AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

许慧欣 - 《许慧欣作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-8-26 10:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
2400x2400bb.jpg
' e" p3 Q4 q1 l/ e$ A+ S$ Y; z4 e( m# G0 x/ x, O; E" ~6 y0 C
许慧欣简介
/ y/ P5 ]( B3 }5 L+ \2 w5 _% v许慧欣(eVonne),美籍华裔。中国台湾女歌手、演员。曾凭借首张个人专辑《快乐为主》获得第14届金曲奖最佳新人奖、并和张学友在音乐剧《雪狼湖》中合作,在中国大陆与台湾、香港地区巡回演出。2011年参演百老汇舞台剧《Anything Goes海上情缘》。2013年1月11日发行最新专辑《欣*进化eVolution》造型大胆突破,歌曲曲风多变。
' c7 X7 \5 ~; s' l' W
8 a, x6 p; X2 U9 c, u% h
1 m  m) p+ t- b$ z- x; x5 V├─2002 - 孤單芭蕾! i$ [) ]# g. X* _
│      01 孤單芭蕾.m4a1 B1 e/ g/ L( c/ _
│      02 忽然很想你.m4a* c. f$ K" v( U0 V
│      03 學會.m4a5 i1 |: h  u6 M  h1 s* P
│      04 特別來賓.m4a! U1 T0 b2 |; _7 O  a  W9 N
│      05 Keep It Up.m4a2 ^' \& g# A* a/ |; h
│      06 大手拉小手.m4a4 e8 `9 N- v# d# N* k( X: r
│      07 魚兒水中游.m4a0 V: ?% L0 ~+ q0 ^0 A* e0 U; M6 J
│      08 Lay Your Love.m4a
0 h1 D& z4 ]: f2 ]& \│      09 幸福的味道.m4a
1 U; M; |5 b. B+ D: ^4 q│      10 連接.m4a
1 H. K: [' i4 C8 s! {' }% g2 t│      + l- d" T# J1 S4 U. Y: V
├─2002 - 快乐为主
7 O9 F- j+ l6 |) L7 z' b& `/ D8 ]7 r│      01 快乐为主.m4a0 [  \/ m7 S& i; E
│      02 爱情抗体.m4a1 ?; E, g+ e: l/ P  x1 M6 d
│      03 两个人的下雪天.m4a
. T# l; b/ f; |│      04 Happy.m4a
% t/ Y8 b7 @8 G/ J/ @5 [1 b│      05 暂时一个人.m4a
" O6 R0 s/ A$ J: Q│      06 第一个找你.m4a( h. s1 B2 `2 ?  P( _
│      07 口红指甲油.m4a# w7 h+ E* j' B0 k7 E  E
│      08 All About Us.m4a3 z3 u; Z1 |) i8 G+ U9 E
│      09 Let You Go.m4a  E# a# x2 y- X+ D$ d
│      10 Don't Come Back to Me.m4a6 q4 W; O  f8 v; I$ F7 M9 `
│      
8 o4 s# v. @5 o5 ?" M├─2003 - 美丽的爱情( T! k& T3 \% @$ g6 ~3 s& |4 t; O
│      01 失恋不败.m4a& s* T! `4 Z1 z/ I# S! f
│      02 爱的原味.m4a6 D( ?+ }" G* C3 h( q
│      03 我美丽的爱情.m4a
7 u+ [: `7 W; ?; p│      04 快乐靠自己.m4a
! T) I; d9 |) T5 h" y) l: t│      05 七月七日晴.m4a. w8 z$ `0 Q: f2 }8 b3 o
│      06 自然反应.m4a8 ~1 I( V- u$ f- r
│      07 My Love Will Be True.m4a
& s* m( K: L  W2 w│      08 独立宣言.m4a0 I8 ]8 {3 q% M9 L
│      09 感谢.m4a
: E' Q$ g' z  g' \6 G/ {( T, U│      10 A Song For You.m4a
; A: Q9 [7 \( D│      
- c. _5 o9 t2 ^1 d; e* }├─2004 - 幸福
! \0 d$ q1 y! X- E+ J5 L# z, T7 Z5 X│      01 大風吹.m4a
  h, {+ L2 D8 ]) r' Q│      02 我要輕輕為你唱首歌.m4a, b% W/ S; P4 |: d6 }
│      03 幸福.m4a7 O1 @/ O) P# S# d8 [6 T& _$ F
│      04 誰怕誰.m4a  \5 c" L* D3 x: }: q. i
│      05 肯定就是你.m4a
! N) \/ W$ A' r' b6 b  b3 U0 i│      06 愛過以後.m4a
- l" X6 ~/ n* c9 z. G│      07 悲傷獨角獸.m4a
% f' e8 j5 o% ?6 s0 I# \+ F) i/ r1 ~5 c│      08 愛不簡單.m4a4 z; a2 ~: F6 r3 T
│      09 愛情精靈.m4a
6 F* }* X9 p6 \2 L" ~1 y│      10 我們.m4a
7 S9 v  G. Q) d* Q/ G7 a7 q, R7 k# |│      
, o: a8 J) d. f& a' h  ?├─2005 - 萬中選一 02-05 (新歌+精選)' h" e/ o0 N, u  E1 i( K5 l
│      1-01 萬中選一.m4a$ G* A: \4 T& v% N
│      1-02 倔強的背後.m4a$ J, w' `) x& x/ Z# a8 `, |
│      1-03 愛情輪廓.m4a  H3 y9 @% V5 {- _6 P
│      1-04 What Do I Do.m4a
1 y1 w0 Z4 v, `  e. i/ D- I: h│      1-05 喜欣戀舊 (Remix).m4a
9 `) F, f9 a, `) r│      2-01 孤單芭蕾.m4a. b9 s9 P9 J, d' E  u+ y2 U! ~
│      2-02 愛情抗體.m4a
0 P/ d! R  R! D│      2-03 兩個人的下雪天.m4a/ h# d% w3 X& Z7 O0 M5 B
│      2-04 大風吹.m4a& F( m  _+ X3 t6 S1 P* |) ]9 {
│      2-05 特別來賓.m4a
3 l2 G; E7 F; ]1 y) z$ _6 n, g│      2-06 七月七日晴.m4a
3 C8 Z1 |, f8 s( N. D, [│      2-07 我要輕輕為你唱首歌.m4a
' y6 f) H& f6 N( Y& |4 ?5 m- z" A│      2-08 失戀不敗.m4a4 H6 V& W) w" y& e# @$ F- W2 g
│      2-09 戀愛頻率 (國).m4a
! i9 l2 \9 S0 M" W; m3 K0 E1 |4 Y│      2-10 學會.m4a
" @7 ]8 q4 D0 I: v  S! H- N7 T│      2-11 快樂為主.m4a/ R. ^. A6 p8 s% K  G
│      2-12 誰怕誰.m4a
$ h# N" ~+ J: V7 b│      2-13 我美麗的愛情.m4a
8 t2 D: a: c: m0 L  K2 k│      2-14 愛的原味.m4a
( Q" a. [* }2 i│      
# R, y0 H* y' q" F├─2006 - 謎
! v1 A9 N2 ?7 O9 B. K3 q│      01 詩水蛇山神廟.m4a$ b  a0 K' v, o2 N/ o
│      02 威尼斯迷路.m4a
0 U9 B' V( B0 k( n  o& [; n│      03 陪你等天亮 (feat. 潘玮仪).m4a5 ]; o7 ^( q1 @9 A5 ^, ^
│      04 謎.m4a
7 x, T$ w/ K* ~) ^2 E) f* J│      05 不哭了.m4a
' _: s$ u" c7 \! T! O# W│      06 Stereo 愛情故事.m4a4 h% G/ [5 F9 |: y
│      07 與狼共舞.m4a1 A1 L) x' K  f. V1 o0 Z0 T# N5 K
│      08 什麼.m4a
% Q; B7 ^% g' ~/ m9 B: K- R│      09 放愛情一個假.m4a0 @& I  i  L9 D- B% y
│      10 轉圈圈.m4a: K$ |4 G6 O5 A7 A6 T# {" B5 ]
│      
, l; t$ Q& I- }0 B  n/ }├─2008 - 欣的記憶( m0 v* x7 U* x3 C& R
│      01 記憶鋼琴.m4a4 J: V1 m* [: P7 e  {- _
│      02 萬眾矚目.m4a0 _$ m" E/ A5 {* K2 f: f
│      03 純屬意外.m4a
5 q7 [# ~; K, v, Y4 A  |│      & m+ S- ?- v9 j# K# v; \: p' ^
├─2009 - 愛極限* x. |! }/ F% i- V5 f% j
│      01 愛極限.m4a
! u1 ~( m) l5 I8 J' C│      02 幸福的糖E.m4a/ B; d4 P. m2 k) i; j! i' `
│      03 失眠.m4a
5 B" X( _' [$ Z: H- X│      04 綻花.m4a& D( b* u( P: T) u% d# Z
│      05 香水百合 (feat. 宮尚義 & 張力仁).m4a
  [: b, S* Q" U0 Q" f│      06 漩渦.m4a
0 q4 z2 D' Y. w. O2 L│      07 誠實.m4a
& ^0 J" t( ]6 S  ^│      08 和你一起.m4a
. x8 r2 O" q% \│      09 平凡的浪漫.m4a  y1 B# n) y7 M4 D/ E
│      10 Wonderland.m4a
* N1 }8 c& L5 u. w. L5 e│      
/ \7 x2 [  w' R1 ^7 s% r└─2013 - 欣_进化. w$ o: j/ H: P9 p; L
        01 黑天鹅.m4a
/ ?5 ?: u9 W$ M! ^# K        02 美好的时光.m4a
; s4 Y8 U9 i! X1 n& b* V* M! s        03 泪水的尽头.m4a5 ^( @& R. S2 G4 E& m4 J" C+ f
        04 爱绽放.m4a% t0 U+ R8 w: ]+ T+ J/ I  p: V
        05 妳的小说.m4a% B; |  A4 ?' Z  l
        06 星星.m4a
6 q2 a/ d% K  n: I/ w+ r        07 一个人唱歌.m4a2 {9 J7 G) s# I3 Z+ Y5 E
        08 今天开始永远.m4a6 q5 C" U! }0 O% r* K* S
        09 月色.m4a; A. \# y' h, r
        10 ANYTHING GOES.m4a& K/ C, S2 A* P$ ?
0 a( _6 E0 u- W: }6 U8 f

" f$ V0 ]0 N* N7 Y
' S7 W: m4 t4 z$ u- n% G: l6 A

# ], p) u  U. G. U' I/ ^2 I+ a7 L
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 w) P9 C' V+ K- ]& c
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-28 20:45:13 | 显示全部楼层
很喜欢的歌手哟  哈哈哈哈。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-22 01:14:28 | 显示全部楼层
wow expecting her new works for a long time
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-19 10:59:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-14 01:05:21 | 显示全部楼层
thanks for you
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-22 00:18:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-10 19:13:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-17 14:58:00 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主辛苦
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-4 18:11:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,收下了
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-5-17 20:43 , Processed in 0.468785 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表