AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

林生祥 - 《林生祥作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-11-29 10:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
COVER.jpg 7 @% z0 C2 w1 [

  f9 C( T9 R7 _) W, m7 }# t林生祥简介2 }% `- p: E* [+ p( n) E: Y
林生祥,前交工乐队灵魂级人物。1971年出生于台湾高雄美浓镇。1998年,在与美浓爱乡协进会合办《过庄寻柳》、《游荡美丽岛》演唱会后,决定组成“交工乐队”用音乐参与反水库运动。1999年4月,美浓反水库运动音乐专辑《我等就来唱山歌》出版,在各式抗争场合与民众一起唱着愤怒与希望,专辑获得当年台湾金曲奖非流行类最佳作曲人与制作人。2001年“交工乐队”第一次前往欧洲参加世界音乐节,并在年底发表第二张专辑《菊花夜行军》。2004年完成《临暗》专辑,2006年完成《种树》专辑。荣获2000、2002、2005、2007年台湾金曲奖。* U  E9 c2 C2 e. h3 c1 k
* L8 N% G$ X! a% R" U/ l/ U

) ^9 C7 q' b/ X  x9 j├─1999 - 我等就來唱山歌
# i2 X* ^$ O" V│      01 下淡水河寫著我等介族譜.m4a
$ d/ w% X' t9 Z! m8 C│      02 夜行巴士.m4a
6 h& f( e" F& g6 ]1 u8 p: N# u5 u│      03 我等就來唱山歌.m4a
7 l0 _. [7 p& f% I+ q! O. ?│      04 山歌唱來解心煩.m4a: e- }, e: f0 ]
│      05 水庫係築得  屎嘛食得.m4a
9 R) h, v1 P5 n$ b│      06 秀仔歸來.m4a/ ]) u4 k0 V6 _6 T- S
│      07 同志, 好好喂睡.m4a8 `! ]: ?* e' y+ h) M5 z
│      08 好男好女反水庫.m4a
# @, a; v) w* g! ]$ y│      09 大團圓.m4a
7 ?- y" P3 M) K, c- k│      * g/ ^+ N7 {# S, K  ]- U( \# J
├─2002 - 菊花夜行軍
5 {" D# I" f* q" ?) p! M│      01 縣道184.m4a
( W3 n. i# t* \4 y$ E% x% F' @' ?4 O│      02 風神125.m4a
% g$ I+ O. M0 O) W0 m, Y│      03 愁上愁下.m4a! X* b0 I& d: q4 |
│      04 兩代人.m4a$ r1 Y' n+ U; o8 K( w0 D
│      05 阿成想耕田.m4a
5 e! E% @2 E' ~│      06 菊花夜行軍.m4a
6 K$ m6 L& f) D: I- j2 S: w│      07 阿成下南洋.m4a" e) k4 W  s& x, y, Y% e( k0 a
│      08 阿芬擐人.m4a3 p2 e- N$ ^" n: ^9 f( |) o
│      09 日久他鄉是故鄉.m4a( T* g, w9 I% h; t% d, C
│      10 嗷!.m4a8 \) k2 t+ p: C* G7 K: b; Z
│      " m0 P, w9 i& \* ^
├─2009 - 野生
" \1 g# q; d/ a4 J│      01 野生.m4a
. @' Q& L$ H' w7 f│      02 分捱跈.m4a5 O$ J+ f( q7 z2 u4 c2 Y$ Y, {
│      03 莫噭.m4a
5 N/ G5 d/ C% ~% J- d7 D! b│      04 分家.m4a9 R0 r5 d7 S# G- |0 `$ _8 A
│      05 姆媽莫驚驚膽膽大.m4a. U) X9 y3 H' M8 z1 T, {% T# w2 A
│      06 歐巴.m4a
" u0 w3 T0 F; t7 b│      07 轉妹家.m4a
( U5 z1 R. d% W( l│      08 南方.m4a5 b: u5 |, w  n- d2 d
│      09 木棉花.m4a
/ O/ N. U5 }8 {& f4 _9 |0 q6 Z% X│      10 問南方.m4a
; N" x. A) a5 R7 S│      
9 w/ c) c! j- Y1 L├─2013 - 我庄0 n; p$ |3 D, B1 T( h/ m2 P
│      01 我庄.m4a
9 c' }% ?" F* W3 F* x3 ~" N! ?│      02 課本.m4a' f) o- M. d% x* U% K% p4 D  b& N
│      03 讀書.m4a4 K9 q) m7 D/ X$ H1 \* i# J
│      04 草.m4a
# n1 @- `( x' _1 G/ v│      05 仙人遊庄.m4a: i$ V. j' O; Q6 B' M
│      06 7-11.m4a9 q2 Y; A9 T" O! N, {! s
│      07 阿欽選鄉長.m4a
2 E6 ^' S8 p" D8 l│      08 秀貞介菜園.m4a
! `+ M/ [6 Q& V│      09 化胎.m4a' j/ W3 G  m4 I! F) Y) n5 N' O. O, b
│      
3 v& |0 t  u& B" s3 n2 i4 H9 _. C├─2016 - 動身2 n6 y& U  [% x1 d
│      01 答覆.m4a2 D7 W' D$ ~( H2 {  }
│      02 毋願.m4a
+ V, J- u+ N3 H2 x, ]│      03 農業學工業.m4a
% r: {" \& Q0 G, d* ?│      04 藤纏樹.m4a
% @& R5 u8 J+ {7 w│      05 出, 不走.m4a
1 p  i5 B0 W: z8 Y, y│      06 坔地無失業.m4a) l. J- M. f% l- k. ~9 Y
│      07 戒塑膠毒.m4a
' a- r3 M8 L  u' H! ^1 A& a│      08 風入松.m4a  Y. F3 V7 E2 l0 x' b+ o
│      09 動身.m4a# x+ {- ]- D4 [( f; z$ r, \
│      * Y* x# \. Y/ e: N
├─2016 - 圍庄" Y7 ~9 a& u8 P! L( }  i- e8 k9 ~
│      01 欺我庄.m4a- p4 C" U* C3 B$ ]; u
│      02 日曆.m4a
# P0 R8 ^% F1 b: {│      03 圍庄.m4a
: |0 Z! X) h8 b' A; V, B│      04 南風.m4a
: K, R+ u# E% U$ ?- h* `# z│      05 污染無護照.m4a3 |7 g; u" D$ A* D1 x# J
│      06 慢.m4a
/ z+ N$ \2 g4 p& Q7 x& ]/ \│      07 宇宙大爆炸.m4a
1 F$ q% n5 J  T, T0 T, I│      08 拜請保生大帝 (feat. 李玉坤).m4a
! D7 q, b4 `* P' G$ o) \7 x( g│      09 火神咒.m4a* ~5 T* x- K" N5 n2 o0 v, D8 A
│      
* Z0 v. \& t' n: g  U' h├─2017 - 大佛普拉斯 (電影原聲帶)7 p' I& y2 h$ T: C. M; H! R) Q' b
│      01 紅木桌下的祕密.m4a5 |; T8 A4 w2 f" \
│      02 偷看董仔漂丿.m4a
' I. g2 a1 w) w5 [│      03 轉身.m4a) g: [/ ~$ H. y) H; D# r
│      04 肚財的朋友.m4a
* m" ~( w! K  E" B7 M│      05 有困難呢.m4a
  a$ U# H& G( [) q% O" p( ]│      06 跟著董事長去衝浪.m4a' p/ P( g' U& F& O
│      07 謀殺.m4a0 b! S, d' ]2 Y8 S
│      08 平安.m4a
0 G+ `6 j$ b1 A4 S8 h│      09 釋迦的預感.m4a, M! h6 D3 D2 Y9 l
│      10 面會菜.m4a5 S" [: W+ V4 t
│      11 菜埔的苦衷.m4a
& x! {! r( P+ }9 ~│      12 飛碟.m4a
' l6 b$ \! b" P- S+ A5 N│      13 有無 (片尾曲).m4a( g7 q8 e5 s* f6 X& {+ M
│      14 言午許 (Bonus Track).m4a
9 V  J' w' ^; M  D4 ^2 o│      
# p" N( D6 h% o0 M├─2017 - 菊花夜行軍_ 15週年全新混音版% B2 M' C( b3 x! v4 e. V! n
│      1-01 縣道184 (全新混音版).m4a( w0 B) w6 a/ [) T$ Y
│      1-02 風神125 (全新混音版).m4a5 e. K; X! C+ k9 M4 i6 v; H3 u
│      1-03 愁上愁下 (全新混音版).m4a0 I5 y- l. D: R$ g
│      1-04 兩代人 (全新混音版).m4a
4 e% O5 v+ n+ o' f" I. e( K│      1-05 阿成想耕田 (全新混音版).m4a! F8 c+ x- z1 x& R1 q7 d4 f) h$ [. [
│      1-06 菊花夜行軍 (全新混音版).m4a
9 a, X' ]4 J9 W* W│      1-07 阿成下南洋 (全新混音版).m4a
( t2 m) c+ D8 f1 K3 J5 E1 j9 G│      1-08 阿芬擐人 (全新混音版).m4a# A4 Y1 [+ y! t* j
│      1-09 日久他鄉是故鄉 (全新混音版).m4a/ P) U2 M, R1 m7 p. O
│      1-10 嗷! (全新混音版).m4a" W% a5 L% W9 X3 E
│      2-01 鄉下倫巴.m4a
, b( y, G& U7 e" P" k│      2-02 非核家園進行曲.m4a+ e/ j. d; B/ f, [' _, l
│      2-03 掙扎.m4a  q2 j3 I, d2 }# S2 X3 F( A
│      2-04 工人囝仔歌.m4a
/ V7 u& x$ x- i* o; k- ^│      2-05 風神125 (Live).m4a
; e' d$ U0 C2 l7 V! h$ T8 C│      2-06 兩代人 (Live).m4a
! K) v5 ]' Q' P: Y" W: l) B* n│      2-07 菊花夜行軍 (Live).m4a
4 i% A) g4 F, v" ^# ~; ^  t│      2-08 阿成下南洋 (Live).m4a
0 ?. L. g, n) ~8 M4 z/ Z& G2 J│      2-09 大團圓  (Live).m4a
( W8 ]$ p1 n* Q0 \) e1 g│      Digital Booklet - 菊花夜行軍_ 15週年全新混音雙碟版.pdf
/ e2 h6 H' k# x+ Z/ E  x│      
+ D& {+ m& q, S) k: m1 p# E2 z/ m├─2018 - 林生祥童謠專輯_ 頭擺頭擺
. q. }5 M) g( Q2 v! {3 |2 A6 N; ~│      01 歡迎歌 (feat. 李宥晞, 溫芸欣, 羅乙玲, 鍾怡伶, 羅宗.m4a
$ n  _8 U+ N- c2 |) U│      02 生日快樂 (feat. 楊孝棋, 蕭暄容, 朱怡螢, 宋姮嬛, 劉.m4a
+ {: y6 l+ d) t% A2 [- o│      03 挷蘿蔔 (feat. 周宛霓, 林沛珊, 黃靖恩, 楊子欣, 陳柳.m4a
& V- O* _1 _7 D8 I1 Q│      04 揚蝶仔 飛歸來 (feat. 周宛霓, 林沛珊, 黃靖恩, 楊子欣.m4a+ q& J* i5 G5 ]/ B
│      05 騙人歌 (feat. 李宥晞, 溫芸欣, 羅乙玲, 鍾怡伶, 羅宗.m4a
. V* S5 @  h  f7 |│      06 廣興國小校歌 (feat. 李宥晞, 溫芸欣, 羅乙玲, 鍾怡伶,.m4a2 |5 M, o* e( L' `- p
│      07 119.m4a- @: ~4 L5 z" L( X5 F0 n" |& V
│      08 雞咯乖 (feat. 張僑云, 林芷安, 曾姉儂, 林千蕙, 林昱.m4a
& Q8 k8 j. [/ }│      09 伯勞嘰喳 (feat. 張僑云, 林芷安, 曾姉儂, 林千蕙, 林.m4a
& s0 v7 B$ n1 Q0 T- T. B; H/ [. e5 j│      10 毋盼得 (feat. 李宥晞, 溫芸欣, 羅乙玲, 鍾怡伶, 羅宗.m4a
  {% @9 g' f; x│      11 Formosa 加油加油加油.m4a; m) R% l- H4 l5 V* p; J
│      ; M9 ?% Y1 z2 R( O4 }& p
├─2018 - 毛豆之歌 - Single
0 w+ u) T6 m0 ]" U' h│      01 毛豆之歌.m4a
* g) I, x+ M& ^│      # s8 f  m, m* {( u+ d4 P6 `9 {9 l
├─2019 - 電影《陽光普照》配樂5 M- Q% M0 ~9 I+ N
│      01 他坐在哪裡.m4a* _3 J! s' e1 ]5 T
│      02 阿和進去了.m4a8 O, O" V, u2 J, S6 i/ h6 `: G  s' H
│      03 這樣對大家都好 (鋼琴版).m4a
! o! J( e: g3 r4 B2 ^0 Z) @│      04 關我什麼事_.m4a
( _. |4 R+ t! v" G- i* X│      05 三鞠躬.m4a( ?  C4 i: L3 ]' K$ u
│      06 動物園.m4a
% L. ~$ Z. X+ _: s. b│      07 太陽.m4a; [  o! D5 R9 L; r% R% }7 P* ?
│      08 這樣對大家都好 (吉他絃樂版).m4a* ^$ i/ ~9 k- `
│      09 把握時間 掌握方向 1.m4a
/ v5 R) A6 y6 r; N  y' w│      10 把握時間 掌握方向 2.m4a
8 I/ j% s- t0 y! s5 F( l│      11 你車上有煙灰缸嗎_.m4a* ?: B+ w9 \% W; x$ J
│      12 把握時間 掌握方向 3.m4a
4 |; Y  k& v. f) ]/ Q* S' g- ]│      13 算我欠你的.m4a
$ |/ [3 [: b/ Q: F) t4 F( d8 |; Q4 s│      14 A Pocket Full of Money.m4a5 C0 W5 U; b% y1 `& B
│      15 我只是一個駕訓班教練.m4a) s1 Q0 {3 i* A" `) \% t: h- J8 w
│      16 陳教練你有幾個小孩_.m4a4 k5 p1 m8 P. b" Z% V( ]! s# h
│      17 遠行.m4a9 N# o/ ?) P' V* r
│      
, \3 Y7 O2 o0 u└─2020 - 野蓮出庄
" z+ \% C9 M( `# h  ]        01 面帕粄.m4a  g2 a1 L- }4 F7 i  I0 f, ]
        02 大封.m4a7 e) X" x4 n) `8 c) U
        03 豆腐牯.m4a
8 v% D+ V  D/ w  x        04 斛菜冇筒梗.m4a5 h- m* p0 x, |, P) y& V6 I2 x
        05 雞肉飯.m4a9 F: ~7 G- K2 @0 Z$ g9 Q' n
        06 芋仔粄.m4a
6 x& v8 u2 s" D* U2 f        07 對面烏.m4a. g; V/ g+ y0 H0 ]: h
        08 打烏子.m4a
6 H1 `: \: U/ @, ]        09 樹豆.m4a' [5 ]' F7 C2 C" V' C' A' y
        10 野蓮出庄.m4a
8 n. ]0 \+ U  O. v% _; k! L3 e        11 菜乾.m4a7 Y3 b! s: K% n  S+ K( @0 ^

# Z+ A- I2 N) ^# a& V0 @
  b4 U% }/ o. H5 j1 V
, y% f0 U7 M: |7 w; w. F

, W: S+ x% V3 ~- u3 f, r  M
0 ~+ L* S8 E! S' l
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

6 |& t" W6 E$ q
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-30 11:21:21 | 显示全部楼层
谢谢,喜欢他
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-1 08:27:34 | 显示全部楼层
have a blast!!!thanks
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-3 14:49:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-1 01:25:35 | 显示全部楼层
找了好久!谢谢楼主!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-11 21:33:54 | 显示全部楼层
可以下载吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-29 10:13:16 | 显示全部楼层
感谢感谢感谢感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-30 15:23:48 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2022-3-2 20:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
这个资源好棒
回复

使用道具 举报

发表于 2022-4-16 15:09:35 | 显示全部楼层
真棒!经典的合集 感谢分享
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-8-9 13:30 , Processed in 0.335072 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表