AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Sleater-Kinney - 《Sleater-Kinney作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2021-7-20 12:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
cover.jpg
% R! y9 A# w  o- f, g$ n
5 P% l3 d3 ]( F- w0 jSleater-Kinney简介5 V: B0 F4 v8 ]2 E2 G8 R/ g
奥林皮亚市的赞美诗,华盛顿州的三人女子朋克组合Sleater-Kinney是由Heavens to Betsy和Excuse 17的前成员组成,这正是最早掀起Riot Grrrl运动浪潮的两个乐队。
; D. V3 p1 \! ?$ W6 D. x
3 C! h- a0 p4 Y) |& H8 k. O( j0 [% N% p" p$ e: S, g
├─1995 - Sleater-Kinney+ R$ y( _& Y" K* M& N$ h
│      01 Don't Think You Wanna.m4a
; S0 W: s( C* c) T6 C+ T│      02 The Day I Went Away.m4a2 k% E- A  b& x. h5 j% g. G2 G+ Z5 A- A
│      03 A Real Man.m4a
" {' h' `5 w. H+ b! z/ d: b│      04 Her Again.m4a5 k; s9 F+ n' `
│      05 How to Play Dead.m4a. A3 _' G" t" ?1 \5 g- V
│      06 Be Yr Mama.m4a9 h8 _8 j* m  V7 \5 W% d
│      07 Sold Out.m4a
: ^$ n- h' A0 X│      08 Slow Song.m4a
( H8 @" V- ~9 K7 R7 h) `│      09 Lora's Song.m4a. _$ d0 k: \3 z% T2 p
│      10 The Last Song.m4a
  A" e- V) S5 L" m: u│      
9 w. l5 a  ^# Q% D$ D├─1996 - Call the Doctor
: k+ v8 j; {- B│      01 Call the Doctor.m4a0 v- C+ I% C4 Q, u1 x8 q
│      02 Hubcap.m4a: g& B8 J# ]. v' x6 r* G
│      03 Little Mouth.m4a' N; `* R) I$ [0 J, p
│      04 Anonymous.m4a$ Y, C: S3 }, f, i: u# y
│      05 Stay Where You Are.m4a: L$ w9 z/ ?( V" }8 j! C% Y
│      06 Good Things.m4a
9 i2 v3 r5 Q& o/ |│      07 I Wanna Be Your Joey Ramone.m4a3 `. D" N0 [3 ^5 l
│      08 Taking Me Home.m4a
8 n# ^4 m; _$ P$ {- k# {# J│      09 Taste Test.m4a
3 g- S! {2 b; e& o3 ~& F│      10 My Stuff.m4a8 f7 W' R- }1 J
│      11 I'm Not Waiting.m4a
8 f0 V9 Z% i% l# d& F# J! Y│      12 Heart Attack.m4a
( |: W' v& w8 G% F9 D. t│      4 _5 A9 x* H; V1 ^8 `
├─1997 - Dig Me Out# R) Q) O5 D; B5 X9 S* l2 |
│      01 Dig Me Out.m4a
; A. y$ x; g5 I: z8 s│      02 One More Hour.m4a
' j, X$ J: m5 d! a. J│      03 Turn It On.m4a
. S/ W9 F+ B. a, r( \3 y) ~7 h│      04 The Drama You've Been Craving.m4a. X$ R# P7 a+ r3 W6 r! {
│      05 Heart Factory.m4a7 t. `; Q. k7 I: N
│      06 Words and Guitar.m4a) o: j7 d. r1 D4 c2 v
│      07 It's Enough.m4a
1 B% d: Q) H4 F│      08 Little Babies.m4a
& |( T' L% c1 t" G' N4 T. Y! r0 x& y│      09 Not What You Want.m4a
' j8 H& r# `5 s" _2 w│      10 Buy Her Candy.m4a
1 h1 A! O- L/ f! c5 j0 Q1 c# @│      11 Things You Say.m4a- L- ?* N/ ~* h# @* t/ h" v+ l
│      12 Dance Song '97.m4a9 y' c1 _! A& j, N* n5 A. y
│      13 Jenny.m4a
; L" x# M8 y9 \7 G  `* k! W0 {  M7 R6 J│        U. O$ f; g) D: c5 P; T
├─1999 - The Hot Rock0 u. |1 d; N, Y
│      01 Start Together.m4a) U6 b( ]! B: @- o) @7 t( ]& N
│      02 Hot Rock.m4a4 a# Q& ^& t5 e9 b
│      03 The End of You.m4a
' ^  M" k7 v  w* i│      04 Burn, Don't Freeze!.m4a) V: W+ L. l6 i, O2 u7 P/ ^
│      05 God Is a Number.m4a6 x" V1 q9 x! x  h: F* l
│      06 Banned from the End of the World.m4a
6 P7 s3 r* y9 e  a8 R, H│      07 Don't Talk Like.m4a$ U; D; {1 A/ b$ o* `7 X
│      08 Get Up.m4a& _* [( n- H6 D
│      09 One Song for You.m4a3 P, K) h. N/ ^/ P6 s
│      10 The Size of Our Love.m4a
& w1 n$ }2 ?6 d6 ]│      11 Living In Exile.m4a5 p  K1 x2 G9 G5 o1 r
│      12 Memorize Your Lines.m4a
1 A6 @- l  G* i# B% F│      13 A Quarter to Three.m4a0 r/ x; a- J8 s; ]. e
│      
. g; j7 V& R8 M4 `% l: a├─2000 - All Hands On the Bad One
9 H/ a( T# `( E│      01 The Ballad of a Ladyman.m4a0 V4 y) C, Q4 m7 v8 T
│      02 Ironclad.m4a- y5 L7 W! m: W6 Q) ]
│      03 All Hands On the Bad One.m4a
/ I; g/ {5 d) I$ o, j1 F1 P1 {│      04 Youth Decay.m4a3 r; r* b. z( t
│      05 You're No Rock 'n' Roll Fun.m4a
- Y" T. T& u# r│      06 #1 Must Have.m4a9 g* P3 V  P- A
│      07 The Professional.m4a" c3 ?" ~% A- J
│      08 Was It a Lie_.m4a
% \' r0 z: p) Z/ H1 s: M/ @│      09 Male Model.m4a; i; O' x5 _0 n+ I6 g! d* j6 Q
│      10 Leave You Behind.m4a$ D4 e- i6 }/ m, c6 A* T" `
│      11 Milkshake and Honey.m4a
+ Z' Z2 l1 A: M/ `6 z' j│      12 Pompeii.m4a
) n+ ~* j# d8 ~% V+ C1 Q; I7 K│      13 The Swimmer.m4a
6 s7 `' T. y) W: D│      : ]9 `3 h, Y  o( g1 w
├─2002 - One Beat
9 `" A8 F! b3 J- h' N" a# c2 m! F│      01 One Beat.m4a: ~# L/ t2 m9 i  _0 J) H
│      02 Faraway.m4a
. `) [* P9 Q( a7 B│      03 Oh!.m4a  U- o8 ?4 d4 ]
│      04 The Remainder.m4a9 s$ u. W3 G8 g- W( H; ~2 D
│      05 Light Rail Coyote.m4a
% K# Y: L$ h+ m9 [0 o│      06 Step Aside.m4a5 v2 Y2 L) z8 p# N1 e  N
│      07 Combat Rock.m4a" t5 p2 h! `% w  W, a
│      08 Oxygen.m4a3 ^/ W9 W+ q, {3 \9 g2 G
│      09 Prisstina.m4a
( \! w0 F" @/ x8 [; K) w│      10 Funeral Song.m4a- W% O, |6 y( {* @) C" V( j
│      11 Hollywood Ending.m4a: u6 [9 Z# _" i, q* f/ M
│      12 Sympathy.m4a
9 t2 ]4 A/ h& X! S│      
9 ?' t' X  W; W# _# {0 y$ F├─2005 - The Woods (Bonus Track Version)
" G0 q% b! Y/ k5 W' p! P│      01 The Fox.m4a! {+ O$ }8 M# H8 r# K
│      02 Wilderness.m4a
5 d/ T# u! x4 Y; q4 x+ O│      03 What's Mine Is Yours.m4a
+ ^4 s# v+ h& e% `: O8 G│      04 Jumpers.m4a
5 ]3 w1 V. G& a  V/ x- p│      05 Modern Girl.m4a
8 j7 v5 o7 b9 [│      06 Entertain.m4a
% ^* h# S+ W$ k% z│      07 Rollercoaster.m4a
/ [' H) G# J' q$ t/ k9 n( A│      08 Steep Air.m4a% p2 m" ^+ W) j1 V
│      09 Let's Call It Love.m4a
+ M/ h2 a8 E0 i9 f! u│      10 Night Light.m4a$ u0 l( W! b' v2 X+ d& N
│      11 Everything.m4a. `' K) s. {+ [: T& ^7 c
│      12 The Fox (Live).m4a
+ H$ I# M( h" `7 s' e" T4 x0 D│      ) @5 G; w( p) g# Z" h1 e
├─2015 - No Cities To Love8 C8 \% N( t$ Y4 ~" v; L
│      01 Price Tag.m4a; D0 \2 |8 z5 l6 R, y& p
│      02 Fangless.m4a& ?$ [' k( e. l  o# P) ]
│      03 Surface Envy.m4a: D  C, s6 p$ `$ o4 k5 F% h
│      04 No Cities To Love.m4a
; B/ Q+ K/ t- _' J. y  P( Y1 O│      05 A New Wave.m4a
& p) U3 N& S$ z' P" \2 ?1 y0 ?( a│      06 No Anthems.m4a
  d  b2 q  r9 Y, f│      07 Gimme Love.m4a: z7 n. j$ V! g9 `) e, r: n% W
│      08 Bury Our Friends.m4a  ?# p7 [! V( G& ^8 p
│      09 Hey Darling.m4a
# F$ x7 n4 Z/ i5 _8 ]" r0 t│      10 Fade.m4a
) X) `1 C" ]" x+ `* B( d' [) s│      6 z, i; d: C+ y$ s) a; {6 T2 `+ H
├─2019 - Hurry On Home - Single' [0 W( u9 B0 o+ R. e$ S
│      01 Hurry On Home.m4a* ?: }" A4 l8 h  P  Z
│      
6 S% C; N! o$ M- V5 O: k" N( ~├─2019 - The Center Won't Hold) Y# }0 D2 N, K9 D2 g! S, F9 E" k
│      01 The Center Won't Hold.m4a! [2 L! H& ~+ T% @
│      02 Hurry On Home.m4a' C' Z& F5 z4 \& R# l
│      03 Reach Out.m4a
# t5 u. O% t* {3 k1 c│      04 Can I Go On.m4a
5 T+ |  {; e1 X3 S& U│      05 Restless.m4a  j& r1 S5 o% ?. k8 i1 K
│      06 RUINS.m4a
) d# I  Y5 n0 D│      07 LOVE.m4a
; O3 M' y: _$ ?# [* S9 `" q│      08 Bad Dance.m4a" T7 c0 h* F  e. l1 \: H
│      09 The Future Is Here.m4a
, `& q' A" S7 K│      10 The Dog _ The Body.m4a8 u! L2 I* p/ V) m* p# V, w; e
│      11 Broken.m4a
: Q- h" Y/ A& P, [│      ) Q0 \# {) b" e$ H1 o2 ~
└─2021 - Path of Wellness
* G8 f4 i* l+ B+ T9 P3 w6 z        01 Path of Wellness.m4a
' o2 k/ j% y( ~6 L9 g5 y, e5 c- d        02 High In The Grass.m4a
5 [; U) k8 Y, ]8 j        03 Worry With You.m4a
* m! K; R2 e$ K/ y( M        04 Method.m4a
7 \! ?' S6 _4 k; L: a        05 Shadow Town.m4a
- l% p' q$ t# K% Q' M/ E* \8 o* ]        06 Favorite Neighbor.m4a
  ^( ^  d) \5 Y' H3 l        07 Tomorrow_s Grave.m4a. ~- n, o+ \# W$ |! O3 e
        08 No Knives.m4a
7 n7 j5 A/ g2 J4 K- z        09 Complex Female Characters.m4a) P# S9 ]( h: Z# o+ Z
        10 Down The Line.m4a
$ o3 T, \, e' o        11 Bring Mercy.m4a
4 y) U6 n" {7 S+ N, t* K: T  s6 H3 M3 C. @9 e

3 ?- i/ q; s" ]2 a5 X( z

* z8 G  x- x' A! {0 K- q# z- z* _: ^$ N/ {
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 D5 Y: ]; e1 Z2 l- ~/ O( E
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-8-3 03:09 , Processed in 0.520051 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表