AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Kacey Musgraves - 《Kacey Musgraves作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2021-10-12 20:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
cover.jpg 4 ?3 ]$ a% W- H: r6 @9 D# I9 V6 n

( D3 E2 b9 A% W. m- z( z( [
$ [% U1 c2 i$ F& xKacey Musgraves简介
1 q3 }) E) w. G; A$ N凯西·马斯格雷夫斯(Kacey Musgraves),美国新晋乡村音乐创作型女歌手,于2012年完成了个人首个单曲的制作。Merry Go 'Round获得了十佳乡村单曲。2013年首张个人专辑和Kacey, Shane McAnally, Luke Laird共同制作完成。Kacey Musgraves8岁就开始在“大庭广众“下表演,9岁就创作了自己的第一首歌。而她的创作才能更是在大牌Martina McBride和Miranda Lambert的专辑中有所展现,其中她和Miranda Lambert共同创作的Mama’s Broken Heart被滚石评为2011年50首最佳歌曲的第26首。凯西是有才但不张扬的乡村歌手。首单从演唱到伴奏都那般淡然自若,不曾有一点强势的感觉,获得了许多歌迷的喜爱。
) B7 z: A- Q, ]4 D
- N3 ?! B5 b1 a/ S  q( t* E7 U" s7 A9 \( Y- v% j8 r4 q
2 O2 b$ b. [, V. i4 R5 h- U
├─2013 - Same Trailer Different Park
2 \: Z( v) J0 V8 B' N6 m& N│      01 Silver Lining.m4a
$ b$ x) I/ d) p7 G% H0 Q' a│      02 My House.m4a
+ P/ b% J+ Q! i' S) g! p2 r│      03 Merry Go 'Round.m4a
$ F; j# v4 W. V# k" n│      04 Dandelion.m4a: k- B. ]) n; N6 m, f( v6 w- [; y
│      05 Blowin' Smoke.m4a
: O  a7 q8 W, T% e* v│      06 I Miss You.m4a
1 T# p4 D) v; u- m│      07 Step Off.m4a  x0 q' ^( N0 P% @5 b
│      08 Back On the Map.m4a3 D& r2 c: I) O# N
│      09 Keep It to Yourself.m4a
/ E( r1 e3 ~: |& V& R9 |│      10 Stupid.m4a5 Y' n/ w  j% \
│      11 Follow Your Arrow.m4a! B, P, O# }. Z3 o& z& I' O
│      12 It Is What It Is.m4a% q  x6 R! o8 @" Q+ n' H
│      
( L/ j) v3 o0 `- X7 A( h& a├─2014 - The Trailer Song - Single
2 N3 t: l7 }  u+ Q9 b/ w1 g5 m│      01 The Trailer Song.m4a
/ R" k, R' f" {9 ]/ b│      
. O+ c$ i) X8 H& c' u, S├─2015 - Pageant Material
/ n' T, C/ f" _0 G$ `% \+ g│      01 High Time.m4a
/ c) t! }! Q+ r& T/ f% t" }- _* G! L│      02 Dime Store Cowgirl.m4a
+ z. u) t8 K6 {; ~│      03 Late To the Party.m4a
( W+ j9 l8 u1 h0 e9 V9 W│      04 Pageant Material.m4a
$ Q: V5 `; }9 L│      05 This Town.m4a1 x8 d, f6 z$ e
│      06 Biscuits.m4a
+ M4 _  w: w/ j' A│      07 Somebody To Love.m4a$ m% F) _+ s8 x* E- W9 d
│      08 Miserable.m4a/ {! M/ j( m6 M; U. b) A- |: l! X
│      09 Die Fun.m4a
& Y4 o; [& K0 D: V│      10 Family Is Family.m4a
8 A& q! X. O4 f' O4 e" H5 u; ^, L│      11 Good Ol' Boys Club.m4a
) e0 G  H2 J. F; p" S& Y+ }/ C# {│      12 Cup of Tea.m4a7 r& A9 C5 W6 @- X# M
│      13 Fine.m4a8 M9 ]6 D0 q$ g2 v
│      14 Are You Sure (feat. Willie Nelson.m4a% i1 h* k5 k9 G' Y
│      
6 p; D2 L, t. f/ p& S├─2016 - A Very Kacey Christmas6 l& \7 U' o' j% F- r
│      01 Have Yourself a Merry Little Chri.m4a3 a' L9 {" R' V" Q/ n9 P& Y6 p
│      02 Let It Snow (feat. The Quebe Sist.m4a+ R' Z# _: T# X8 O$ Y( k2 V0 P
│      03 Christmas Don't Be Late.m4a& S, D' u  `  M) _' T% O, p. ?
│      04 A Willie Nice Christmas (feat. Wi.m4a( j6 B; ?& t, G
│      05 Feliz Navidad.m4a- s; v. n" k) D, h" P
│      06 Christmas Makes Me Cry.m4a2 Q  y3 r6 E! v% x: a8 u4 ^8 D
│      07 Present Without a Bow (feat. Leon.m4a
; K% ~4 k/ b' {0 O4 D│      08 Mele Kalikimaka (feat. The Quebe.m4a
7 Z* f1 e2 @) `  |  W+ n: @│      09 I Want a Hippopotamus For Christm.m4a
5 O- e/ [4 H/ u7 j│      10 Rudolph the Red-Nosed Reindeer.m4a
8 p9 |9 G' |6 W8 w│      11 Ribbons and Bows.m4a
" I, r3 `7 H5 @0 a9 L& F1 a│      12 What Are You Doing New Year's Eve.m4a
# r  ?( r% p/ x# D) x$ O│      # w9 m; p% @% I, r- A& A+ o
├─2018 - Golden Hour
3 n' o5 g/ |; Q8 E│      01 Slow Burn.m4a9 ~" @1 [* O) Y/ N/ ~: n, t
│      02 Lonely Weekend.m4a
( b/ t7 a5 t  J- f5 q" Z, z* g│      03 Butterflies.m4a1 d! Z" n8 A5 |
│      04 Oh, What a World.m4a
) c2 d1 h3 a2 ]# t/ _+ a│      05 Mother.m4a, N# N9 H' g7 @% T. i& ^
│      06 Love Is a Wild Thing.m4a2 z0 O, S! W. z% ?0 h! v
│      07 Space Cowboy.m4a
0 `! d. L0 J; {* z8 Q& y│      08 Happy & Sad.m4a
  C; x2 x3 M2 J0 ~' b│      09 Velvet Elvis.m4a6 o; M& h  r, O, n
│      10 Wonder Woman.m4a5 A# l: b3 H0 o
│      11 High Horse 1.m4a# D. ~2 t$ V7 y; l) @
│      11 High Horse.m4a
! N; W9 T% h! j% [4 ]! e% Y│      12 Golden Hour.m4a8 t6 o  K3 A! K& ~' h
│      13 Rainbow.m4a% R$ T- k( n& Z
│      9 x- Q1 x6 K' g9 j& I
├─2019 - Rainbow - Single8 a' n1 o) O. ^0 z; I. D  l
│      01+Rainbow.m4a
9 V" W0 v2 n6 l7 i2 y+ t, Q│      3 X- v: c) B1 }
├─2019 - The Kacey Musgraves Christmas Show% Y- _& ~& o, z1 _# w* v5 O0 U3 ]
│      01 Let It Snow (feat. James Corden).m4a  S$ |' r4 n" R; T+ h- Q
│      02 Countdown (Interlude).m4a- t/ c7 `! V; y* f
│      03 Have Yourself a Merry Little Chri.m4a8 c  |# W  s+ C, a
│      04 Getting Ready (Interlude).m4a/ ?& {. H; Y, @% l
│      05 Present Without a Bow (feat. Leon.m4a
! j$ p0 @* b. T+ r│      06 Making a List (Interlude).m4a
$ Q- s+ v7 a+ g- }│      07 Rockin' Around the Christmas Tree.m4a3 P. A/ e7 s3 Y, D  r7 Y
│      08 (Not So) Silent Night [feat. Fred.m4a8 U% Y, {7 y8 W( V% X; B. r
│      09 Christmas Makes Me Cry (From The.m4a0 D1 ?/ w- ]' [/ b1 L% W
│      10 Amp It Up, Dan (Interlude).m4a8 I! s9 D: J4 G  C/ v. r
│      11 Christmas Fail (Interlude).m4a: J. {6 ^' Y% B1 r. s, A
│      12 Mele Kalikimaka (feat. Zooey Desc.m4a
& \( y& D; f- [: z/ u  R! E│      13 Cookies (Interlude).m4a
3 R* i) ]: v: P4 e+ ^7 ]│      14 Glittery (feat. Troye Sivan) [Fro.m4a
! ~4 w1 F: b0 C1 r  J│      15 I'll Be Home Intro (Interlude).m4a8 S, O! {& ?* S! {: M: j* X4 q
│      16 I'll Be Home For Christmas (From.m4a# H& C# X4 D: C1 _! m
│      17 Nana! (Interlude).m4a8 n/ Z+ P5 @! L( Z+ A9 x: F; _9 ]
│      18 Ribbons and Bows (From The Kacey.m4a
2 a6 i: p# W. y$ j! S3 ^$ u│      ( x2 P3 h! N& y# \5 r! U
├─2020 - Easy (feat. Mark Ronson) - Single1 y) g1 `4 _( }6 p
│      01 Easy (feat. Mark Ronson).m4a
4 d# K/ l* l( @& J% E" b│      Easy (feat. Mark Ronson) (1080p HD).m4v5 Z" H: b  e" ^% m/ [
│      
2 D) ]/ {  n1 J├─2020 - Glittery (From The Kacey Musgraves Christmas Show Soundtrack) [feat. Troye Sivan] - Single$ }5 O, X4 J( p, W5 n7 i
│      01 Glittery (feat. Troye Sivan) [Fro.m4a
! Y" r. Q$ x9 T8 R0 {: ^2 Z│      # h2 C4 l8 d; t4 y
└─2021 - star-crossed
, w5 u. G# Y" E) O6 F        01 star-crossed.m4a
  H6 R* L& G% }- e. }+ c& ]5 c4 }        02 good wife.m4a
2 q5 T6 x# Q4 `        03 cherry blossom.m4a% ~! a" a' U3 o6 G, y
        04 simple times.m4a
. k1 {4 a# q; g$ p        05 if this was a movie...m4a( ~0 E8 f' M. F$ ^: r  r6 Q+ t
        06 justified.m4a
' @- G! l! v. _, X        07 angel.m4a! C$ W. [5 G9 g3 q* T2 E
        08 breadwinner.m4a+ s" y/ Q* ^. \; ?  F. X9 ~, D* x' J
        09 camera roll.m4a
" o" u- _+ O6 ~        10 easier said.m4a7 S4 M. {1 D& O* Q. r; N
        11 hookup scene.m4a# ?: K. Z; Z4 C. N$ g6 ~( b# s# C
        12 keep lookin_ up.m4a4 a% A  \7 J* J' N( u# N
        13 what doesn_t kill me.m4a8 P7 D7 N- o% B
        14 there is a light.m4a
! O, _$ a6 n, Z; y* m+ s2 ^( b! u* D        15 gracias a la vida.m4a
$ V% j) Y' G; f, U% j        justified (1080p HD).m4v7 j( }% H0 n/ e

' E3 x! ^' R9 R3 H5 r0 G) d
, Y! R/ U1 W4 I  K) s- S. v4 K$ w  h7 @

  J+ p' z5 [- t! `5 Y
( ?* ~$ g- \. b4 l% V3 b7 v
1 ?: Y) G% `& ?! Y! o/ F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 T! _$ X9 \% o! r5 s. h! x
回复

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
很喜欢她的歌,谢谢分享
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-10-25 11:39 , Processed in 0.302795 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表