AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Sheppard - 《Sheppard作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2021-4-6 20:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
cover.jpg
* D& U, m+ f3 @# {* `! [* e1 Q% t, K/ o- N) [+ l( c6 v4 D0 y) S3 R
Sheppard简介
" Y( n; Z3 }7 v! R5 |Sheppard是布里斯班的澳大利亚独立流行乐队,成立于2009年。他们的首张专辑“ Bombs Away ”于2014年7月11日发行,在ARIA专辑排行榜上位居第二 ,并获得澳大利亚唱片行业协会 ,而他们的第二张单曲“ Geronimo ”则在ARIA单曲榜上排名第一,并获得了5次铂金认证。 在2013年的ARIA音乐大奖中 ,Sheppard被提名为最佳独立发行 “ Let Me Down Easy ”。 在2014年的颁奖典礼上,他们被提名为年度专辑 , 最佳组合 ,最佳独立发行, 最佳流行发行 , 年度歌曲,年度制作人和最佳视频。9 y# Y# V  w8 C4 I- g' c4 o0 M- U

! R6 q4 G' i( V, _  J, r( T
, g  {3 o! [7 B8 j├─2014 - Geronimo (EP): ~5 X( I0 ?- l2 C
│      01 Geronimo.m4a3 D! y3 [/ |; z( {* N/ u
│      02 Flying Away.m4a
2 I5 B) ?+ Q: b$ m│      03 Smile.m4a7 [) x/ r% z' ]" _- l  O
│      04 Something's Missing.m4a
7 J2 ?0 D+ `1 l. z3 p│      4 R7 M9 A, Q' g: r- T
├─2014 - Geronimo - Single
% s# S! C9 N: l; R│      01 Geronimo.m4a
. j( x  @$ F' p" C+ e│      
! K& a- k8 p- q- f3 F├─2015 - Be More Barrio - Single
# j. w. @1 k( l, O│      01 Be More Barrio.m4a
; w3 N! j1 i6 c. e! u│      
& u& {# S# X; a1 s* [& J├─2015 - Bombs Away; p+ u+ k) _  w9 v1 q  E2 Y
│      01 Geronimo.m4a
, p! a. [6 f- N; M5 S: F, G; X/ q│      02 Something's Missing.m4a% g" l! P/ j" a* ~) H  H
│      03 Let Me Down Easy.m4a/ P5 K3 l1 q  Q6 Y+ S
│      04 These People.m4a
9 H0 Y( J5 Q8 Z& k+ x4 w! X" I0 u│      05 A Grade Playa.m4a
* s: U2 P8 L% h│      06 Smile.m4a3 n# \% t. C0 ~, c
│      07 The Best Is Yet To Come.m4a5 n- D0 w5 W, |7 _) X! f
│      08 This Electric Feeling.m4a
; ~( D5 v, e- C2 P5 a8 ?│      09 Find Someone.m4a
; Z, I) o  I6 ^) [│      10 Lingering.m4a
) g: t1 K. m5 A4 c. A$ S0 F│      11 Halfway To Hell.m4a) r" p, U/ O* O& J+ x' S. l
│      12 Flying Away.m4a% R. I1 U0 F! l
│      
* e  @1 u1 J: Z1 c1 O8 ?+ K7 l├─2015 - Geronimo (Remixes) - EP
3 _$ ]4 N# K# J: k/ d│      01 Geronimo.m4a& U# c2 M$ j; Z/ B# w+ f0 e2 p
│      02 Geronimo (Benny Benassi Remix).m4a
) N" R9 ~8 V1 |# o- r; O│      03 Geronimo (Matoma Remix).m4a' I( ]1 F, _' ~) ]/ d* `4 [
│      04 Geronimo (D-wayne Remix).m4a* [% y# T/ s- R3 ^: y1 g
│      
. Z$ W% T( Z6 }* a; u- b9 H├─2017 - Edge of the Night - Single; v0 H% z: T% R5 U. y
│      01 Edge of the Night.m4a
4 _& z. x$ ?# v, w│      
. L; ^5 O  M0 L4 o├─2017 - Keep Me Crazy - Single
, C/ l' g3 E1 v& y/ W│      01 Keep Me Crazy.m4a
9 h- h& ]6 z8 l* T. P: g│      
* z8 r2 [! {% m7 \7 e5 _. W├─2017 - Undercover - EP
+ v$ S: t/ N, }# B/ f1 n│      01 Waves.m4a
7 D. g+ R9 U  o" A│      02 Let Me Love You.m4a
) Y% {, e  E' K, p8 L9 @# T& s" B% S│      03 Touch.m4a& B' v8 u4 T0 |) Z
│      04 Cold Water.m4a
, v5 y+ [" \  R0 ~0 V" {5 y│      
5 y) G8 y! l( {$ y. y+ V├─2018 - Coming Home (Oliver Nelson Remix) - Single" e. P4 X* U. Q. ]9 M4 F
│      01 Coming Home (Oliver Nelson Remix).m4a1 J. V6 }% j* e( B% \$ O3 w. B; ^
│      
2 w4 I- N( X% |1 N9 m9 M├─2018 - Hometown - Single% x/ m. m  [4 j* V. ]$ H
│      01 Hometown.m4a
: t+ C# o; \2 E- e. ~│      
% G1 I. f& X9 ^├─2018 - Watching the Sky
8 T( q! K5 o+ V! y│      01 Watching the Sky.m4a
: o& v" }, d$ B8 _( d, x│      02 Coming Home.m4a
6 @. l5 _1 v) E. i8 p  B│      03 Keep Me Crazy.m4a
+ E7 P  M. w! a- _8 v│      04 Love Me Now.m4a
3 I4 C4 C9 }+ d. M│      05 We Belong.m4a
8 o& i# D1 V( i- f) F8 b( L* ^│      06 Edge of the Night.m4a& |& x% f  p0 s8 d
│      07 Live For You.m4a
* c) F4 o5 j% V3 V+ z% _│      08 Sorry.m4a' @9 n8 P1 |2 B( v3 G
│      09 Choke.m4a
& e/ W# ]0 U$ L) z7 n' g│      10 Call Me Up.m4a: A# p6 H2 m5 v2 o: M# O
│      11 Hometown.m4a3 j# F+ H& u9 `- H8 N# b2 e
│      12 Castaways.m4a/ [" m" U5 s! s2 B; e  O: S
│      13 Riding the Wave.m4a% O5 ]/ y3 U& s) [$ e9 s) H
│      14 I Was Lost.m4a4 l/ A( T* f; O3 y; V, j1 q: O4 c
│      ( B1 v- U( H+ t! B8 ^  {
├─2019 - Die Young - Single
$ e; L& S  j: V6 r& M( I  j& q│      01 Die Young.m4a! x( v7 t, n/ e7 V& M6 n
│      7 ]. r; e% E0 w
├─2019 - Kiss My Fat Ass - Single8 t9 S; K: d2 c! [8 c
│      01 Kiss My Fat Ass.m4a
8 g* M( X9 @5 |1 m9 U% [& A│      ; B* X# K3 o- y! P6 j
├─2019 - On My Way - Single4 W& h! O) U8 |% L+ J
│      01 On My Way.m4a
8 I' Z, l: _8 n! W" T│      
* V  [+ T) `/ b" V& _├─2020 - Animals - Single3 x( D5 e- `4 S) d( m
│      01 Animals.m4a6 C7 T, L' Y) C5 S9 c0 g9 o
│      7 o0 z# C! U2 x( c7 a
├─2020 - Brand New - Single
! ~2 J0 [, Y5 `+ M0 H4 E3 Y│      01 Brand New.m4a
4 y5 r. s% e" B, D; w' i│      
  ?7 _# T, R+ r5 p$ b- k├─2020 - Catalina - Single
+ m: ?8 t4 s! K8 m│      01 Catalina.m4a4 G* k4 X4 w& O7 h
│      4 _8 `- z& p+ m1 \; ^9 D8 z9 y( [$ |
├─2020 - Come Back - Single8 s: f  I9 E) H7 R! e
│      01 Come Back.m4a
4 b" t6 b7 f: U/ s1 I( J9 |│      
! _; x* `( y) G$ j! m9 m├─2020 - Don't Believe In Love - Single
- x6 a. C% w4 J9 z2 m' D│      01 Don't Believe In Love.m4a( s( l, l' b  \+ ^( x9 }% C/ L0 e, |
│      
" I5 s/ }- x& Y├─2020 - Lazy Love - Single
  P+ Z9 z+ t6 e│      01 Lazy Love.m4a9 [- g$ S9 U) W3 Q
│      
& n5 _: t4 e. K1 I  ]$ a0 S├─2020 - Learning to Fly - Single8 @8 @- L4 z" f" e; T4 M
│      01 Learning to Fly.m4a
1 A' C" n: \6 o│      
  o8 V: z3 i- m& z├─2020 - Solid Gold - Single
; H) \) I- l, {+ C0 [" d2 T8 a0 `9 m│      01 Solid Gold.m4a( `0 q) s8 P. }& f' A2 p
│      
" H6 h' j9 t  A2 O, D$ c. V5 ~- L├─2020 - Somebody Like You (Duet Version) [feat. 張語噥] - Single
0 b7 |3 ]) n# w0 ^3 {( y│      01 Somebody Like You (Duet Version).m4a! T+ K3 r: t% Q' ?" v+ {
│      
% p/ _3 N3 y1 G, q" D- h├─2020 - Somebody Like You - Single7 @0 \, E/ J/ D% z
│      01 Somebody Like You.m4a7 c/ V7 S- S3 G  k' k' w
│      
6 o+ a' j+ Z! m. D  i1 T├─2020 - Symphony - Single
0 b/ O& n- {0 t0 F* ~│      01 Symphony.m4a
" d+ Y& r0 L$ v" ]# n9 A$ [│      
0 D2 p0 v$ A# t# H! }" ~├─2020 - Thank You - Single
! N8 \" Q/ B4 g! V7 B: [│      01 Thank You.m4a. L! z- E6 f4 y6 g* R1 A
│      * ~# \! b: A: n( @
└─2021 - Kaleidoscope Eyes5 u4 e: y5 a/ g% `; Z9 @; @$ B, T
        01 Kaleidoscope Eyes.m4a
9 j% l1 }$ W' Z) S. D9 V8 i        02 Die Young.m4a% ~+ [) u1 d1 d( G6 R
        03 Don't Believe in Love.m4a
9 v4 m4 I. z& h1 i6 }7 [; k        04 Somebody Like You.m4a; v  o( H% [6 S
        05 Animals.m4a
' L0 G% L* [) E' r4 u% C        06 Brand New.m4a  d0 K0 [: Y. ]& D9 p' H) g
        07 Looking for Love.m4a7 ~) C0 X0 L7 m/ e8 z4 Q
        08 Symphony.m4a
) ?, O; R. U$ g$ L! k* k        09 Midsommar.m4a# j* D& `9 Z( f" G% {
        10 M.I.A..m4a
0 Y* Q7 k: [: P4 h        11 Catalina.m4a# P* Y. e1 R0 C8 t) a
        12 Solid Gold.m4a
' L. o5 W- V' s# u        13 Come Back.m4a) ~8 b* z8 Z6 y( C3 X
        14 Thank You.m4a
1 h: g' V8 U+ l2 f# {/ p        15 Learning to Fly.m4a
& O& D. n$ ^0 s1 ~, B- u5 n        16 Lazy Love.m4a
$ `* u' r; w- j' T  J/ J" h" L2 K5 E- ]/ \: Y( P$ E
2 X" R' a6 i5 W8 v4 Z2 K) `+ v9 b
6 H# T) j# f) J9 z$ z

/ C  |, B& c6 \4 L6 b, t
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 Y* W" K! }, i
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-23 12:34 , Processed in 0.514564 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表