AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

RubberBand - 《RubberBand作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

  [复制链接]
发表于 2019-6-23 10:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
001.jpg
( T" D: F1 {3 I6 m. o
) [2 y( l$ x, h0 h: U/ ~. ^2 k- N
RubberBand简介
. L7 q4 j( U: t5 ~) d- g  sRubber Band组成于2004年,2007年拿着自己的作品周围叩门,终於得到雷颂德赏识,签进金牌娱乐。这个过程最典型,但在香港来说,也是最不平凡的。香港近年已没有什么大乐队(RubberBand有5子,相对来说已算“大”了,近来多是组合,又或是二人乐队),像RubberBand这样落手落脚作曲玩乐器的,香港现在也数不出有什么新代表了。若他们能成功冒起来,也算是时下乐坛里的惊喜,而雷颂德和金牌也应记一功。
/ C9 b. o9 g5 ?  ~- ]4 x  g% X, i. O

4 R* \8 L1 E3 }5 E2 Y9 R& |
- g6 e# C& m- U2 m9 C! L/ [9 `├─2008 - Apollo 18
5 |1 m. A# a6 m  u& I8 |│      01 一早地下鐵.m4a( R( z' X8 \( M- u8 Y/ f% c
│      02 Hero.m4a4 |0 {7 N( ~4 {# m7 D
│      03 遊車河.m4a
7 K+ E) x4 k) `( W* v│      04 電玩男.m4a
, j- ^$ b! ^- O& z) `│      05 Tears.m4a
% \3 A( D; m7 T│      06 小涼伴.m4a. P0 j0 n; ]' z8 g$ h$ c
│      07 零度聖誕.m4a$ U: o( D5 k4 G5 x
│      08 在森林和原野.m4a4 ?9 G; f: V8 Z8 l
│      09 潛.m4a
7 {! }! _% b9 l6 a4 y1 t│      10 Secret.m4a2 J2 \7 [* z# _! A
│      11 夜不眠.m4a
: u! Y+ T% I" B4 @  I% q  Y$ @# T0 N│      12 最後....那.m4a) v/ E; [* J) D' l
│      13 城堡.m4a/ |5 W9 f7 Z2 j' L3 r7 p) q
│      14 脫逃.m4a5 v* x, Z4 m4 u9 ^. S
│      15 Medley_ 一擊即中 _ 不是校花 _ 紅組加油 _ Cont.m4a6 T' m% ]) @5 ^' Z. }
│      ' a9 e& I1 x8 H1 a3 z; _+ ]2 G' `# N
├─2009 - Beaming
+ C) l5 S8 [7 S5 C9 |2 l│      01 天台飛人.m4a
/ y; _% D) @1 m5 `│      02 阿波羅.m4a9 O9 _! s1 s. b7 U0 N
│      03 Try….m4a
5 W8 @0 _" j9 {& V│      04 夾硬泥.m4a
. F5 @) @& N. D│      05 夏令時間.m4a; v' ^' d  y, j8 v0 ^' L/ W1 S
│      06 衝.m4a4 s* D8 f& R: j) p  k/ W
│      07 Tears.m4a$ D: X$ A- T6 U2 N; V+ I* y
│      08 電玩男.m4a/ C/ `& b, Z1 t" X0 R' B% Y4 U4 ~
│      09 小涼伴.m4a& }1 B2 U8 p/ }, A: `& D1 h* @
│      10 最後....那.m4a5 h$ \. V. g' x3 }7 L
│      11 城堡.m4a% t3 M* N  m+ A, r( _
│      12 一早地下鐵.m4a& O; @( K, e* w) h3 [" P7 p
│      13 夜不眠.m4a$ d  f+ t2 U( Q/ N% n9 q% M
│      14 零度聖誕.m4a
$ m* B. i4 ^# p& O% z3 l+ k│      15 潛.m4a
- f) Z# ]! ]: a9 T* \5 Q5 A│      16 遊車河.m4a+ g2 X4 E6 S! X: Q; Y% V
│      17 Hero.m4a: j  F5 R1 y% ?$ g2 I
│      
4 g- c. Q9 w8 O) W- ], u├─2010 - Connected
8 }/ |% x+ T' ?' H6 b8 d│      01 天連地.m4a0 ^# o8 h1 ?; w2 T, W/ e: V. I( f* ]
│      02 金獅同學會.m4a
; g( j% S3 e/ Y, i3 O│      03 細街盃.m4a( Q9 A# R1 u5 F& L4 Z9 L6 Z7 j
│      04 3字頭.m4a
2 P$ ^) ~+ \8 p  c9 ^│      05 阿藍的故事.m4a
" E4 D& \7 Y8 S. r, U* Z│      06 一轉身卻天亮了.m4a! S& k" \* J+ e6 v" k: K
│      07 田鼠論壇.m4a
, G- U- x' J' y( R│      08 SimpleLoveSong.m4a
$ h5 Z& d0 C: i  G│      09 Hello_.m4a
' h! U" K/ C2 s* R4 U3 i│      10 囍宴樂隊.m4a* L/ f/ Y0 S2 ?' r$ v. H
│      11 海.地.m4a
# S' r7 K  x* J│      12 雙城記.m4a; b0 M. `: G; V$ e
│      
7 ~% ^# U4 ]+ G├─2010 - RubberBand Concert #1
0 h( q. o% U$ T. d/ c% L" |+ f│      1-01 認錯 (Live).m4a
% ?; n% c6 ~5 L% f" H% y8 ]" @; _│      1-02 電玩男 (Live).m4a7 _5 g( Y6 O: b+ [
│      1-03 潛 (Live).m4a' ?7 G) _6 q9 `% a) k  S4 V
│      1-04 在森林和原野 (Live).m4a( p* g$ j. F3 B+ W0 Q
│      1-05 夜不眠 (Live).m4a4 V; H( m; M  u  X9 g  n
│      1-06 零度聖誕 (Live).m4a. t, \: h# f2 ?9 [
│      1-07 Secret (Live).m4a
7 v" Z, l" i0 L│      1-08 I'm Yours (Live).m4a
3 l% r( }% o# D7 g0 S  z* a│      1-09 遊車河 (Live).m4a
+ D# b% ~9 {! K6 B$ g1 q, b, H  r* S│      1-10 一早地下鐵 & 幾分鐘的約會 (Live).m4a" e7 @. P# w" y3 c* Y
│      1-11 Come Together (Live).m4a
3 l* y/ T" f5 {* B% k. q  b' ]│      1-12 脫逃 & 沙灘 (Live).m4a, m, J1 ?1 A" r1 Q2 [
│      1-13 夏令時間 (Live).m4a  A9 s' N4 `) H
│      1-14 Here We Are (Live).m4a5 G/ Q% ]' d2 I, }1 C- A
│      2-01 Hero (Live).m4a" a9 z& p- ]9 c: `! D3 f
│      2-02 夾硬泥 (feat. 林海峰) [Live].m4a( |) ^( K- M  f, m8 O7 G
│      2-03 最後… 那 (Live).m4a
9 ?& a# Y( [! e│      2-04 城堡 (Live).m4a/ p' R  Y2 h2 G& E! V& Y3 U: ?
│      2-05 Tears (Live).m4a3 h" v% Q7 X6 c4 D/ Q1 R
│      2-06 發現號 (Live).m4a
) z5 Z7 ]* X/ s│      2-07 衝 (Live).m4a
8 U5 ~4 h6 L( k4 l) U( Q5 r│      2-08 天台飛人 (Live).m4a
! q  r, D. N4 r8 N( ?│      2-09 小涼伴 (Live).m4a. S' S! r3 k/ p5 B
│      2-10 阿波羅 (Live).m4a# A0 W. i* `4 [; |, f- G# I6 P8 X
│      2-11 發現號.m4a1 b( w% V! L2 J8 d7 G# w& b
│      ' p4 H: `9 N2 _& u- ?  f5 f6 [
├─2011 - Dedicated To…
$ T- n* w+ ?9 V" [- s2 m  z2 e│      01 More Than a Woman.m4a
4 S1 {) F1 p" U: T: }) J│      02 擦身情緣.m4a* P  g) |* h' G8 A
│      03 長夜 My Love Goodnight.m4a
: z# c2 j# p9 v5 x& F: ~( |│      04 Medley_ 同桌的你 _ What's Up.m4a9 }0 R3 U0 o, r) |( @0 C  Q
│      05 記念.m4a
) l% c. _- O' N$ S, Q│      06 陪著你走.m4a
/ S0 D3 }; C6 s& o! S1 a│      07 我只在乎你.m4a
0 c. E1 z7 W8 ^! |/ }│      08 畫出彩虹.m4a
  K& \% ^. O9 u1 r0 C  L│      09 (Just Like) Starting Over.m4a
: b, Q* B( B4 q& F! n, ^  i2 q4 n│      10 Dedicated To….m4a
: Y6 |2 B) M- R# _│      11 Re_ SimpleLoveSong.m4a; Q6 C8 y- n: O# b, N# @6 }7 L1 u
│      . s& E2 n: D0 E! B3 H% v' e2 u
├─2012 - Easy/ m7 N5 m$ ~# ~# {9 I
│      01 睜開眼.m4a: ?& m4 ^1 Y+ Q# m
│      02 豬籠墟事變.m4a
9 ]5 d- c. r( M5 ?│      03 無名英雄進行曲.m4a- s( l  A' M  @7 H7 @% T* i4 y" j/ P
│      04 M.A.M.A..m4a
. b" W0 e% P$ e( Y! t' \1 u: O, B; L│      05 Easy.m4a
( N6 Q8 U# e" ?. x. t' |│      06 Slow & Easy.m4a
/ E2 }  D# E7 s- H│      07 生於1月17.m4a
9 i2 h, ~) r1 M8 [1 A│      08 進化論.m4a
( ?9 w+ ?7 h2 {% x4 D, X. y! Y│      09 倒行詩.m4a
2 h) ^- }; K# A0 X# ~2 [& i0 H│      10 快樂鐳射舖.m4a
0 I7 N+ c, }, I& Y. [3 {: l& L│      11 (Simple, But Not) Easy.m4a
  @, B5 o- l; F$ t│      4 N/ P( o0 x* o8 d( {' o
├─2013 - 扫毒 (电影歌曲) - Single
2 {: S" r! h3 q. A3 e: @│      01 心照一生 (电影_扫毒_主题曲).m4a: Y7 P1 U/ C7 i1 w" p4 |" V
│      02 誓要入刀山 (电影_扫毒_歌曲).m4a3 }/ J9 X4 e; a& F; [* K( v! v( G3 u
│      * O- O& q4 q1 U$ K& W7 V
├─2013 - 是時候 - Single5 n  x5 J% T9 g# D7 D
│      01 是時候.m4a! r  E1 Z6 X: e' k
│      8 Z" ^) v/ \! A) a! w: e
├─2014 - Frank4 F$ @" c; d& N! J! N" l
│      01 前面尚有一萬里.m4a4 }. k1 _; {4 v+ `7 S! ~* v
│      02 成長說明書.m4a- s" ^6 ~+ ], E9 u1 l3 D/ c
│      03 是時候.m4a
+ M4 I( Q2 c( @+ L$ p3 ^│      04 坦白.m4a
3 {( w, @0 [/ E) L/ y* @│      05 大話西遊.m4a
6 T( e+ w* E; p- ^│      06 放.m4a" C3 v5 @& Y" e, u8 ]0 J
│      07 黑雞 (feat. 黃興桂&劉舜文).m4a* F3 R& f6 }7 d# o& q
│      08 把酒當歌.m4a
( _, c9 P  f1 i4 b+ ^│      09 人生有個真正朋友.m4a
. ^! M+ e" h; Z0 u│      10 童稚萬歲.m4a
* R3 R; ?. b, Q' t│      11 We Are One (_2014饑饉三十_主題曲).m4a; X' g  L) ?. o8 ~  X
│      
, ~- I8 B& a& F8 t. {├─2014 - Frank - EP8 k$ n  z& H& D$ n& g* V
│      01 寂寞岛屿.m4a
$ [# W6 e1 P8 P5 U% v4 l; Q9 c' i│      02 怪物.m4a+ v( A  y2 Q8 K2 t7 m
│      03 语言艺术.m4a$ I; Q9 b7 T4 ?/ o+ S% L3 ]
│      04 瞬间看地球.m4a/ j- M# P. i1 x9 {  D
│      05 你和我.m4a
- D$ |% X. \& M- l% b│      : H5 h' d; Y* H
├─2014 - We Are One (_2014年饑饉三十_主題曲) - Single
5 |5 ?5 d8 }0 F, `│      01 We Are One (_2014年饑饉三十_主題曲).m4a
. z  l' ]4 _$ h& e/ l│      ; L: Z. h6 I& v7 j- A8 K/ y+ M
├─2014 - 成長說明書 - Single
! \& u8 q' j6 D; u- @( a│      01 成長說明書.m4a
, \" ?% F6 L: _/ \# {│      
: o5 |* ], K: o, ?9 E( J├─2014 - 語言藝術 - Single& Z8 o5 y( I* ~4 _' a
│      01 語言藝術.m4a0 S( |! W- O% u
│      
+ [, e' n3 K1 `6 @* {2 A├─2015 - Gotta Go! (feat. 恭碩良)
8 l" O2 I, S/ N) j│      01 Gotta Go! (feat. 恭碩良).m4a: F0 I+ v& i, E% t9 R
│      9 E# |/ a. ^5 ?% q; H
├─2015 - We Are RubberBand (Greatest Hits)
8 a! P7 X! W! y3 R* G  Q; a! ?! O│      01 發現號.m4a0 i! H3 P1 e6 D5 C
│      02 阿波羅 (Live).m4a
, ]1 ]1 J; p9 L7 {/ G│      03 SimpleLoveSong.m4a
" l% h1 }* S  ~/ x$ L& i│      04 陪著你走.m4a0 S) ?7 h( c: C0 c% ^
│      05 小涼伴 (Live).m4a
5 f2 K, K; e3 U- O! g+ E( k│      06 睜開眼.m4a
1 S6 e  @4 D# O( O7 I│      07 囍宴樂隊.m4a0 N' Q% V7 [/ ?" X" L- [" g
│      08 Easy.m4a
: Z' o( q" m2 Y7 N│      09 Slow & Easy.m4a9 l  Z# u6 K& Q1 u7 a3 l2 y
│      10 夥伙.m4a8 }+ X! G" W5 Z$ x1 [& g
│      11 天連地.m4a5 G% m9 a3 M; n; ~
│      12 More Than a Woman.m4a7 N4 N9 Y' B; F) j+ \
│      13 擦身情緣.m4a
( M& q1 s9 G" l& L│      14 Tears (Live).m4a. i: y9 Y+ H9 ?( T" m
│      15 進化論.m4a
$ U! N' ]* h# u' N# R│      16 畫出彩虹.m4a
- J5 Q: N) y8 D/ U, `. t) |│      17 夜不眠 (Live).m4a, I* y% q2 S+ R$ c! L  k! Q$ e# b
│      18 一轉身卻天亮了.m4a1 }& P8 R5 {5 b/ P! l1 R+ X
│      19 長夜 My Love Goodnight.m4a
) q- S! B* S8 m. s│      20 3字頭.m4a
* V) L, E( z) B, [│      21 電玩男 (Live).m4a
  j1 u  j4 o! _7 C8 ~│      22 Dedicated To….m4a5 C8 v* M8 M3 Q3 o& B% t% T% ~3 ]; R
│      23 田鼠論壇.m4a
* s/ e2 z( C1 v9 u+ C0 l* I│      24 阿藍的故事.m4a; i  q0 ?+ q8 _4 C9 ?( K! @1 [
│      25 Here We Are (Live).m4a# q; s) C1 K( q1 \8 A& V3 v
│      26 細街盃.m4a
" r' K0 {( b1 f$ {; c│      27 倒行詩.m4a/ _, w+ r1 G2 @5 A* I0 v
│      28 海.地.m4a, ^( i) b8 _0 N% K- W0 m
│      29 最後… 那.m4a
1 A$ r6 V- }5 ~: n9 v& c│      30 無名英雄進行曲.m4a  U- m3 C5 I8 Q- u( i7 t) W4 t
│      
- t! S; h: D* v6 i& x1 o, L├─2015 - 我是乐队 - Single
& j! }1 v. I, l: ]  U: N" [* c% s│      01 我是乐队.m4a) Z+ i4 o7 g* f9 d$ ^4 {9 E
│      4 t, [3 u# J" [$ }
├─2015 - 挟持 - Single
, B. S% h$ L1 i3 [1 D  b│      01 挟持.m4a
' o$ R6 s+ v+ f! J9 J│      1 P- h8 [4 k7 p, o% D9 H+ P, `
├─2016 - Gotta Go
! ?2 d. X+ z! j" D4 |│      01 Gotta Go! (feat. Jun Kung).m4a5 }, ^# N5 w6 k
│      02 挾持.m4a
+ g2 O- L; P6 `2 U# D│      03 許多年以後.m4a6 q. ?6 E! O: [% R/ O4 B
│      04 Alive.m4a
  K* E7 K, H5 W! ]8 J. v│      05 #sorrynotsorry#.m4a: b6 G+ L. S) O# O
│      06 休眠.m4a/ _3 y5 O* l3 J+ H% z) R! k
│      07 七.m4a( r8 i( Q, j; `0 X% u
│      08 堅彌地城?(feat. Charatay).m4a
2 u$ q( h* t! [6 S* m# K" m( I│      09 我是樂隊.m4a% n: l! z2 |" Z' l- O% H
│      10 我是未來.m4a% Z: o8 z' U: j" Y% F$ ^8 U
│      11 G.I..m4a
' L, a+ L, D" ^2 T8 X) |) s│      ) V3 a, a" |, c: M
├─2016 - 呢度 - Single
: X9 z3 J, R3 L' [│      01 山河故人.m4a* i8 J: g! _$ e+ N& d
│      02 老人與海.m4a, x$ g1 d, e* D" ^' m
│      03 飛天.m4a
. l: Y( ]! {1 e│      
( u2 O. w, K# i5 w" ~! B' t1 B├─2016 - 終於好天氣 - Single6 w7 l+ p: m* B( [) A3 k$ y& [
│      01 終於好天氣.m4a) p9 t2 x! j, l! d  Q+ ~
│      : h: y0 ?. u5 f& l
├─2016 - 飛天 - Single) d" w& L) @6 V# l9 C
│      01 飛天.m4a/ L% c, _/ p3 ]6 P1 I0 ?
│      ( M' Y$ J' p, S" U0 _1 ~+ c
├─2017 - One Punch (動畫《一拳超人》主題曲) - Single
: @* w* b, D9 s, C│      01 One Punch (動畫《一拳超人》主題曲).m4a
* e/ c) b, J1 r5 b% }│      
5 |! F6 Z2 |" E5 T├─2017 - 一生青春 - Single
3 I9 l0 L( ?/ r9 z) h0 c/ [6 V. t│      01 一生青春.m4a
' |$ X2 b* h; U- z2 w5 |& m% {│      
, Y$ J0 v  X* ]$ d& n' y├─2017 - 脫軌時刻 - Single
! k# O- F  l3 r2 v( [$ v7 a│      01 脫軌時刻.m4a7 V2 A; Y+ L( Z/ L
│      ) F- o9 t# ~* d- i# |# Z
├─2018 - Hours
" x: q) E7 u1 ], P│      01 脫軌時刻.m4a0 I8 p1 A* d# q$ o
│      02 城市當代配樂團.m4a3 }* z# Q6 \0 {8 |/ _- I- d3 P
│      03 阿發好風光.m4a
$ F2 w( w( H0 z+ u6 N7 a# H│      04 那一端.m4a
! B9 r* D; G, V8 _/ T$ F│      05 動物凶猛.m4a
* p6 ~4 }0 u* m. B! x│      06 發麻.m4a) F* u2 d8 e0 n+ F: q
│      07 你會有一天學會面對 (電視劇《身後事務所》主題曲).m4a
3 F. ]0 \; G) o0 X  R  ^7 h│      08 未來見.m4a
& T/ Z3 y4 t7 v  X6 w│      09 逆流之歌 (電影《逆流大叔》主題曲).m4a" y6 o& O% w1 p
│      
( X. g. _& C; L. O. _! t├─2018 - 你會有一天學會面對 (電視劇《身後事務所》 主題曲) - Single
$ r* o' Z- c+ _* X( n3 ]│      01 你會有一天學會面對 (電視劇《身後事務所》 主題曲).m4a
1 @8 b4 M: z; A│      
; O3 @% m2 a5 W5 l* ^├─2018 - 城市當代配樂團 - Single
$ o& T/ V4 h- D$ }│      01 城市當代配樂團.m4a6 C, A6 y/ b, {2 u/ Q
│      % j; H; K: u0 D1 N) I2 U3 y
├─2018 - 大叔情歌 (feat. UNIQUESOUL AKA BUSMAN 4.0) [電影《逆流大叔》插曲] - Single- X6 _6 u" s  w
│      01 大叔情歌 (feat. UNIQUESOUL AKA BUSMAN.m4a1 w+ }" V3 t  A" W) E
│      
7 C8 h4 T( B  t├─2018 - 未來見 - Single9 p) A' E7 ]: H* Y0 u
│      01 未來見.m4a% h7 _1 o& {1 k! Z9 K
│      # R- ~7 n% s- E9 c" L# S
├─2018 - 逆流之歌 (電影《逆流大叔》主題曲) - Single
* N! i/ [$ D6 I│      01 逆流之歌 (電影《逆流大叔》主題曲).m4a! a4 b0 V8 I' {! ?: C: G, t" h
│      * F' Y* T; T- D7 o+ ~# @. q
├─2018 - 那一端 - Single$ ]  i/ q/ e6 R
│      01 那一端.m4a
( i- I% f& z1 q│      
# ?% I4 O* {6 i- p# T├─2019 - ?醒未_ - Single
2 V2 }' e' U3 t7 f" k0 i│      01 ?醒未_.m4a
. a/ g$ N2 ?/ U6 A+ c" s│      2 Z; u3 r3 @1 x5 H
├─2019 - 孤島人 - Single' g$ J$ v$ Q- [4 }7 W$ q
│      01 孤島人.m4a: \" E9 b! B# V6 j
│      
5 C; n. t6 @" R2 s4 T( q3 y  a9 F├─2019 - 漫長 - Single
+ ~" i0 V$ s% C0 S) x# J1 ~4 R; M8 i│      01 漫長.m4a
* |5 n* T1 ^5 q0 Z3 T' {9 J│      
/ y6 S% G7 w' U3 r$ k' Q" ^├─2020 - First Date - Single
2 v" A4 b/ h/ L3 {5 x│      01 First Date.m4a: s; O- D/ k* [; y& L/ k
│      
7 a$ S% ^" a; l- E7 ^# }; T3 ?- q├─2020 - i
% z# d2 K2 l2 c  U│      01 ?醒未_.m4a
! [: B4 U- r! z9 o" R$ r1 I" h$ ^│      02 孤島人.m4a& O( M0 O# D- b6 Z
│      03 每道微小.m4a
2 S1 e& i. A7 f+ p) _" v7 _│      04 朝著大海.m4a
5 H, o( d0 O1 F4 U│      05 First Date.m4a
( k; S8 ?& B, r│      06 漫長.m4a7 L* G; D* M* K$ {: y
│      07 百毒不侵.m4a
8 h' \% ~( Z* U  ?$ k. z1 p│      08 健兒.m4a
1 X2 O% h2 s1 W3 P+ t; w0 P│      09 練習說再見.m4a
' D7 e* S) Y2 d2 g│      
" S8 l# e" V4 F! b├─2020 - 健兒 - Single1 |: y# O& h3 {9 e9 I; [
│      01 健兒.m4a
7 y8 a/ ?9 L  i& z8 [+ E* ^│        F; P8 C/ i% A3 |7 A
├─2020 - 每道微小 - Single. @; l8 i. y. P- H& n3 s4 b
│      01 每道微小.m4a; U+ f9 ^4 u5 C' w8 i  r2 C+ {
│      
  O3 J% G* V" U. Q├─2020 - 百毒不侵 - Single
0 J. X) f6 ?0 X0 H2 ?7 b# `1 S│      01 百毒不侵.m4a
; l, \" l' c. u; _. m" l│      
) s" y$ O, p/ ^6 f5 ?+ E- m├─2021 - Ciao - Single- W# ]% ]: l; W3 Q" h3 Y+ g' v
│      01 Ciao.m4a7 w# e5 J8 P" t( u
│      
& r4 O' [3 m2 \├─2021 - 好好地過 (OneDegree新時代保險廣告歌) - Single
! m0 c- y0 \; o( k8 W% {│      01 好好地過 (OneDegree新時代保險廣告歌).m4a5 \- R; Q* V4 Z9 I1 i# r* N5 X
│      
; i1 p- P) e" o9 q9 Z└─2022 - RubberBand Ciao 2021 (Live)
/ H5 r) i* L( P5 n% Y' I( p, A        01 Opening (Live).m4a) a1 A; F- ]6 t. _/ M6 z
        02 Dedicated To… (Live).m4a
. C: B7 F# T: ?; m/ r4 ]        03 ?醒未_ (Live).m4a4 O' T9 n$ U3 y
        04 每道微小 (Live).m4a. C! Z) N# |3 W1 c# s% M% K) A, |
        05 一早地下鐵 (Live).m4a& P3 m1 I3 j- q2 k+ w8 M
        06 小涼伴 (Live).m4a
( c3 X9 Q1 l. G/ ~        07 阿波羅 (Live).m4a
' h0 E8 l) l5 W- g9 `# B" }$ ^5 B        08 天台飛人 (Live).m4a
  R& q& y9 E" U6 P4 B6 i& g        09 百毒不侵 (Live).m4a; V" w8 V7 e- f2 l/ X
        10 漫長 (Live).m4a
) {8 U% ~  ~4 g        11 堅彌地城 (Live).m4a
: E% H4 X* L% S: o* P" X8 N  H        12 睜開眼 (Live).m4a
$ _  `, G5 D( U: p* F        13 挾持 (Live).m4a
" a* B% I3 f$ M4 \  e" k        14 山河故人 (Live).m4a
0 e  k- _! D9 Z6 D; D$ H$ t        15 倒行詩 (Live).m4a
$ ^6 H( O* K0 K: K        16 練習說再見 (Live).m4a
/ h+ o2 V0 \- ~- O& r/ n7 ?2 k% e; `        17 心照一生 (Live).m4a- `" ^9 G' h' P. i" K
        18 hello_ (Live).m4a2 ]/ t: S8 n8 Q  S) j( C: d( P
        19 M.A.M.A. (Live).m4a8 v4 L" V$ Y$ g$ Y8 b7 k( ~* R0 X
        20 夥伙 (Live).m4a- M$ e! w' W6 E( H8 x
        21 逆流之歌 (Live).m4a/ ?% b( d& P" ^0 [
        22 發現號 (Live).m4a& W6 F' r3 h) G6 y
        23 未來見 (Live).m4a
0 c- ^4 X) [5 Z+ E: B: a        24 你和我 (Live).m4a
/ G/ f1 V; c+ C/ K: w. ?        25 夏令時間 (Live).m4a
0 z- l' E3 X; `7 x; M1 V: h, e1 ]( b        26 Easy (Live).m4a4 g2 a' Y# t% `0 O. U/ i
        27 SimpleLoveSong (Live).m4a
9 q+ B5 t2 q0 j& s        28 Ciao (Live).m4a: p) ?4 Q0 A* J3 u
        29 田鼠論壇 (Live).m4a2 l6 A) r0 O% ~
        30 健兒 (Live).m4a8 z/ l  C" X( M) h# f( W* j  Y
        31 G.I. (Live).m4a
' t; x% t; ]' ^  Y. V/ q$ J6 Q        32 你會有一天學會面對 (Live).m4a" Z4 P  k3 b  i8 e) L! Z2 l
        
$ {! |4 j- b9 V4 g8 H0 O2 F' p
6 y  z, F! ?# w! a* J/ M& c7 m+ d2 o5 }
" Z8 @  ^3 t9 P4 [. {

+ W% ?' S. F4 r7 k9 K
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

% g' H( O; @! ?8 L* a, {+ V
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-7 09:18:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 bertt2046 于 2019-11-7 10:10 编辑 1 Z& c. h: f6 R7 g* h4 X& E
8 a+ d6 N/ Z1 a1 ~) @; J' ?( X# S
万分感动,这里是宝藏福地啊!可惜有几张《Apollo 18》《Beaming》《Connect》《Dedicated To...》和《Easy》早期在金牌大风的作品,希望日后能够有机会补上吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-23 00:23:18 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-23 18:27:06 | 显示全部楼层
感謝分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-24 20:25:49 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-22 13:21:11 | 显示全部楼层
感謝分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-9 18:10:58 | 显示全部楼层
谢谢大哥 很喜欢RB 只谈音乐好了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-8 23:35:20 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-18 18:58:52 | 显示全部楼层
找了好久终于找到了 太感谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-25 14:38:32 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-5-29 04:58 , Processed in 0.175587 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表