AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Ólafur Arnalds - 《Ólafur Arnalds作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-12-2 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
COVER.jpg
5 _5 P2 ?: _# P; S' C6 U1 Z& X0 K- m
2 O5 U( r' [2 R+ N5 s/ YÓlafur Arnalds简介
: m. x4 l. q+ c9 E1986年, Ólafur出生并居住在冰岛首都雷克雅未克郊外几公里的小镇Mosfellsbær。他曾沉迷于交响乐章创作,笔下的纯音乐多半沾染着空灵飘渺的气质。 随后,Arnalds开始探寻古典与流行的并融,将室内弦乐,钢琴与散漫的电音共冶一炉。他的动机几乎一目了然:“古典乐对于那些一生从未学习过音乐的人而言,几乎无从入耳。我想用我的古典乐根基,去影响那些从未尝试此类音乐的人们,去接近人们的心。”
, c* p6 M0 ~) J: X6 i
! j- n0 x6 C. n& x! V( O9 R$ G& q) Y6 \
├─2007 - Arnalds_Eulogy For Evolution
+ M/ v; O( c1 P% M* M│      01 0040.m4a' f0 _, k, |3 f0 Z1 \  r
│      02 0048_0729.m4a: P' v0 ^' d, L' Z4 L. B0 t- L# d
│      03 0952.m4a* Z( W7 [4 J- o4 F  @0 Z' m9 e8 N
│      04 1440.m4a
# P& ^( n/ ]# a│      05 1953.m4a2 i' t. w# g7 Z4 |2 A& E2 l
│      06 3055.m4a
5 }2 F; r4 F5 ]6 y, w│      07 3326.m4a# _- z# t2 F5 P; V+ @$ H
│      08 3704_3837.m4a: |" F7 K% Q" F: o$ J' Q
│      . B% H6 v5 Q0 }" o7 H; U7 Q& Q
├─2009 - Founds Songs" @  W/ ^" x# s- L; s0 l* G
│      01 Erla's Waltz.m4a- y7 s; B2 |6 u4 I
│      02 Raein.m4a+ S9 |" b! L' k5 U* N$ e
│      03 Romance.m4a' p! j8 P7 V/ S
│      04 Allt Var#U00f0 Hljott.m4a+ e% x8 Z+ O8 G% }/ z
│      05 Lost Song.m4a
3 @0 ?* [/ Y% j' v6 F- T│      06 Faun.m4a
" k6 m4 o4 ~# r1 [  R& C* J1 `│      07 Ljosi#U00f0.m4a6 f9 W3 D- e& z& }+ M
│      
( m1 v) a  x# z! r( H├─2010 - ...And They Have Escaped the Weight of Darkness
+ p. D! ^2 L4 ~3 F. Q9 y6 p( r7 ~, y$ ^│      01 #U00deu Ert Solin.m4a& W, \' K2 o. g1 P( v, d
│      02 #U00deu Ert Jor#U00f0in.m4a8 @# J5 ~! C' L$ c
│      03 Tungli#U00f0.m4a# u4 ~& e9 I% k; M% \- F
│      04 Lofti#U00f0 Ver#U00f0ur Skyndilega Kalt.m4a4 f/ K0 r! X3 u$ T& P
│      05 Kjurrt.m4a
/ M  R* B3 x8 {│      06 Gleypa Okkur.m4a
  @1 B% W: ~/ A0 }# p: H│      07 H#U00e6gt, Kemur Ljosi#U00f0.m4a
* P1 |# u- q/ X1 s; c│      08 Undan Hulu.m4a
  z, M2 m- E9 x! Z7 N│      09 #U00deau Hafa Sloppi#U00f0 Undan #U00deunga Myrkursins.m4a. B1 |$ d; A/ ~- b- V) N- e
│      
* [, y' |# w' h- Q; K. N├─2011 - Living Room Songs
$ K' M- e! T6 q' Q' B3 `( N* b+ N│      01 Fyrsta.m4a- v4 m' K$ a' h. u& R4 S  o
│      02 Near Light.m4a; h. \$ m7 \5 G% C( C
│      03 Film Credits.m4a
: ]# j" j4 s2 s& v: B) E& O│      04 Tomorrow's Song.m4a5 _: P7 q. R3 p& e
│      05 Agust.m4a
' H& D( ~' r0 n' N│      06 Lag Fyrir Ommu.m4a1 f+ \# E( ?3 a" z" s% A" i
│      07 This Place Is a Shelter.m4a* {' s* X1 X7 O$ ?; @- U. m
│      
% v; `8 [- W+ D3 p' `6 y├─2013 - For Now I Am Winter
$ A; g" e- O# i9 z0 ^2 p│      01 Sudden Throw.m4a
! f7 c0 W7 e* T│      02 Brim.m4a
+ T  b( G- _6 h! ^: m* D4 V7 c│      03 For Now I Am Winter (feat. Arnor Dan).m4a4 O, U% _7 C  Q
│      04 A Stutter (feat. Arnor Dan).m4a
! J8 Z8 r7 H" v& d% g│      05 Words of Amber.m4a
" ?0 S. T# m7 ^7 }2 t  h│      06 Reclaim (feat. Arnor Dan).m4a5 U) U" J; i. U5 G6 e$ @, i! B
│      07 Hands, Be Still.m4a& @6 K$ z  J9 j; {2 B
│      08 Only the Winds.m4a
# [% p# M; `4 N" B( o│      09 Old Skin (feat. Arnor Dan).m4a& O6 I9 f/ F' ?& X
│      10 We (Too) Shall Rest.m4a
; ?, @9 Y2 x! m* B) ~│      11 This Place Was a Shelter.m4a( D- @- s3 P* O7 ~# Z3 u
│      12 Carry Me Anew.m4a* d7 Y3 z. \0 f1 M7 h# v
│      13 No. Other (feat. Arnor Dan) [Bonus Track].m4a
# X$ d2 I7 y' V9 k4 [& y5 T6 X│      
. [/ ?- r" i" M  T4 X├─2014 - Gimme Shelter (Ronald Krauss's Original Motion Picture Soundtrack)
) A0 u: |" U" _4 \│      01 Highway.m4a
9 r7 M. y) P+ h( L1 c& c0 O│      02 In a Strange Place.m4a% I: e% s* P6 D; e
│      03 Sonar.m4a
, |6 N/ M, l% |0 w. T. Q7 b% K' V│      04 What Was Meant to Be.m4a
2 ?5 u  F/ ^: X8 u. _; z+ [6 ]│      05 Streets.m4a
/ G" o7 h3 A* `2 h│      06 Runaway.m4a7 T6 L( E5 l; ?' s& \: |4 e
│      07 Overcome.m4a* U% c% @/ E/ V1 k# h2 R0 ~
│      08 Never Alone.m4a. _/ m2 }; A$ f! U! N) B
│      09 And I Will Hear You.m4a
9 c, ]% V3 n2 y2 P, h7 R- \) W│      10 Leave With Me.m4a6 E4 m5 K3 j5 q
│      11 A Threat.m4a. {) Y  |4 P" R" m& c
│      12 The Apple of My Eye.m4a; H. M2 ^; e) U: E# F/ Y8 J
│      13 Abandonment.m4a
) G9 x% C! ~" W. C6 l4 X│      14 A New Home.m4a
& R+ K6 ]6 g$ E# A3 r│      15 Someday.m4a+ W! l$ {; G% b
│      16 A Mother's Prayer.m4a. i* [7 v6 C& m( D
│      
. k7 B5 W6 r! c$ N" a4 X7 {! \├─2015 - Broadchurch (Music From the Original TV Series)3 V; h. z" k% ^0 }
│      01 Main Theme.m4a9 H' _8 d3 F) D. D$ t0 s
│      02 Danny.m4a# d5 r) d/ W6 a9 x
│      03 The Journey.m4a/ U4 B+ H, q1 |4 T! O0 s
│      04 So Close (feat. Arnor Dan).m4a
" w9 `. S9 ?- p, |& u$ Q3 M; D│      05 Suspects.m4a
; h# a( h% U7 J! q# u0 _7 E) r│      06 What Did They Ask You_.m4a+ `! \1 [' v2 D4 K: z- d' Y
│      07 She's Your Mother.m4a
% G0 C: s  @, Q+ K│      08 Excavating the Past.m4a8 r1 d) ]7 |, n" R
│      09 The Meeting.m4a$ q6 t( X6 L& o' ~
│      10 Broken.m4a: K8 W0 Y5 q5 _, \
│      11 I'm Not the Guilty One.m4a
* k( ?8 j$ r# ^6 y" E; j' W& X1 l│      12 So Far (feat. Arnor Dan).m4a
  [9 |" [: K9 i7 N$ a# R│      13 Beth's Theme.m4a
' r3 h7 Z4 r8 t" {) b2 L1 y│      
$ Y6 d# G! l, M/ p- @├─2015 - Loon - EP
" m) n& P" w0 p│      01 Four.m4a6 @9 D9 b8 s8 Q5 e. n- ?$ g& q
│      02 Three.m4a9 F5 T' B) [5 N7 Q9 m1 T6 ?
│      03 Wide Open.m4a0 v2 _  J( n* u2 n5 ]
│      04 W.m4a
# O% ^/ V, s4 T! f│      05 M.m4a
4 o& l* l  T: Y8 ]│      1 D$ V' J9 ]4 T3 H4 v+ q4 Y
├─2015 - The Chopin Project (Bonus Track Version)4 x& ?( y" p$ q8 L) h
│      01 Verses.m4a' R$ t+ g# J2 C2 a% p
│      02 Piano Sonata No. 3_ Largo.m4a
9 u/ X+ y9 X3 h│      03 Nocturne in C-Sharp Minor (feat. Mari Samuelsen).m4a
6 w% G1 c* j- l5 u│      04 Reminiscence.m4a
( v# V" g$ q2 T3 ^' C; ]│      05 Nocturne in G Minor.m4a
! q% H$ R' |& a  }0 e# U1 O│      06 Eyes Shut - Nocturne in C Minor.m4a
: @# f  z! q% {* [) i│      07 Written in Stone.m4a/ }3 [2 j, k2 y/ `3 B2 U% T
│      08 Letters Of A Traveller.m4a
( K- Q' ~: l6 }" f6 O: X│      09 Prélude in D-Flat Major (_Raindrop_).m4a9 \/ W. _" J# w2 _
│      10 Etude in E Minor (feat. Rubin Kodheli).m4a- e" H; z, V& ?8 ~" D  M
│      Digital Booklet - The Chopin Project.pdf3 f! k; o7 u1 I2 T. ]" H
│      
, B3 o& A8 j* p% y8 M( G├─2016 - Island Songs6 M+ M5 b, @: e% U; q
│      01 árbakkinn.m4a( j8 W; Z& F4 r+ [  A! F% e
│      02 1995.m4a' J$ }5 A' l( l7 q+ g5 R( f& D& y0 p# |
│      03 Raddir.m4a% e% h. X6 ^8 g. R, k( h% Y
│      04 ?ldurót.m4a
5 w$ o5 c/ O. L! p0 B6 r& M│      05 Dalur.m4a
3 r  q* n2 P" H: h$ H  e* x, n: }│      06 Particles.m4a0 P' A, x+ V1 i: P. y6 \
│      07 Doria.m4a/ c7 {$ Z; N% d, |9 x; v/ k% B
│      3 J: L3 x- g% ]4 @; a2 Y
├─2016 - Late Night Tales_ ólafur Arnalds
5 a' a4 J, z9 g# B1 h│      01 Jómsvíkingarímur - Yta Eigi Feldi.m4a  E& `7 h4 ]! u1 f; X  {! O
│      02 Forever.m4a8 a9 f' [  L6 U, L. T
│      03 Last Remnants.m4a
7 b8 L9 l: k5 X% s- U7 v/ `. D( U│      04 How Did I Get Here (Instrumental.m4a# g$ r/ `6 l/ o6 k. A6 ?+ M8 N
│      05 A Noise.m4a5 v# q9 ^5 A2 \  C3 g
│      06 Góea Tungl.m4a
2 J: K+ k! }, y& \│      07 Rgb.m4a
8 s8 ^9 B, S+ t$ h# g+ Y│      08 Pre.m4a
3 L2 w! l9 ~# o0 E9 S$ ]│      09 Lion (Jamie xx Remix).m4a
: ^6 d  w" s6 \1 R# _9 J7 G│      10 Jasmine.m4a0 p5 ~% `! N2 [) \
│      11 Our Love Comes Back.m4a8 E6 }) z& p0 x( \
│      12 Pull.m4a) e; I, T" E% V7 G
│      13 Say My Name (feat. Arnór Dan).m4a
9 o% w8 ]# A; u$ i│      14 And Still They Move.m4a
$ r* ]8 A$ U0 ^+ v0 R│      15 Orgoned.m4a
) X& \) R1 ^( |. t* h! H│      16 Kinesthesia I.m4a
- \* n( z' }+ [* o  M9 }0 @│      17 Ethereal.m4a0 W: ~7 V. C0 q8 ~8 W/ t, m0 ^
│      18 Undone.m4a
1 {) {4 b. U* K│      19 Late Night Tales_ ólafur Arnalds.m4a
: b) ^$ K/ V2 B4 T% n( u% U│      Digital Booklet - Late Night Tales_ ólafur Arnalds.pdf
! `% ]% [% A  ?9 h$ h: f. j│      
: j8 Z( b! z& x' h& Z: r6 B- ~├─2017 - Broadchurch - The Final Chapter (Music from the Original TV Series)% G$ x# z& S! |, \# s
│      01 I Could Hear Water.m4a
/ f  K( L- V7 \! ~│      02 Re-Enactment.m4a  m1 ~8 G# ]" h. D0 Z1 G* j7 p
│      03 Interrogation.m4a: z3 g$ h5 ?8 |( w! J
│      04 The Final Chapter.m4a- u: Y$ Z. Y9 p1 X; ]) ~
│      05 Right By You.m4a
) Z% `$ {8 Q" d' r│      06 I Could Have Stopped It.m4a: \2 N3 s2 G0 s+ h' }. D
│      07 Ellie's Theme.m4a) [/ ]) L' C# V9 r# z7 n0 ?( B$ |
│      08 I Felt Guilty.m4a
# ~: `  ?+ k5 c  ~│      09 Going Under.m4a
2 |0 \9 f; M8 G+ `3 B; f│      10 Vigil.m4a
' }( h$ H0 J: R8 r% x5 L, {8 M│      11 Attack.m4a: Q+ R: k' b$ u: n6 `& K: X
│      12 Say It Was Me.m4a+ ^+ V, p( t) ]
│      13 Not Alone.m4a
, j; H% U; d$ ^$ n2 `8 v. N│      14 Tell Us What Happened.m4a
5 V) _/ h$ w7 C+ o% {1 Z( O6 N. D8 ~│      15 Take My Leave of You (feat. Arnor.m4a
% k' Z; V9 `( O3 [/ m│      4 R. u( v- e9 R* _3 e, @" j
├─2017 - Eulogy for Evolution 2017 (Remastered 10th Anniversary Edition)
3 L; ^1 v4 c2 B. q; ^│      01 0040.m4a5 C( a" Q" `% p* R
│      02 0048 _ 0729.m4a/ T4 h; ]* {% y4 ^% B- |
│      03 0952.m4a" u( z* \5 T. a5 A
│      04 1440.m4a* m- t3 p9 l2 E5 `7 B
│      05 1953.m4a9 `7 q5 {8 d  ^: r( m/ K& E
│      06 3055.m4a
7 @' Y# e9 q1 `2 w, K" U( i7 ^1 _: Y; j│      07 3326.m4a3 ~0 H7 p9 z  h8 j' F3 i3 h
│      08 3704 _ 3837.m4a, ]% P7 z9 l' N
│      8 N, x6 B2 U9 Q2 O
├─2017 - Take My Leave of You (From Broadchurch Music From the Original TV Series) [feat. Arnor Dan] - Single
, N% \- B6 Q! O6 {( M! S│      01 Take My Leave of You (From _Broad.m4a
, l# f9 Z5 ]% ^1 }* z- p* `% S1 f0 K│      
5 }( D& [' y3 A/ J' B2 R- p├─2018 - re_member
* t  m6 h7 `: i* {│      01 re_member.m4a: v& f' j3 V/ c; x, m
│      02 unfold.m4a
8 H4 t- y( t% m│      03 saman.m4a
4 a( t5 v1 C$ {4 g- b3 h: a  ^) ]; j│      04 brot.m4a3 J0 b( q+ {1 A8 F+ j7 q, `5 \
│      05 inconsist.m4a
4 K( z/ \; ?: P' `( ]8 L# z│      06 they sink.m4a
% \0 L' t- _) ]1 K3 X0 u│      07 ypsilon.m4a
, b+ L4 p. F7 D1 S│      08 partial.m4a
5 l5 d3 ^( E2 F& r│      09 momentary.m4a
% Z+ V& @7 _& r│      10 undir.m4a
0 q( v; I4 K/ o; z$ x│      11 ekki hugsa.m4a
+ q5 j) S6 O  r% o$ k% w* o4 n│      12 nyepi.m4a9 x- ?- z8 ~$ H6 H% H
│      7 p: c  z# z( O3 R& M7 r1 B
└─2020 - some kind of peace4 H2 ^# b" `( p. ]
        01 Loom.m4a' `# J+ I( z$ ]) {/ ~. X
        02 Woven Song.m4a3 ^' C0 e6 n0 X7 m2 y6 w
        03 Spiral.m4a
# X/ o7 m, Y* h) B# i# ]        04 Still _ Sound.m4a7 y) e7 m/ @- ?# i$ Q+ b: W
        05 Back to the Sky.m4a
+ C7 ~5 G7 N5 j4 [! T        06 Zero.m4a5 o& k( L8 M8 R
        07 New Grass.m4a
2 e, D3 {& q! d* p) g9 h        08 The Bottom Line.m4a1 v3 c, {1 ~1 _5 B( ]
        09 We Contain Multitudes.m4a
8 X9 }2 p3 s+ x" `4 h  T9 ]# d4 t- c: Q" z        10 Undone.m4a( x  [! s; |/ X/ I6 x+ m
* s" I0 H9 ^4 K" Y& X
. r% v! t; F& H

2 ]* @# e6 j% E8 ^' f# k7 u1 f  L/ i5 N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

& W+ N5 D0 P' a0 C; |: q( T
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-2 11:52:57 | 显示全部楼层
非常喜欢的音乐家!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-3 10:39:41 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-18 18:39:51 | 显示全部楼层
0 {" r+ ]' m) o; a$ K
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-15 02:53:15 | 显示全部楼层
最近开始听这位大神的作品
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-26 09:51:43 | 显示全部楼层
感谢分享        
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-6 12:55:49 | 显示全部楼层
这个超级棒
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-24 01:31 , Processed in 0.374775 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表