AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Various Artists - 《国语金曲101》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-11-19 13:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
COVER.jpg ; Z4 r2 q# t& g" @' R

8 D! a, d6 f7 E. `1 y' Y9 T# x' `$ l2 n8 `
    1-01 梅花.m4a: Y: y' I; o1 s( ?
    1-02 被遗忘的时光.m4a
& h! U1 c7 T" T9 f    1-03 泪的小花.m4a
; Q& ~  l* ~1 l4 Q, @6 I0 j9 A    1-04 海鸥.m4a
/ L- j' g5 x1 H5 F! E  m7 O/ Z    1-05 热情的沙漠.m4a# ~* V0 \: A2 |: \* z5 q5 V
    1-06 负心的人.m4a
3 }: o/ d0 |3 ^+ z: U% D    1-07 情人的眼泪.m4a) o& J4 Q7 T6 U6 H& R; b
    1-08 枫叶情.m4a
9 L+ z4 M2 O! `4 f    1-09 苦酒满杯.m4a( ]: Y4 b1 ]8 t
    1-10 钻石.m4a
# Q# Z8 U7 D* i/ T    1-11 但愿人长久.m4a$ w3 e: ]6 B8 {: a( y5 R4 j/ R
    1-12 苹果花.m4a( y  o& C  C( f, {1 I6 O6 H
    1-13 兰花草.m4a
# m4 E: y) F0 q9 @& c% H    1-14 意难忘.m4a9 Z# l0 u2 e5 a
    1-15 乡间的小路.m4a
. F3 c- a( w7 B0 p0 J; F    1-16 蔷薇之恋.m4a! D3 l: L5 W. P/ ?. m4 @+ A1 u
    1-17 烟雨斜阳.m4a
5 B" I/ \8 y$ k3 R5 e, k    2-01 不了情.m4a( s* Q. }; a. n( g0 K$ j0 E% a2 F$ h
    2-02 往事只能回味.m4a& }9 L$ m0 b8 x5 a
    2-03 我家在哪里.m4a" U$ l0 ]" `5 A+ c& X; S! {
    2-04 明日天涯.m4a
& K+ x& X3 _: G5 L+ n    2-05 绿岛小夜曲.m4a
" `3 F7 G% x- |4 \7 Z' G) m0 V    2-06 王昭君.m4a9 L' [6 u7 p- ?  g7 ^7 e
    2-07 春风吻上我的脸.m4a
5 f6 p, n# E) S# {7 h0 G; b3 g2 y  x    2-08 向往.m4a0 K8 y/ c; }/ f5 m7 |0 b
    2-09 多少柔情多少泪.m4a* {: c  A$ w% k4 s! N
    2-10 峇里岛.m4a
  X- y" V4 z% K    2-11 梭罗河畔.m4a; |$ S0 D8 H, N& @; z. A% B
    2-12 白云长在天.m4a1 K/ r1 f5 K2 s6 u) J
    2-13 月儿弯弯照九州.m4a6 w$ p1 x3 Q% S+ s( O
    2-14 谁来爱我.m4a+ p% l' p, ~! X) Y' E4 w2 {
    2-15 痴痴地等.m4a  `5 B" e- ^8 @. s
    2-16 为什么春天要迟到.m4a
; z% W/ g+ t; P0 i0 Q    2-17 故乡之歌.m4a; n- j; q) K2 e# {! {5 K0 L" e
    3-01 泪的小雨.m4a0 m0 ?- b& m9 h: k" f. s9 }1 w7 m' ~
    3-02 你的眼神.m4a; h1 V: v6 X' P- i
    3-03 玫瑰玫瑰我爱你.m4a1 Z% G  r2 y3 i4 v+ _
    3-04 爱的礼物.m4a
9 e, S5 n/ k, }    3-05 我找到自己.m4a2 z2 o5 W( ]! M% _2 `
    3-06 秋诗篇篇.m4a
+ C* M1 l- ?6 m2 I6 a. k% I    3-07 家家有本难念的经.m4a- ]3 Z. y& [" V1 ?$ w+ ]
    3-08 可爱的玫瑰花.m4a. x% k8 |# h, ^4 ^4 @- z
    3-09 夜空.m4a  O$ s/ M9 n6 h. ^& N, ?' Z
    3-10 珊瑚恋.m4a& S6 G( W. ]0 h8 T7 S4 X/ ?
    3-11 森林之歌.m4a
  q/ f, z- u. |! v* L    3-12 只要为你活一天.m4a
% W, d5 H9 t. X/ d* Q: @; c1 `    3-13 夜上海.m4a
# v- U' ?* S0 E8 P: B+ l# C    3-14 你侬我侬.m4a
  t- _: a9 T& z$ c% u# J2 r, D    3-15 苏州河边.m4a1 U3 J. A. t- ?3 ^2 u# u# b, j* w
    3-16 好春宵.m4a/ G7 l- s) H2 o0 K; Y
    3-17 郊道.m4a
+ o7 i; x; u! t7 t5 L( V9 E    4-01 我有一段情.m4a' e. \- L5 `9 G0 {+ S. x- r
    4-02 水长流.m4a0 y( i# G8 ?3 L; o+ h  U
    4-03 再见我的爱人.m4a
% L1 n7 l9 Z/ P% k% M4 z! V, f    4-04 我是中国人.m4a
4 |  W( t& ]5 f3 A6 G    4-05 南屏晚钟.m4a- J3 n1 x/ k% ?* G# h: x
    4-06 香格里拉.m4a' e: ]( v+ k4 o9 J6 z2 P; W; Z! Y5 L
    4-07 一帘幽梦.m4a
; [$ T* V( ~2 Q( L    4-08 蔓莉.m4a. I+ _$ w+ n2 w
    4-09 爱的路上我和你.m4a7 W, m" d0 \$ c
    4-10 三年.m4a
9 g' ?1 q2 c3 T1 ]. I  H/ W; R    4-11 秋水伊人.m4a! w/ [) r: Q# Y: e/ i7 W
    4-12 得不到的爱情.m4a
5 m7 K% a& @/ ~. d; |5 a    4-13 高山青.m4a1 H" B% l1 s! X' }8 T
    4-14 爸爸的草鞋.m4a1 e, M  b' R% _/ K& Y
    4-15 钟山春.m4a
" W/ q, D% y0 }4 }    4-16 温情满人间.m4a8 X# p7 P: x# I- Z0 V
    4-17 这里是个好地方.m4a0 t0 B3 d1 Q  h* e( x8 G
    5-01 明月千里寄相思.m4a
! p) B. Z0 l& N' Q    5-02 寻梦园.m4a
+ Y' P3 X! w- I1 _0 |5 F* l    5-03 誓言.m4a& p- |$ }+ Q# E* a! O& j
    5-04 爱情的代价.m4a/ W4 v  J: A' @# L7 U' @$ E* M' P# K
    5-05 卡门.m4a
9 \3 ~! g/ F. o, q$ j- D7 }: J    5-06 天涯歌女.m4a
6 E) C: C5 F1 j4 c* c$ [5 Z4 K9 X    5-07 我的心里没有他.m4a
3 W4 {: ^  g& j# N) J+ H5 o8 }    5-08 恰似你的温柔.m4a
6 J* d$ ?& m7 d! @/ s    5-09 梅兰梅兰我爱你.m4a
! i4 ^7 f* X( l1 k6 u& k/ k  B. l; O    5-10 梭罗河之恋.m4a% ?" `* u7 @; R9 P8 B
    5-11 情人再见.m4a
; G- }! B; S! w2 g+ p( Q- i; z    5-12 珍重我的爱.m4a/ g" n% K' s; f7 A9 D
    5-13 几时再回头.m4a$ E* v: h; s/ u8 P! S7 Q# v  r
    5-14 舞伴泪影.m4a7 T, `+ c& X' r+ q1 v
    5-15 泪的衣裳.m4a
" l( x( H3 o" F0 ]    5-16 相思河畔.m4a1 F2 p! L: O: i7 t6 F
    5-17 纯纯的爱.m4a
) u7 @0 m( ~  M    6-01 在雨中.m4a
1 Y0 B( e7 I, u4 B0 Z3 K% O+ _    6-02 血染的风采.m4a
2 F& |5 \+ ~. ^- ^4 x) \    6-03 今宵多珍重.m4a, I6 z! s: q/ y' E3 H5 ?
    6-04 月光小夜曲.m4a
9 ?5 b) O) r6 i  w( H! Y    6-05 天涯芳草.m4a3 m3 c- }. w7 @  _3 P
    6-06 中华民国颂.m4a6 v5 [# q# c( L* L; ^4 P# I: H
    6-07 戏凤.m4a+ a1 C: I: O% z. z+ R% @4 k; `
    6-08 真情比酒浓.m4a/ X' p& p9 v8 @4 G% _) J- n. |0 l
    6-09 晚霞.m4a! X- Z/ q+ ^) d# z
    6-10 雨的旋律.m4a
% E, ~  D( M6 ?4 `    6-11 梨山痴情花.m4a
3 s' L; f! l( `; _7 a6 Q    6-12 喝采.m4a/ v! T$ E+ c9 |7 |  |8 b
    6-13 恋爱的路多么甜.m4a1 s3 ^) w9 R! v5 N- J3 S
    6-14 花月佳期.m4a0 f' q  }+ C: j+ a
    6-15 外婆的澎湖湾.m4a
' ^3 t  l5 Q1 `0 q) L* b8 _( R# U& @    6-16 深情.m4a
6 L0 k1 k2 c* P& J5 `2 k8 }5 Y- v, a) \% Z3 v

- J0 Z% d# d" [- a& n7 c3 z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  h5 l% O! `" U6 K& `8 \8 q3 L
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-27 22:51:27 | 显示全部楼层
真的都是经典的怀旧曲目呀
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-1 15:53:16 | 显示全部楼层
找了很久找到了
回复

使用道具 举报

发表于 前天 22:33 | 显示全部楼层
谢谢!老歌不好找啊
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-23 13:51 , Processed in 0.184486 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表