AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Manic Street Preachers/疯狂街头传教士 - 《Manic Street Preachers/疯狂街头传教士作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2021-10-12 20:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
cover.jpg
. J- a. `6 g0 [' I1 G$ V9 @" y- U6 c
3 O& y5 W/ l* P
Manic Street Preachers简介
1 L* V3 ?: b! bManic Street Preachers,常被简称为The Manics(狂躁者)是一只来自英国威尔士的摇滚乐团,成立于1989年,他们是1990年代晚期英国最大的乐团。虽然他们在早期时的音乐风格偏向庞克摇滚,但现在他们的曲风通常被归类为另类摇滚。$ H4 h9 a  p+ A) u  r
) k7 ?4 b7 ^7 Y8 D* E: h& |
" U! m1 N$ C, z2 q

& H- D# L9 e" _├─1989 - Gold Against the Soul
6 }# X* {- ~# Y3 ~/ a4 m│      01 Sleepflower.m4a
. N/ A- D0 g: \; K' \$ {. ]2 T& g│      02 From Despair to Where.m4a
! i% v8 T# v* t% n8 E! r/ `│      03 La Tristesse Durera (Scream to a.m4a
) ~7 s1 ^% c( l* u; }' `│      04 Yourself.m4a9 U, y2 t, `: [4 v$ N' n5 F% K
│      05 Life Becoming a Landslide.m4a5 y; C- _; k, k8 w- P
│      06 Drug Drug Druggy.m4a$ y- H( z8 R* Q4 ]$ M. o! T
│      07 Roses In the Hospital.m4a1 S& I3 t9 C. u6 c0 j
│      08 Nostalgic Pushead.m4a
! o3 K; N3 i! R' A% V│      09 Symphony of Tourette.m4a
! _# D! |  S4 I│      10 Gold Against the Soul.m4a0 w3 i: m) K  ?
│      # {: W/ Z+ E( A: I* D
├─1992 - Generation Terrorists
8 G6 N! h! Y; D! A( x│      01 Slash 'n' Burn.m4a0 X4 `  e( X- f; N) R& z* n
│      02 Nat West-Barclays-Midlands-Lloyds.m4a
* \) Z  y) M- M4 h│      03 Born to End.m4a9 A. m7 s  C: f* f) Z
│      04 Motorcycle Emptiness.m4a
- |- K6 `/ Y) k- u' Y* N│      05 You Love Us.m4a
9 H+ z. c$ P4 X. ]* n+ v: R+ |│      06 Love's Sweet Exile.m4a/ h* h6 ?$ E! P# j/ ?, g% M/ R* H
│      07 Little Baby Nothing.m4a0 A8 F; P" o+ ~6 g% P" M
│      08 Repeat.m4a; T/ ]: O7 P3 M' ]+ |
│      09 Tennessee.m4a9 V7 ~' p* _+ [5 Q. c# ?
│      10 Another Invented Disease.m4a
' H/ u$ r. r& O6 c+ l  D│      11 Stay Beautiful.m4a
- E5 }6 I& c; c% y7 d' O& X│      12 So Dead.m4a. y4 [( L. @$ U
│      13 Repeat.m4a
3 I; z4 u/ k2 f  X. t& P; d* y! b│      14 Spectators of Suicide.m4a6 T1 v! C6 g9 j3 W
│      15 Damn Dog.m4a
# y& M* i1 F: ]$ E- i│      16 Crucifix Kiss.m4a1 d/ ]# @/ f; O2 G
│      17 Methadone Pretty.m4a8 m' }9 ^! p) y# E
│      18 Condemned to Rock 'n' Roll.m4a& H3 x: C) L6 _( n+ M4 F+ N( n4 o
│      ( h6 k4 G5 d4 ]4 `: b9 T
├─1994 - The Holy Bible - 10th Anniversary Edition  ^5 T0 \' n" p+ [1 x
│      1-01 Yes.m4a7 B2 c) l6 A( J, H  u; Y& i
│      1-02 Ifwhiteamericatoldthetruthforon.m4a
4 w( w; n* \: c6 f7 D9 V" C│      1-03 Of Walking Abortion.m4a
* J$ V4 f& B2 \. _' X" U│      1-04 She Is Suffering.m4a) Y  O' x, q; T7 h3 P! \2 e. e
│      1-05 Archives of Pain.m4a
; S% M& d9 J9 w( ~5 ?, k* O3 z/ |6 ?: @" e│      1-06 Revol.m4a
4 T! ]$ y: R( T5 _│      1-07 4st 7lb.m4a; t9 u9 o; o3 e
│      1-08 Mausoleum.m4a
$ x: }( z& [! R) ]( O. c% G│      1-09 Faster.m4a9 N+ U( o' j1 E
│      1-10 This Is Yesterday.m4a) ?* h8 o; n9 s/ n+ e
│      1-11 Die In the Summertime.m4a4 [! h, T4 k7 X1 @) B1 w6 S* z
│      1-12 The Intense Humming of Evil.m4a3 }1 r6 D( p8 [0 ~! p0 \
│      1-13 P.C.P..m4a, D8 l# x9 C, d; {. ~1 k* s
│      1-14 The Intense Humming of Evil.m4a
: L- v( n8 ?  X! B7 Q" G│      1-15 4st 7lb.m4a0 b2 K5 S4 z& F' J2 s5 k
│      1-16 Yes.m4a6 ], t2 K& ~6 F: c9 X; `
│      1-17 Of Walking Abortion.m4a. H$ M/ i# d+ Z0 s8 L6 b. U
│      2-01 Yes.m4a
' h8 @3 w3 ^3 \$ F, c$ y0 I│      2-02 Ifwhiteamericatoldthetruthforon.m4a
: f& J& k& Y( ]0 i│      2-03 Of Walking Abortion.m4a+ @8 q4 b: Y* e3 s9 j! _
│      2-04 She Is Suffering.m4a+ H) K# Y6 ?7 c( P) k$ O) P
│      2-05 Archives of Pain.m4a9 c$ r9 p6 ?1 a
│      2-06 Revol.m4a, F2 s; P/ Z( M0 l  d
│      2-07 4st 7lb.m4a% V( `; J% f0 ]+ X
│      2-08 Mausoleum.m4a, r7 u! Z( J0 O- e; a2 j
│      2-09 Faster.m4a
- @+ t# B9 E0 k% `6 H6 \│      2-10 This Is Yesterday.m4a6 e7 g+ a& s9 g) w
│      2-11 Die In the Summertime.m4a
" x5 ]* @) ]7 e% M2 R│      2-12 The Intense Humming of Evil.m4a
3 q9 a# M! f9 w4 K5 j. _│      2-13 P.C.P..m4a7 B* O: l3 G  E# w
│      2-14 Die In the Summertime.m4a/ \0 v5 L" B6 D
│      2-15 Mausoleum.m4a" j$ z% X# i' R, ~
│      2-16 Of Walking Abortion.m4a& a& c1 k* ~- k4 c5 L- Y& u
│      2-17 She Is Suffering.m4a6 g- `9 _4 `5 E
│      2-18 Yes.m4a# i  G) e& ?% Y  q' W; Y& d, W
│      
: Y4 h$ Q+ e0 g# W/ L1 J& C├─1996 - Everything Must Go (10th Anniversary Edition)
' ^% p- N7 i( [; ?  [& N- H│      1-01 Elvis Impersonator_ Blackpool P.m4a
# L7 W0 i! i. X6 f( n│      1-02 A Design for Life.m4a; p- \& ]7 \9 d
│      1-03 Kevin Carter.m4a
7 ?. B6 a7 b7 c' i) L│      1-04 Enola _ Alone.m4a0 Y$ P# R8 _/ {; Q
│      1-05 Everything Must Go.m4a' I7 d+ ^/ G4 i, n! ^2 W' O
│      1-06 Small Black Flowers That Grow I.m4a
3 w/ ?  b6 W: b( p( w│      1-07 The Girl Who Wanted to Be God.m4a/ [& z) E$ b- E  B. E
│      1-08 Removables.m4a
. l- \  j! ^6 I│      1-09 Australia.m4a" ~+ g+ }: f9 h6 U/ ^
│      1-10 Interiors (Song for Willem de K.m4a% a& x" d1 j4 _: F
│      1-11 Further Away.m4a
' C, l  F) Z3 z6 p% H1 i│      1-12 No Surface All Feeling.m4a
# D( M& L0 @. `│      1-13 Enola _ Alone.m4a
  O# u0 |0 }' f) r, Q0 G│      1-14 Kevin Carter.m4a
! h! h: K# e4 R# k( i. ^│      1-15 Interiors (Song for Willem de K.m4a5 l& Y# |, p. U9 N7 w( o7 M
│      1-16 Elvis Impersonator_ Blackpool P.m4a0 h* z! J6 J  ]. n
│      1-17 Everything Must Go.m4a
, q' U  p9 v4 j$ x1 I* ]% }│      1-18 A Design for Life.m4a
/ |  f+ }. n$ J9 |│      1-19 A Design for Life.m4a
% p) w2 @( j/ e5 Q│      2-01 Dixie.m4a
; B& s3 W0 m  G│      2-02 No Surface All Feeling.m4a
5 m1 K0 _6 I- y6 q│      2-03 Further Away.m4a
# X6 D$ q0 g' P: ]! |5 S' d# \│      2-04 Small Black Flowers That Grow I.m4a
; W: \7 y* g* t  `1 G7 @│      2-05 No One Knows What It's Like to.m4a
. K% q7 K% R2 ]1 t; r; h$ V% x│      2-06 Australia.m4a/ M0 v. B, F7 h3 p9 t
│      2-07 No Surface All Feeling.m4a) b. y& Z9 s6 w$ G
│      2-08 Interiors (Song for Willem de K.m4a
( Z& f+ A7 s# ?& \$ h+ X│      2-09 The Girl That Wanted to Be God.m4a8 @* n! F3 k8 h, L% h, e% m
│      2-10 A Design for Life.m4a
- @8 X- K9 h9 J: k" E3 U1 g, h│      2-11 Kevin Carter.m4a7 n" T# F9 h- ^. r4 T
│      2-12 Mr. Carbobhydrate.m4a( G; n& H& C" K6 F) r9 n- v
│      2-13 Dead Trees and Traffic Islands.m4a) q; g' g/ h) B: y0 u7 p7 I
│      2-14 Dead Passive.m4a8 P  m; Q, f% n
│      2-15 Black Garden.m4a
; b" }6 k9 ]) ]│      2-16 Hanging On.m4a9 V$ T5 i# y$ i1 M2 W' o
│      2-17 No One Knows What It's Like to.m4a
7 I9 B; B9 ?/ q) i* y  ?4 T│      2-18 Horses Under Starlight.m4a
5 L+ x9 [9 b3 t/ l│      2-19 Sepia.m4a
) @! i) V1 r( }' A& |) t+ r+ D│      2-20 FIrst Repulic.m4a! T" @6 v% f! J# l
│      2-21 Australia.m4a
8 Y) W$ z' K2 a! P" R│      2-22 The Girl Who Wanted to Be God.m4a) R. ?* A3 E  I& l1 I  j' n) R$ ~$ q
│      2-23 Glory, Glory.m4a" R7 p! X6 v  d4 ^9 V- n
│      
0 ?# K# k6 V) ^6 f2 x├─1998 - This Is My Truth Tell Me Yours% X0 O6 H1 h( d) k& e! g) M$ J
│      01 The Everlasting.m4a
; R8 ^& q  _' Q3 o' D│      02 If You Tolerate This Your Childre.m4a
( l0 s* i) G( t│      03 You Stole the Sun from My Heart.m4a
& _* N5 {- P/ Q: M- @; c- y│      04 Ready for Drowning.m4a
8 x& t8 E' Y' Y+ W8 H& [1 ?│      05 Tsunami.m4a+ i1 E: q+ `" q& q: A; K3 b
│      06 My Little Empire.m4a
: J% \. E; D; ^' m- q9 F│      07 I'm Not Working.m4a
# m& Y/ Q' {$ i7 t1 \/ u; U1 j│      08 You're Tender and You're Tired.m4a
0 ?- J7 N4 Z+ S8 }│      09 Born a Girl.m4a
* n9 I8 V% ?- }  x: w│      10 Be Natural.m4a
* @6 p, x" B; t9 r5 B+ B5 b│      11 Black Dog On My Shoulder.m4a
/ e% V, n$ R1 M( x, [2 V3 P│      12 Nobody Loved You.m4a
# s2 W( \* C2 h7 z1 m. l% X│      13 S.Y.M.M..m4a
% x+ [* q; v4 _) L' c9 a3 |│      
- ~# T8 A+ e  g  \├─2001 - Know Your Enemy: d+ R( P1 p3 G7 |
│      01 Found That Soul.m4a
! j  }- L  k7 n. N3 e% t9 I│      02 Ocean Spray.m4a) f" G! W+ D5 _' L& y7 ]5 j
│      03 Intravenous Agnostic.m4a
" H" X& U1 y/ S5 d4 L% L4 Q│      04 So Why So Sad.m4a$ r+ V2 H8 X( t! e; }, u3 T( y5 g% n
│      05 Let Robeson Sing.m4a
6 N6 f% P# v5 B2 u. L, V│      06 The Year of Purification.m4a
1 z5 d: u6 w0 N│      07 Wattsville Blues.m4a
$ k4 P- A1 }# |7 M1 S│      08 Miss Europa Disco Dancer.m4a  {: ]. a9 C6 G  V
│      09 Dead Martyrs.m4a
) E- D. X: @! J. D& j9 {& e1 _│      10 His Last Painting.m4a  P6 Z7 D2 q  I. F: y, ]8 K. v
│      11 My Guernica.m4a$ J( N, g$ k' D2 X
│      12 The Convalescent.m4a! o9 B, M1 E7 Q
│      13 Royal Correspondent.m4a
/ |4 ?$ m9 `7 n' d4 z1 m& w# x│      14 Epicentre.m4a
, R1 F8 p1 m( A, O$ S( Q1 j│      15 Baby Elian.m4a$ B/ S! b; C7 Z! Q
│      16 Freedom of Speech Won't Feed My C.m4a2 F8 S/ j+ o: j2 \9 C5 V
│      17 We Are All Bourgeois Now.m4a
" N9 H+ `! ?- n) q│      ' a* E  r. v! t
├─2011 - National Treasures - The Complete Singles6 }/ w* _/ e" o: B
│      1-01 Motown Junk.m4a
  _+ @0 p9 N5 q% G│      1-02 Stay Beautiful.m4a
; Z+ G' @4 P  }% t$ F6 ]7 X7 u2 z* W│      1-03 Love's Sweet Exile.m4a* `3 r) _% [9 A1 ?: j$ f- Y
│      1-04 You Love Us.m4a
" {! z& }# O& ^; P7 k6 r│      1-05 Slash 'N' Burn.m4a
6 U" E) M9 S5 v│      1-06 Motorcycle Emptiness.m4a
, x( q6 x5 e  _│      1-07 Theme from M_A_S_H (Suicide Is.m4a3 J- Q  ~& ^' E8 R2 R
│      1-08 Little Baby Nothing.m4a
7 `( N, H' s- W1 f2 F5 y6 _│      1-09 from Despair to Where.m4a: _- ~8 o7 a+ L% {2 e
│      1-10 La Tristesse Durera (Scream to.m4a
# @4 ?/ |% f3 @3 [* C; K│      1-11 Roses In the Hospital.m4a$ x- p  U" r* k3 B
│      1-12 Life Becoming a Landslide.m4a
/ L) {  _2 I2 @) F( U: i0 B│      1-13 Faster.m4a
* {  b' k$ G$ B│      1-14 Revol.m4a+ w& E1 g7 Q  X/ N2 |
│      1-15 She Is Suffering.m4a
6 `* U! y6 U9 A( y1 a3 }" ]; Q│      1-16 A Design for Life.m4a
. H1 x3 j3 h) s9 m' T$ H  Z/ B9 A│      1-17 Everything Must Go.m4a. R& O1 F9 f# B) h6 A* `
│      1-18 Kevin Carter.m4a
) V" s9 S9 o+ J│      1-19 Australia.m4a& c3 s4 N4 L6 O0 d
│      2-01 If You Tolerate This Your Child.m4a. f7 W" m9 P6 Q" k; H
│      2-02 The Everlasting.m4a
/ T3 }0 |, k+ E8 \& y│      2-03 You Stole the Sun from My Heart.m4a) x5 _7 m2 j% W( C$ c: C
│      2-04 Tsunami.m4a
3 }$ Y; T! T. W4 F$ H" O* ]0 x+ I. h│      2-05 The Masses Against the Classes.m4a
$ V' l$ C- p( y) r4 k0 k│      2-06 So Why So Sad.m4a
8 L: g3 R3 I9 {: A) m│      2-07 Found That Soul.m4a
2 \( v( j6 E: h0 [. t  @│      2-08 Ocean Spray.m4a
: n) T+ D8 N9 Q! l9 d5 O0 J│      2-09 Let Robeson Sing.m4a, U1 Y8 l3 g+ C+ n7 F/ k
│      2-10 There By the Grace of God.m4a
" l" S6 c/ D+ y' x  t+ a│      2-11 The Love of Richard Nixon.m4a) l6 k  d! |5 B5 m
│      2-12 Empty Souls.m4a
: V( U8 f2 g* Z, Q: Y! d│      2-13 Your Love Alone Is Not Enough.m4a
6 v  L  W+ j) i# k- ]; K│      2-14 Autumnsong.m4a
5 k6 A, G, ?  [0 y) J6 |& {│      2-15 Indian Summer.m4a
! @# n% j0 f( F5 E/ d│      2-16 (It's Not War) Just the End of.m4a) z* u: ?' _5 s- L0 @
│      2-17 Some Kind of Nothingness.m4a
/ \. ?0 L. d6 K  M& n( U7 v4 L│      2-18 Postcards from a Young Man.m4a6 a) s$ P+ f: d) L, ~4 E8 a
│      2-19 This Is the Day.m4a
9 b% W1 d: C/ I$ |; A│      
) f( s' |: A! ]7 P4 l$ ]( @3 ]├─2013 - Rewind the Film (Deluxe)+ E8 n) H# z" v
│      01 This Sullen Welsh Heart (feat. Lu.m4a
' N2 I& c; l0 b5 M( x│      02 Show Me the Wonder.m4a
) M* n3 o3 t& x( v, p1 B│      03 Rewind the Film (feat. Richard Ha.m4a: h3 [- E/ D* h) p# x& _1 ?8 L
│      04 Builder of Routines.m4a2 R3 i; r" b! X% q! n+ ^
│      05 4 Lonely Roads (feat. Cate Le Bon.m4a
" i( u% ~7 O; i- c$ @; f│      06 (I Miss the) Tokyo Skyline.m4a
  t1 T; P2 F2 A& ]+ k/ m) k│      07 Anthem For a Lost Cause.m4a
# H- t2 W2 o- x$ |" k│      08 As Holy As the Soil (That Buries.m4a
6 O& W2 m9 S2 x. ]4 f│      09 3 Ways To See Despair.m4a6 ?! ^6 Z# I, j. L, N
│      10 Running Out of Fantasy.m4a
* B0 t/ ]2 P7 d1 K│      11 Manorbier.m4a
) r$ f4 M0 e) C0 N' D# G' z│      12 30-Year War.m4a
+ Z4 u( N8 C# ~5 S, L; u) _3 L+ p│      13 This Sullen Welsh Heart (Demo).m4a: @. u: x$ ^+ y% Y" b' B: B; f+ @8 l
│      14 Show Me the Wonder (Demo).m4a
0 M1 Z/ {0 I- u7 d: h│      15 Rewind the Film (Demo).m4a
7 {7 |! ^2 o4 h5 o( i8 I/ s│      16 Builder of Routines (Demo).m4a
- \& m, s) M, {9 b│      17 4 Lonely Roads (Demo).m4a
' X0 t# F, w9 ]# |│      18 (I Miss the) Tokyo Skyline (Demo).m4a
; r- [; u, d4 ]) K7 {& t│      19 Anthem For a Lost Cause (Demo).m4a
' B5 S$ a  r/ X& |& |│      20 As Holy As the Soil (That Buries.m4a* c( l7 h0 ]; J8 E3 u  [
│      21 3 Ways To See Despair (Demo).m4a9 j/ Y! `1 k4 a5 j9 {# g
│      22 Running Out of Fantasy (Demo).m4a
4 o. o! J' A4 D! c, b│      23 Manorbrier (Demo).m4a
3 I+ O1 w4 K. A+ ~/ t│      24 30-Year War (Demo).m4a
: J7 j( f7 [3 h; i; n│      25 A Design For Life (Live at the O2.m4a4 h+ s; Q# G# V4 p; {/ u
│      26 Empty Souls (Live at the O2).m4a1 i6 e- h8 ^" u& s& I2 _: X0 I
│      27 (It's Not War) Just the End of Lo.m4a- V, O  P$ z7 e, @
│      28 From Despair To Where (Live at th.m4a
; |* M5 p/ g( M& X* e( P( {8 C│      
8 c# {- W) {4 Y' Q, q0 F2 m├─2013 - Show Me the Wonder - Single* V5 U+ ^/ S0 K9 x$ o. q0 K) [
│      01 Show Me the Wonder.m4a6 n  u: f6 x8 t/ N. P) r
│      02 Melancholyme.m4a
8 n6 S( H+ d( d2 x+ \( v│      03 Tsunami (Live from the O2).m4a5 |* `$ Q2 n5 `) ^( K" Y
│      
  W. J8 e( M. e. |├─2014 - Futurology (Deluxe Version)
+ {4 `& m1 b; ?! q! J% e/ f0 q│      1-01 Futurology.m4a
9 y9 w3 S4 d: ]  A4 l│      1-02 Walk Me to the Bridge.m4a
! l1 T2 P- e5 s3 |* F$ y│      1-03 Let's Go to War.m4a
, p* \3 |* T1 W; B│      1-04 The Next Jet to Leave Moscow.m4a
) W$ w  P) S* O│      1-05 Europa Geht Durch Mich.m4a
9 V1 }# ?# |" B0 s8 s3 O│      1-06 Divine Youth.m4a
) W4 F! L2 d  }; P│      1-07 Sex, Power, Love and Money.m4a( G- C5 ~1 }3 \% y7 E1 [! k' R+ F
│      1-08 Dreaming a City (Hugheskova).m4a# x7 h0 {$ J1 R) t9 s) A. Y0 W
│      1-09 Black Square.m4a& x3 x8 ^* @: n6 z' y: r
│      1-10 Between the Clock and the Bed.m4a/ H7 h3 Q+ `- x* u
│      1-11 Misguided Missile.m4a! h# U% }+ M- s' N" w
│      1-12 The View from Stow Hill.m4a
# Z" A' d$ b$ |5 i* S; E│      1-13 Mayakovsky.m4a, M, _5 W" ], U1 E8 X
│      2-01 Futurology (Demo).m4a
6 \* \& z% O5 F; I: x! @│      2-02 Walk Me to the Bridge (Demo).m4a
- E) s# o! r: a( s1 D' T│      2-03 Let's Go to War (Demo).m4a
# i6 f6 q+ d, G2 I" ?  ~; ]│      2-04 The Next Jet to Leave Moscow (D.m4a" K- `' d: w4 Y; c  l9 H
│      2-05 Europa Geht Durch Mich (Demo).m4a
/ M' H& o" o/ _) f- J) R* K- Y│      2-06 Divine Youth (Demo).m4a, b9 ?/ ^# Q7 ?6 D
│      2-07 Sex, Power, Love and Money (Dem.m4a& v) C3 u. t4 r
│      2-08 Dreaming a City (Hugheskova) (D.m4a
" i1 P6 b3 D9 \, f3 s, y│      2-09 Black Square (Demo).m4a
' G* I" x/ s+ R' r, v│      2-10 Between the Clock and the Bed (.m4a
  M+ |; m# ~8 g; t- x│      2-11 Misguided Missile (Demo).m4a4 j- s$ X4 v% j  p
│      2-12 The View from Stow Hill (Demo).m4a
" M4 ]# ^: }( n$ _8 e│      2-13 Mayakovsky (Demo).m4a
1 l7 J; j7 ^/ K" E│      2-14 Blistered Mirrors.m4a
  Y4 ]& m, v  ?$ r$ m# V│      2-15 Empty Motorcade.m4a
) a8 T# s5 B1 O5 H8 `% K. O│      2-16 The Last Time I Saw Paris.m4a
7 P" Y( |( g5 _# A, y0 c0 n  P; i│      . {! @  u( i" D! H7 @
├─2014 - Futurology - EP3 ~# H; L" j- Q7 w6 [! N7 O, s
│      01 Futurology.m4a
- R3 q6 M3 j7 L/ g8 P5 v% n* o) Y│      02 Antisocialmanifesto.m4a. C+ e4 ]+ D+ S) M/ P2 d* O
│      03 Kodawari.m4a& z9 e9 E% H$ K! R9 V& D" ~5 J
│      04 Futurology (R. Seiliog Remix).m4a
) q% W9 k2 r: L│      0 [7 ?- u; J. b/ y* t; {) B6 p
├─2014 - Live EP - From the O21 K. C* m8 u7 J5 D& x
│      01 Motorcycle Emptiness (Live from the O2).m4a
; @) v3 |& O% x/ g! ^│      02 Theme from M_A_S_H (Suicide is Painless) [Live from the O2].m4a
! g6 L: y" w5 i) B; Z" n6 l2 k│      03 Postcards from a Young Man (Live from the O2).m4a: c4 K6 V1 a; ?. J: x7 o' S
│      04 You Stole the Sun from My Heart (Live from the O2).m4a7 \( v; m' z# o9 P" F8 N
│      
( [! d7 \( J' z, Q4 v; E' ]# Q; g├─2017 - International Blue - Single
1 |0 A; B9 g( R' [│      01 International Blue.m4a
& c, W2 Q$ j. q1 D7 `6 u│      2 f( \+ x! a' ^, r3 J
├─2017 - Send Away the Tigers - 10 Year Collectors' Edition
6 n4 _' K! m/ p# l│      1-01 Send Away the Tigers (Remastere.m4a
# _) l0 q! H6 m' J│      1-02 Welcome to the Dead Zone (Remas.m4a
5 `0 n* m3 e4 N+ d1 {3 s1 `( r  g│      1-03 Your Love Alone Is Not Enough (.m4a
) F4 O0 W( Y$ r" [/ [4 }( ?│      1-04 Indian Summer (Remastered).m4a! n' k& ~+ }; A" B$ S3 Q; ]
│      1-05 The Second Great Depression (Re.m4a
6 q5 _$ {: i8 c0 z, b, v7 B│      1-06 Rendition (Remastered).m4a4 i# p- r5 X2 D7 P; J
│      1-07 Autumnsong (Remastered).m4a3 H1 y. `4 i- W( r3 ~$ N' }- V
│      1-08 I'm Just a Patsy (Remastered).m4a2 U8 A) O/ x# s, @+ q8 f4 z
│      1-09 Imperial Bodybags (Remastered).m4a
0 ?! }+ o/ W/ t1 U& ?│      1-10 Winterlovers (Remastered).m4a1 i; h/ a/ }. g% h# J
│      1-11 Working Class Hero (Remastered).m4a1 p/ l% |2 I8 C" W) k% C% G; K
│      1-12 Send Away the Tigers (Demo).m4a  }3 [0 g1 a3 N+ H% ~: l
│      1-13 Underdogs (Demo).m4a* z9 g' v8 A9 c2 A  q2 q7 H
│      1-14 Your Love Alone Is Not Enough (.m4a
# Y5 |( L! P1 K1 o2 G9 X│      1-15 Indian Summer (Demo).m4a# D1 ?3 _2 [7 `; m8 M4 r; ^- L5 C
│      1-16 The Second Great Depression (De.m4a
, e, M& U% L/ e" [5 J│      1-17 Rendition (Demo).m4a5 w9 r' l5 I$ P3 l2 I- F7 L5 {8 Z5 g
│      1-18 Autumnsong (Demo).m4a
6 D5 e2 J/ v  a│      1-19 I'm Just a Patsy (Demo).m4a4 H4 W6 ]( \3 f2 y7 y, i
│      1-20 Imperial Bodybags (Demo).m4a
7 T) `* [4 L& |  j│      1-21 Winterlovers (Demo).m4a
5 l+ @6 ?* k" U& V0 u: L/ i& J- P│      2-01 Leviathan (Remastered).m4a
% U: M. H' {7 }6 g9 o│      2-02 Umbrella (Remastered).m4a
; s) R' B! h( Q% A" b│      2-03 Ghost of Christmas (Remastered).m4a
" l0 D  N/ F! B! V( v8 `' m, T│      2-04 Boxes and Lists (Remastered).m4a
7 O& ?8 N' e3 J( Y│      2-05 Love Letter to the Future (Rema.m4a
4 l' R) U- B# s0 k│      2-06 Little Girl Lost (Remastered).m4a
6 }5 H8 u5 n, v│      2-07 Fearless Punk Ballad (Remastere.m4a8 a3 G1 X5 g. O+ V
│      2-08 Your Love Alone Is Not Enough (.m4a
' A/ w$ K5 }) M  `! \- \│      2-09 Red Sleeping Beauty (McCarthy C.m4a6 ]8 ^0 G) f0 ]+ i) ^4 ~' H9 S
│      2-10 The Long Goodbye (Remastered).m4a
2 s9 g6 P7 _$ [  K│      2-11 Morning Comrade (Remastered).m4a3 _& A6 T  B" w2 `  d5 o  [
│      2-12 1404 (Remastered).m4a1 e8 {+ f+ {0 U$ p' ]
│      2-13 The Vortices (Remastered).m4a
) D0 j  V1 b. d. A│      2-14 Autumnsong (Acoustic Version) [.m4a
0 k9 E, C9 S: S1 k4 E- x│      2-15 Anorexic Rodin (Remastered).m4a1 X% E! _! d9 D
│      2-16 Heyday of the Blood (Remastered.m4a; L4 t. {) G( F: Q
│      2-17 Foggy Eyes (Remastered).m4a0 T! m7 [0 J( ^' ^4 S  \
│      2-18 Lady Lazarus (Remastered).m4a
% J) |9 @: c- Y- Z! i4 z6 z) x2 ^│      2-19 You Know It's Going to Hurt (In.m4a; m: Z& m' [; I& {
│      
6 ?' _1 i* k) m7 h6 Z& M├─2018 - Resistance Is Futile (Deluxe)
+ `- o+ r2 T: P, ?' Y│      1-01 People Give In.m4a
. m0 H/ \- P: |% p4 ]: G0 N│      1-02 International Blue.m4a
1 E  J. p& K  ~: l* V3 }│      1-03 Distant Colours.m4a. [; a6 x9 @$ X$ E2 b% n
│      1-04 Vivian.m4a
2 m$ ?& b. G; U5 F5 J│      1-05 Dylan & Caitlin.m4a7 v9 U9 E1 A; r4 A2 w
│      1-06 Liverpool Revisited.m4a* f3 q5 M# l( E1 K4 d
│      1-07 Sequels of Forgotten Wars.m4a  N% e5 V7 i2 G$ z8 f; u; Y
│      1-08 Hold Me Like a Heaven.m4a
9 |5 D3 i) M; d! \/ o  c3 E│      1-09 In Eternity.m4a
2 R* R7 }  z/ D1 j│      1-10 Broken Algorithms.m4a
$ \. j3 e) V0 W  R  b│      1-11 A Song for the Sadness.m4a6 R8 l( A/ Y" G3 R6 ?
│      1-12 The Left Behind.m4a/ X! j% u. k  ]: I1 r
│      2-01 People Give In (Demo).m4a6 D/ X6 G1 N) J) i9 f
│      2-02 International Blue (Demo).m4a
( l4 c! L+ [; t; t( ~│      2-03 Distant Colours (Demo).m4a
: h4 N. s9 k% O* \8 n- o6 m$ M│      2-04 Vivian (Demo).m4a3 x( @. d4 d& L; _
│      2-05 Dylan & Caitlin (Demo).m4a; X  f  D1 D1 Y
│      2-06 Liverpool Revisited (Demo).m4a
  c  i$ B3 `. J- s1 o│      2-07 Sequels of Forgotten Wars (Demo.m4a
8 S5 Y6 {0 ]& b. E' Y7 P  m# Z│      2-08 Hold Me Like a Heaven (Demo).m4a
2 n# n# J8 d1 M1 y2 s& Z$ Q│      2-09 In Eternity (Demo).m4a* B# }, @  C" W# l5 a/ E! s
│      2-10 Broken Algorithms (Demo).m4a
0 C' e# w% s& z% C/ I# c. ^$ t( I│      2-11 A Song for the Sadness (Demo).m4a) c1 E' m8 B' {' f1 W: C; x; d
│      2-12 The Left Behind (Demo).m4a! _) M2 C- p2 `) \  I
│      2-13 Concrete Fields.m4a
. w/ o/ q* s2 P4 |│      2-14 A Soundtrack to Complete Withdr.m4a
3 B! g8 f$ M' d7 w. ]│      8 {  z; i) n8 ^1 F4 {8 n) H5 ~& i! {
└─2021 - The Ultra Vivid Lament (Deluxe Edition)5 k. z1 V2 K. ]1 o% r; j
        1-01 Still Snowing in Sapporo.m4a; f: K+ ^- v& B  s; O, }
        1-02 Orwellian.m4a0 R/ D; R" L% }& i1 j  }' S
        1-03 The Secret He Had Missed (feat..m4a
/ o, Y4 W: H; d; P        1-04 Quest for Ancient Colour.m4a
# `* B% b: g# ?1 e- N- o        1-05 Don't Let the Night Divide Us.m4a
* G. J$ V, T5 I        1-06 Diapause.m4a
. U5 M, N! g3 D' `9 E8 `, X        1-07 Complicated Illusions.m4a
: F$ ~" A/ Z3 B& J5 v, U" C        1-08 Into the Waves of Love.m4a2 X/ Q- q: b  s% f+ _4 t- a4 G
        1-09 Blank Diary Entry (feat. Mark L.m4a
' O1 D! N# M0 _) ?' V        1-10 Happy Bored Alone.m4a! R, a* J, i0 _5 A6 `7 ^, i% j; y
        1-11 Afterending.m4a* |# v9 B! F6 Z1 \, R7 f- P
        2-01 Still Snowing in Sapporo (Demo).m4a
5 W2 o8 \* ?" Y% T7 @3 D( c        2-02 Orwellian (Demo).m4a9 j/ J" [2 J1 d/ @1 `* B
        2-03 The Secret He Had Missed (Demo).m4a
0 E% p$ U  K) S4 d9 I4 _# M/ |' t; {        2-04 Quest for Ancient Colour (Demo).m4a: K8 ]/ Z! P: A& m/ G
        2-05 Don't Let the Night Divide Us (.m4a
: Q) D5 C) `4 [# \" W; n        2-06 Don't Let the Night Divide Us (.m4a
7 P9 Z0 L$ k# F1 E        2-07 Diapause (Demo).m4a
3 o  f8 n* h, g$ T        2-08 Complicated Illusions (Nicky Wi.m4a8 m* K) f( q& `
        2-09 Complicated Illusions (Demo).m4a
0 m0 @' z! n8 h        2-10 Into the Waves of Love (Demo).m4a' j  ?- G1 z8 }' t- _
        2-11 Blank Diary Entry (Demo).m4a6 q# Y! z: h! z
        2-12 Happy Bored Alone (Demo).m4a- U3 `- q# E. _
        2-13 Afterending (Demo).m4a; ?3 q0 x7 |$ {) `0 N0 _

9 V2 }# V" j' Q. m, k4 H& J1 g) A' _( I8 B" W* }2 @. h
9 G2 _' H7 z1 d* I8 e0 J; l

& \! f7 y% {4 n9 B2 X, P7 a3 m1 R' m& h3 `, @& J
0 ?6 Z4 [- _" |& n3 g* y: O
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 e6 D6 B! U- U- a' ]
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-10-25 11:51 , Processed in 0.407497 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表