AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Vic Mensa - 《Vic Mensa作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2021-5-4 10:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
cover.jpg " K! V  c1 I, l! M! Q1 d
0 ]( L; C) e) L
├─2015 - Down On My Luck - Single
% B/ K$ y. j9 {! M0 w│      01 Down On My Luck.m4a
: [5 f9 U3 ^8 p0 ]1 u3 c│      
7 I, U) W3 Y+ M( }; F4 {├─2015 - U Mad (feat. Kanye West) - Single
* Z$ B2 y1 c, d│      01 U Mad (feat. Kanye West).m4a
1 @& {0 a: ?: A% ~& o│      
" R7 I2 B; g8 Q  y├─2016 - No Chill - Single
& K9 m' Q! s8 e0 _% u│      01 No Chill.m4a
) o0 U8 A* g/ T│      ; y; H/ L& B1 {7 N  `
├─2016 - There's Alot Going On
1 i& L7 @" u7 c* V5 t- f5 \6 z( w│      01 Dynasty.m4a  r3 Y$ ]6 b; V# b- b% ?$ `  x
│      02 16 Shots.m4a* ?/ n* Z& J5 N: j; m# P
│      03 Danger.m4a
2 S5 R, _# f3 j6 W/ r│      04 New Bae.m4a
5 n5 G' h" m6 D0 ?- R│      05 Liquor Locker.m4a
2 l8 m6 X5 S2 ]# T( j7 Q│      06 Shades of Blue.m4a/ q% M: i0 i5 V. Q  c- y
│      07 There's Alot Going On.m4a+ \  F: e8 e; N0 ?$ |5 v
│      
5 V# k$ D+ V2 O' S├─2017 - The Autobiography* N4 s6 f) S, E0 W
│      01 Didn't I (Say I Didn't).m4a
' G& a. F1 s- [/ W0 s5 Z( B- B8 l│      02 Memories On 47th St..m4a
  `5 y0 J8 I9 q! B( I│      03 Rollin' Like a Stoner.m4a
) q  ?7 }$ |* a% ^, t2 M4 h│      04 Homewrecker (feat. Weezer).m4a
9 L  a' J* d) Z/ N" m5 T│      05 Gorgeous (feat. Syd).m4a, r+ V9 s1 }5 m: N* K) j9 b
│      06 Heaven On Earth (feat. The-Dream).m4a) H9 P6 l- c: d2 I3 i! h3 W1 T
│      07 Card Cracker (Skit).m4a
& n+ j8 x7 N  i* Z9 m! B│      08 Down for Some Ignorance (Ghetto L.m4a
- e1 z/ ~$ r2 b* {+ y( t│      09 Coffee & Cigarettes.m4a
" k! [( {( t* E9 X; z7 K; m9 i│      10 Wings (feat. Pharrell Williams &.m4a5 ]- R" }5 a7 O, T, D
│      11 Heaven On Earth (Reprise).m4a4 c, I& S4 B0 e2 T  w$ q
│      12 The Fire Next Time.m4a
8 u% b2 ?% f6 j1 Y. o  e6 J& y│      13 We Could Be Free (feat. Ty Dolla.m4a
3 I4 \" `: v' p' b' D! {. {│      14 Rage (Bonus Track).m4a$ ~$ a$ Q+ D  D2 a) F- ~
│      15 Omg (feat. Pusha T) [Bonus Track].m4a2 _) H6 k+ V1 \9 E0 D
│      
7 O! }: D1 Z* R% ^8 _/ \2 g├─2017 - The Manuscript - EP1 L( M4 t4 @' g
│      01 Almost There (feat. Mr Hudson).m4a7 u* F5 }; E( B7 F
│      02 Omg (feat. Pusha-T).m4a
6 `6 D& G2 F( W  V6 k1 o9 ~│      03 Rollin' Like a Stoner.m4a$ r6 e  s, V) g" e  ^( t" ?
│      04 Rage.m4a# I! g3 b: P: g  s" n4 p- H; m# Y* j
│      
2 q+ X$ x" ~( o; p5 m├─2018 - Dark Things - Single
4 v& L! F; @' R/ k2 v│      01 Dark Things.m4a+ A6 p0 t% n- e5 K- M4 k
│      
9 r2 Q  h7 K* M8 b" x! e├─2018 - Hooligans - EP4 F7 F+ m- ~$ m% o7 \# d1 Z
│      01 Dancing in the Streetz (feat. Jes.m4a  A/ |& ?8 j" A3 ?) k
│      02 Dark Things.m4a
* ]7 z2 S" [' ]5 j: _% k% f│      03 In Some Trouble (feat. Ty Dolla $.m4a
1 t' W7 @/ f" F. G$ A! L9 y│      04 Rowdy (feat. G Herbo).m4a3 `; Y/ E1 m4 Y3 n( n8 E( a# o
│      05 Reverse (feat. G-Eazy).m4a& S& m4 J6 P' u" F9 u2 y* x# v
│      06 Klonopin.m4a$ P2 q( S/ }) Q: h
│      07 The 1 That Got Away _ No Shoes (f.m4a. S( P# [+ o) I
│      08 Deserve It (feat. Mr Hudson).m4a7 `: Q) ?+ i0 N6 P8 j, b7 }
│      1 [& {- N) ^  K" ^" X
├─2018 - Metaphysical - Single& b2 p% f* M2 J
│      01 Metaphysical.m4a
7 O, c* }4 W$ Y% j│      0 ?- c8 _. _/ u. Z" F: l( l1 K0 @
├─2018 - Reverse (feat. G-Eazy) - Single
$ v) ]2 I' U* I" \6 k' l│      01 Reverse (feat. G-Eazy).m4a/ ~* ^# m, v- V/ N+ w
│      
% B, o" ]) O" s# |0 v├─2019 - 3 Years Sober - Single  H3 [* Y4 n8 y
│      01 3 Years Sober.m4a
) B  M, l; f! q4 p; E* b( |1 L3 z│      
: L- V$ k, }  i4 H( U0 Z% W├─2019 - 93Punx' v' G( n' w* y0 ^) T9 g) B
│      01 Definition of a Fuck-Boi.m4a9 M9 M/ X5 ~% y4 W! v& ]3 P1 N8 ?
│      02 3 Years Sober.m4a
: ?. ?4 I! v8 @& l1 Y- ~" x3 m│      03 (Commercial Break).m4a1 E5 ]3 ?6 ]/ F- ?
│      04 Camp America.m4a
2 S7 d$ q3 r! Z' f  m6 N1 O1 i│      05 It_s a Bad Dream (feat. Good Char.m4a
( ?/ F4 u0 _; D: V$ e' ?% \│      06 Fistfight! (feat. LOKO Wit Tha Ma.m4a8 B( O, C( V3 \6 i7 B
│      07 I Cry 2.m4a3 w& C2 @/ V3 f3 ~! V- P! q
│      08 Persephone.m4a
2 C: R" v* L  j4 c% g6 L5 _│      09 Bad Brain (Interlude).m4a
4 N- ^* p# T, @7 c$ e│      10 Numb.m4a, F, @+ c$ m0 b
│      11 F.I.N.E. (sketch).m4a
5 ?0 n' n. z1 z. ?  \0 T  i, I4 G│      12 United States of Evil (feat. Tom.m4a4 h) e# V! W6 k1 Y5 N+ @
│      13 I Cry 3 (feat. Francis and the Li.m4a
6 D& t0 P/ u; g# p( \! k│      14 Goodbye 2 Heartbreak.m4a7 B) d% W' A0 J7 n, o+ _
│      
! d) E7 L! u+ t3 A; [├─2019 - Camp America - Single
  x& Z; T- d( h7 }! F( C│      01 Camp America.m4a
  v( N9 W4 n5 ]" a& x│      " S& F3 L: }" G8 K+ o. S
├─2019 - Fake Decent - Single
( d8 O3 D: I6 \! k5 d5 i│      01 Fake Decent.m4a
" V" s# }! W" T1 F8 L│      1 s9 e& b6 Z+ C7 m
├─2019 - It's a Bad Dream - Single
6 N8 w1 S* ~- s4 ]( r. ~4 o% f& f│      01 It's a Bad Dream (ft. Good Charlotte).m4a
8 \/ m4 [6 Z" Y% I5 `│      
; e7 w- ]" p0 t9 t; v├─2019 - Let U Know - Single1 P1 I3 O! t: P- s1 T; X2 p0 ]  u
│      01 Let U Know.m4a6 Q7 o; _3 p* ^- O  y& Z# r
│      8 t7 A5 U$ K" x( N  s* ?, l( b
├─2019 - Summer's Over - Single
2 K1 R3 G: [( Z; n9 _* S│      01 Summer's Over.m4a
) s; Q% \. I& V( _2 l6 y│      + j% s$ m7 b% a
├─2019 - Zombie - Single- z2 [  b  b/ o( f) Z0 |8 y. u
│      01 Zombie.m4a, I  Z; u" j$ g
│      
0 ~. r7 @- Y. M9 p& Y! C; Z$ s$ Y├─2020 - Don't Give Up (9AM Remix) [feat. Sia] - Single! Y2 F# z1 P0 a, {/ |0 w6 o
│      01 Don't Give Up (9AM Remix) [feat..m4a% M2 l- q4 F7 X% S2 g6 Y# P: V
│      $ f( X$ g* q9 ?6 H$ @4 U& D
├─2020 - Don't Give Up (Bacalao Remix) [feat. Sia] - Single) |) x+ H& t& d1 ?6 h4 ^. y% M( x
│      01 Don't Give Up (Bacalao Remix) [fe.m4a
: z3 l7 t0 c) e# X1 V6 w│      
/ A5 I( o2 \& j1 P/ S$ L├─2020 - Don't Give Up (Heaven Edit) [feat. Sia] - Single
1 i9 H8 U/ x7 @( a$ C4 e4 {│      01 Don't Give Up (Heaven Edit) [feat.m4a0 e" o1 k# r) ?3 a3 D" A
│      
& S! g8 [% m5 I. E6 c! u├─2020 - Don't Give Up (Lakros Remix) [feat. Sia] - Single
& S* h% k* }! V; C" q9 N│      01 Don't Give Up (Lakros Remix) [fea.m4a" F. r$ G. H4 c! s
│      
) S! K5 j+ p# N├─2020 - NIGHT RIDERS - Single
: `, j: |  \: l' R3 y8 f│      01 NIGHT RIDERS.m4a
! M) V* Q1 s0 z: s& r│      
5 q2 z2 D! g8 X4 E├─2020 - No More Tear Drops (feat. Malik Yusef & Wyatt Waddell) - Single4 u* P2 ^8 {! D/ D; i& @# w
│      01 No More Tear Drops (feat. Malik Y.m4a( N+ h2 b0 O* I9 L' u# b1 N
│      
4 w. P7 J; h) W$ U├─2020 - V TAPE! S9 ~' G9 W/ d3 k7 I8 c
│      01 VENDETTA.m4a5 L# D( T4 y5 o& H5 m+ a' k
│      02 MACHIAVELLI (feat. Eryn Allen Kan.m4a- n3 p* L0 g; k% \' o/ N
│      03 DIRT ON MY NAME.m4a
/ r$ `& `9 j6 G" N8 F│      04 XGAMES (feat. Snoh Aalegra).m4a
  r) Z4 t  z& r. Y. H│      05 BETHLEHEM_SC FREESTYLE.m4a/ J+ ^( s( v9 i0 s3 U
│      06 2HONEST (feat. SAINt JHN).m4a+ A, g4 c9 \4 D; J
│      07 REBIRTH (feat. BJ the Chicago Kid.m4a7 X. v" r  ?! }* y
│      ! `; K4 ?/ a4 |5 R% @
├─2021 - I TAPE
3 Y0 J* t0 s1 J1 T: D% r, j6 E│      01 INTRODUCTION (feat. Dixson).m4a
0 n9 V7 A2 N" o8 h# H1 [8 J" T│      02 VICTORY.m4a% p+ {# s) P0 I4 b4 k9 s
│      03 MILLIONAIRES (feat. Tish).m4a
! \% c7 E8 `* G: I│      04 KWAKU.m4a
2 D1 n9 `3 n* p. J│      05 FR33DOM (feat. Zacari).m4a
5 P( M8 o" g& g. p$ v+ u0 n│      06 MOOSA (feat. Jeremih, Eryn Allen.m4a4 g, D) u+ h! Z4 N, {* g7 v
│      07 SHELTER (feat. Wyclef Jean & Chan.m4a, c- M. o3 P  P' E
│      
. w3 l# U5 R" u* L0 A$ F6 `4 @* j└─2021 - SHELTER (feat. Wyclef Jean & Chance the Rapper) - Single  u. t" |" [( n
        01 SHELTER (feat. Wyclef Jean & Chan.m4a: Z% r+ d7 W$ ?& a" x7 f2 Z

) f2 `! z* a5 t4 V8 B
! b* W' o3 @! a2 m1 ~( W( l
- g7 J! f+ W- D- v2 ]' i* r
' I. @4 q  f& L$ F; n
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

. a# F! V1 H) V& P
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-5-17 21:47 , Processed in 0.640208 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表