AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Lights - 《Lights作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2022-6-19 09:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
cover.jpg
" ?* e" v6 L! c& \; q- k
! V( f* x8 Y4 D# P/ J3 N- k: K' l* O* z3 g% p0 A; }: a
. g+ M( K4 a  g. i8 f/ V" k# ~+ R
4 p) q- k. y1 N
Lights简介9 ]" N/ Q- {3 c  y
Lights是一个超级热爱音乐的女孩 ,是一名流行歌手兼作曲人,她的音乐都是出自她那个充满少女气息的卧室。 她的歌曲以小清新的电音曲风和甜美的嗓音著称。2009年Lights还获得了年度朱诺奖年度最佳新人的荣誉,被称作加拿大版的格莱美奖。其第二张专辑《Siberia》被朱诺提名为年度最佳专辑。3 O1 I& i# z' ?# h3 h. L( A

9 O2 J7 F! v3 Q, j& t5 k- G% D' d. ^2 d

" L2 d$ c+ H5 w2 B  M' F# L( ?; P. x, J" Q
├─2009 - The Listening (Bonus Track Version)
! J, w7 L4 e3 X│      01 Saviour.m4a
4 ~9 e# ?- S6 x  s* Y  u& m8 q│      02 Drive My Soul.m4a
7 z$ ~- t5 A, ^; [. n: n│      03 River.m4a
% p. m3 k& V+ g; ]) I$ p& j# ?│      04 The Listening.m4a3 w* v# A( }7 G- }5 C8 S
│      05 Ice.m4a: n: Z) y. ?5 h6 P% ^
│      06 Pretend.m4a; r- {1 U  I- E% N7 V
│      07 The Last Thing On Your Mind.m4a
8 E, a9 j5 G' ~* @( c5 Z│      08 Second Go.m4a, k! [$ S, U' e6 X" M8 V0 {
│      09 February Air.m4a
0 j$ c2 Q- E, ]# d' }│      10 Face Up.m4a2 n( `% x# ^3 z5 ]3 Y" q
│      11 Lions!.m4a
/ s9 [; }7 e4 J- {6 j: ]* |9 J( x; J) E│      12 Quiet.m4a
3 b1 `$ H$ x& v' B0 J│      13 Pretend (Reprise).m4a" X; u: K3 A5 B5 @7 b( f. i6 A" F6 F
│      14 Saviour (Colin Munroe's Unsung Mi.m4a! p$ p( f% X0 D8 ~9 T5 x
│      15 Saviour (The Angry Kids FM Mix).m4a6 U0 N* U& p3 m$ i
│      16 Up Up and Away (Bonus Track).m4a! |' B8 Y' ]6 h- b) n! q+ p
│      Digital Booklet - The Listening.pdf
/ {% u4 w0 x  H; z0 j1 Z8 R7 x│      
: Z. U8 e0 j9 W. b" g5 A; Z% Y$ c├─2011 - Siberia5 c4 n1 U' K- N8 W4 s
│      01 Siberia.m4a
8 N' [; Y+ t1 w% b- v3 P│      02 Where the Fence Is Low.m4a+ K: s4 ~. {! W3 P$ t
│      03 Toes.m4a: A& l! A' m1 Z) R+ O% G7 p
│      04 Banner.m4a
% t$ o% R/ L& h7 w│      05 Everybody Breaks a Glass.m4a: `( r. z  j" q0 H$ m& x( h
│      06 Heavy Rope.m4a
0 o( L! O3 @' O" b2 D% T2 Y; D! N7 o│      07 Timing Is Everything.m4a) E( S4 i6 t/ a8 q* }; d
│      08 Peace Sign.m4a4 E; \: O7 n5 H, u: B0 R1 O
│      09 Cactus in the Valley.m4a
, L5 x$ Y3 w: t* z$ A( A│      10 Suspension.m4a0 D) d; Q9 z& R9 h( k
│      11 Flux and Flow.m4a  b9 _- T1 {9 {: ~' m
│      12 Fourth Dimension.m4a2 m' i8 ^8 m$ O* F( G0 z
│      13 And Counting….m4a
7 d* W( g) M3 z: k. n│      14 Day One.m4a
+ o6 i1 W& f' G& C% F# m│      15 Frame and Focus.m4a
- c5 g" d3 u: A- F3 F* Z│      7 @4 s8 a, B" l0 p3 P4 Z: d- e
├─2012 - Good Time (Remixes) - EP
6 S) s$ s# `4 V! [# d4 |0 j│      01 Good Time (Adam Young Remix).m4a
" L5 h& X8 z3 J/ {& ?4 X' @* f9 E' q│      / |1 N8 [) @4 w/ f
├─2013 - Cactus In the Valley (Acoustic) - Single( b; H' }+ _# Y% Q
│      01 Cactus In the Valley (Acoustic).m4a% x# T6 ^- |+ e6 g% \( ^& y5 D. S( h
│      % K( m9 j# L6 t& Y$ ^
├─2013 - Siberia (Acoustic)$ f% ^9 T- a# [' r4 j0 s
│      01 Banner (Acoustic).m4a; W, l/ R* M3 R$ I- w
│      02 Cactus In the Valley (Acoustic).m4a5 F1 D) p; }, N- |8 H* M3 [/ B
│      03 Where the Fence Is Low (Acoustic).m4a  R; i7 ^" h1 x: w0 I$ _
│      04 Siberia (Acoustic).m4a
' k7 f( n2 a6 L) O% g5 G: Z│      05 Suspension (Acoustic).m4a
0 U" s. g2 G, e2 O/ k. n│      06 Toes (Acoustic).m4a+ [: c6 Q5 ]) K8 n0 Y% H1 m
│      07 Peace Sign (Acoustic).m4a3 C. E, L% s% i9 f3 D
│      08 Heavy Rope (Acoustic).m4a7 t/ i% [' R6 X; j
│      09 Flux and Flow (Acoustic).m4a2 e* i5 v, I6 `; E, r7 N2 U
│      10 ...And Counting (Acoustic).m4a
8 o$ J# y/ N5 Z│      11 Tiiming is Everything (Acoustic).m4a& o  r5 M( i9 ]& M4 G
│      
# J& _5 s! V- s1 n! S├─2014 - Little Machines (Deluxe Version)
# C3 f3 x; {3 e  _│      01 Portal.m4a( n1 O( p4 D3 U% H" ]
│      02 Running With the Boys.m4a
" T' J, ^1 ^7 I! G│      03 Up We Go.m4a" M$ Y7 s" x0 T8 Q+ g/ I2 d9 p
│      04 Same Sea.m4a
- n( c& _: M) x$ v│      05 Speeding.m4a" d# Y8 ?! z) T4 Y# Y
│      06 Muscle Memory.m4a7 f, F$ R4 Y" R; [
│      07 Oil and Water.m4a" `$ M- C3 L2 U# C
│      08 Slow Down.m4a
+ r8 d# A5 h, y* k│      09 Meteorites.m4a
$ F5 V( a, N6 z3 H& W6 J8 r# o9 J│      10 How We Do It.m4a
; J  g5 K* m4 F4 \$ D│      11 Don't Go Home Without Me.m4a# Q! m" A5 i5 X. S6 Z8 F$ G' ^! q
│      12 Child (Bonus Track).m4a
4 ?: a* {& y* x/ t│      13 Lucky Ones (Bonus Track).m4a
5 s4 O7 m! C' M8 X( O│      14 From All Sides (Bonus Track).m4a, Q) o+ ^$ `& O
│      " `; r4 a4 J9 ^8 @0 l" J- s, c' f
├─2016 - Midnight Machines# P6 }; n; I- s# A- p' p% c
│      01 Up We Go.m4a) i5 Q5 Z* b% Q1 u- d/ N; u: |4 c
│      02 Same Sea.m4a- x4 P) M2 ^4 ^+ v; c
│      03 Follow You Down.m4a4 c' E  O% R9 V, f
│      04 Meteorites.m4a' c  s2 J/ u' {- R
│      05 Don't Go Home Without Me.m4a
$ c$ ?0 p1 a+ N│      06 Running with the Boys.m4a
# s( j6 Z$ V6 Q% z! {│      07 Head Cold.m4a
/ a# `8 U9 I1 q, k. P& U( Z# E4 V│      08 Muscle Memory.m4a
! s  m! G& Y3 ^5 _7 ]. J7 [" x│      ) M: S! w) O+ U% C; O
├─2017 - Giants (Acoustic) - Single
3 v% I: v6 |. Y0 i  n│      01 Giants (Acoustic).m4a' }: l! o" m+ ~% E: T' j- f
│      # i; \2 _: j! ~! \, E
├─2017 - Giants (LūN Remix) - Single
7 R' F8 u$ k& d4 {5 O7 ~* R4 p│      01 Giants (LūN Remix).m4a4 Z/ d3 H' e8 ^% s8 K8 i% L
│      
9 i1 @1 n7 y# M! f9 H├─2017 - Giants - Single
9 v& S& p3 a2 y: ~│      01 Giants.m4a1 P  [: e0 A$ [6 z  [9 c: V
│      ) R" W6 f) s* E* m
├─2017 - Skin&Earth
1 {7 {1 S1 W) E│      01 Intro.m4a
! ^  [7 ]& c5 d│      02 Skydiving.m4a
+ w" C5 v' C$ c8 M; r7 w8 H8 I5 l/ ]$ A│      03 Until the Light.m4a" L5 c5 P, r: S9 q" n3 L, U
│      04 Savage.m4a7 a* |/ E! ]; ^, J4 \, p
│      05 New Fears.m4a
5 m6 i, R- c- |│      06 Morphine.m4a3 b- k# i* h( m! J
│      07 We Were Here.m4a
& C3 O" r) Y) ^│      08 Kicks.m4a  d8 S3 b% S$ C
│      09 Giants.m4a/ {" G  m) o8 j
│      10 Moonshine.m4a
5 s6 D# ?7 u/ |" N│      11 Interlude.m4a: f8 I3 a. f  f; `: }  F) v, {0 l
│      12 Magnetic Field.m4a1 k* k5 o/ K! f# @) M) |! J
│      13 Fight Club.m4a# d) V4 o9 ?  J" i  N7 e
│      14 Almost Had Me.m4a* _% ?+ M+ w7 Y
│      
3 {7 n. `( b8 U3 y" W* |+ t├─2017 - Skydiving - Single& `& q) b+ t& n: D2 r( N
│      01 Skydiving.m4a" [( n5 Y/ s& H) `" D* R( m' G
│      ! D( N# U9 z6 x! s$ [7 q$ q; m
├─2018 - Giants (French Version) - Single7 U4 |/ t2 M: M# s9 ^
│      01 Giants (French Version).m4a8 X; d! m. z6 f+ c+ ^* d* q
│      
' I3 e$ Z; T$ @# x" l/ t├─2018 - Giants (Japanese Version) - Single
' C; W* Y5 m1 `( F4 Q- N: E$ J│      01 Giants (Japanese Version).m4a
! T! k9 ^7 V! X; S4 E7 ~│      $ l' _- S) l& a! M
├─2018 - Giants (Spanish Version) - Single
1 t0 H- x  h* w7 E( h$ K2 b│      01 Giants (Spanish Version).m4a: N1 |" S" s1 A# ?- s( h3 ^
│      
9 W+ C* P+ `6 {( }) ]3 K3 Y* G├─2018 - Giants (Tagalog Version) - Single
3 k3 G. H$ A# U5 D│      01 Giants (Tagalog Version).m4a! q0 F5 R1 b, V8 W! v; [
│      ! Z/ V( v% @# @
├─2018 - Scorpion Side B (Covers)
& A/ [3 _+ h; e5 z│      01 Peak.m4a7 e( p. a8 `6 {
│      02 Summer Games.m4a% l% L3 M9 I; @" s+ l
│      03 Jaded.m4a& H5 V9 J$ P( H6 ]7 T4 y
│      04 Nice For What.m4a0 y$ z& x1 A* e( I/ {7 L7 Z
│      05 Finesse.m4a
" x- A" ?4 f& w, T/ S│      06 Ratchet Happy Birthday.m4a
1 j4 w" {. ?, f1 B- f( H( y8 Q9 Q│      07 That's How You Feel.m4a
0 v6 u) p" k& e6 n  h+ Y│      08 Blue Tint.m4a' L" z/ b2 `* Z3 y; r
│      09 In My Feelings.m4a
- V; C% H0 w$ \8 R6 o3 E8 p│      10 Don't Matter To Me.m4a
7 D) N: t' E' _/ g. v1 ]│      11 After Dark.m4a3 M9 }& a) P; B2 C5 d
│      12 Final Fantasy.m4a
# Y4 M, o) w6 Q8 c+ W) U9 x7 B$ I│      13 14-Mar.m4a  o: J5 N% s. l/ I: ?
│      2 w, M4 K: H, h. ]3 K" {* L9 R  C8 n
├─2018 - We Were Here (Remixes) - EP  g, H' o  p, V6 O5 e
│      01 We Were Here (LūN Remix).m4a" g' X: `4 y$ {8 ~* ?
│      02 We Were Here (Chase Atlantic Remi.m4a& B. N5 K/ S% t9 X
│      03 We Were Here (Dear Rouge & Likemi.m4a
: [7 r* @& E6 h6 c│      04 We Were Here (DCF Remix).m4a: I3 A) m  O" f" v0 Q) w
│      
. ~) R7 i& `2 y. F! J9 L# {/ D├─2019 - Happy Xmas (War is Over) - Single
# l+ n3 n7 b5 D$ R0 P( ~4 E2 b7 U│      01 Happy Xmas (War is Over).m4a" q4 S- A7 r7 R
│      
) m/ M( M- M: W2 q$ U; X, A( I7 ^├─2019 - Long Live (feat. Travis Barker) - Single, k& O3 r- W$ ?( d5 w: B
│      01 Long Live (feat. Travis Barker).m4a( W$ j% d& J" ~% X, A, A' N: l
│      
+ S% }% h& S, y├─2019 - Love Me (Acoustic Version) - Single! ~+ x0 Q" u4 z7 b9 f0 P( f" B) }
│      01 Love Me (Acoustic Version).m4a
; t+ c* D1 L: w│      
# ^0 G  x9 P' ]7 y+ A/ A% u├─2019 - Love Me (Remixes) - EP6 x: B0 |7 {( g3 a2 I
│      01 Love Me.m4a
" s" @5 H" C  z  {4 R8 }│      02 Love Me (Felix Cartal's Chill Mix.m4a
$ H! U9 ]. |' ^' q! a& v│      03 Love Me (Damien N-Drix Remix).m4a
+ a+ W* x5 H1 p4 M4 W3 g- \; V- g│      04 Love Me (J. Worra Remix).m4a
1 ?$ t# i# d& S7 U│      
  p3 P; M4 s; W7 J: W; @( X├─2019 - Love Me - Single
, ]$ O4 S# t+ H│      01 Love Me.m4a4 P$ r% n8 Q2 }: M# b( d4 b
│      
! n' x) _3 R, G0 Q$ G( v├─2019 - Skin & Earth (Acoustic)7 _. e& l, h: ~! m+ t0 u3 }
│      01 Skydiving (Cliff Recording).m4a
2 d6 A) K' c1 I2 Z3 j  p4 g│      02 Until the Light (Truck Cab Record.m4a; h# w& H: t# Y5 h3 ?; i
│      03 Savage (Rain Recording).m4a& [6 F# f, w5 P# \& B5 z* }1 \
│      04 New Fears (Bedroom Recording).m4a/ E' O5 t$ B0 ~# L6 m% {0 Q
│      05 We Were Here (Tunnel Recording).m4a; }6 F' q& c8 ?7 l5 H: Y
│      06 Kicks (River Recording).m4a; e4 {' a$ l" O$ u3 @# v/ a- f0 t
│      07 Almost Had Me (Desert Recording).m4a; F5 R& ]' }* N
│      08 Tabs.m4a) i  q8 n' a. k$ K8 A) F3 D. H' T
│      09 Lost Girls.m4a
7 X; |' t( u' ?6 f7 ^│      10 Down Forever.m4a
( Z" E3 B. g0 @, U# w│        a: A  S, \# S  L) a* n6 Z- h
├─2020 - Am 444 - EP) d1 J" u6 W( b. t, j
│      01 Annihilation.m4a
4 n0 X0 Q; q8 b1 w( z│      02 Run.m4a' }4 j5 {- B1 h2 |5 _$ J  [! s
│      03 Drift Away.m4a
4 i0 [: i% ~/ u) z0 W; b7 y7 k│      04 Epilogue.m4a: D0 _7 _/ ]0 k. w, b
│      
) x) K0 w5 t( D( _( \8 L├─2020 - Annihilation (Afterhours Mix) - Single
4 @$ ^% R; X: ~' G1 n% _│      01 Annihilation (Afterhours Mix).m4a& F# v: U% b- k% K+ c* W
│      $ t- Y" k1 z/ W9 y6 W% Q  B" e2 Q; b
├─2020 - Annihilation - Single
. N7 U- D8 |) b2 _0 q) l/ j9 z* t│      01 Annihilation.m4a- i, v+ d/ O8 y3 E) H& W
│      1 I9 k& L7 h5 I& m& j
├─2020 - Batshit - Single0 m6 }0 y. x: V+ V$ V
│      01 Batshit.m4a$ f' {  V1 d) J/ p
│      
5 x3 q) w1 \& O# q! ?6 \├─2020 - Dead End2 V! P: Z* Z4 i5 m' Y
│      01 Dead End.m4a
8 K8 X* y. Y. y) _' o│      02 Outdoor Sports.m4a
6 I$ K& D) X! }* c! \" z│      03 Batshit.m4a. _+ U* |' I3 u
│      04 We Were Here (Remix).m4a
! Q: A4 g( `# V4 s9 I. ]- o9 ?│      05 Fight Club (Remix).m4a9 L) I0 w5 v4 _2 D
│      06 Up We Go (Remix).m4a
" m# ]: G: s( s( v! o│      07 Almost Had Me (Remix).m4a
' J" k' @) y2 B; ^│      08 Savage (Remix).m4a: x/ z8 l; C' ]+ m& B
│      " w% N  I! o3 r4 M2 S0 [
├─2020 - Dead End - Single
4 {7 {% P% L/ q4 H) J/ j6 H$ p│      01 Dead End.m4a( P! U% V% V, X9 M2 ?0 k
│      / w+ o0 Y/ {7 q8 ?) b
├─2020 - Deck The Halls - Single/ x, L* v# H' Q3 I, e
│      01 Deck The Halls.m4a1 ?/ m& |* x7 F, ~+ d+ T+ }
│      
, ^% r* i1 L) I+ L2 [2 \├─2020 - Hearts on Fire - Single, e6 i% @; d7 @' p* |/ Z7 ~) K
│      01 Hearts on Fire.m4a  r+ W- d4 l+ \6 n0 g
│      
$ E. [  S* }& W( v& m. B, z4 X├─2021 - Beside Myself - Single1 \/ X* v: I; d& ^) r2 p
│      01 Beside Myself.m4a
$ \% ?; j/ z. P$ H│      * b8 i! p, P" c( R. x# B6 k3 P
├─2021 - demolition (Ruined by Glass Petals) - Single
3 L2 J8 Y+ O( z! m/ ^0 ?2 o$ _│      01 demolition (Ruined by Glass Petal.m4a
& o2 g6 F/ G9 D( [│      3 c  _5 [& g+ G8 l+ f
├─2021 - Hearts on Fire (Bassjackers Remix)9 s* i2 w$ o5 X$ l6 h4 f3 @
│      01 Hearts on Fire (Bassjackers Remix.m4a0 ]9 Y8 R$ p! c2 l3 z
│      
4 m- W( N) e/ n8 [- }% i" K4 o├─2021 - Hearts on Fire (CORSAK & Willim Remix) - Single: x& j6 u1 v( n* U; |
│      01 Hearts on Fire (CORSAK & Willim R.m4a
0 k( M/ j, S! P: k% E7 e9 h│      
% }2 f0 s1 u4 _$ N9 g( H! j/ z- r├─2021 - Hearts on Fire (Lucas & Steve Remix) - Single
% D% y  g6 v% z" n( _3 [) _│      01 Hearts on Fire (Lucas & Steve Rem.m4a
% k5 D( X0 x5 m* C│      $ Z. |" Z, [# p3 p6 C1 p
├─2021 - Hearts on Fire (The Remixes) - EP
* N7 z0 ^' B) _6 t3 j│      01 Hearts on Fire (Timmy Trumpet Rem.m4a$ L4 O8 \, {/ o2 n2 s9 f: x( T
│      02 Hearts on Fire (Lucas & Steve Rem.m4a+ C: {; P/ y; A2 I3 {- Q! l
│      03 Hearts on Fire (Bassjackers Remix.m4a
$ I$ w. \) n& b9 k: y1 p1 D│      04 Hearts on Fire (CORSAK & Willim R.m4a
# T4 y9 ?; ]5 J4 z│      
( q; E5 ^2 }0 e; Z( e├─2021 - Hearts on Fire (Timmy Trumpet Remix) - Single3 b1 ]: A- k0 l" z, a) b
│      01 Hearts on Fire (Timmy Trumpet Rem.m4a3 L8 n/ x1 y7 D# Q9 Z
│      
9 p- _2 c% {' W├─2021 - Last Summer - Single
# Z+ N# E! ]' Z8 K* J│      01 Last Summer.m4a
' W" Y8 s& S5 E& h+ |3 [│      & }! X9 n9 K3 {$ P* Z) {
├─2021 - Let's Go - Single
1 X+ }1 a- U  J0 d9 m, A! o│      01 Let's Go.m4a: r. O# H/ R5 n3 U2 @( }; O
│      
4 Y$ E% o; Z) q$ L$ ]$ A├─2021 - Prodigal Daughter - Single$ H! @' Z0 K" k1 U+ o% W
│      01 Prodigal Daughter.m4a- j7 Z9 M0 i7 D& [6 G1 z- [
│      - [. G; i, l/ k1 j, D( E2 Q0 \
├─2021 - Real Thing (feat. Elohim) - Single6 `9 z: m5 h5 M0 q, O4 ^/ Z
│      01 Real Thing (feat. Elohim).m4a
2 t, }) x6 X. a" J2 Q: v│      - s& e( I2 l. M4 b2 d) j
├─2021 - Turn Off My Mind - Single2 C; F% x* ?8 |1 w. n, s/ v
│      01 Turn Off My Mind.m4a
- y! h: X4 h" t% C* n│      ! `! H1 {/ F, X+ d% P; ]
├─2021 - When the Summer Dies (Alternative Mix) - Single9 v, ^7 i& O: ?1 n& U) n+ v
│      01 When the Summer Dies (Alternative.m4a
% c+ u9 T. R2 r  ~│      9 Z3 D2 @% }1 f+ ~8 B4 w& `% _
├─2021 - When the Summer Dies (French Original Remix) - Single
3 p4 F, C2 I) b* m. u│      01 When the Summer Dies (French Orig.m4a, m- x* O! g' y0 {9 C( b% l# D
│      
) Y1 ]  H, T2 ~1 v& G( h; O├─2021 - When the Summer Dies - Single/ Z1 g# ~$ A4 G8 u
│      01 When the Summer Dies.m4a
/ F" j6 D+ u. A- e6 W' x' y7 k│      ; l+ S( L9 X, `  T
└─2022 - PEP* X; }% O" A# h5 N
        01 Beside Myself.m4a/ b" ]: Y/ r2 [0 d
        02 In My Head (ft. Josh Dun).m4a  b! i! j5 G/ r( v+ T
        03 Prodigal Daughter.m4a$ j! Q$ p7 U4 @: d$ f5 P' G
        04 Salt and Vinegar.m4a
' F+ L# J2 S# ?' c$ U4 \; n" M        05 Money In the Bag (ft. Kiesza).m4a9 y, X$ k# b  G' w
        06 Jaws.m4a
4 |' P" A) o+ y6 a, d4 E        07 Rent.m4a+ n' i( J* y  z0 p
        08 Sparky.m4a
" _  D1 O: z0 H# _0 y# ^2 K# Q, {2 q2 d        09 Real Thing (ft. Elohim).m4a" n) v$ m6 E) _" |
        10 Easy Money.m4a" v/ W. S8 z) ]( J  Z
        11 Okay Okay.m4a
+ `" {( \( E3 D+ P( [  d3 Y0 q        12 Voices Carry.m4a' m  {/ W! K3 d) B# L0 K( p, Z  \  W
        13 Grip.m4a
& ~. M5 p4 w8 P  a! j        % B7 R2 f# u8 N0 Q0 w3 t
; C  p0 l9 p8 N5 t& |

5 _& c. D+ \& t, [
7 \8 S$ R  w- V9 H: J

5 d0 n1 U/ ?6 i* S( M* ~" j' j! ~8 q5 Q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 k( U, n8 U) V0 T, v% v) G
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-7-8 01:30 , Processed in 0.330408 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表