AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Laleh - 《Laleh作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2022-6-19 09:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
$ i& v7 Z& q7 K$ q7 Q7 y
cover.jpg
: `# F$ l. A/ c" w
* \3 h5 j4 B# D" s& q
& L4 r$ |' W4 ~3 U' M& V+ B' K, B- J! p7 W& x, ]
Laleh简介" E5 k& y& b4 U/ I- Y/ a2 j  e1 F0 `
Laleh 全名 Laleh Pourkarim [lɒːle-je puːɾkæɾiːm],1982年6月出生于伊朗,,是伊朗裔瑞典歌手兼音乐创作人, 现隶属于华纳唱片。现隶属华纳唱片,喜爱庞克/摇滚/民谣/爵士等乐风。
3 K3 Q4 ?% a1 {; p9 Y0 S+ L4 ]0 \2 y) V: `8 Q4 ?
4 D# h2 V- j* k1 A  Q- c

8 d7 R6 D- f5 Y* `9 E
% Y; L  P0 ?. h# J4 T├─2009 - Me and Simon
9 e  D' {- W# f/ h/ Y; j, G- G│      01 Big City Love.m4a! ]4 D7 L" v4 t) b
│      02 Simon Says.m4a
' o& y, W: c2 H- W: b7 \. U. h│      03 Mysteries.m4a2 w% T! T  o: f5 R; [! b! v
│      04 Go Go.m4a
) S7 D6 w& O: ~│      05 Roses.m4a
7 V* X( R: ~8 v│      06 The End.m4a( Y2 I6 r6 F/ Q1 I
│      07 Nation.m4a
" Y: f: U$ r0 u) |/ u- C! i# u│      08 History.m4a
& `' U! f- o6 K$ _! P' P│      09 Farda.m4a
4 P- `6 |% r3 K6 W│      10 Sn?.m4a5 u' I- t( y+ B. v* r8 e/ S
│      11 Bjur? klubb.m4a
4 T, z) j6 `0 c3 y9 o  r│      12 Svalorna.m4a
3 v4 N- e/ E8 Q1 o0 _% A* b8 `│      13 L?r Mig Om.m4a
+ l: W! |( E6 G% O. A0 [│      3 }) G. @! G/ ~7 U0 O+ J3 D
├─2012 - Sjung0 @- X0 v: y7 E: H! t( {/ s
│      01 Elephant.m4a
% Y  U1 G, f' S' M│      02 Some Die Young.m4a' J5 V1 ]$ b; k: Y$ }- p# e
│      03 Who Started It.m4a
* a* N. Z: t: g1 A1 `: `' _│      04 Interlude.m4a
# S: B8 t! V7 N) M: M│      05 Samuel.m4a
% I, Z' l. j9 f& X5 p6 P) M+ k0 W│      06 Better Life.m4a2 r5 [$ a5 r& t; S2 V; o& ?+ l
│      07 What You Want.m4a7 n. k" v" Y5 e* v6 m  n1 K
│      08 In the Comet.m4a' c: F; a" q( l  S' p9 H. K
│      09 V?rens F?rsta Dag.m4a
* a' q( u5 w9 C$ g│      10 Du F?ljer Med Mig.m4a9 i+ R$ q" G4 `7 ]6 [) k; L4 \- {
│      11 Sjung.m4a
3 g+ w, v& L" h3 |0 \│      
3 t/ V  X. o9 M" J4 C├─2013 - Colors
* N) L; z5 I5 p, L+ R: I6 e│      01 Speaking of Truth.m4a3 y* j6 R$ b4 C
│      02 Colors.m4a3 \2 k' e3 U4 }) s$ H' r. R: `& Z
│      03 Sway.m4a; h/ {% Q6 x8 P/ ^: }$ g4 {
│      04 Dark Shadow.m4a
5 W' K  X7 A- @│      05 Stars Align.m4a
: a" @9 s7 `9 d" R/ I) I│      06 Wish I Could Stay.m4a
1 c4 u4 h- ~$ Z: |* B, w- k│      07 Return To the Soil.m4a$ u9 e, A% a& e) e1 U& N  y
│      08 Goliat.m4a
/ O8 k, R7 T: g+ L% q% o│      09 En stund p? jorden.m4a. Z- K$ g5 A4 ?9 W0 I0 X7 r. C
│      10 Solen och dagen.m4a8 h  b$ ~' ?% h4 Y, |! C2 O
│      
7 w, e  M7 w9 E: G) ~! l; t├─2014 - Boom - EP
3 T% {  c' A; i+ w4 I# [& n│      01 Colors.m4a
6 g3 H/ |2 E4 u, {' i- {│      02 Boom.m4a
' X; C5 I" o# V│      03 Some Die Young.m4a
& r+ C1 q, a- y! |& i) y# ?│      04 Stars Align.m4a4 q' Q$ R- i$ ?( x& `
│      05 Elephant.m4a
6 l" R) {, L' V3 Q; C  u7 S+ f4 E│      
" g, [. V/ F0 Q6 @. Z; O9 e├─2014 - Chiquitita - Single- Z( q4 V" @. b9 b1 D
│      01 Chiquitita (feat. Laleh Pourkarim).m4a
( }& H$ \# B0 O" D' ]2 S* k│      
0 c7 f# N2 x2 r2 c' }1 `' {├─2016 - Kristaller
, m! Y' A. @0 ~5 ?│      01 Welcome To the Show.m4a; o% ^. Z5 C5 O/ }7 u% f9 {# w
│      02 Work.m4a, I; h, D' Q6 y  T$ F) l
│      03 Move On.m4a
: K+ R4 ?& j( A& h│      04 Bark Less, Wag More.m4a* N6 I: h8 e: ^, a9 {& @# m
│      05 Let It Fall.m4a
9 D" H  @0 o9 d│      06 Bara f? va mig sj?lv.m4a
  N6 ?1 {8 W9 O( r0 a; Y│      07 Aldrig bli som f?rr.m4a6 V7 O! w  X9 o2 Q* n' s: ?
│      08 Beh?ll ditt huvud.m4a0 g$ N1 v1 t8 b: g7 H5 v5 B
│      09 Kristaller.m4a& P- }+ d( I% t) M% H8 _$ h6 C8 b7 T
│      10 Ge tillbaks det du tagit.m4a
( e3 }: M' b) }' D) f│      $ i  T- i5 e3 n. G
├─2019 - City of Angels - Single
' D8 G( }! O- Q. [$ S7 K( P& Q│      01 City of Angels.m4a) t' f- D: N" o# g/ j% q& }
│      9 X9 d; s# a) E/ p* M# q
├─2019 - Knock Knock - Single
8 w4 T9 z1 `  ~1 j: W│      01 Knock Knock.m4a
; r/ Q( a: j( m& f$ A/ |│      4 j: K2 o& C' f
├─2019 - Sand ?verallt - Single
$ l( ]( t0 N! T│      01 Sand ?verallt.m4a
0 X1 }, h7 s8 o6 Q" r1 a8 l7 U" q. |│      " L, U2 v$ h* l( j' C  V/ c
├─2019 - Tack F?rl?t - Single
" P8 d& W: O! X5 c5 V, s│      01 Tack F?rl?t.m4a6 r0 E1 H8 ?' x0 n- _
│      
/ v! K* w7 t6 s- S; y├─2019 - V?nta!  h$ ]" U/ y. ]$ @
│      01 Sand ?verallt.m4a& W; N- H6 Y' l8 [/ y6 `* J
│      02 Svenska 2.m4a
4 Z0 g; ?) E9 s/ M1 {; n│      03 V?nta.m4a
% ]) a3 U7 n2 [+ K* p' U, I" j│      04 Tack F?rl?t.m4a
+ @; s. ^2 P: A3 S9 A; n│      05 Hela Bilden.m4a
5 n/ r0 J3 i) h' d│      06 City of Angels.m4a
5 R' o+ c; `: p, _│      07 Make Me Smile.m4a
, w9 a5 D# h( ^; Z; W' `" r│      08 Knock Knock.m4a2 V9 x3 |; H' d( y% ?- l/ D
│      09 It Was All for the Kids.m4a, r# b* `4 h" u5 ?7 t* g/ ~; m& S
│      10 Stay You.m4a
  t6 N% i" W9 \; G7 B3 \+ Z7 o│      
1 Z, D2 r$ r. U/ L6 ~2 K9 {! L├─2020 - Det Kommer Bli Bra - Single4 T  d2 Z, {2 {% j3 W  |  F
│      01 Det Kommer Bli Bra.m4a. X" H2 T; B. L8 X; r2 M
│      , G. u2 {2 B% z+ p+ _5 \
├─2020 - Vatten - Single
/ ?- N' v3 s  ~$ Y│      01 Vatten.m4a; q+ y. x7 D4 p+ W' |6 m+ u
│      
! a) ^: Y& |: f# e├─2021 - Minnet Av Ett Hav - Single
2 q: b* ~- x1 G/ _1 J  Z$ g0 x│      01 Minnet Av Ett Hav.m4a
5 Y( P0 J7 ^8 \' f$ e6 G5 L$ h│      - @5 i7 M/ a6 ?6 q) I- ~
├─2022 - Leopard - Single
% v5 h3 K. @- [" k0 V% |5 E│      01 Leopard.m4a
( g% ^. F# g( `. F' [│      1 c" q1 X( U* S8 Q( y* Q) z) u, G) b
└─2022 - Vatten
, I. v, r+ j7 S' }" g+ A  _5 h, p5 f/ r9 F        01 Socker Och Vatten.m4a! W0 b* N/ E7 L) n0 T! V$ c3 Q' _
        02 Leopard.m4a
; X: w0 ^+ c* k/ v* G+ O- w) ~        03 Ramla Hela V?gen Hem.m4a4 @8 [7 ~4 o4 I1 K
        04 Minnet Av Ett Hav.m4a# a0 f  F) u- |% b( _
        05 Hall? V?nta.m4a
3 \+ u. \( k. Y9 w5 N        06 Det Kommer Bli Bra.m4a7 E- I  i  g* i9 T
        07 Vattenlilja.m4a
) G$ z" q9 k5 v5 ]7 f' v! ^9 S        08 Vatten.m4a
; \2 e9 R' U. [* l4 }7 K        09 Ett Slag.m4a
2 N/ k# g% f4 @9 q! ?( q% R        10 Titta N?rmare.m4a- W+ g  w: y! L4 c1 S
        % v6 S9 P/ @# x$ D' Q4 a
& t- x( @0 b1 k2 ~# p

3 d; e. T. D. h0 v$ \6 U. N$ w
, ?; ]  I& K, S

1 ^1 P' i0 S" U0 o" s
% s! L" D1 o7 S3 T# \9 Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  [% R% h" z! W# ?5 U, p2 ~; J
" F% A. c+ b+ Y% G2 ?
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-7-8 01:21 , Processed in 0.374271 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表