AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Michael Bolton - 《Michael Bolton作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-5-30 19:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
下载.jpg * G. v1 w0 ?& @$ P$ l8 Z

9 m" T- s0 k, m, s! sMichael Bolton简介) }' _) h2 ^# E# y: S0 t
迈克尔·波顿是上世纪80年代到90年代乐坛备受欢迎的巨星。一路走来,他创下了全球超过5200万张的唱片销量。凭着《没有你我怎么活》以及《当一个男人爱上一个女人》两首脍炙人口的歌曲,成为两届格莱美音乐奖的最佳流行男歌手得主,并获得4次格莱美的提名。4 d3 _. B/ R) w' Y& _+ ~! ~

# I% E7 Z6 r6 f' V# I* P1 m/ b! ?+ ?2 S9 f0 S5 B% ^( }
├─1991 - Time, Love & Tenderness1 x3 i$ N$ G8 K4 d1 Q
│      01 Love Is a Wonderful Thing.m4a
4 {6 @3 O- d% l: z& N0 l% W│      02 Time, Love and Tenderness.m4a  e, a. [" u2 d# Z' P# k
│      03 Missing You Now.m4a
% H% ~: c& A- F' V# p9 T│      04 Forever Isn't Long Enough.m4a, j% u% S; ?5 q1 `
│      05 Now That I Found You.m4a
6 l2 _2 S* `  C0 A│      06 When a Man Loves a Woman.m4a
& U) j! f' P" o. `, l8 z+ A│      07 We're Not Makin' Love Anymore (Du.m4a8 @9 N7 B4 k( d7 q* u7 }3 q
│      08 New Love.m4a5 w2 b5 Z/ O6 H. w% W) w* T. {* D% q
│      09 Save Me.m4a
! B( Y* D+ E$ @/ C│      10 Steel Bars.m4a% U  @7 n5 [* O" C5 L2 q
│      
' y! n8 @4 s' h├─1992 - Timeless (The Classics)
# y( K1 N# ^7 v' @│      01 Since I Fell for You 1.m4a, J  g7 S$ s1 v  f  A4 g4 s2 z
│      02 To Love Somebody.m4a
8 m7 d$ N4 o& h; _5 f! x0 d│      03 Reach Out I'll Be There.m4a( s5 D* c/ g% ~. `# K
│      04 You Send Me.m4a
) |/ V1 n2 ~6 k$ j% ~/ k│      05 Yesterday.m4a% u: j( j4 k. {
│      06 Hold On, I'm Coming.m4a+ ~* i- i$ R: T" G) K
│      07 Bring It On Home to Me 1.m4a
8 L' }5 V  a& d7 ~│      08 Knock On Wood.m4a# M! T6 h% m4 j/ f' {. G
│      09 Drift Away.m4a5 P. [( m9 ~6 x' d( A# ]) T
│      10 White Christmas.m4a# b/ @7 `: `! b1 ]) s
│      0 {% `% J. p" T* W. l
├─1995 - Greatest Hits 1985-1995! s! Q, Q; B+ Q/ z1 M3 |. m. K
│      01 That's What Love Is All About.m4a% n2 G: q% l0 m  y& T' ]
│      02 (Sittin' On) the Dock of the Bay.m4a  t! e: r8 o; b! w% P$ Q
│      03 Soul Provider.m4a
5 `7 t2 j/ ?3 y2 d+ S6 P$ R3 Q2 ^* F│      04 How Am I Supposed to Live Without You.m4a! u9 |  Y0 R5 `& ~% J# g
│      05 How Can We Be Lovers.m4a; Z/ w% X( s- Q
│      06 When I'm Back On My Feet Again.m4a
4 o0 v: f7 ?; i│      07 Georgia On My Mind.m4a
) e0 ~* |9 H! D( `6 g! }5 [: b; S│      08 Time, Love and Tenderness.m4a
2 _3 X$ L! j$ U5 |; u│      09 When a Man Loves a Woman.m4a' z' Y9 T/ W' e. J6 b' K: R
│      10 Missing You Now.m4a
, H3 q# J! ]: C* Y3 C7 e│      11 Steel Bars.m4a
2 p: A8 J6 P3 K% M. \' P6 C' @; t│      12 Said I Loved You... But I Lied.m4a3 c) K% k9 N- }, b: @( E9 J$ y
│      13 Can I Touch You... There.m4a
8 {7 L! I2 D1 i6 J9 ?6 T│      14 I Promise You.m4a6 ]  M/ p% ?# G  C9 k
│      15 I Found Someone.m4a
$ B% I9 p0 `5 `8 ~+ t! ?1 B│      16 A Love So Beautiful.m4a
$ |9 e; x) p: E: A│      17 This River.m4a
' Y& r+ G6 J: c, @5 ?+ i│      1 Y0 r9 Q& S6 A9 [, L& t, F
├─1997 - All That Matters
' T, l* d4 V  Z│      01 Safe Place from the Storm (Radio Mix).m4a
. [5 W7 N5 N% H9 D' V5 m0 P│      02 The Best of Love.m4a
- K/ i  `* Z, V- P. @3 y│      03 Let's Make a Long Story Longer.m4a2 A& g; `( B) O7 l# j
│      04 A Heart Can Only Be So Strong.m4a
- [: K# H$ e5 M│      05 Fallin'.m4a0 i1 E% ?2 E" ~8 H* K: i; X
│      06 Forever's Just a Matter of Time.m4a
  d( Y+ U% j8 _: p. j│      07 Whenever I Remember Loving You.m4a/ ?9 `# v0 H7 {8 @- B
│      08 Show Her the Way.m4a
# B. l. M$ r# U& o2 Z: ?8 i) {- Q│      09 Why Me.m4a2 ]6 }. W9 m& E. B/ \$ d
│      10 Can't Get Close Enough to You.m4a
( U' S# z; M; z7 I│      11 Let There Be Love.m4a/ t4 u0 W2 u; ]
│      12 Pleasure or Pain.m4a
- \! A0 Y! ]9 E. W* ]' W6 B; B7 w+ s. B! M│      13 Go the Distance.m4a
9 q$ q! T- [  A6 P6 U& J5 D: o│      2 B* v* y: Y7 w2 R; x3 ]3 r$ e% w
├─1998 - My Secret Passion - The Arias/ \7 Z) v3 m; T$ x8 Q( H( j
│      01 Pourquoi Me Réveiller from Werther.m4a! Z& S: q" B" K0 n( }2 {" {
│      02 Nessun Dorma! from Turandot.m4a
/ d( k1 M  e. {  n' D6 g) R2 c│      03 Una Furtiva Lagrima from L'elisir D'amore.m4a, z& y' z3 [/ s: V. k
│      04 M'apparì from Martha.m4a7 O& s$ \  u. _+ J
│      05 Che Gelida Manina from la Bohème.m4a6 L3 x* x- h. Q* |, G
│      06 O Soave Fanciulla from la Bohème.m4a! R4 M$ V$ w2 Z3 U: z6 K
│      07 Vesti la Giubba from Pagliacci.m4a* X0 z  f! w8 ]9 }/ Y$ N  Q- b
│      08 E Lucevan Le Stelle from Tosca.m4a) i. X/ B& H) f: L3 x
│      09 Recondita Armonia from Tosca.m4a4 Q' O& Y* @1 G9 f
│      10 _ la Solita Storia from L'arlesiana.m4a+ ~& V; Z2 |8 |; b& x+ @
│      11 Celeste A_da from A_da.m4a* T9 {- M4 _7 Z9 V# @- M
│      + H! }' N+ I4 Z8 b$ f  \: o" y# g
├─1999 - Timeless - The Classics, Vol. 2
( V! S1 N1 ]! e5 ~$ g$ X" k+ {│      01 Sexual Healing.m4a. e' R% m7 b1 A0 B! P
│      02 Tired of Being Alone 1.m4a7 P! \, B1 T. @( }
│      03 Let's Stay Together.m4a
' r& j& I9 _# p5 C│      04 My Girl.m4a
; m; j, P* q" X│      05 Ain't No Sunshine.m4a
2 v+ F% c, U* M, P* ?/ U& l/ ^│      06 (What A) Wonderful World.m4a
" X4 r' F5 s8 \- E& |  E# M5 z│      07 Like A Rolling Stone.m4a
6 p" z/ U% O, s; C. u- L8 Z│      08 I Can't Stand the Rain 1.m4a
# ^$ O$ D8 d: K  W: Z. y│      09 Try A Little Tenderness.m4a
. E! `# o2 H$ s1 h" q/ m2 e' I│      10 What You Won't Do for Love 1.m4a
: U; p1 v8 \! U1 Z9 g8 C* w│      11 Whiter Shade of Pale 1.m4a
: J8 v2 g  z  M8 T  X  j+ p│      
$ \0 {9 U) \+ {. x! s├─2001 - Michael Bolton - Love Songs
$ f6 z4 A' R7 |; y│      01 Soul Provider.m4a
3 y$ Q. y' o' E, d; m- S│      02 That's What Love Is All About.m4a8 b2 X5 C& S4 n- Y) T7 Y$ K
│      03 Once In a Lifetime.m4a) O5 Z$ O- s  Z; f) y
│      04 Said I Loved You...But I Lied.m4a) [( ~' \1 n8 \! U# W! p+ w
│      05 Missing You Now.m4a
' D, {! J1 l0 E5 a( t│      06 When a Man Loves a Woman.m4a
. R4 Y: L9 N$ R, j0 w8 k│      07 Now That I Found You.m4a* P# H6 p; R$ D
│      08 The Best of Love.m4a
* ^* s8 G& ?8 e% {  W% M│      09 How Am I Supposed to Live Without You.m4a( d: \. ]( r5 ?% h  P
│      10 Stand Up for Love.m4a: K1 x2 C8 W- O  L
│      11 Georgia On My Mind.m4a
: h' m: Z' L3 I7 ?│      12 A Love So Beautiful.m4a# M$ v( [; B; G. @% A
│      13 New Love.m4a
  V8 ^( \7 k) I% J│      14 In the Arms of Love.m4a; [- i9 Z8 ~; w4 V6 `: c  D
│      / d. N4 f4 B8 s8 C4 |+ g8 ~6 }2 z: ]
├─2006 - The Essential Michael Bolton
! H' _! q1 [- D; ~8 o; ^% f│      1-01 Soul Provider.m4a
# b1 e5 u+ P, o# b8 ]* V│      1-02 (Sittin' On) The Dock of the Ba.m4a
4 Y8 k& h+ A- P7 O, h7 |1 \" x│      1-03 How Am I Supposed to Live Witho.m4a1 N, \2 z  p# w. q/ f$ s4 u) j
│      1-04 How Can We Be Lovers.m4a
& b0 q- ]5 O( K7 C% z" U; M│      1-05 When I'm Back On My Feet Again.m4a
% Q' Z& @% f! y+ h3 h$ O% r│      1-06 Georgia On My Mind.m4a
5 T  N  ?0 j, z' K: n│      1-07 Time, Love and Tenderness.m4a0 P) H6 d6 ^( U: g% R$ O
│      1-08 When a Man Loves a Woman.m4a
# q6 s$ w* e+ |9 B$ b) n3 R│      1-09 Missing You Now.m4a* }- Z3 O! E" X: _+ c
│      1-10 Steel Bars.m4a
; a" p; Y4 H. X/ L│      1-11 Said I Loved You...But I Lied.m4a
9 _4 D# W" e( o! @, F: ^/ J$ f│      1-12 Lean On Me.m4a
5 X/ D- z, \, t; r5 y5 \│      1-13 Can I Touch You...There_.m4a* Z* t) m& r. `
│      1-14 Love Is the Power.m4a
. K3 L3 C; _- H! w$ H│      1-15 Soul of My Soul.m4a! K+ g  K. A; F. s, R+ g
│      1-16 Whiter Shade of Pale.m4a2 j& G8 F4 g7 f+ Z7 U% @+ L1 N9 ~/ x
│      2-01 I Promise You.m4a
. |- [* m1 \: m, L│      2-02 I Found Someone.m4a7 q/ S- e( f1 \0 Z( ?
│      2-03 A Love So Beautiful.m4a% c6 J8 q! C  D' D7 h
│      2-04 Ain't Got Nothing If You Ain't.m4a+ v, g/ n9 ]- c3 `5 ]' A
│      2-05 Drift Away.m4a$ V5 ~( _( j' G, M6 g4 V# _
│      2-06 Reach Out I'll Be There.m4a. \, P# T, R( i; J
│      2-07 The Best of Love.m4a4 m) u& I1 x5 N+ R6 L4 a4 s
│      2-08 Go the Distance.m4a) q( Z& R0 ~4 U7 _
│      2-09 Sexual Healing.m4a( [# \+ _" R1 l5 I/ \3 e# a
│      2-10 Ain't No Sunshine.m4a6 j/ D5 x9 H( l- _- s- `
│      2-11 Nessun Dorma! From Turandot.m4a. B- T. E0 k: B4 E" l) T
│      2-12 Once In a Lifetime.m4a6 F; h: J- n0 F/ Y
│      2-13 A Dream Is a Wish Your Heart Ma.m4a* O5 S% x8 J4 q  }
│      2-14 To Love Somebody.m4a
- i* l: ^; O3 ~8 w: C; j, W│      2-15 Now That I Found You.m4a
. g' s) D* Z, T  U  s│      2-16 That's What Love Is All About.m4a2 ~; |# p. _/ U! Z+ Y2 q! a- |
│      7 m, j9 k, p/ y/ j
├─2007 - A Swingin' Christmas! _4 M( _  w1 J+ V1 v
│      01 Walkin' In a Winter Wonderland.m4a' i1 K1 Y  Q5 ^2 b
│      02 The Christmas Song.m4a0 w( F. ~) m- q
│      03 I'll Be Home for Christmas.m4a4 f6 t, U2 k9 [4 B) `6 i
│      04 Santa Claus Is Coming to Town.m4a
0 O; _+ X5 ?; c' Z  U3 F│      05 White Christmas.m4a' G9 q* L$ D) I/ e0 e# l8 b4 l" s8 g
│      06 Let It Snow.m4a; b4 L, @9 T4 S7 D5 A6 r
│      07 Jingle Bell Rock.m4a
' ~$ I8 F4 s1 l- x# n# j│      08 Have Yourself a Merry Little Christmas.m4a
  r4 v2 t; D) A│      09 Silent Night.m4a/ V- f% M# W0 E; Q
│      10 Joy to the World.m4a: T0 H( g  P4 U( [* E1 y' {+ I
│      ; s# e" W0 r' o/ Y& D9 I' P4 z: k
├─2009 - One World One Love) V2 B/ O3 V( c& s2 v
│      01 Ready for You.m4a
0 @. E! d5 X: v1 P9 f│      02 Just One Love.m4a% i1 U1 v7 d) a/ ^4 O
│      03 Need You to Fall.m4a
! x7 A) k3 U6 U# O│      04 Hope It's Too Late.m4a. Q) d) N4 |: x
│      05 Can You Feel Me.m4a! Y3 o& M8 B& o/ O; l
│      06 The Best.m4a+ r$ C: ]7 j; q( P
│      07 Murder My Heart.m4a
9 d2 U4 {( y, y- Q│      08 You Comfort Me.m4a' x4 m# v! }8 p; U
│      09 Sign Your Name.m4a
6 M7 Y, h( p4 F7 c0 n, g│      10 Invisible Tatoo.m4a# h9 k& k1 W2 Y& x% h3 J
│      11 Survivor.m4a
/ |$ {4 k5 i  p1 C) E│      12 Crazy Love.m4a( C; b2 K2 e7 @) X& D3 ?
│      Digital Booklet - One World One Love.pdf, c) @+ n) s5 H" J5 f/ _0 \
│      7 o6 _1 W# A: r1 s- x
├─2011 - Gems_ The Duets Collection7 B4 g, E' Q2 Q& y* \9 s. z$ o
│      01 Love Is Everything (feat. Rascal.m4a
8 J2 \% h4 D. e4 w0 m" Y5 R│      02 Fields of Gold (feat. Eva Cassidy.m4a
- ~. v) T1 N3 H  a5 Q9 e) d│      03 Sajna (feat. A. R. Rahman).m4a& n" W2 P3 u9 x0 ~
│      04 Pride (In the Name of Love) [feat.m4a9 K! c2 E) q2 @0 T$ v7 W3 ?) B
│      05 I'm Not Ready (feat. Delta Goodre.m4a
6 d! U" D- A5 Z* H& {│      06 Over the Rainbow (feat. Paula Fer.m4a( y% p& A6 h; I0 S# I, T
│      07 When a Man Loves a Woman _ It's a.m4a! t% k) N$ B! C/ ^/ D
│      08 The Prayer (feat. Lara Fabian).m4a7 \/ z5 o/ R0 W1 u; E8 M4 l) i, j
│      09 You Are So Beautiful (feat. Chris.m4a
" Q( K$ `" Y2 V6 e" h│      10 Make You Feel My Love (feat. Hele.m4a+ E4 F+ `4 K  B3 w5 A4 i- W2 O
│      11 Hallelujah (feat. MB's Childrens.m4a2 G; {9 f3 d" ~: E3 f/ i* R
│      12 Steel Bars (feat. Orianthi).m4a
9 z/ b$ i2 G+ L% M# [4 W+ d│      
5 [" l1 t  n. S8 d" T├─2013 - Ain't No Mountain High Enough - Tribute to Hitsville
5 V, \* N5 ~, j8 {4 U│      .DS_Store4 @  T9 V, u. d' j( S
│      01 Ain't No Mountain High Enough (fe.m4a. a3 R: |. ~, h' e. v$ V* O6 W
│      02 How Sweet It Is (To Be Loved By Y.m4a, M0 g$ L4 q1 c/ y0 L$ _  H
│      03 Ain't Nothing Like the Real Thing.m4a
4 p& X3 }& K- a: S/ H" w│      04 Gotta Keep Dreamin'.m4a2 h, t) ]0 w' G2 k  x$ z
│      05 Nowhere to Run.m4a
, O9 z6 K2 M# z; T; K│      06 The Way You Do the Things You Do.m4a
& e# G1 K/ x4 l1 t6 _) b│      07 You Keep Me Hanging On.m4a  t0 {. ~1 x: |: C) o
│      08 What's Going On (feat. Michael Li.m4a
/ f' P; r: {9 M│      09 Tracks of My Tears.m4a' |7 G8 r% ^1 I- D5 i* P
│      10 Signed, Sealed, Delivered (I'm Yo.m4a
) ~# G& z) ~2 ?; D) z( t# B│      8 E) q8 |; h  G5 X* ?3 f
├─2017 - Songs of Cinema# f0 K$ G. k% C6 S
│      01 When a Man Loves a Woman (2017 Ve.m4a
1 u, B& J( d6 a: ?) z│      02 Stand by Me.m4a) Q( o( c: X, U4 ?
│      03 I've Got a Woman.m4a% m0 S- J4 X' u6 I7 b
│      04 I Will Always Love You (feat. Dol.m4a
6 h1 ^- V, e5 X  g0 r│      05 Old Time Rock & Roll.m4a
, ^& h# L7 h# _% ~9 v│      06 Heard It Through the Grapevine.m4a' J2 r: |8 }; X. J( X. q$ v
│      07 Cupid.m4a6 R- B( t' _" r6 c" B0 Y
│      08 Somewhere Over the Rainbow.m4a
3 \; r+ }* u9 N- k│      09 As Time Goes By.m4a2 g! c- c4 M4 E( L7 t' O4 j/ q
│      10 Jack Sparrow (Ballad).m4a
) I0 I* Y# I' N4 e5 D8 i│      
2 l9 J# o* T8 }, [! s└─2019 - A Symphony of Hits7 G$ ~  L1 X! g; C( y
        01 Said I Loved You…But I Lied.m4a
( s' j$ H2 L- `" _9 h        02 When a Man Loves a Woman.m4a! V  O) c4 i+ ~: P
        03 Soul Provider.m4a* C/ f) l2 O4 b! E% C6 d0 b- e7 ~
        04 Time, Love and Tenderness.m4a
. R- \$ m0 G2 V: l6 L. ]8 \1 l  z        05 To Love Somebody.m4a
# o/ F/ O4 j  P        06 How Can We Be Lovers.m4a3 {+ o9 a2 e8 }/ g4 K% N
        07 How Am I Supposed to Live Without.m4a+ h- |- Y5 e' R2 e
        08 Steel Bars.m4a2 @. |( V% S5 L) h0 S# n6 C( _
        09 (Sittin_ On) The Dock of the Bay.m4a
! @5 ~0 K1 }  F) `' w" p) Z6 F        10 Georgia on My Mind.m4a- [/ }- S; x+ [; [, G
        11 Nessun Dorma.m4a. h5 g" ^* e+ N" n% C
        12 The Prayer.m4a* W5 b: m) n/ D) l
        Digital Booklet - A Symphony of Hits.pdf
( y3 b- G. o% s: E& Z1 H
1 y. W3 u" {3 g& Z0 c" f  ]9 M" y: H8 Y) L; L$ V& C

0 b( f0 D7 u3 j; j) J: [9 F, `7 Y1 E* P
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. p' Y1 u1 v2 L( _
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-21 21:42:29 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-9 05:15:58 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-20 20:56:58 | 显示全部楼层
Michael Bolton - 《Michael Bolton作品合集》
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-12 13:33:58 来自手机 | 显示全部楼层
难找的东西
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-14 05:55:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复

使用道具 举报

发表于 2021-9-18 10:10:12 | 显示全部楼层
喜欢喜欢 爱了
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-21 00:58:15 | 显示全部楼层
男神啊啊啊啊啊
回复

使用道具 举报

发表于 2022-6-23 22:52:29 | 显示全部楼层
多谢分享
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-7-7 23:58 , Processed in 0.323381 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表