AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

陈慧娴 - 《陈慧娴作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2020-4-22 10:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
下载.jpg & s1 Y' B) t- |0 W5 E8 n

- U# Y; ~2 N/ w: g; l( R
: R; f: l* K, S4 l4 |; T5 A1 d" D( b陈慧娴简介
8 x+ C/ A  b6 L3 o香港著名女歌手,以清晰而充满感情的唱腔著称。1984年以一首《逝去的诺言》出道,大受欢迎,并获选当年最有前途新人;1988年推出《娴情》大碟,标志着她成为香港一线女歌手;1989年,推出全年销量冠军大碟《永远是你的朋友》,并夺得多个个人大奖;但在事业巅峰时,她毅然放下一切远赴美国留学;1995年学成归来,回归乐坛大碟《Welcome back》连夺六星期IFPI销量冠军;1997年宝丽金唱片公司宣布陈慧娴的唱片累计总销量已超过1000万张,《千千阙歌》《飘雪》《归来吧》等多首歌曲已成为华语歌曲中永恒的经典!' D+ ?7 j1 a+ _" ]3 I

0 G6 d3 P( u2 y* ^2 @: H' Z6 F) G7 s& n
1 t0 C$ Q; l# R5 g. R6 l
3 Q7 i" H* i8 I1 v. m

9 o" x8 n9 \! x/ v* q├─1984 - 千年戀人 (日_粵)& }2 W" `& ^" }: o
│      01 千年戀人 (日).m4a( o- i0 G, j! R$ b; _) O
│      02 海邊之戀.m4a
5 ?' c/ M8 Z8 S/ T+ h│      03 不要再問.m4a7 D, n$ j6 S' I: O% a6 D
│      04 只要我開心.m4a
0 R: q3 r$ O' p- |; q+ W' }│      05 讓我快樂 (日).m4a$ T: B  @3 |# A6 t
│      06 絕對痴心 (日).m4a
! I  q) X* r' S) F│      07 夕陽家鄉(日).m4a
. j/ p5 k7 d6 b( e% j+ A2 _│      08 悲哀的催眠曲.m4a
) ~/ b/ H. T2 R│      09 任你怎麼收.m4a
4 ~) U* ?3 T' M( D! [3 x│      10 痴情夢醒.m4a1 \: [+ H4 X) c5 |4 r. G' y
│      6 G2 x, t# c( d% j- ?
├─1985 - 陳慧嫻9 H- O1 y' L$ |: H6 I
│      01 花店.m4a
9 G# ^5 V4 x. U" n( q│      02 無意逗留.m4a' n0 b& b0 X( I: I
│      04 夢中人.m4a0 @, u" u: p: C! Q7 O8 x
│      04 心裡的刀痕.m4a
1 ^" X1 `0 g  e│      05 監視眼睛.m4a: m  D2 U# {( ^
│      06 藍藍的情調.m4a
8 @$ A3 q, Y9 F& k* W2 d│      07 時代插圖.m4a, V1 |; \2 D, Q) L
│      08 愛是個問號.m4a+ c' o  T8 l3 S' k3 e
│      09 為何仍是你.m4a
3 j2 D8 I" f2 p3 `+ g* e0 p│      10 無聊的警告.m4a9 Z+ U8 ]) O3 H% ~
│      + q0 L2 t* ~7 Z) c8 u0 J3 [7 S
├─1986 - 反叛
" V: g( Y- k. |2 e7 J- B: \│      01 跳舞街.m4a
9 P; b' v/ Z) P) X4 Z│      02 痴情意外.m4a& B) F8 |, v/ A- u6 a( \4 u7 j0 l
│      03 Love Me Once Again.m4a7 a2 K7 Q4 \) [9 Z
│      04 夏日.m4a
* Y% X6 G! n) w1 }# _0 \! A│      05 六月某天.m4a
9 f  ]* F3 N7 A4 F) M  X9 U│      06 路.m4a
1 v1 I3 O8 y) M' |│      07 反叛.m4a
, E, B/ v3 ?6 x  w$ ~% y5 s│      08 與淚抱擁.m4a
* O+ [: o4 F! U- C│      09 壞習慣.m4a4 M5 s7 q; X7 H  E2 n6 {
│      10 忘記悲傷.m4a
# }; J  n$ u1 h/ F- O! w& R* u│      11 牆.m4a
! W: u6 R1 X, i* v; I1 X9 d# [7 W│      3 [% V& M* w9 i' U' h3 ]" ?- i7 j
├─1987 - 變、變、變
- U' M$ E( t) t" F│      01 變, 變, 變變變.m4a8 K# a# `8 W* P  t/ s9 Q# z% q' H
│      02 貪、貪、貪.m4a- |" B' ?. O3 b  c8 t
│      03 天意.m4a( z4 F) i+ T2 |. W' O2 k% {
│      04 懶洋洋的下午.m4a
/ t0 m6 `0 z' }" |6 ^( [│      05 去吧.m4a
! J, X8 m3 ?4 h7 d) q  @) c│      06 請勿接近.m4a
/ C  U. P7 a$ f7 V, h5 ~1 m8 Y. ]│      07 鐵心人.m4a) K: k! w% n5 v
│      08 最真的愛.m4a6 J3 y( o8 w1 E; ]& H
│      09 浪女孩.m4a$ E) F+ K" d8 S0 A- u+ X
│      10 明早.m4a
1 M& i- [* V& D0 s+ T│      11 心動 (電影_心動_主題曲).m4a
5 o0 d. ~8 M# e0 O2 C│      
% {; O9 b$ j- C( B/ b5 S. X├─1988 - Priscilla Chan (Remix) - EP
2 x9 A0 V' }- J3 ~* k│      01 地球大追蹤 (African Dance Mix).m4a0 X9 q/ K9 U7 W# J+ Q+ V
│      02 燃點真愛(香港電台60週年歌劇_神奇旅程樂穿梭_).m4a
$ y! n& v! x/ f1 C, a7 w  L│      03 幾時再見 (Airport Mix).m4a- S! n; [  z; B$ r( g5 g) e7 E
│      04 傻女(伴唱版).m4a; C! n7 V2 t/ R$ }
│      
. m2 p4 S, p$ |% N├─1988 - 秋色/ q  Y1 V. ^+ E
│      01 地球大追蹤.m4a
2 F4 v# e( T4 \7 M. q# C│      02 可否.m4a
4 Q) I& e, Y& I$ |│      03 凌晨舊戲.m4a
! O7 ]- Q- H+ D* k5 a" v# y3 `9 ]* e│      04 夜半驚魂.m4a
4 H3 A$ ?4 O+ \7 n9 V│      05 Joe Le Taxi (Remix).m4a
" ~( r- h2 q# A) t4 l) i& Y│      06 人生何處不相逢.m4a6 m+ p" w+ W2 b$ I9 |
│      07 秋色.m4a, }* J: I5 ]" {) G) G8 i
│      08 大情人.m4a. x4 e, ]: y- n/ o
│      09 印心.m4a
! w, O0 ~! |( D│      10 幾時再見.m4a) G* B  `8 y) i
│      
; D, t3 Y+ s: s6 S├─1989 - 永遠是你的朋友
% G1 V& }; c5 O: h) m1 \│      01 千千闕歌.m4a
$ ~7 V9 B" s& @, R; U│      02 最後的纏綿.m4a
: E3 h  ^+ R; v9 h& V4 n│      03 虛假浪漫.m4a2 }7 s2 T# L9 p5 N1 n( U
│      04 夜機.m4a
9 ]/ D# U% y% V7 p4 b│      05 Dancing Boy.m4a
; \' H! _2 P6 z  h# P│      06 披星獨行.m4a* v! G- }2 h% g* v
│      07 冰點.m4a6 I' f7 E+ k% l2 F1 w& a1 o
│      08 憂鬱,你好!.m4a
$ Q. X0 K+ |1 q+ [: Y│      09 真情流露.m4a
. F/ v2 Z" u  x1 r│      10 親吻.m4a
" L+ S5 `) k6 \1 U. f! h! {│      11 應該不應該.m4a6 @  Y4 c* K5 t! e
│      
: ^/ R5 q2 ]$ j  N% {├─1992 - 歸來吧- e5 G0 y) l5 R7 q0 _
│      01 孤單背影.m4a
! N! x& K& ?( i3 P. T2 i' K│      02 月亮.m4a
7 M# s) W& J* A│      03 你+我=火.m4a
9 t4 `  N) H# ]5 ?% \3 r8 i│      04 七分愛情三分騙.m4a4 e4 G9 c7 [' L5 u2 U
│      05 夜半輕私語.m4a
" L9 d8 ]* R: I' T1 {! s│      06 披星戴月.m4a) d! A: A2 P+ z8 \! f
│      07 紅茶館.m4a+ z- H, A6 y6 y' |  k
│      08 飄雪.m4a: l  d4 S2 I  F4 |) J' K$ d
│      09 胡思亂想.m4a
* j! X: g$ c" r5 i) w│      10 你的夢,我的夢 (電影_大鬧廣昌隆_主題曲).m4a: N6 x! o9 B: V1 y
│      11 歸來吧.m4a6 T  ?" P) j5 [; ?, S
│      8 W5 C4 C# _3 q  l- ^% f' `; K7 [
├─1996 - 雪映美白96演唱会
% p$ o2 a( @# k- K3 G; U│      1-01 人生何处不相逢_玻璃窗的爱(We Meet Everywher.m4a2 N7 Q) G% U( p2 L* Z" O1 o
│      1-02 花店(The Flower Shop).m4a/ ?, h" u8 U- x- Q
│      1-03 我寂寞(I Am Lonely).m4a; w9 C' O4 Y, @5 z- p* s
│      1-04 不清晰的爱(Love Not Clear).m4a
/ t( w% R4 i6 f  Z& L7 Y│      1-05 爱是空气(Love Is Like Air).m4a: l7 Z1 p: L% K
│      1-06 今天夜里总下雨(Always Rain Tonight).m4a
$ g! u9 r3 m: m' H- u0 ~│      1-07 夜机(The Night Plane).m4a- j0 [/ M9 X" P4 |/ \" ?
│      1-08 去吧(Go Ahead).m4a
3 [# Q' W- d* z: x4 m│      1-09 红茶馆(Red Room).m4a
  z& G; Z, F0 K+ r; G' t2 p│      1-10 今天的爱人是谁(Who Is the Lover Today).m4a5 x+ t. l2 |5 F
│      1-11 从来是一对(Lover from Beginning).m4a
7 U3 E$ p4 b9 |│      1-12 逝去的诺言(Promises Past).m4a- {/ z" V8 _$ P5 K7 d5 D
│      1-13 月亮(The Moon).m4a
. }9 [3 F3 i' c│      2-14 飘(Floating).m4a7 G0 ^. h. t) r4 _9 y2 p0 C4 L
│      2-15 销魂夜(Some Enchanted Evening).m4a
6 c: b# P$ J$ I  D3 J1 b1 y│      2-16 Jealousy(Jealousy).m4a: e8 E$ z) ?3 M1 {4 w/ N5 D8 o
│      2-17 月夜的随想(Caprice in Moonlight).m4a
& r% S6 d3 d& Y% i' f7 b│      2-18 永远爱你的人(The One Who Always Loves.m4a
6 D+ r, H7 o+ R" S" d/ j0 w│      2-19 抛抛9Throw).m4a
$ V( e0 I. V6 D5 R" D  z2 n5 q│      2-20 傻女(Silly Girl).m4a3 d( j" }$ p1 m& D8 a
│      2-21 我心不死(My Ambition Still).m4a
6 O1 c9 v) I2 O4 [│      2-22 与泪抱拥(Embracing Tears).m4a
8 x* c4 Q: B- u% O; C( g  w/ v2 a│      2-23 飘雪(Falling Snow).m4a
7 m2 q) e) o6 M+ y│      2-24 千千阕歌(Thousands of Songs).m4a) y' S6 r% i8 d1 V1 @
│      2-25 恋恋风尘(Dust In the Wind).m4a! c( M6 z8 ?3 Q+ [% S
│      2-26 心满意足(On Top of the World).m4a
. V; T3 t/ m7 i6 d9 K0 O+ V0 z3 k& n│      6 [; e; l5 n+ m$ N7 \% C
├─1998 - 愛戀二千小時+ I8 b; c2 X" z- G. Q6 _
│      01 Main Theme Reprise.m4a2 J9 I, [$ o( ~4 E4 k+ D1 k9 k# i
│      02 夢.m4a$ ], D$ l- n6 P5 X2 M* P
│      03 房客.m4a! r+ y- Q* ]8 k* R! M2 L+ i
│      04 不眠夜.m4a) ]. V  b( w5 u
│      05 時間瓶.m4a* M3 g. f, [; Z! s% b- i3 \2 c
│      06 相戀300小時.m4a
" ]3 l  h7 t/ @! R6 v5 V│      07 畫一道掌紋.m4a
, ^& y# f1 y4 C6 X$ q; t2 T│      08 玩味.m4a* W) o9 C1 H; _1 I; l& q5 H+ X
│      09 從一而終.m4a& c- T2 g1 U. K9 l2 ?
│      10 你留低的信 (feat. 雷頌德).m4a
9 h2 D4 o2 H( v5 }│      11 距離.m4a
5 d- g! z6 D2 a' T7 S  h6 @│      
) D# V' e* _3 a" r! o& w. G* x7 {├─1998 - 柔情金曲精装集
; b9 z+ s5 n2 q% F│      01 孤单背影(A Lonely Back Shadow).m4a
% C( a/ H2 M$ Q. T$ H│      02 飘雪(Drifting Snow).m4a9 Z2 K! y7 j% ]! I: |+ {; p  X
│      03 千千厥歌(Thousands of Songs).m4a
. y) H' D# y1 l( B6 K  Q+ u│      04 人生何处不相逢(Friends Will Meet).m4a2 G$ u5 w0 E& ]; o3 m  A' `8 E
│      05 玻璃窗的爱(Love of Glass Window).m4a
2 G0 [, ]5 F$ v  K4 Q& y│      06 傻女(Silly Girl).m4a# {+ ]1 B0 X& |& D
│      07 逝去的诺言(Disappeared Promise).m4a
' A) ]6 u7 s: ~0 |* u│      08 夜机(Night Flight).m4a
# s, d; K+ F' @5 ?" R│      09 红茶馆(Red Tea House).m4a
  c- v8 d0 C1 Z0 l/ }│      10 月亮(The Moon).m4a' x) V3 [1 B: y; A+ I
│      11 归来吧(Come Back).m4a# S1 y; ]* c1 v  ?9 Y" J( o
│      12 我寂寞(I'm Lonely).m4a2 J$ c* ?/ y( f* g/ Z( n+ d4 v
│      13 花店(Flower Store).m4a
3 y% G- c6 v( L+ o8 k  ~2 K│      14 多少柔情多少爱(How Much Tenderness).m4a
. }" N4 T' W5 u: C+ p7 X│      15 今天夜裏总下雨(Always Raining Tonight).m4a
! o: d/ ~7 v. @3 G5 e$ k0 M3 m│      16 跳舞街(Street of Dance).m4a- N$ H: Q8 c6 R8 u9 S
│      17 与泪抱拥(Embrace with Tears).m4a/ N) Z( f7 x# p! N/ t6 _
│      1 D( E# M, Z% l6 g( T6 ^: R
├─1999 - 正視愛
2 R# N3 m! R% g│      01 正視愛.m4a: S: e8 ^  T/ [# H. Z! Q
│      02 甚麼都想要.m4a
7 ^' B  w0 P6 ]. L% ?5 u│      03 山手線.m4a9 c: W$ M" ^& P. c/ v+ }% @% O
│      04 靈犀.m4a5 b& P' ^: I$ d9 N; H8 G
│      05 長情.m4a# i2 B; s! K- I4 [" K/ k
│      06 他知道 我知道.m4a
8 l2 R7 g! F8 }5 }│      07 流水行雲.m4a
8 T5 G* O9 b9 i& h. h7 S/ p: f│      08 想算命.m4a
* _; N% w: V. d/ n; G│      09 心潮.m4a
0 H0 r7 J! E5 b│      10 明天已是下世紀.m4a0 U7 r5 D3 Z0 d/ U( \$ f8 V
│      11 正是愛 (Remix).m4a, j( X2 X$ |6 C/ r
│      12 甚麼都想要 (Not As Sad Version).m4a5 ~' E, @2 d7 u  I- f3 I  K
│      ' X8 p& k9 D( K1 X, K- ^# S3 j
├─2000 - 為你好3 v6 z! U8 g8 ~5 ]) U
│      01 這一天.m4a
! W% d( j8 t  Y& r- [9 s5 @│      02 Lie.m4a
, c# b, N0 y) I) {  d│      03 為你好.m4a  J2 F, A% J' l+ t6 a5 t
│      04 睡公主.m4a  Z% I- B: S0 q: v# \
│      05 新戀愛時代.m4a
! B. F2 `) M  g+ v' E│      06 等人.m4a
2 c5 S- L/ W6 o. F# F│      07 無奈是女人.m4a
" G+ V8 S$ M& ^' \2 {3 J7 u& J│      08 地球和月亮的故事.m4a
/ W9 k% R2 `7 _& G3 a- o# s" C│      09 今日不一樣.m4a0 K% H$ z" V: N0 L5 R6 B
│      10 通宵.m4a
/ e. w- `6 H& s2 n│      11 這一天 (鋼琴版).m4a
! m/ b: O* _( ?  h4 B* }& e" L│      
9 G+ r( D6 x1 |+ ]2 M" w; X: v6 ^├─2003 - 情意結( O1 e' r; e3 X8 c
│      01 明日有明天.m4a( ?& G5 r! b) P& P. r% F5 K( Z& ]
│      02 柯德莉夏萍穿過的鞋.m4a6 p" ]+ M9 Q$ V5 l7 Z& h# r
│      03 情意結.m4a
1 T0 d3 `. I  b│      04 到處留情.m4a4 z( q# j, U% g& x
│      05 拈花惹草.m4a
, A1 J1 h+ }( c/ a. O1 U, t6 l│      06 蕭邦與我.m4a. X$ x6 S, S  b, G$ X+ r5 ~
│      07 Gloomy Sunday.m4a* n2 \2 B5 z+ ?
│      08 把悲傷看透時.m4a
' m% n. w$ O# h" Q' o" w* X│      09 Tomorrow Is Another Day.m4a
7 h8 F) R! }% [: Q│      10 傻女的新衣.m4a" ]  I4 K5 j9 K. V+ H- ]
│      1 @' j% @# ]7 |. M, w
├─2007 - 复黑王 傻女 (國)
6 B# ?9 g" |' G│      01 傻女的愛.m4a9 v8 p* c  `& U& B
│      02 依照愛你(國).m4a
4 G) N7 h& P# Z1 w! M" ^│      03 Money Can't Buy Love.m4a5 B! Y( q5 o% h1 {$ c
│      04 舞動的心(國).m4a
6 }9 ]2 g/ h+ t% m9 G+ k' q│      05 再一次相戀(國).m4a# h+ z% E0 O  K6 ]& }3 J
│      06 與淚擁抱.m4a3 C, ?8 b& A. a# e
│      07 懶洋洋的下午(國).m4a( p7 |5 P: q" I# r$ I) i
│      08 癡情意外(國).m4a
8 F. W( H5 g: Z( S! o│      09 變變變狂想曲(國).m4a
6 B* b* S! b7 a0 \+ @% T│      10 回來是我的愛(國).m4a8 n& D$ v* }8 s3 @* T1 ]/ i; ^
│      . p; d! A, E6 ^# f4 g
├─2008 - 活出生命II (2008演唱会)
/ N; l* k3 |1 b9 K% n1 b│      1-01 Opening_My Love Will Get You Ho.m4a
" C! L1 F/ a6 l/ Z% A) W5 a│      1-02 明日有明天 (Live).m4a
, V1 m2 L5 T* N+ c│      1-03 花火 (Live).m4a7 C* m- G, |2 C# p  \2 |
│      1-04 喝采 (Live).m4a
! l# v" G9 H% \: A│      1-05 最爱是谁 (Live).m4a4 c5 Q# E9 h: s
│      1-06 爱在深秋 (Live).m4a
0 D9 n9 E3 u, e1 d+ f1 |# ]9 ]* Y2 k│      1-07 左右手 (Live).m4a8 M9 m" @- [( T& Z" t5 p* j
│      1-08 Close to You (Live).m4a
; r" b/ e& k5 r8 C# }5 h( |3 }│      1-09 相识非偶然 (Live).m4a- |4 y$ X9 ?9 y8 d$ o
│      1-10 默契 (Live).m4a$ W. W' Y8 F" G* N- j, E
│      1-11 月半小夜曲 (Live).m4a' R! [  p; @" g
│      1-12 Medley_ 等了又等_原来只要共你活一天 (Live).m4a3 j; j  W$ \8 c' z% b
│      1-13 一对寂寞的心 (Live).m4a
9 K" S, G/ v* k) B1 Z│      2-01 傻女 (Live).m4a
: [# G; ~- T5 C% p" n│      2-02 花店 (Live).m4a+ `. S& e- m- x. r0 M( o& Z1 H' D( T
│      2-03 Joe Le Taxi (Live).m4a% |/ F; a- [- Q
│      2-04 今天的爱人是谁 (Live).m4a
" H4 z3 M- y! s+ i│      2-05 Unplugged Medley_ 玻璃窗的爱_人生何处不相逢.m4a
! B+ B% B7 j  q3 O6 y  C- N│      2-06 情意结 (Live).m4a
; A9 t6 Z. @6 l* B) Y) O5 ]' ~│      2-07 飘雪 (Live).m4a
; ?' i( R1 k, Y│      2-08 夜机 (Live).m4a
$ H3 N/ t2 j: k% U7 w│      2-09 无名指 (Live).m4a7 k/ i+ B1 H3 ^& [+ S
│      2-10 Love Me Once Again (Live).m4a
6 B! p# W# [# O5 E) W│      2-11 几时再见_! (Live).m4a
7 F; j9 d# P8 J% A│      2-12 逝去的诺言 (Live).m4a& Y: [2 U# s/ J8 u9 N
│      2-13 红茶馆 (Live).m4a/ V, d5 U# f3 @
│      2-14 千千阕歌 (Live).m4a
# P; A. l7 J2 b" N( o│      
" d9 J% r3 }7 A1 j6 N4 F: J├─2009 - 复黑王_ 永远是你的
! d; v9 f( A% O* B8 w│      01 千千阕歌.m4a5 G; W; j$ ^1 F/ B
│      02 几时再见.m4a5 T& E# z$ K4 S2 i9 c/ M
│      03 逝去的诺言.m4a
8 o* A. j- C5 z$ z$ @& {  h3 ~│      04 Joe le taxi.m4a
1 r, |7 r0 E* \  C, r9 k0 E7 Z" J│      05 与泪抱拥.m4a
! u2 G% p7 d5 G7 c│      06 去吧.m4a
7 U! g3 p4 {4 U│      07 人生何处不相逢.m4a
; e2 n! w, J+ W3 D& s( }3 o│      08 傻女.m4a2 @1 A; _( e7 J$ s8 d! }
│      09 花店.m4a# q: W+ A# _, ]" t# ]
│      10 跳舞街.m4a, v5 u  S& p& X# c
│      11 痴情意外.m4a
- S8 z% ^# A! o5 n: u5 q5 N6 U│      12 玻璃窗的爱.m4a5 ]) F% o8 d9 V, |' P* p* g
│      13 Love Me Once Again.m4a9 i! C0 b0 I$ O+ |2 f! i
│      14 夜机.m4a
  L: T0 I3 m6 a6 j' W│      
! {: ^0 b+ C5 y: D├─2009 - 復黑王 Get Up and Dance
" J/ W* p2 P1 \! z# c/ V; E- _! t│      01 Get Up and Dance (Remix).m4a
8 a7 B* ]0 r: O0 Y6 n9 {│      02 幾時再見 (Airport Mix).m4a
6 k9 F6 @1 H$ I5 z6 c9 `2 Z8 |│      03 變變變之狂想版 (Remix).m4a# c; v: U9 D" V7 Y' p& ^6 Z
│      04 地球大追蹤 (African Dance Mix).m4a
4 V  M. \5 q0 J0 w+ x│      05 Get Up & Dance Priscilla (Radio Preview).m4a
( S+ N4 {5 Z7 w' n1 D│      06 不住怨婦街 (露天演唱會混音版).m4a
# j* F. O1 s* T7 O│      07 不羈戀人 (認真版本).m4a, ?( A1 P9 |6 G6 R( U
│      08 反叛 (Illegal Mix).m4a
) ~2 o! O4 L: @8 f7 F  V│      1 q0 g- }% I" V5 I
├─2011 - K2HD几时再见演唱会' F" p+ t0 \8 V
│      1-01 Opening_ 地球大追 (1989 Live in Ho.m4a
. p6 M7 K. Q  u│      1-02 忧郁, 你好 (1989 Live in Hong Kong).m4a
9 v! D, {; Q, V* {) @│      1-03 夜机 (1989 Live in Hong Kong).m4a
* s1 h6 Y4 C% q! f  m) O0 Z+ ^; E│      1-04 痴情意外 (1989 Live in Hong Kong).m4a
! h. Z1 }* ?6 Y, t3 g0 m│      1-05 与泪抱拥 (1989 Live in Hong Kong).m4a
) o0 i1 u+ ~$ M# a; J│      1-06 反叛 (1989 Live in Hong Kong).m4a. N. \$ v; F+ Q2 a/ I6 V5 R3 Y
│      1-07 花店 (1989 Live in Hong Kong).m4a
: v. w1 ]7 F: @2 y, T7 g│      1-08 玻璃窗的爱 (1989 Live in Hong Kong).m4a# T" q+ ?% \  n5 [
│      1-09 跳舞街 (1989 Live in Hong Kong).m4a
* [8 C& y( {1 F! O: B  [│      1-10 Yesterday Once More (1989 Live.m4a
! T8 P; E" T8 N4 S│      2-01 逝去的诺言 (1989 Live in Hong Kong).m4a
) o8 |4 r* M6 M1 j" \. v8 ~7 l, d│      2-02 Medley _为何仍是你_夜半歌声_秋色 _冰点 (1989.m4a. a% S( X$ S) S/ _% W1 y2 R) w2 j7 s
│      2-03 夜半惊魂 (1989 Live in Hong Kong).m4a
/ L% {% O' Q+ I2 ~# J/ E4 f* |│      2-04 傻女 (1989 Live in Hong Kong).m4a
- z2 Q# G( b0 x. u/ Y6 B│      2-05 Love Me Once Again (1989 Live i.m4a
3 w9 A6 K' f& i3 U$ U1 d4 g! N│      2-06 去吧! (1989 Live in Hong Kong).m4a
* y9 e, x8 b& j# y│      2-07 千千阕歌 (1989 Live in Hong Kong).m4a- ?! w. J8 @2 X; S/ O, F
│      2-08 人生何处不相逢 (1989 Live in Hong Kong.m4a
8 X9 @* i% n; C│      2-09 几时再见 (1989 Live in Hong Kong).m4a
6 Y! ]6 Y3 j$ c│      
" A+ c0 r( S* N8 g+ \% w├─2011 - 音乐大全101_ 陈慧娴* A/ I, W) k8 q9 x) a- N3 u/ n7 w
│      1-01 Jealousy.m4a
9 u% P* l3 |+ H: E│      1-02 飘.m4a
7 T. K4 W6 v3 c! C1 d3 H- J│      1-03 Dancing Boy.m4a. j2 |2 K- D9 r, e" ~
│      1-04 反叛.m4a4 A7 s( g$ v4 |6 o+ j3 d
│      1-05 天意.m4a
5 O  t$ J2 t" C/ t# \( k+ z0 C+ ?/ N: h│      1-06 月亮.m4a2 y1 H) a! v7 n( H
│      1-07 去吧.m4a2 r. u  |* K" Q- C1 l4 q  G
│      1-08 可否.m4a
; E2 H' ~- x: i6 {% n5 x9 O│      1-09 冰点.m4a' o& R% p5 [* Z6 L. E! D
│      1-10 夜机.m4a6 {9 J4 n9 ]7 \2 m" f
│      1-11 抛抛.m4a" F. J+ w: i$ `" C/ Y6 ^/ U
│      1-12 玩味.m4a8 Y* z+ x( A: |: C
│      1-13 花店.m4a
! `9 m$ A& ^) I# C│      1-14 秋色.m4a" b: Z' T" A& Q' W
│      1-15 留恋.m4a
( c5 N; c5 S( w# a9 Z9 o│      1-16 接近.m4a
+ \+ d  m1 ]7 @) J* k' b+ k│      1-17 距离.m4a
0 L9 `) }' \  c" R( e5 s2 A! V│      2-01 傻女.m4a% E& A0 r" G& c7 G0 C8 c- Q/ C: g9 P
│      2-02 碎花.m4a8 ~9 c: M0 V9 f
│      2-03 亲吻.m4a- ]- o  S6 y" d& c5 X0 c7 O
│      2-04 礼物.m4a
- W% m1 z9 T3 Q1 m; u7 K+ s! [│      2-05 飘雪.m4a/ W$ Q1 \% Q' A  R6 D& p* e2 n, R+ N
│      2-06 Joe Le Taxi.m4a
0 ]+ S, ^7 b( n/ G& F  E│      2-07 Let's Get Married.m4a- I9 e& W- f: c% n
│      2-08 Yesterday Once More (Live).m4a
' m" ~0 T  q% P+ o│      2-09 正是爱.m4a
; P0 v, O$ C4 {6 z│      2-10 我寂寞.m4a* N9 o* `# g* e2 d2 ~
│      2-11 夜了点.m4a
* _3 V8 e( `5 s& J$ B% L% T8 G│      2-12 为你好.m4a
+ n3 i5 J7 h' ~  }│      2-13 红茶馆.m4a
* k$ i/ S- P+ A│      2-14 贪贪贪.m4a
; M  d' ?1 t( @3 c8 O5 }│      2-15 这一天.m4a
. s% o+ @8 @* V1 c│      2-16 跳舞街.m4a2 d1 V+ d% E: E0 e2 s% k" p! @
│      2-17 销魂夜.m4a
9 ~, d/ E: D" f│      3-01 鸳鸯谱.m4a
. M: C! \' s( u+ C: c7 S: E+ I│      3-02 归来吧.m4a
! Y: T7 A; f' y│      3-03 Love Me Once Again.m4a( x0 B$ i9 T1 A7 S1 C
│      3-04 Medley_ Get Up and Dance (Remix.m4a& C6 i/ o) _4 ~6 Q2 R
│      3-05 二人时间.m4a1 G) |5 v$ R  r6 b4 `1 V
│      3-06 千千阙歌.m4a3 G2 @* }; F4 D( q$ `
│      3-07 不羁恋人.m4a% |0 I; a# ?7 Q5 M# d9 v2 N1 ^. T
│      3-08 六月某天.m4a' f, B6 M  w: V4 _& V
│      3-09 心满意足.m4a3 M5 c3 z1 ]) H
│      3-10 忘记悲伤.m4a! \. f' F) |! |: g3 z, V' R; C
│      3-11 我心不死.m4a
1 r$ n6 c5 D- k- \; U- S7 O│      3-12 沉寂午夜.m4a6 }" Q& S1 Y3 ?- g2 Z9 T
│      3-13 夜半歌声.m4a6 j& O) L+ H) s% p3 u
│      3-14 夜半惊魂.m4a" @1 j" q& N) I$ @2 }1 h
│      3-15 奇妙旅程.m4a
$ m1 a. u5 U9 o3 i* H$ o" p3 N  C│      3-16 孤单背影.m4a- i" p) r; U& h: u0 i# `
│      4-01 披星戴月.m4a$ X; b9 d3 {" z7 D/ x( \
│      4-02 为情为爱.m4a
- K* N1 e2 {; X; p# Z4 S5 [│      4-03 凌晨旧戏.m4a: \4 @& r; P  z% S& _4 V& [/ c0 s# R
│      4-04 真情流露.m4a
- r9 U& }2 _; L6 x│      4-05 问题女人.m4a/ x# s- @" o/ d7 z) x# Q- p
│      4-06 几时再见.m4a
. ^; C; r- p+ Y, ^4 a5 ]│      4-07 无意逗留.m4a
! L% V" L; \+ K# m. T│      4-08 傻女的爱.m4a& f7 e4 B! U( p, e0 g
│      4-09 爱和承诺.m4a* M3 H, I& w/ |& k8 Z8 @' C. @
│      4-10 爱是空气.m4a
$ @: d  |5 k8 L7 d( X2 B+ A8 a│      4-11 岁月流声.m4a
+ H6 X6 R$ A' C, F5 `6 L│      4-12 与泪拥抱.m4a+ m. Q" o# G7 a' E! j
│      4-13 忧郁, 你好.m4a" @+ p4 R$ S- D  N+ K
│      4-14 燃点真爱.m4a9 F: K9 p, v+ D) _( l# u8 z
│      4-15 痴情意外.m4a/ }9 W; `9 B3 s6 l# Q8 L
│      4-16 痴情梦醒.m4a! q4 N. L) S  u& }  q
│      4-17 恋恋风尘.m4a
. x* {) E' A- }& q! [+ n) @3 m│      5-01 不住怨妇街.m4a2 r* X6 e( t2 h
│      5-02 甚么都想要.m4a7 i+ ?8 a9 }! }
│      5-03 今天再不可.m4a
1 b! z# Q$ x# Y3 y, F7 B│      5-04 心就要飞了.m4a
( X, b* N3 X/ N+ P│      5-05 月夜的随想.m4a- x7 q4 r9 B& y1 x9 |' W8 I" w
│      5-06 地球大追踪.m4a
+ A1 m0 ?9 k$ D* F$ A* i│      5-07 你留低的信.m4a/ M  ^: [* v! o5 S2 ]3 w
│      5-08 夜半轻私语.m4a3 t/ a. }, {6 S- U/ ^) {6 ~
│      5-09 幸福的条件.m4a
' r! `8 U7 U+ b; O* O4 O; B│      5-10 昨日的传说.m4a+ _& c  s  _& D% l, \2 m
│      5-11 为何仍是你.m4a
! W0 y* n6 ^( K7 V- c8 }1 L6 V│      5-12 玻璃窗的爱.m4a, s- [) z, u, F) [/ Y7 L( W
│      5-13 从来是一对.m4a, Y7 z2 }' p# ~( L( j1 {  G  {. T& z
│      5-14 逝去的诺言.m4a+ Z0 T6 f$ |) Y9 X8 n
│      5-15 最后的缠绵.m4a8 E( Z9 j) F$ ~: Z
│      5-16 爱亦要舍弃.m4a! c9 U8 _+ c2 V  W3 R* I
│      5-17 缘了, 就是完.m4a
8 u8 {2 u9 ?# O/ o│      6-01 蓝蓝的情调.m4a
, C* O7 f3 V$ Y1 E9 O5 X│      6-02 变, 变, 变变变.m4a
$ i3 X; r7 i9 b2 v2 P) R│      6-03 一对寂寞的心.m4a
, b3 O2 [6 W2 _2 R: E* \4 L# M- M6 B' R│      6-04 永远爱你的人.m4a
0 x+ s& Y- z% t' z│      6-05 你身边永是我.m4a
; n8 U% h9 g  ]0 t; V. V│      6-06 你的梦我的梦.m4a+ K0 o# i# M  ~
│      6-07 你喜欢我甚么.m4a
& F: {4 X' t1 B│      6-08 懒洋洋的下午.m4a- I; ~# N( f# _0 I. O. U8 H( j/ |" X
│      6-09 七分爱情三分骗.m4a
( u7 N9 E. v. a; [1 B: u│      6-10 人生何处不相逢.m4a) }5 k, D8 \9 ~. O  h: D% U
│      6-11 今天我非常寂寞.m4a) A7 h8 U  ~6 i1 u9 ]0 p& ?! d9 d
│      6-12 今天夜里总下雨.m4a
' ]% s6 _$ d3 {; {. h3 z│      6-13 今天爱的人是谁.m4a
+ v8 I4 J. Z0 ~, R│      6-14 多少柔情多少梦.m4a
" `! g! v% {" x3 n│      6-15 俏皮小天使 Let's Go.m4a* z) J- c! U7 L
│      6-16 将心中痴爱尽献.m4a% ~4 ]5 Q6 _8 O( Z/ d2 M& y
│      6-17 让我快乐(日).m4a
7 f* C$ b4 Y! H. O( ^1 L│      
1 W$ s. @1 {. G. S# K. q  a, o├─2013 - 你身边永是我+ b! h; }5 ~( Z( S2 n* x
│      01 Jealousy.m4a
3 R# R4 C1 ]; \2 j8 l  k8 I│      02 夜了点.m4a3 K6 j* ^) t9 _! o& P! _$ j
│      03 碎花.m4a
+ y) _9 W0 m6 k* X, X7 Q│      04 重头爱你.m4a1 p, U, o- x6 F3 V% c+ D/ P
│      05 永远爱你的人.m4a  i; _7 c  |- r* e3 S* N& @/ l1 A
│      06 好想永远这样.m4a* N$ d! y! F; q" x& {) R7 I
│      07 放松三分钟.m4a
" ~/ S3 e5 }$ h" V, \' B6 \│      08 你身边永远是我.m4a
% U& o7 a: l9 H│      09 为情为爱.m4a! N9 a) y- b5 Y
│      10 故梦.m4a
2 P' H- F& i' c9 m. D│      11 月亮.m4a2 {' g) p2 E& }
│      12 飘雪.m4a( ^& X) D4 ^; l
│      13 归来吧.m4a
6 J! M$ Q7 I& f* A  ~4 V│      
# \3 m/ n# w( w6 G- t6 _% b  A├─2013 - 嫻情
; k: g  H, J3 b. W│      01 不住怨婦街.m4a
4 P/ E" W$ {: b$ s- K/ Y! _│      02 不羈戀人.m4a/ w1 q# v. w" c& F9 t
│      03 渺茫的愛.m4a7 B8 F! u" m5 Y9 ~# |7 |% k
│      04 沉寂午夜.m4a% s1 _7 {& }  L" E6 D: i
│      05 一對寂寞的心.m4a
' t" `( F& k3 j│      06 傻女.m4a( `7 e( u$ u& I0 ]$ V0 S
│      07 Bad Girl.m4a0 Z) N$ |$ C9 I6 o1 H0 f: P. l
│      08 Money Can't Buy Love.m4a
# n/ n8 @* r. x! r8 q  y; a* s│      09 夜半歌聲.m4a
$ ~# q6 [, i) f( w) f│      10 歲月流聲.m4a, ]; t6 Z8 O3 Y  D1 h) f' \
│      6 F$ ]( r/ j$ [$ h# j; T3 j8 r( K
├─2014 - Back to Priscilla 30th Anniversary Concert 2014 (Live)
3 r; ?" r5 R/ F4 v) m% [) L  h│      1-01 Opening Medley (Live In Hong Ko.m4a  L' |  B# ?* w
│      1-02 千千阕歌 (Live In Hong Kong, 2014).m4a
, j% B- ~) e5 A: \2 H│      1-03 A Man And A Woman (Music) _ 夜了点.m4a9 g, K- O( d% k4 t* l: h
│      1-04 Joe Le Taxi (Live In Hong Kong,.m4a  a; b; }! J- K3 ^, h
│      1-05 Dancing Boy (Live In Hong Kong,.m4a' g$ d, N- k. i
│      1-06 反叛 (Live In Hong Kong, 2014).m4a. y/ M. ^4 a; x+ T, H
│      1-07 逝去的诺言 (Live In Hong Kong, 2014).m4a
& M0 ~3 R8 U$ N* ~5 g│      1-08 人生何处不相逢 (Live In Hong Kong, 201.m4a8 x9 r4 {6 H1 t
│      1-09 月亮说 (Live In Hong Kong, 2014).m4a; m: h! i9 z8 d4 p* X- r
│      1-10 飘雪 (Live In Hong Kong, 2014).m4a
4 R! t4 @8 \0 C8 ?) T( B3 [│      1-11 飘 (Live In Hong Kong, 2014).m4a" H( b- r% X" v9 ^" q
│      1-12 凌晨旧戏 (Live In Hong Kong, 2014).m4a( m9 e* G* C; `# ^; _, g, R3 I
│      1-13 1874 (Live In Hong Kong, 2014).m4a
+ R: `5 \# g' l0 L. U│      2-01 Dance Medley (Live In Hong Kong.m4a+ ^: G8 Q* a1 ~- n! l
│      2-02 慧娴_Talk Some_ (Live In Hong Kon.m4a' B9 |# R2 d* ^+ H1 V$ _4 r: V
│      2-03 正是爱 (Live In Hong Kong, 2014).m4a
/ w" k' Q4 ?9 V' w│      2-04 心满意足 (Live In Hong Kong, 2014).m4a0 W5 x3 @( h& ~  T1 {. d
│      2-05 几时再见 (Live In Hong Kong, 2014).m4a( r& Q# x+ q. @0 r( N* ~$ D
│      2-06 今天的爱人是谁 (Live In Hong Kong, 201.m4a+ f, j: E5 Z5 x$ ^7 a. T
│      2-07 去吧 (Live In Hong Kong, 2014).m4a6 Y* o5 @: }; H# w* U
│      2-08 红茶馆 (Live In Hong Kong, 2014).m4a! ^# q+ g! H# |( j5 Z: W# l5 t: ~
│      2-09 轻抚你的脸 (Live In Hong Kong, 2014).m4a, o! o5 o$ |& t) w1 r- B
│      2-10 望月 (Live In Hong Kong, 2014).m4a
! c2 ?% N( Y; ^+ ]│      2-11 夜机 (Live In Hong Kong, 2014).m4a4 B0 R% F, P- G5 X' v- H
│      2-12 恋恋风尘 (Live In Hong Kong, 2014).m4a; ]# r+ s& Q( U; `$ i! i: w3 o
│      2-13 傻女 (Live In Hong Kong, 2014).m4a
& c+ F9 i$ W/ h( s5 G2 A5 i│      / c0 U* R2 g$ J% h% O  }
├─2014 - By Heart% x8 x3 C8 z5 C3 n2 P. ~- s2 D
│      01 还是觉得你最好.m4a
9 K7 Q0 E1 |2 R4 q│      02 Lonely.m4a& G. f. y7 a% W5 [, [" t/ B
│      03 缱绻星光下.m4a' }$ I  Y8 s$ ~- B) x. i6 X; \9 A
│      04 忘不了您.m4a5 ?3 k$ D  a; ]* n8 o# F8 S
│      05 送你一瓣的雪花.m4a9 j6 N8 P; F5 a5 ^$ _
│      06 蓝月亮.m4a, h1 m2 I6 E+ |5 X+ e+ E( Q
│      07 如果你知我苦衷.m4a% b6 R# `1 H5 I5 J% p  |
│      08 让一切随风.m4a
9 O0 h1 T- J9 G5 u+ ~│      09 花店.m4a
' K# ^( d: y" r3 Z) t9 V) Q│      10 梨涡浅笑.m4a) ^& J& k* B" @: k/ v
│      7 |+ ?& n" b3 k( K" k, F" J
├─2014 - Lonely - Single$ ^% J4 Z( C: @3 ~* V. N4 ?2 F* R+ z) C
│      01 Lonely.m4a  X5 E# [7 |1 B+ w
│      
! V# X; k8 b  V0 Y$ L) U├─2014 - Priscilla Chan - Back To Priscilla 30th Anniversary Collections$ O: \; g. s" I8 O4 v. K, l
│      1-01 逝去的諾言.m4a* f3 j  l( C  g
│      1-02 玻璃窗的愛.m4a
# Q0 m2 u! y6 \│      1-03 讓我快樂 (日語).m4a
  O* R( K8 O' A, H│      1-04 花店.m4a$ L6 X( X' r+ G+ J
│      1-05 反叛.m4a
2 Z  Q* \$ k* P- {4 S│      1-06 跳舞街 (Jumping Version).m4a( n) t7 i! y8 f" |
│      1-07 貪、貪、貪.m4a, l4 U: v/ o1 {6 j5 z- p
│      1-08 變、變、變之狂想版 (Remix).m4a+ B# F0 ?" I. r, ]8 o8 u
│      1-09 一對寂寞的心.m4a$ a0 h( n+ _, n/ b" x
│      1-10 傻女.m4a
% ~1 D+ j$ i" |5 n: p│      1-11 Joe le taxi (Radio Version).m4a( N* V; i. k5 H8 V  b, b
│      1-12 與淚擁抱 (國語).m4a
, f0 R7 j( `4 E& G8 t  |" x│      1-13 秋色.m4a7 a) X, U! }, u& Y
│      1-14 人生何處不相逢.m4a
  _: {7 T1 N, |* r│      1-15 燃點真愛.m4a
5 g* @) s& Y! R$ \* Z# d. V8 S) w4 {│      1-16 幾時再見 (Airpot Mix).m4a2 u2 y1 c( \8 r0 o. H/ m
│      1-17 千千闋歌.m4a5 J3 h* L9 E% i. o8 E- Y' ?3 Y$ j
│      2-01 Medley_ 為何仍是你_夜半歌聲_秋色 _冰點 (Live.m4a
% d, w! n0 W8 [+ t; \: ~- n- X│      2-02 夜機.m4a
5 ^& r# `& ~7 g│      2-03 Get Up & Dance Priscilla (Remix.m4a- L: p1 l% z8 i: ]& Q' E
│      2-04 夜半輕私語.m4a$ j) D; b( x( l. @% K: G' k
│      2-05 飄雪.m4a
1 [4 _) E2 S6 h│      2-06 紅茶館.m4a
2 c# m' }" `, j, ^7 n" y5 B, \│      2-07 Jealousy.m4a
: d& \3 a9 g" N$ g) Q3 g" T7 E8 D│      2-08 為情為愛.m4a
" g" V  J) |( p- e3 B! u│      2-09 今天的愛人是誰.m4a; z' I" J! |& C7 q1 o
│      2-10 今天夜裡總下雨.m4a# W% n2 V- z# h4 l8 f" I1 z  j
│      2-11 留戀.m4a2 r/ u' T# X$ E* l# _2 y. }
│      2-12 愛和承諾 (國語).m4a1 U) y- Y4 b- b8 G$ e
│      2-13 我寂寞 (Version 2 Remington Mix).m4a
1 G; N( y* m$ S# Z│      2-14 飄.m4a4 U7 w" Y& p4 M/ S6 A) c
│      2-15 我心不死.m4a# m9 x, q1 F! a. D3 Z/ y
│      2-16 心滿意足.m4a
3 e; j0 D8 }& t) _1 {│      3-01 從來是一對 (Live in Hong Kong, 1989).m4a' @% |. |2 Y. R: g. G
│      3-02 奇妙旅程.m4a
* \( ^8 _& b8 E& P│      3-03 心就要飛了(國語).m4a& `2 b2 Z2 k9 y% O) A9 T# k/ r
│      3-04 二人時間 (Live in Hong Kong, 1997).m4a
! Z- {( h6 E6 k3 K│      3-05 Sounds We Hear.m4a0 v; O6 [3 i5 ^
│      3-06 依然是你.m4a
  G) v# w2 w  x% `* Z/ B* r│      3-07 玩味.m4a
+ r9 y$ K2 i) T6 @│      3-08 今天我非常寂寞.m4a
1 u9 I5 Z) j/ c0 P% V' p" Z; C; N│      3-09 地球大追蹤 (Live In Hong Kong, 1998).m4a2 ~( F' w% R* h' u+ q: F  U( b0 z
│      3-10 正是愛.m4a
5 O6 B, K& c7 O# d: T$ E│      3-11 愛在深秋.m4a, M/ x6 Z- G* v+ C7 w) x
│      3-12 接近.m4a
( B) ~% M' B' O2 O│      3-13 為你好.m4a3 M( Z  H* e! D' @; V: ~
│      3-14 明日有明天.m4a2 @, P2 k9 }; w. W7 m) d
│      3-15 拈花惹草.m4a
  ^" o% Z, {7 F+ o│      3-16 前塵 (feat. Dick Lee).m4a
2 t8 B6 l0 B' p│      3-17 戀戀風塵 (Live In Hong Kong, 2003).m4a
! C+ }! _* P1 G# v│      3-18 無名指 (Radio Version).m4a
. E0 S7 V+ O2 Y4 @│      8 H; O/ x2 J; c
├─2015 - Evolve; }7 D1 s2 z# n8 j4 x$ H. r4 [$ \
│      01 Joe Le Taxi.m4a
. r: t# `7 r% E; Q3 I3 H% q  v6 H│      02 玻璃窗的爱.m4a8 W1 U/ A" E# x. [; D' n* o
│      03 夜机 (First Class Mix).m4a
- K8 c, z/ S$ e│      04 去吧.m4a
; {* L; T6 X; W* i! G│      05 痴情意外.m4a9 Y& s* j( B3 p; [, d# p2 b7 M! q
│      06 凌晨旧戏.m4a+ Q- F- r1 i8 k
│      07 飘雪 (Chinatown Blues Version).m4a
! e9 n' V# c$ u7 l+ F8 ?( ?3 U  P│      08 归来吧.m4a
* U2 f/ d# ~6 M5 Y( C, |│      09 与泪抱拥.m4a
3 U! e1 f, E' r7 A- Y│      10 傻女 (feat. 太极乐队).m4a
( L) F5 ?4 C5 J0 u│      ( n* q' k, _, a. O0 l2 |/ |
├─2016 - Priscilla-ism 2016 Live2 k0 }( D# l) D5 H
│      1-01 反叛 (Live).m4a
" \; i$ n4 c8 N5 r5 \) R) s3 V│      1-02 寂寞Medley (Live).m4a6 d% Y. B$ g: w) z0 e  r
│      1-03 明日有明天 (Live).m4a# |- f8 D0 [! L+ r
│      1-04 披星戴月 (Live).m4a
  A  ?* {0 p  b│      1-05 Love Me Once Again (Live).m4a$ m* o9 ^) h7 Q+ _
│      1-06 夜機 (Live).m4a6 w" B  K- S/ m7 i/ ~/ B; _6 H, v
│      1-07 Mystery (Instrumental) [Live].m4a
/ v! [# F; @$ f9 A; g* V│      1-08 銷魂夜 (Live).m4a
" A' P; X: s2 t9 e. v, w│      1-09 Jealousy (Live).m4a' [2 j: b* k$ r
│      1-10 月亮 (Live).m4a  G$ f8 k: [/ M* B9 Q  G
│      1-11 飄雪 (Live).m4a
, r+ p+ v, n* F+ J6 X│      1-12 歸來吧 (Live).m4a- }- v0 A$ T+ a
│      2-01 痴情意外 (Live).m4a
5 w% B/ U- B6 O8 ~# Y1 l2 M) l! {( G│      2-02 紅茶館 (Live).m4a( w2 Q) X4 ^5 Y5 U
│      2-03 玩味 (Live).m4a% j! f$ C& y4 V, L# E- V7 a
│      2-04 緣了就是完 (Live).m4a4 D* ~3 x( M/ F( C
│      2-05 永遠愛你的人 (Live).m4a' ?+ B0 Y! ?0 P2 I) b
│      2-06 愛情陷阱 (Live).m4a
4 L. R& ]8 p. f# M  Y$ M│      2-07 酒紅色的心 (Live).m4a6 w3 y9 [0 M; J# f
│      2-08 地球大追蹤 (Live).m4a
5 y1 }7 x; G8 |7 Q# o│      2-09 憂鬱你好 (Live).m4a
* K( t- t$ X. {# j# E│      2-10 貪瘦 Medley (Live).m4a. g5 k& X) K# u/ \! l
│      2-11 變重 Medley (Live).m4a
$ @0 a: z1 C8 y+ t" X5 T" ~# x, |: \: i│      2-12 跳舞街 (Live).m4a( }, B7 K8 N4 T1 Y' g) q
│      2-13 幾時再見 (Live).m4a
: e5 d. I  J: v: Y+ V│      3-01 奇妙旅程 (Instrumental) [Live].m4a6 E: i0 l/ L; z5 Y% s% j" M' L% `
│      3-02 人生何處不相逢 (Live).m4a
# c8 A+ f2 D% q7 M) w( o7 a/ R│      3-03 花店 (Live).m4a
, ^. l' Q6 A7 Z! s+ A│      3-04 逝去的諾言 (Live).m4a
9 S1 x* z; R7 c  x│      3-05 與淚抱擁 (Live).m4a
$ n' @6 H, {! B│      3-06 玻璃窗的愛 (Live).m4a
/ _, @' F6 M% p% V│      3-07 傻女 (Live).m4a
+ M. y- z: n/ g8 f* Q1 {) H  K9 x│      3-08 千千闋歌 (Live).m4a. O+ [9 y4 k7 |( I2 t' t
│      3-09 今天的愛人是誰 (Live).m4a
9 P7 Z8 v! k* o* J, `/ y│      3-10 戀戀風塵 (Live).m4a  o( I/ _) Q" }1 Y& k/ ?
│      3-11 月半小夜曲 (Live).m4a: M, R) ~3 q1 n2 ?6 {) D
│      3-12 不可以不想你 (Live).m4a5 c9 u0 d+ L3 L
│      3-13 Sha La-la-la-la (Live).m4a
/ j# a( b4 a! o" `* n' d" p3 |│      % L! v2 B. y3 R
├─2018 - 我們的夢 - Single
# T9 ?1 W0 `( ?. B# O: v│      01 我們的夢.m4a! c6 k! h( D3 B2 l
│      
& q, K  p: i" y! [# e3 O8 I├─2020 - Stars On PolyGram 50 (PolyGram 50th Anniversary) - EP
, p% Y9 G( u5 [. J% B│      01 Stars On PolyGram 50.m4a+ Y3 b; M2 z: t
│      02 Stars On PolyGram 50 (Radio Edit).m4a' ]0 F; R3 G' U/ d: j% {% x& C
│      9 a$ x. B9 J3 w: r
├─2022 - 一生懸命 陳慧嫻5 N2 t3 M( I- O9 T6 x( }& r' Y9 Z
│      1-01 早機.m4a
, V! ]0 U: G& `* K4 x│      1-02 回家.m4a. x! A1 @% d9 z3 \2 P' s( }" A
│      1-03 紅茶館 (Live).m4a
+ ^. n, ?; b  ^, l+ h. u1 k│      1-04 歸來吧.m4a
7 D8 i7 h7 l) W8 I│      1-05 去吧 (Live).m4a$ P! Q! k7 `6 y* g& P% `6 L
│      1-06 Lonely.m4a
' e% n4 `+ V! v│      1-07 無名指 (Live).m4a
8 d2 R( T& H' ]) u/ H, U│      1-08 Love Me Once Again (Live).m4a
4 z6 ~  f  I+ S4 Z5 O7 T( k5 F: a│      1-09 明日有明天.m4a' F# A. `+ ?+ p7 H" g& d! i2 }
│      1-10 為你好.m4a
6 H5 B& @, v+ l2 z│      1-11 正是愛.m4a
7 D& p! C( a. j│      1-12 飄 (Live).m4a
1 [) T3 l4 g  X│      1-13 玩味.m4a4 X: W3 }& I9 b0 S+ }& U, s
│      1-14 二人時間 (Live).m4a
+ C( ~# h9 k6 J7 |9 k1 z) z│      2-01 心就要飛了.m4a
. ?7 k) g) y; `8 J0 M6 H& L" w1 I│      2-02 奇妙旅程.m4a
7 s3 y4 @( F# E0 E│      2-03 今天夜裡總下雨 (Live).m4a% c/ T. @. a8 Z8 J9 [& A; N4 S/ b
│      2-04 心滿意足.m4a) r/ T3 a' M+ ^# i
│      2-05 我寂寞.m4a" A3 M+ f- o  z6 d
│      2-06 戀戀風塵.m4a
6 s( {7 ~! ]! q0 q: G& H│      2-07 今天的愛人是誰.m4a: y- x% @* V  v! Z) ^% F6 R
│      2-08 Jealousy.m4a5 S) L0 f& W" F/ k/ ^
│      2-09 飄雪.m4a0 h, E4 q: b" [6 i1 C4 ?7 Q4 ~; v6 v8 x
│      2-10 Get Up & Dance Priscilla (Remix.m4a
0 u7 j* T# s+ b│      2-11 痴情意外.m4a
. ~+ e" N/ E1 b2 U2 q- w5 M│      2-12 夜機 (Live).m4a; n2 n& F3 S1 X
│      2-13 千千闋歌.m4a
$ D, X3 n8 c/ L1 ^5 u, x│      3-01 人生何處不相逢.m4a
$ h9 g" z  U$ n& c) e7 }│      3-02 幾時再見 (Airport Mix).m4a* u( Q+ M8 e/ @- {+ ]) _& y! S
│      3-03 與淚擁抱.m4a( o7 j8 f# J4 P" O* f" B0 s
│      3-04 Joe Le Taxi (Radio Version).m4a
3 G0 r' G6 y: o% o│      3-05 傻女.m4a& l/ }% Y( c& Q) F* [% `
│      3-06 昨日的傳說.m4a
* \) ~; W) U4 F* b* U9 ]│      3-07 貪、貪、貪.m4a
. z2 a! c0 V# P" v7 J( G( b" ~│      3-08 反叛 (ILLegal Mix).m4a
* c7 z, ~0 N6 E│      3-09 跳舞街.m4a( i" C: {1 q# e" A2 ^3 M4 u6 y
│      3-10 花店.m4a/ w& e- L& z* ]' p" L3 k
│      3-11 讓我快樂.m4a
8 K/ [8 p7 j: g- r+ [- @/ c│      3-12 玻璃窗的愛.m4a; B' K5 I- t; U4 u$ i
│      3-13 逝去的諾言.m4a; v- U; d1 q' B9 [
│      
4 m, V& h* p8 {$ ~8 x3 U├─2022 - 女神時代 _ 西樂為用II - EP1 H# N7 a9 P2 s: K7 }0 l4 K
│      01 可否 (改編自[Brigitte Nielsen的《Maybe》).m4a
$ n7 I) h$ P. l3 I) y+ X9 L│      02 凌晨舊戲 (改編自[Pepsi & Shirlie的《What's.m4a
4 J7 W1 N* o0 r: C" _│      03 七分愛情三分騙 (改編自Exposé的《Your Baby Nev.m4a
  ]9 M; z) U( I: ~│      04 留戀 (改編自Dan Fogelberg 的《The Minstr.m4a. ^0 J, j. z7 ?
│      05 Gloomy Sunday (改編自Pál Kalmár的《Glo.m4a
* }8 w1 I) ^9 S7 O% p│      06 無名指 (改編自Lara Fabian的《Ne Lui Parle.m4a# P( m1 N  v6 y3 h  E
│      6 {4 k! I" \8 e. I3 f8 s% T
├─2022 - 女神時代_ 冠軍開庫 - EP, J# g; a+ o% n  }$ ?5 m. w
│      01 逝去的諾言 (十大勁歌金曲第一季入選歌).m4a
4 m2 {0 F  c+ l1 {│      02 玻璃窗的愛 (十大勁歌金曲第三季入選歌).m4a
7 j) i5 i9 v( x8 P# w& k│      03 花店 (十大勁歌金曲第三季入選歌).m4a
( a- E/ S* i$ C; C│      04 跳舞街 (無線電視十大勁歌金曲第二季入選歌).m4a/ m( u% r5 t5 a+ l& d( q
│      05 Joe Le Taxi (十大勁歌金曲第二季入選歌).m4a( S# |# n' {$ {% c
│      06 燃點真愛 (劉美君、林憶蓮、陳百強合唱).m4a
' i7 o% q0 _& r% ~│      
* p+ \# U# T1 l$ @8 W; b8 \; i. I. `0 K├─2022 - 女神時代_ 冠軍開庫II - EP
6 q6 b: C1 j. A9 d  e3 ?! O2 a8 I│      01 人生何處不相逢 (十大勁歌金曲第四季入選歌).m4a
, v! {& c& N) E" ]│      02 飄雪 (勁歌王 觀眾最愛華語經典金曲獎 ).m4a
3 r  g9 p4 X. {│      03 今天的愛人是誰 (四台冠軍歌).m4a
$ N: H( n1 O4 e. S  s│      04 戀戀風塵 (十大勁歌金曲第一季入選歌).m4a
5 Q$ \' G$ b3 U, p│      05 今天夜裡總下雨.m4a
* W! V, M' o9 B& q6 G! t│      06 飄 (專業推介叱吒十大).m4a
+ P( {% S5 i2 |│      : c/ {6 Q# a: q* r5 Y' O5 s2 w+ [
├─2022 - 女神時代_ 冠軍開庫III - EP' q/ T8 B' _+ _% u* p
│      01 心滿意足 (十大勁歌金曲第一季入選歌).m4a
  X0 U- A7 ^* u( O  J$ G6 {' B│      02 玩味.m4a
  J5 T, u% h, p6 N│      03 正是愛 (十大勁歌金曲第一季入選歌).m4a
8 e' m6 F; g4 V' Z│      04 明日有明天 (無線電視十大勁歌金曲第三季入選歌).m4a
1 ^1 t! s5 k+ O2 s) _│      05 拈花惹草 ([關心妍合唱]  十大勁歌金曲第三季季選最受歡迎合唱歌.m4a$ C$ A2 P" a7 n
│      06 Lonely.m4a* B5 G5 x; h4 w. F5 f, T2 Q
│      $ h$ K" z+ T% i  g( `" r% Y  Q
├─2022 - 女神時代_ 合唱開庫 - EP9 H. v8 I# m" j
│      01 一對寂寞的心 (張學友合唱).m4a5 X- v/ \. w: j
│      02 為情為愛 (黎瑞恩合唱).m4a
, w" W9 d/ {2 @! q  T│      03 好想永遠這樣 (黎明合唱).m4a
& Z; H! v8 z* s( p7 C; W0 q│      04 愛和承諾 (張學友合唱).m4a) h! ?7 X2 W3 c; h" \
│      05 依然是你 (黎明合唱).m4a6 o/ x* \3 P. d! p( d$ F
│      06 接近 (張學友合唱).m4a" u' d) x, w* V4 ]- @1 S
│      8 e8 @# _" }8 I' j/ J
├─2022 - 女神時代_ 國語魔法 - EP4 w9 N$ x4 ^4 k: P" `- G, V/ C" g7 q
│      01 傻女的愛 (粵語版_ 傻女).m4a
3 |* T! Q/ i# U- _) M% u│      02 依然愛你 (粵語版_ 忘記悲傷).m4a
: L. h) p) |( C' [│      03 心就要飛了.m4a
2 i4 h: ]9 E8 h& ~! M! {│      04 讓我抱著你哭.m4a
4 D0 E: s  U- i/ [. q│      05 戀戀風塵 (國語版).m4a
9 c4 g' k( @: c- D  ^4 t. |│      06 我也有懦弱的時候 (粵語版_ 甚麼都想要).m4a
$ Z! @( C5 n) M9 O) s│      % L0 v' W+ c$ ?" Z- `$ `
├─2022 - 女神時代_ 混音金曲 - EP
6 U6 C: \/ L- \│      01 跳舞街 (Jumping Mix).m4a5 _* L5 c7 m3 X. C/ S, l
│      02 反叛 (Illegal Mix).m4a; D* F3 _! Y" i8 ~7 D
│      03 不住怨婦街 (露天演唱會混音版).m4a
- O( V' u, q' `  j│      04 地球大追蹤 (African Dance Mix).m4a9 g+ B- Q4 D' k& f1 G+ K0 m% }. v
│      05 變.變.變之狂想版.m4a
4 v( s1 H2 g. N- w4 T│      06 Get up  & Dance Priscilla (Radio.m4a) d: N/ R" p* S( C
│      
9 m, a) h. g5 F! u├─2022 - 女神時代_ 混音金曲II - EP& I: |7 P7 Z% ^/ p
│      01 飄 (虛無飄渺版).m4a
' h7 g$ s: X3 p│      02 我寂寞 (Version2 Remington Mix).m4a, W) g1 H, W' s& b2 K: Z, @
│      03 正是愛 (Remix).m4a+ a- {% `  K' g9 {
│      04 甚麼都想要 (Not As Sad Version).m4a
# B. r( L0 i4 F$ Z7 Z│      05 這一天 (鋼琴版).m4a
1 [( n( B0 W$ @; F. f│      06 Tomorrow Is Another Day (純音樂).m4a
9 o% Q/ o$ f+ H. u( T! A) Z$ |/ G│      0 v5 p/ s7 r) k2 s; H
├─2022 - 女神時代_ 登峰造極 - EP
' Y  P/ q8 E' G│      01 傻女 (十大中文金曲獎_ 十大勁歌金曲獎).m4a
* Y% K, K5 c% x: a% ~│      02 千千闋歌 (十大中文金曲獎_ 十大勁歌金曲獎).m4a" B% x+ `( V% {% T& |- m: Z
│      03 夜機 (十大中文金曲獎).m4a/ ~  j  _% J4 r/ l
│      04 紅茶館 (十大中文金曲獎).m4a$ y8 Q% U$ _) M0 C8 x2 r
│      05 我寂寞 (十大中文金曲獎).m4a
4 \' G; }8 E- P) l  n9 p. f' P) ]│      06 奇妙旅程 (十大勁歌金曲獎).m4a  B. f: j( }7 @
│      
, w% v8 k. `# g7 ]├─2022 - 女神時代_ 聲壓現場# h* c+ O3 j# G! Q# C7 x2 M
│      01 Yesterday Once More (Live 1989).m4a
3 B8 {' `" j" f  h( m) Q8 O│      02 組曲(每當變幻時 明日話今天鮮 花滿月樓) [港樂奇妙旅程].m4a
. }; k1 T) ^  Z( C3 k, |+ A4 `/ h│      03 Don't Cry For Me Argentina (港樂奇妙旅.m4a# r" ~6 Q, S+ X/ E% J* s  ?: D
│      04 I Will Always Love You (Live 2003.m4a5 i( P/ p; Z% P+ v) f
│      05 Medley _ 等了又等 _ 原來只要共你活一天 (Live 2.m4a1 a6 T8 F/ }! L9 q3 T: b9 c- E
│      06 誰可改變 (譚詠麟銀河歲月40載演唱會Live 2015).m4a& {9 |+ ^- w2 l: p( }( ~9 `7 N
│      & X2 M7 T8 |5 R7 C9 t1 ]7 V
├─2022 - 女神時代_ 舊調新唱 - EP* f- w4 z% _2 k& c8 p4 {0 y
│      01 夜半輕私語 (原唱_許冠傑).m4a, S8 ^& o2 z& U" t# b5 L
│      02 Let's Get Married (原唱_ 竹内まりや).m4a
9 e( F/ Q$ Q3 Y  l- v0 e4 y│      03 今天我非常寂寞 (原唱_ 鍾鎮濤).m4a4 S" s$ ^5 i( W2 t, i
│      04 愛在深秋 (原唱_ 譚詠麟).m4a) T3 S4 i; r3 ], H3 D- i
│      05 到處留情 (原唱_張信哲).m4a4 c; M, X9 d& v# ]  @: V, E3 q
│      06 前塵 (feat. 李迪文) [原唱_ 林憶蓮].m4a
7 @) s6 J/ ~& F2 g) ?│      6 c  ?  P6 W* K- n4 j' |8 Q
├─2022 - 女神時代_ 西樂為用 - EP
' @2 T& u8 ?* M. G: r; ^│      01 不住怨婦街 (改編自Veronique Beliveau的《Do.m4a; S3 ^8 }9 E/ I& v7 Y3 X; ]
│      02 不羈戀人 (改編自Lady Lily的《Get Out Of My.m4a
% A, J& T/ ]; w* ?  F$ q+ t│      03 Money Can't Buy Love (改編自Karla De.m4a2 t+ o5 R8 C+ s
│      04 地球大追蹤 (改編自Mory Kante的《Yeke Yeke》).m4a+ ^9 U- c7 j" ~4 c5 b, B
│      05 幾時再見_! (改編自The Three Degrees的《Whe.m4a& g) X9 o$ e" p7 H* c
│      06 披星戴月 (改編自Cathy Dennis的《Everybody.m4a4 I! O+ {( Q" L2 D/ p4 ~
│        C8 J1 K0 m/ |' p# i
├─2022 - 女神時代_ 進階之選 - EP
2 o  W6 @8 i) ^│      01 月夜的隨想.m4a- n: ~( Z  j& Y
│      02 愛是空氣.m4a7 ]3 P6 h+ C: z- y9 E
│      03 幸福的條件.m4a2 M4 t! p' p; i: X3 l# @  @" w" i$ T
│      04 緣了,就是完.m4a
- o0 A  I, ^! M* v( u7 |│      05 二人時間.m4a
& \0 r6 v* l. m  `7 |2 ?% x│      06 把悲傷看透時.m4a
3 ]9 z- `2 F, Q7 ?& W│      
0 U0 M. ~" f' j' [6 R. d9 P' K├─2022 - 女神時代_ 重煉臺樂 - EP
$ d- ]) R* i( A* ]5 o│      01 孤單背影 (改編自馬萃如的《什麼樣的愛你才會懂》).m4a0 _* C1 J- Z7 z  b) g
│      02 月亮 (改編自孟庭葦的《你看你看月亮的臉》).m4a: t7 u5 I$ ~8 O/ }9 \7 I, S4 Q' C
│      03 歸來吧 (改編自陳小霞的《傀儡尪仔》).m4a% r% [" F; X7 T5 l% x
│      04 碎花 (改編自李偲菘、李偉菘的同名歌曲).m4a
; A  r, g3 J1 X" \3 j  D│      05 你身邊永是我 (改編自趙詠華的《最真的期待》).m4a
8 j& N5 `1 N6 D$ T- V5 p│      06 地球和月亮的故事 (改編自張宇的《一個人的天荒地老》).m4a& g* u! ]2 s& ?7 ]' p5 H
│      3 w2 H0 d( ?8 A; h9 m# {
├─2022 - 女神時代_ 錦上添花 - EP
# e. d6 z, s% o8 n│      01 與淚抱擁 (電影《初一十五》主題曲).m4a& P2 t2 p1 W: B4 |
│      02 真情流露 (日本動畫電影《超時空要塞 愛,還記得嗎_》香港版本主題.m4a
) r6 y$ X1 ~3 j2 N7 b│      03 你的夢.我的夢 (電影《大鬧廣昌隆》歌曲).m4a
- e8 w. z& t5 p│      04 我心不死 (叱咤903蘭茜夫人劇場《我心不死》主題曲).m4a
, j9 Y" x9 Y4 F# f$ _$ }' Q│      05 回報 (無線電視劇《地獄天使》主題曲).m4a
" Q$ \: |  `7 y, s% R$ J7 M% k* T: x/ e│      06 愛亦要捨棄 (無線電視劇《地獄天使》插曲).m4a
7 ^+ g  R' g3 r│      6 `  y8 N' ^; T$ j" }# q
├─2022 - 女神時代_「和」而不同 - EP
' y* f/ e, a' l) U% Z& y│      01 痴情意外 (改編自安全地帶的《碧い瞳のエリス》).m4a
8 w' u) B! w4 @/ N  w; P  Y6 b│      02 Love Me Once Again (改編自南翔子的《泣きまね》.m4a! T' V8 u' J+ U& z5 r' q
│      03 忘記悲傷 (改編自伊藤薫的《君への道…》).m4a1 A$ ?' c1 C' A: Z, g
│      04 天意 (改編自高井麻巳子的《シンデレラたちへの伝言》).m4a8 V7 y/ C% i+ D8 q: S6 R( m
│      05 歲月流聲 (改編自竹內瑪利亞的《NATALIE》).m4a
- g, A4 f* q! @( N│      06 秋色 (改編自立花理佐的《クレヨン'S HILLへつれてって》).m4a& o8 N; U$ W2 S3 p! u: A
│      % ^4 B/ k0 e, J
├─2022 - 女神時代_「和」而不同II - EP
. x- w- N7 @# L9 t! x- `│      01 印心 (改編自小林明子的《Helpless》).m4a
2 X! x1 `2 U' p( w( O7 K1 s│      02 冰點 (改編自玉置浩二的《氷点》).m4a
- h& |5 Y  ?% B6 [│      03 胡思亂想 (改編自堺正章的《さらば恋人》).m4a
; Q1 _$ M) Y: L( U. u- T8 P: k│      04 從來是一對 (改編自竹内まりや的《本気でオンリーユー (Let's.m4a
/ n3 H8 ?: o* M5 E│      05 永遠愛你的人 (改編自JAYWALK的《思い出に手を振って》).m4a
, \$ U+ N7 ^  v  {& S│      06 夜了點 (改編自竹内まりや的《幸せの探し方》).m4a
& h( a! }6 C) }│      6 i" A$ @+ O9 O5 \% I# V: ]7 n" _4 `
└─2022 - 女神時代_「和」而不同III - EP/ N# n2 k3 U: J. w1 l# C% ~
        01 變, 變, 變變變 (改編自早見優的《MONDAY SHUTDOW.m4a# I: V. b3 O5 [3 d* R! J' q' j2 E2 n
        02 貪、貪、貪 (改編自荻野目洋子的《六本木純情派》).m4a
9 A% z( P! f0 U) ?8 ?7 D& j4 ]7 A        03 夜半驚魂 (改編自石川秀美的《Everynight》).m4a
+ P1 k7 J, [' s- ^3 i        04 Dancing Boy (改編自近藤真彥的《Dancin' Bab.m4a9 f& n* T  [! s: h$ u) ~& t+ q+ U, @
        05 Jealousy (改編自中島みゆき的《ジェラシー?ジェラシー》).m4a0 u  H0 A, d/ N( X0 K
        06 拋拋 (改編自林田建司的《青いイナズマ》).m4a( Y" q& A/ g- R& J& b. q: N' q5 i
        
$ q& ?% z8 s  d( S, `
$ y' S3 Z/ s3 L/ z% i
) H' L- C( f; b+ F9 I/ }3 J, N9 r' R' w; f% v
8 e( y/ o! ]8 {4 P- ?9 C
. s( S7 t* x3 X% {/ ?1 I6 ?# C
; G: e- y# _: G( O" L) b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

7 T7 D7 z0 r8 ?, `
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-23 23:56:22 | 显示全部楼层
一定要支持一下了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-23 23:14:33 | 显示全部楼层
经典老歌,支持了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-6 01:20:33 | 显示全部楼层
居然有96雪映美白演唱会啊,,
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-7 15:54:59 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-7 17:02:43 | 显示全部楼层
经典!支持!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-22 15:46:38 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-31 15:48:07 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-8-14 14:36:52 | 显示全部楼层
必须支持一下,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-10-7 14:58:08 | 显示全部楼层
看看多少钱
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集

GMT+8, 2022-12-9 04:18 , Processed in 0.386177 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表