k9 f, x$ r│      14 近未来.m4a  j& J" j) E, C. d1 @
│      
9 U) O' U4 P# k' S0 |) K! E; z/ j├─2009 - 春.日光
' L& S. g- V4 R" t% k, y, `/ ^│      01 融雪之前.m4a
) T# `9 [3 B8 Y" l. O│      02 牧神搭上春色的火车,而.m4a6 k; W2 c7 u# O" Q
│      03 日光.m4a( O% Y, g; y9 S% h4 H( ~$ |- h6 w
│      04 在我们之间.m4a& D# k9 \1 r$ F* @! i) @
│      05 配乐 (Instrumental).m4a
9 Q( P9 i/ @/ a: I7 j│      06 各站停靠_.m4a
. L" a' i0 j2 I6 ~│      07 一千座喷泉.m4a6 ~  j7 A3 d9 ?! ^1 g% I
│      08 交响梦.m4a' d- |  q7 ^: d, P: q
│      09 异次元的玫瑰.m4a6 G/ M6 q% y  E9 _* v& F
│      10 配乐 (Instrumental).m4a
# t" y& B6 Q2 u: k│      11 嬉戏之后.m4a
& L& O2 f5 V! P, K# i4 s+ D6 y│      12 早点回家.m4a
% n% }. X( p$ D# L$ U8 d│      ( h' q4 k8 w3 r5 k; u
├─2010 - Spring. Sunlight
; e% x/ a. t& J; a0 L8 z4 n% T6 W│      01 融雪之前.m4a, l: ~: [* \. [/ ]( l+ n# F  f
│      02 牧神搭上春色的火车.m4a
' w+ g; R6 S* p# v1 F6 J│      03 日光.m4a7 M! c9 e; |) I  ~8 s) p+ Y
│      04 在我们之间.m4a+ Z3 i1 y- {" f$ G9 W; v3 E
│      05 配乐 (Instrumental).m4a
4 Z7 Q* c& I  r9 m: Y/ P3 R! o│      06 各站停靠.m4a
! m1 [' `( h4 K$ @! P│      07 一千座喷泉.m4a
; A  u- i0 Q- i; h, ?; _│      08 交响梦.m4a
) u# z( I: T' l) A' k│      09 异次元的玫瑰.m4a
5 @4 s0 x4 J: W. Y8 @& Q2 j! }( t│      10 配乐 (Instrumental).m4a
' p7 Q/ N" Y9 t3 e│      11 嬉戏之后.m4a
" |0 K. p) e- v$ H5 u) e: F8 h) a│      12 早点回家.m4a% y0 X( K3 l; \7 ?8 D- C" n7 z
│      ' I( }; C% a  n! h* t& i
├─2010 - Summer _ Fever) U* N- l/ |5 V" R$ }# J
│      01 掌声落下.m4a0 E  c! Y6 K- z
│      02 他夏了夏天.m4a( c" h8 S7 r5 z: d* n' ^8 \
│      03 English Poetry.m4a4 U) U- Z3 V/ b% Z; t# T$ C
│      04 蝉想.m4a4 i- w4 L1 D  F/ \
│      05 包围.m4a
/ E$ U; ~+ J8 K( r│      06 御花园.m4a
, v( f. m" c$ Q│      07 English Poetry.m4a% Y- P& u; L/ ~3 Q$ t( j& j
│      08 彼得与狼.m4a+ G  z( y: G% U; v, ^& ^9 C& _( u
│      09 共舞.m4a9 x! I1 Q6 s/ o+ ^* `) W) E% M
│      10 无眠.m4a9 W5 [. d" s& g7 a; v' f8 C* c" b
│      11 English Poetry.m4a
" K8 G# n! H6 u: q( D' F) Q- X│      12 狂热.m4a
, L0 ~) G. l& ?$ Y4 i, u: \8 ~0 p│      13 煽动.m4a# q. w2 Z+ L5 E" O; ^# y, n
│      14 近未来.m4a
7 K9 ?" p5 U) t; F. Q3 z│      2 E3 `. E5 o+ P) @
├─2010 - 十年一刻
2 j' Y1 H, r2 A3 R│      01 蟬想 (Live).m4a
) ~4 f" Z8 f' k) C. Q6 G* z' {│      02 飛魚 (Live).m4a% I. c- V  z9 c* p) H5 u
│      03 日光 (Live).m4a# K. d* i( }/ q7 E$ X
│      04 紅鞋女孩 (Live).m4a0 ?7 O$ C8 O/ s3 o
│      05 可愛的玫瑰花 (Live).m4a/ s, A' \$ \- X. W2 _+ D# i8 Z
│      06 牽阮的手 (Live).m4a
! y5 I7 m0 T$ W│      07 追追追 (Live).m4a
( x9 S9 p: `% j│      08 他夏了夏天 (Live).m4a
# ?$ |$ O3 n2 B+ d  b6 C& e0 g│      09 小情歌 (Live).m4a
! i( |& ^  Z! v4 u  C3 n, r│      10 狂熱 (Live).m4a
( w' d4 S+ T+ }0 @. J│      11 雨中的操場 (Live).m4a& P$ v: t, T$ {7 x
│      12 十年一刻.m4a1 s* u6 E3 j# j
│      13 笑鬧人間.m4a
7 Q# `8 a2 t% j4 w* c. O% q│      14 無眠.m4a( b& w9 S! E. |! U7 b
│      
6 Q( j7 l$ x) d9 [/ p# U; z' b├─2011 - 你在烦恼什么
1 g; S, S3 B1 N│      01 片刻永恒 (Intro).m4a4 o( V& ^0 u' j) k
│      02 幸福额度.m4a
" U' ?9 n# o& R: @) q│      03 你被写在我的歌里.m4a
5 G4 x5 U$ T& C( v, ^0 g' h│      04 如果凝结就是爱.m4a, ?- E4 b6 C3 h  C* |( {' c3 t
│      05 喜欢寂寞.m4a
0 A0 M* o" J# R, @& S8 u│      06 燕窝.m4a
# e9 u1 e) |; [, C' g' D, t+ F& ]│      07 茧.m4a
3 q3 W2 B# \- k& P# M2 f% D│      08 当我们一起走过.m4a
; M2 L2 `. e% ~- c3 y$ D5 [9 V  I. t│      09 浪漫派.m4a
6 I* d8 n! _4 G2 d  O: y│      10 控制狂.m4a
3 m+ N. U3 w2 \' `! B3 D) \│      11 你在烦恼什么.m4a- n+ K6 ^) Y$ ^1 \
│      
! @7 I6 @* R0 m' z2 X7 F' H; v├─2013 - 小時候 - Single# E* y. E* T4 ]) y+ n
│      01 小時候.m4a. K% i5 Y* A# D
│      02 獨處的時候.m4a
, ~; |: e. ]* W7 R/ y1 p│      3 x7 D7 ~! R, o1 X6 L/ j
├─2013 - 当我们一起走过 (Live In Taipei, 2012) - Single# \3 e% s' D  r+ U5 m, K, k) {' G
│      01 小时候 (Live In Taipei, 2012).m4a' k- m: [' a( ?+ H
│      02 独处的时候 (Live In Taipei, 2012).m4a
" u, O. b# i9 J. R│      
4 P9 P# A& p( c: [4 J) J+ g' a├─2013 - 我好想你 - Single0 J/ `9 F, r0 E- l# G
│      01 我好想你.m4a% a6 f) H* z9 s6 o0 U8 u
│      " v% o4 q1 ^! h9 X3 R3 O- K# w6 x
├─2013 - 當我們一起走過 (Live In Taipei, 2012) - Single★
/ `+ F) s4 b! v" h│      01 小時候 (Live In Taipei, 2012).m4a& o+ t' \! J. s
│      02 獨處的時候 (Live In Taipei, 2012).m4a: V' ~8 R6 b. C% n4 I( b$ i- |; c
│      $ F! x( ~% W1 k
├─2013 - 秋_故事
# R* X! y3 g) Q$ {9 Q│      01 故事.m4a1 a1 V& V2 z$ a" n; G
│      02 从一片落叶开始 (feat. 普莉西雅).m4a3 c$ Q6 e& g+ p( R+ C' f% O
│      03 一.m4a
) e1 i8 }* I" o# ~9 \│      04 独处的时候.m4a& P' q7 P* Z( h4 i$ D
│      05 我好想你.m4a
2 M) c8 @' |; h% y2 i, I8 E* [3 i│      06 一一.m4a. X0 {6 o" l! t& E8 C4 O
│      07 偷闲的翅膀.m4a8 A7 M$ H. h0 k6 ~1 m3 c* ^
│      08 天天晴朗.m4a# A6 L. x/ Z6 a8 _
│      09 一一一.m4a! K' D  a$ |6 _0 n
│      10 说了再见以后.m4a6 x6 _" M6 i4 ?6 V) K4 @
│      11 我们走了一光年.m4a  G  Y( B5 W2 W! P) W
│      12 再遇见.m4a
5 M4 p$ ]1 ~% L3 C- P│      13 一一一一.m4a
$ v, D$ P& g: g9 x3 _) P! M  n│      14 拾穗.m4a5 z+ M) q" A; f' X2 d  V
│      15 你心里最后一个.m4a
. m8 M, w# f# a6 X│      16 小星星.m4a6 b/ W3 D) V9 s) I0 \
│      : v4 f1 R* `" x9 x
├─2014 - 一起喔喔 - Single/ |( `" x8 `) c. E$ _: e7 @5 G
│      01 一起喔喔.m4a
  V, G% W9 ^/ I0 k% f  Q* Z% M8 `│      02 一起喔喔 (Chill Mix).m4a+ h, W. H; K7 `  `/ ~/ K# v
│      03 一起喔喔 (Glamour Mix).m4a
; {  E7 D( e% Q4 A. H# |│      9 {& Q" y) R; @# x
├─2015 - Everyone - Single
  p+ u% \/ [. K' C4 C8 W│      01 Everyone.m4a; A, d9 ^6 K% h. g% g3 O5 a
│      5 V$ A* x1 Y: \5 |  A( m
├─2015 - 下雨的夜晚 - Single
' B# V& b3 |) [  r│      01 下雨的夜晚.m4a
( U( ^/ j4 C$ V% v, v│      . k* t6 ]4 W4 q% d, Z4 W+ V! D
├─2015 - 冬 未了
1 g. ?% [2 |) }2 i  z2 b│      1-01 痛快的哀艳.m4a
# A/ }1 v4 y  L0 n; S3 j) x$ Z" d│      1-02 对杀人狂指控.m4a
# C' O) L3 M4 j9 q│      1-03 地平线.m4a
0 s" v) G, k- ^. U( X6 W│      1-04 X (Silent Track).m4a7 v4 L. R% R) X' v- N
│      1-05 我们不懂.m4a% D  K# B' \4 G3 ]4 o/ B
│      1-06 博物馆.m4a
$ S2 U  M- A# g# D# n│      1-07 回车诺比的梦.m4a$ l# H. m- m: x4 u5 L& ]
│      1-08 XX (Silent Track).m4a. x* C7 B% x8 ~/ z
│      1-09 下雨的夜晚.m4a
. b& i6 J& Z, |* X+ b3 c# X/ A( ^. w* p: P│      1-10 他举起右手点名.m4a
% R; |( m! o$ G9 I2 o│      1-11 Everyone.m4a7 t  r+ l  y% q0 W+ u
│      1-12 XXX (Silent Track).m4a) f! H+ U' C/ Y
│      1-13 墙外的风景.m4a
: A, w/ S3 A7 M4 V│      1-14 未了.m4a
6 ^: m: o/ k4 ?  t  y" R3 m' ~. Z│      1-15 Must Keep Singing.m4a
* a. _1 r  U. Z! f. Z│      2-01 第一乐章 适度的快板 (取材自〈地平线〉).m4a
7 S8 a9 [# H6 q+ {. W! r8 B5 x│      2-02 第二乐章 慢板 (取材自〈回车诺比的梦〉与〈下雨的夜晚〉).m4a
- [8 J2 X9 w3 F+ ~- S2 t│      2-03 第三乐章 活泼的快板 (取材自〈他举起右手点名〉).m4a
4 K$ F1 b$ p6 D3 D0 e* m) W8 T$ C) X│      2-04 第四乐章 有精神的快板—庄严的快板 (取材自〈痛 快的哀艳〉).m4a
; z' a3 p1 J- Y* v. `5 J! ]7 L2 M& u│      2-05 Cold Star.m4a
6 R6 a+ ?# A1 r" |2 U" h│      2-06 Weird Cat.m4a- n+ \  j- [; k1 L$ _& u, k( O  z
│      2-07 Four Season.m4a
# F" X) ~) A. s/ I│      * Z* t* V4 ^* E2 T4 W
├─2015 - 痛快的哀艳 - Single
/ i3 K6 d1 n6 Z$ u: z│      01 痛快的哀艳.m4a: G+ F8 j8 Q' J$ p" ^7 {6 a1 O4 n$ Q
│      
* {: V$ s% i& ]1 T├─2015 - 空气中的视听与幻觉演唱会" s  {9 {8 ~* r
│      01 十年一刻 (Live from Taipei Arena, 201.m4a$ o, W5 D2 c6 F! L/ m# V; g, \/ c
│      02 小情歌 (Live from Taipei Arena, 2014.m4a5 O7 m8 P( P& x
│      03 日光 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a
" K0 Y1 g& V3 g9 f7 l│      04 你在烦恼什么 (Live from Taipei Arena, 2.m4a
* N& W" B5 k9 I2 f│      05 喜欢寂寞 (Live from Taipei Arena, 201.m4a, {- W- {5 p! O+ f% J3 {
│      06 无眠 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a
- G; y( t) F! M" {' F│      07 空气中的视听与幻觉 (Live from Taipei Arena.m4a
5 `# A6 h3 k5 b│      08 四季狂想 (Live from Taipei Arena, 201.m4a: ?  \$ K2 q( u! |
│      09 频率 (Live from Taipei Arena, 2014).m4a
' G4 n$ t/ h% M│      10 再遇见 (Live from Taipei Arena, 2014.m4a
0 N6 ^! B3 L1 t9 k) I│      
3 {$ M9 Q) ?( w; X  ]( Q2 W├─2015 - 空氣中的視聽與幻覺演唱會 (Live)
4 r# o, ?# x7 ~0 B2 n7 Z│      01 十年一刻 (Live).m4a& P1 F" C0 n4 U" z' ^9 O0 X
│      02 小情歌 (Live).m4a. v5 x. A3 ]% d; q" r1 `
│      03 日光 (Live).m4a; |( z- k1 q" C7 h) a
│      04 你在煩惱什麼 (Live).m4a
( o, k7 R  m7 o, a; Q. W│      05 喜歡寂寞 (Live).m4a
5 {# I/ k" t+ u9 w: O, ^. P) Z│      06 無眠 (Live).m4a
- b; z% x" d5 v│      07 空氣中的視聽與幻覺 (Live).m4a
& E- i2 r) z' R: s" h$ r│      08 四季狂想 (Live).m4a+ ~+ q' n$ e' N
│      09 頻率 (Live).m4a
7 ]1 I' r3 a0 v3 k+ @: R9 A│      10 再遇見 (Live).m4a- x2 ^6 W$ e- o/ R. [! |/ K4 m' ]' L
│      , f. z, x6 E# L
├─2016 - 我賴你 - Single" c/ J" l  [, q0 G7 l
│      01 我賴你.m4a
# D) z4 l+ D6 h. d: B& Q9 i│      02 我賴你 (老林FakeJazzRemix).m4a# B* o( G0 B- f' j& O# R
│      03 我賴你 (徐千秀緊急很硬REMIX).m4a
3 u/ j! X# _/ M  m1 i│      
  p6 k9 `. M7 N$ `. l# j" f: a5 i├─2016 - 故事 (Endless Story Live) - Single
% x; [& s7 ]4 H% }0 h│      01 故事 (Endless Story Live).m4a3 h' P  f7 a4 R
│      
+ p$ i) `4 ~: `7 Y/ I4 D: K├─2016 - 未了 (Endless Story Live) - Single$ z$ W# E/ G# x) T0 |, u; o
│      01 未了 (Endless Story Live).m4a5 I& j3 ]+ A3 I+ f( _( {
│      6 a9 J' f$ G3 P" ]
├─2016 - 蘇打綠故事未了音樂電影 (Endless Story Live)( Q" B  H( e) T- F
│      01 故事 (Endless Story Live).m4a8 H1 ?: @4 `& F( v7 c
│      02 蟬想 (Endless Story Live).m4a. f8 V) H2 S6 Q" @' S5 R- x
│      03 融雪之前 (Endless Story Live).m4a2 L- M) t" r# u: K! n+ d- X# Q
│      04 痛快的哀艷 (Endless Story Live).m4a& ?& e+ t; m" b2 @. o! D
│      05 你心裡最後一個 (Endless Story Live).m4a
# m1 n& p; p# g6 l6 `& s│      06 後悔莫及 (Endless Story Live).m4a
. f" n0 y5 N6 E6 T; q$ w9 d│      07 吵 (Endless Story Live).m4a
! J: D) A7 I# M$ K│      08 城市 (Endless Story Live).m4a
& S: {0 M9 Z: }! w  @; b│      09 小情歌 (Endless Story Live).m4a
$ q4 _8 K* d6 r" g│      10 他舉起右手點名 (Endless Story Live).m4a4 p: U; x1 H& k
│      11 你在煩惱什麼 (Endless Story Live).m4a
9 p- Z  D/ r2 ]$ B│      12 未了 (Endless Story Live).m4a' C6 s4 V, ^9 O& y( l) y2 w. F
│      13 小星星組曲 (Endless Story Live).m4a; A. \9 Y. d! H% D0 _6 v
│      4 ~% R2 `, ~" P1 Z6 |, b8 ^2 C1 j# ~0 s
└─2020 - Tomorrow will be fine. - Single: U; w- W, [; O* z# u* o8 e
        01 Tomorrow will be fine..m4a, H+ q7 Q+ U) W2 h+ T6 M9 ?1 _5 b
" U: A; z/ b. g8 D  {

% o6 e) n/ u+ \# F2 a* W: S7 z9 V+ z; x3 a6 n- N, Q# j. h
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

; f0 R; C8 Y+ {# ^6 w& U6 ?, g) `
8 E3 X) x3 _: H/ W0 {, Z, a7 K0 ?1 m
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-16 13:27:28 | 显示全部楼层
很苏打绿这个团体呢 谢谢楼主
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-5 21:11:58 | 显示全部楼层
喜欢,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-18 20:24:42 | 显示全部楼层
听说要解散了,祝单飞成功
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-29 12:07:55 | 显示全部楼层
资源很好,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-24 21:10:44 | 显示全部楼层
感谢分享 希望以后能重组
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-26 08:41:36 | 显示全部楼层
喜欢,感谢分享 無損難找
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-18 15:01:32 | 显示全部楼层
没有解散吧?
& v3 @/ v6 @' n( z( Q! J! [只是说休息。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-27 14:02:11 | 显示全部楼层
很喜欢苏打绿,不知道什么时间他们才会回来呢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-4 11:22:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,安心的等他们回来。
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-24 01:58 , Processed in 0.592077 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表