AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

周传雄 - 《周传雄作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-6-2 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
下载.jpg ; K' Y, s% E" O- ?; k  x7 L
6 m3 Q* N& D) q
周传雄简介
1 q. R) T) D$ k* x& ^. ]# f台湾歌手、音乐制作人。曾用艺名“小刚”。1987年开始参加校际音乐创作大赛,他的作品《尘烟》被作为合辑第一主打推出,也就是这首歌把周传雄带进唱片业。第二张专辑《终于学会》出来的时候,小刚在台湾火了。后来他特意为陈慧琳量身定做了《记事本》这首歌——一首曾经他四处投稿没人要的歌。这首歌一下让陈慧琳在台湾市场上红了起来。此举开始奠定了周传雄商业制作人的地位。2004年7月,周传雄以歌手的身份在新加坡举办了自己出道十五年以来的第一场个人演唱会。代表作品:《我的心太乱》,《黄昏》,《寂寞沙洲冷》,《青花》,《关不上的窗》。: c  ^" p% ?  S; c

. I0 H$ w, s. y& e0 S
' V. [$ H( A( N├─1992 - 花花世界: l' |6 t/ G& J1 T
│      01 哈薩雅琪.m4a
$ u5 L0 e, |& S│      02 寄給妳一朵玫瑰.m4a1 N- Q" S6 J0 Y1 a
│      03 尋找童年.m4a2 d* e. t4 q5 I  G
│      04 也許是愛.m4a
/ n7 i4 `9 _1 z. M8 E+ t) D│      05 只為妳作影子.m4a
' O3 F5 y( x# f! s│      06 匆匆遠行.m4a
$ C+ r# v: k; K9 F2 Z6 A│      07 相見甚歡.m4a
+ }" ]. x4 p- z# Q1 V│      08 吉普賽情人.m4a9 u1 R7 r+ K; R- i6 ]/ l5 f
│      09 聞笛.m4a
: M( H1 p4 r: N) U│      10 給我一個溫暖空間.m4a/ e- @  s2 Z) f' L) m  l( J4 ~
│      
, z' X" z: t' m/ f" w* J├─1993 - 陪著我一直到世界的盡頭
5 z" R' y2 H5 ~8 J│      01 風乾我的悲傷.m4a
) F( ~1 C9 o! o2 X( A$ ?│      02 陪著我一直到世界的盡頭.m4a  H: d( i( u0 I- T6 E2 w$ l& b
│      03 說什麼才好.m4a
7 z( f- W$ U; x: ^4 p│      04 雪與火.m4a0 A" h6 ^  m; H2 B
│      05 妳的愛在我的行李中.m4a, b" m# u  E; G  o: Z  y
│      06 風之逐.m4a8 ~0 {% K# D5 V4 U- X6 A/ J+ d
│      07 You Can Call Me Now.m4a1 v) {  Q/ i! ~( _9 ~' M. F- o* s! M
│      08 為了一句話想了一整夜.m4a3 [) x8 z! `; z" a0 }1 n1 ^0 `
│      09 也許明天.m4a
% E* U7 w6 O4 L9 O- Y2 M│      10 無罪的放逐.m4a
+ ^$ E9 x' Y0 q! X7 s│      
1 N& d1 O0 j  G5 r5 \├─1994 - 發覺5 K' ^; r' s1 {+ u4 Q! S3 v! v
│      01 Back Home.m4a
8 [; h7 x; R6 Q7 W* e0 b│      02 把愛情寄在遠遠的地方.m4a
& w7 a; V  y/ R& R5 _8 E│      03 捨不得我.m4a
" T. X% @$ |3 Y( F7 e│      04 問妳問我.m4a
6 U. c) s2 q+ b7 R$ d# I1 M4 X│      05 緊握著你的手.m4a
, M2 ]2 Q3 H" [│      06 我以為我可以.m4a# C& N# `0 {  q  `7 k
│      07 新的夜舊的愛.m4a  F7 u6 i/ i3 S
│      08 以後你會明白.m4a
: K6 r2 c( u- M' K. ?4 S│      09 隱藏.m4a
; X4 Y% j4 p8 B$ j│      10 春天的悲劇.m4a. ?1 p: b+ L" `
│      
: i! v& l) i+ a1 o├─1995 - 二分之一的愛情
; P8 Q- C1 f+ i9 l  u6 S│      01 二分之一的愛情.m4a6 a# ^* V; h" ^7 |
│      02 錯在我.m4a4 O5 t- x( r7 u/ @* B/ U
│      03 第七十七次離開你.m4a
  p, ^$ J8 o8 @$ \5 k2 z│      04 支離破碎的思念.m4a1 z; V( m2 s+ b3 v/ M
│      05 可以想想辦法嗎.m4a
+ q8 q7 [" g& q# I│      06 情人變成朋友.m4a4 I3 b3 E& v) y; O) T6 I) b$ X! j
│      07 怎麼我會不知道.m4a6 B# w5 k9 i- W# L- Y
│      08 愛無邊 情無限.m4a
+ L: g1 S4 q$ P7 H! B: n% K│      09 委屈.m4a
0 H% Y' L- c! w1 i# ?│      10 女人的吻與愛.m4a+ e, Y( v5 @5 O4 h  t6 v# y
│      
" A; V( A' F7 E. e6 J├─1996 - 我的心太亂# x% I2 q+ e( T( y+ z: {
│      01 我的心太亂.m4a
1 u7 ~+ @, q$ A! g$ ?│      02 暖風.m4a1 Q5 U. Z0 `& A! y5 X
│      03 割捨.m4a, S/ C7 h5 B1 F. X2 Z
│      04 你已不是你.m4a  x# F6 t7 c6 J1 y4 T6 ^9 i) g
│      05 抓緊我.m4a
) n5 G3 k' q( T6 t│      06 空心.m4a
8 {2 N, V* K  |/ i/ |$ H* s( E│      07 孤單的習慣.m4a
7 P' Q  i: N; |! g: S1 j9 I│      08 寄託.m4a, b; K! M3 _( u( \' Z
│      09 說不出有多愛.m4a. o0 n8 \! ]) x4 |1 D
│      10 忘了壞情人.m4a
* W7 S2 N6 \- J* Y│      
, e3 A* ~3 {" y3 Q- i├─2000 - Transfer
0 L( D" W7 X. N6 }, Z; u) \9 g│      01 忘記.m4a
" {/ W2 b* Z4 T0 V! V│      02 出賣.m4a
3 Y) a2 s( K5 Z5 A3 m+ R│      03 寂寞轟炸.m4a6 @* j0 N# S8 a; B% F
│      04 遊戲愛情.m4a0 U) b% y8 p+ ]3 p8 O0 }2 g
│      05 心結.m4a! L& X- @' C5 I* X6 P6 X' C- h% ?
│      06 記事本.m4a# V% S; u0 w+ \& r: n7 K' B
│      07 啤酒泡泡.m4a1 u4 w- @( x* ~4 I" n% }+ a
│      08 黃昏.m4a
$ V$ A+ g! M7 b8 I│      09 心血來潮.m4a5 U! h2 _2 ?, _
│      10 末班車.m4a7 D% w2 a7 b" n0 R* ^: e# X1 k0 R
│      11 時間.m4a
( N+ ~4 U' n: b. v2 ]│      12 虎尾溪水慢慢流.m4a0 x4 A3 t5 D3 y0 Z+ X( H/ _9 X
│      
  d% u. D! z" J8 h3 B. Y├─2000 - 忘记( i- B0 n, \2 v
│      01 忘記.m4a
" T5 C$ A! `; T0 }. x% K3 l: j" B( ?│      02 出賣.m4a7 u" t, `5 L  I" }4 y/ E. K6 h
│      03 寂寞轟炸.m4a
! O/ u  A) _) ^) D: u│      04 遊戲愛情.m4a; |+ c" H) ~- g/ y
│      05 心結.m4a4 c3 ]$ x5 E7 P4 g0 m, U% }
│      06 記事本.m4a
* U4 |! E$ P/ L' z6 j1 \│      07 啤酒泡泡.m4a
5 u$ ]- M' ^) [" M9 F' O│      08 黃昏.m4a' s" N* l' E7 K- V- M$ _
│      09 心血來潮.m4a, d; P' R& {! {. D( h
│      10 末班車.m4a
5 f" `3 _7 z6 ~% g) c- [│      11 時間.m4a# N& S; S& D2 y
│      12 虎尾溪水慢慢流.m4a5 T1 J; p& S) C# p3 t* u
│      
0 G. o" V$ }7 X4 s+ r) J├─2001 - 周傳雄音樂記事本精選
9 @6 e9 W0 [6 N. l; K9 k- Z4 M│      01 捨不得妳走.m4a
5 U. W7 r( _( J' A! F│      02 我也許是個笑話.m4a8 _+ L+ m$ l. s( d
│      03 寄給妳一朵玫瑰.m4a
4 m6 j5 b; ^0 a8 h! D# q9 S. @│      04 風乾我的悲傷.m4a
; e% Z7 P/ c3 Q- b- M: R+ I│      05 我終於學會.m4a4 J7 O: k- i7 ]6 i3 V& R; U% I+ ^6 ?
│      06 哈薩雅琪.m4a
" _0 f9 B9 w% r9 o│      07 Back Home.m4a' L: P" _' n( V9 X! i4 ]- @9 w
│      08 沒有妳的日子.m4a
7 N' g/ H5 u: G3 P4 c1 I: Z│      09 陪著我一直到世界的盡頭.m4a- H" n. ?; v) }- f; x
│      10 把愛情寄在遠遠的地方.m4a' G/ n; o% v1 w8 g1 R
│      9 \2 k* b  a0 P# t% d) E
├─2003 - Dubbing 情歌教父周傳雄1987-2003" c4 r1 T5 o8 j4 m5 v  R/ i# `2 H
│      1-01 我在身邊.m4a; ~# b* {: h) `* p1 T) l
│      1-02 給你的歌.m4a
3 }# T, a/ F" c5 d- v/ j│      1-03 多愛我一秒鐘.m4a
$ F! Y0 _5 s  {- l! z- n│      1-04 永夜.m4a
4 ?2 m; X8 F% m+ F& t│      1-05 有沒有一首歌會讓你想起我.m4a9 \; }4 \5 d7 l
│      1-06 側臉.m4a4 ]+ H6 |8 m9 X1 V/ V" G- ]
│      1-07 我難過.m4a: H) B& h! `+ l
│      1-08 花香.m4a
1 W& `' `6 F/ B2 L( h/ d+ @. g│      1-09 不會唱情歌.m4a3 `; ]7 y% g& D
│      1-10 哈薩雅琪2003.m4a: M3 u# s/ W8 ]% u
│      2-01 陪著我一直到世界的盡頭.m4a
& v. ^1 o. \8 u: Y/ t│      2-02 黃昏 (亞洲慶功版).m4a! E! T- {  \. J% G
│      2-03 我的心太亂.m4a; v5 G9 b( D, q- I) [0 X8 E
│      2-04 暖風.m4a
' y/ c' T& [  }) Q" J│      2-05 記事本 (亞洲慶功版).m4a& b& }+ I% u4 [/ z1 n
│      2-06 二分之一的愛情.m4a
* U5 x6 V+ z# h. \│      2-07 出賣.m4a
3 @6 r: p& H3 c$ A2 X6 c│      9 l' @( B! _9 Y+ y; t
├─2004 - 2004 我在身邊 新加坡演唱會
2 |7 V2 A  J* }8 o- ^. B  C│      1-01 哈薩雅琪(1) [Live].m4a
+ j- F$ P; Y+ u0 {* z# I0 Y│      1-02 那年我們十七歲 (Live).m4a0 V- p( ~1 Z9 A6 Z
│      1-03 組曲_沒有你的日子+捨不得你走+ Back Home (Liv.m4a" W/ M7 l' a0 I/ g
│      1-04 組曲_二分之一的愛情+第七十七次離開你+不要問我分手後一個人怎.m4a. o: T1 V, o& y& `4 m, ^! w: Z
│      1-05 出賣 (Live).m4a1 {! o1 o" e8 y
│      1-06 給你的歌 (Live).m4a  ?; O0 w/ {- `7 d
│      1-07 我的心太亂 (Live).m4a
& A) W: r( P4 A2 s$ K0 U│      1-08 我難過 (Live).m4a
$ p5 c4 F) a- @6 T+ q! i│      1-09 存在 (Live).m4a9 p$ _& |% Q. T7 Z# S
│      1-10 幸福的瞬間 (Live).m4a5 {2 `8 g; h. N& A
│      1-11 寂寞轟炸 (Live).m4a
# R# {+ }: _( x5 N! L│      1-12 暖風 (Live).m4a! ^$ B9 K/ ?- \- t. h
│      2-01 哈囉 (Live).m4a& o  s1 i9 t0 U/ {8 S3 n/ j
│      2-02 永夜 (Live).m4a2 Y- V# l' n+ _0 B$ L
│      2-03 有沒有一首歌會讓你想起我 (Live).m4a  Z& j& ?$ r+ [. y4 O# ]
│      2-04 哈薩雅琪 (Live).m4a* i: l: T$ {$ L, z
│      2-05 記事本 (Live).m4a6 K, J$ N0 P7 M" U  [
│      2-06 忘記 (Live).m4a
# m8 r0 ~  e- \* L/ \+ y' Q: T│      2-07 再出發 (Live).m4a
6 _8 p8 C" A6 Q│      2-08 陪著我一直到世界的盡頭 (Live).m4a* B1 P4 y5 l4 a! Q( u% i- i
│      2-09 黃昏 (Live).m4a+ m' Q2 m. f! o, k$ v! S+ [
│      2-10 我在身邊 (Live).m4a; D: o/ Y* O3 F6 u: p( {
│      1 q( i" L. y% T" E
├─2004 - 男人.海洋, Vol. 1" Z  u6 w, N9 e' ^& h/ @
│      01 異世界.m4a
' k( L6 G3 D- t1 u1 e) \│      02 男人.海洋.m4a
" R% `8 p) }; G. k6 R│      03 愛的告別式.m4a
6 A4 h0 h, X! _( ~│      04 還原.m4a& X7 P1 F% z. q8 ~  ]2 w6 r# y: `
│      05 失眠的夜.m4a) L4 h9 I3 L1 g' {
│      06 最愛你的時候.m4a
' \# i6 h8 j4 ]6 t' Q- |' c6 |│      07 春天的花恁攏無開.m4a
4 `; p9 `; n5 N) L. ^│      08 愛如日昇月落.m4a! c! [! n3 k8 p7 U* d
│      09 隨風飛.m4a
* r5 W. h" ^, G/ N│      10 只要你還在.m4a8 {& c2 R  o5 n* t9 u. g' Z
│      
, a, M. w0 B& I3 J+ }├─2006 - 心出发5 l" n. m% u9 o! e& q5 C
│      01 台北的寂寞.m4a" m3 }6 b$ ?& ?0 j6 x, ~! Z, T' X
│      02 哈萨雅琪.m4a! p; a8 A+ Y! D" J% g3 r4 D# N
│      03 不要问我分手后怎么过.m4a
8 |9 ~% ~: e" o5 B2 \: b│      04 寄给你一朵玫瑰.m4a
" \) O& w" I, R/ e3 Q' F│      05 我也许是个笑话.m4a
6 @" j0 ~5 ^, D" r! p: h% z; h│      06 隐藏.m4a
# \7 b+ H( g# q3 A% }# z& ^5 q" y│      07 告诉我你不爱我.m4a
/ _  s; K5 i& ?6 _  U# Z│      08 舍不得你走.m4a
8 U' B: M0 O8 {│      09 掏了心·伤了心.m4a  d1 [% D6 k3 f' W) U! `
│      10 陪着我一直到世界的尽头.m4a: W0 H' C+ s$ ^/ C5 Q
│      11 心出发.m4a
' ~9 u7 Q5 b7 [) ~" }, T6 `5 o" f│      
, I4 ?( c* Z) N) X  r├─2006 - 快乐练习曲 Happy Etude3 u5 N7 E* u/ ?, j9 ^* B
│      01 Kuai Le Lian Xi Qu.m4a
& _4 i) H  @# Q* }! g/ q│      02 Shang Tong Wu Sheng.m4a
( c9 ]4 \9 {0 V* E$ ]' r│      03 Ling Yao.m4a
, t9 K, t# `% K. C/ V* B│      04 Zui Hou Man Wu.m4a
- ~3 e7 s$ I3 A│      05 Qing Chen Nu Zi.m4a
# m5 n: k, y9 x+ L│      06 Si Lie Jiu Zhao Pian.m4a( Q& t9 Y# O. e4 B, }
│      07 Yang Guang He Xu.m4a4 c% q: H  c/ ~2 g- d' u
│      08 Liu Jin Sui Yue.m4a2 u+ L6 l; C& r5 P" h: y
│      09 Ai, Wu Suo Bu Zai.m4a
; q% A+ k& n2 j% Y; ]7 Q3 `│      10 Sheng Li Hu Huan.m4a
0 I6 X2 w/ `9 A5 q│      9 E. A" ~: T/ m# s6 z% T& [
├─2006 - 星空下的传说 Under Starry Sky Fable
) q) Q# w; o- V0 g1 b) B0 q│      01 Huai Gan Jue.m4a
# {, B: M1 A9 v  @│      02 Xing Kong Xia.m4a
" E* B, ^# X" v" [4 d- Y│      03 Ji Mo Sha Zhou Leng.m4a
, ?+ U  ^! x. P8 T& [, I2 A0 W│      04 Tie Shi Xin Chang.m4a
  I0 |! y( w8 z2 v+ y│      05 Ha Luo.m4a
( Z- s& n. A+ [; q│      06 Shanghai Hei Ye Li Ming.m4a
9 g% B! x& t5 F1 X│      07 Zai Chu Fa.m4a6 j2 Z, G, L$ j
│      08 Cun Zai.m4a
3 J- W6 A' w$ D' T+ a│      09 Zai Jian Bei Ji Xue.m4a
# O& e7 O0 f5 c. {│      10 Hui Jia De Wo.m4a
4 g% q: L. Z2 i│      11 Li Wo Yuan Yi Dian.m4a
& ?8 Z+ i7 B1 q% Y8 q│      12 Liu Shi.m4a% K# s' G8 ]; D6 k
│      13 Chun Shen Qu.m4a
" @$ m9 C4 X- j│      14 Xue Zai Fei.m4a; @/ z2 |" y6 C) @  S5 y+ J& R4 b
│      
, p% O# e4 h9 V8 Z- D├─2007 - 蓝色土耳其
! Y9 I! H3 t$ }9 T: ?7 B│      01 有谁还没睡.m4a2 A4 `- I* m* H: i
│      02 蓝色土耳其.m4a
# ?3 ]$ j9 P1 q: s' X  k│      03 向北飞.m4a* B- P4 l$ P3 |- c  T& p% P
│      04 弱水三千.m4a. ^2 k' r; H* F" a4 a4 P! P
│      05 空缺.m4a% X* J9 G  n9 v( b8 V1 T
│      06 难过.m4a, t, T# v, M8 O
│      07 短消息.m4a
- [/ x( H. @/ ]1 I% J│      08 青花.m4a9 o5 D% F5 u% n/ T3 L3 d
│      09 没有太阳的早晨.m4a
3 i2 P; G1 ]! Q│      10 寂寞边界.m4a
. J" o! c+ O& e; E0 u  |' H│      8 |5 {' _) \) E/ k7 y( O: ?2 `
├─2009 - 恋人创世纪
" R/ W' @  T# J1 g│      01 恋人创世纪.m4a1 T. V( x& M' H6 x" T* w& B. }+ t
│      02 关不上的窗.m4a7 p! H% r3 g% i3 `& Z
│      03 黄粱梦.m4a! t2 D- Y9 S' |; W1 j
│      04 冬天的秘密.m4a& B( O! C5 |. A+ g  Z6 Y4 g
│      05 我们的翡冷翠.m4a
" R8 V( N  |- D/ Q4 r0 y3 c( K0 Y│      06 孤单大街.m4a0 D/ X2 M# d% k6 x- L  A
│      07 酒当歌.m4a* G0 V9 j/ w2 r3 R; N
│      08 伤心酒杯.m4a- T! k1 z5 @. B! `
│      09 临别一眼.m4a
' Q0 M0 `+ c$ x: e# `( Q│      10 送别.m4a1 ?" B% {" |9 f
│      
8 ~) D. g+ w  b├─2011 - 微涼的記憶3 X! p  [& ^: B' U& d
│      01 乏味.m4a
; D# {& Q7 r8 L( t7 |) V0 [* ^$ \│      02 匆匆.m4a
+ V$ w: ^9 ]' |│      03 微涼的記憶.m4a1 o; s/ p' Q; i/ u& K  g
│      04 不後悔.m4a
( Y- j  ?6 W0 a# C│      05 聽到請回答.m4a
1 _# ]7 ?- h- ?9 _) Y$ R│      06 裝憨憨假空空.m4a
( F" a7 ^- V6 x3 Y│      07 過夜過夜.m4a
6 F) ~$ Z* W4 m, b│      08 時間的聲音.m4a1 y( G' \0 b; D' M/ W8 Y2 t; r  k* Y
│      09 苦情歌.m4a% x* d, u' [- r% ~- f1 C  M
│      10 賦別曲.m4a% B4 Q" a5 Y0 {  M, S
│      
/ T+ B* u8 u1 ~$ ]/ _├─2012 - 打扰爱情0 F0 \  _7 N: N0 i1 A) h* ~
│      01 I Want Your Love.m4a1 D" t# o) u7 T
│      02 請你和我聯絡.m4a
: z0 f3 X' @8 Y, J* k2 x- x│      03 打擾愛情.m4a, N  b+ P2 Y# c. c
│      04 很快就要離開.m4a
; j% n7 h& `# p7 x; A% U│      05 離開昨天.m4a) p4 B1 \" H; z, {) f+ E7 X
│      06 空位.m4a0 A& I" q5 R; p. d- J# Z/ G
│      07 回憶是討厭的東西.m4a
6 y" H/ D, e! F( I4 Z2 g& C' N, `│      08 拒絕.m4a
6 D, f3 b- o7 _6 h│      09 You Should Try.m4a' s0 X( _& ]" ]) r' `5 S
│      10 不一樣.m4a
5 Y; v! z! v( s# T│      
  I3 C) u6 Y+ V  i├─2014 - 时不知归
9 f0 w6 b' ]8 |1 `│      01 雨打花瓣的声音.m4a/ W& k- W4 v3 K% c+ i- x
│      02 时不知归.m4a% l  [) _) k) m1 R6 A, q5 ?7 ]
│      03 樱吹雪.m4a( m$ P+ N  Y& V& P* i; ]$ T8 B$ ~
│      04 我爱神话.m4a; f9 L6 z& V4 d. z* m' N) ]4 n
│      05 不安的灵魂.m4a' N  u! P0 [2 ^6 t' `0 r/ t( p5 o
│      06 坐看云起时.m4a( M0 [2 c$ ?, M; f& ^  j/ k
│      07 琵琶乱弹.m4a, `: G! n% L9 w8 U! @0 T" j. [. |
│      08 满院落叶.m4a
1 j: J4 d1 I. q│      09 盆栽.m4a! v/ v  B4 w2 \9 B( P8 ^
│      10 黛芬妮的异想世界.m4a4 \9 H3 O! n# ~5 i
│      - j# r( i4 u/ {2 I
└─2014 - 时不知归 - Single
( \' l# N2 z$ s2 B7 P/ N$ o        01 时不知归.m4a+ m/ {4 \7 j+ q4 v( z
- J7 j1 t* N; R: n

4 Y1 z2 I* U6 F  D5 J+ b/ ~* G7 `. M" u2 e- m. T& x

6 i& b0 S$ I# c/ K8 B1 z- f) _

7 T3 R' b9 ?6 e
3 _! S8 K7 p$ j+ ?3 M- j! f
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

1 N2 \$ q, u1 v+ Z3 w
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-2 22:22:30 | 显示全部楼层
这个必须要。。。谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-3 11:29:20 | 显示全部楼层
超级感谢呀!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-9 08:55:09 | 显示全部楼层
最近特别特别想听,怀念小时候
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-2 14:51:29 | 显示全部楼层
一直找不到《我的心太乱》
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-7 16:16:15 | 显示全部楼层
thanks for sharing
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-12 00:11:55 | 显示全部楼层
這非常少見!必須收藏!謝謝
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-30 04:45:58 | 显示全部楼层
这个必须赞
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-21 16:57:43 | 显示全部楼层
非常不错, 我先看看
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-29 19:16:40 | 显示全部楼层
感谢~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-5-10 03:32 , Processed in 0.343768 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表