AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

新宝岛康乐队 - 《新宝岛康乐队作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-6-9 10:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
001.jpg * k: T) d' ~4 L* o5 b
/ X$ r& o! x* o
: Y7 R/ G; e- Y! f/ W
新宝岛康乐队,读法是“新宝岛 康乐(le)队”,而非“新宝岛康 乐(yue)队”。康乐队是大约在20-30年前、工地秀有歌手或小秀的乐队组合名称。基本组合是一个琴手、一个贝斯手、一个鼓手、或增加一个吉它手;若再增加小喇叭手、萨克斯风,即是较大型的康乐队。康乐队是有台湾特色的娱乐形式,在演出内容上以国台语及日语为主,本土人士聚会或婚宴喜庆有时就会请康乐队表演。
  h, N; n5 K, h3 O% R( X. O" g+ a' h" G9 ^& }* k
+ S8 a2 `0 V* {# E
├─1992 - 新宝岛康乐队I - 多情兄
* L4 |4 _9 y3 E9 F& J1 P2 T/ {  `6 p│      01 多情兄.m4a8 d0 q6 R; e7 K: @1 [
│      02 一佰万.m4a" k( L+ G/ [9 Q# a
│      03 阿妹.m4a5 }/ N$ W+ u( B* V7 `5 a  T9 H
│      04 在这恬静的暗晡头.m4a
: y' J2 X7 y5 u1 \+ S- f  x3 e% f# A│      05 跑路英雄.m4a) y2 ~) W) o6 P/ F5 l  Q" U# w
│      06 河坝唇的阿伯.m4a
5 D1 t  |9 Y; C- w8 J7 E/ A. y│      07 船长要抓狂.m4a
* w, }, [8 C  ^! S, q3 q$ r│      08 水泥山.m4a
& I9 a  z, b( @% V│      09 理想国.m4a! p3 D' U6 c7 q
│      10 坏子.m4a7 ~% |1 N7 ^1 A/ _
│      % G$ {4 M+ U5 \! k/ v
├─1994 - 新宝岛康乐队II - 鼓声若响: [$ q% J( O# \& r6 u
│      01 鼓声若响.m4a
( l# ]1 D5 d4 [9 C, w( n$ s│      02 台北附近.m4a
) O, D& i; z! W. G* n│      03 自助餐.m4a  f' U4 U2 I' x7 n2 I: b2 |
│      04 死狗.m4a5 a( r7 `& ?: B% V+ D
│      05 没共样的人.m4a' e' m/ o- H' j
│      06 贼.m4a
$ O2 J6 A, ?  c+ l8 t6 n6 z) W* @│      07 台湾制.m4a
4 {- Y6 z; r+ D9 w( J│      08 作伴.m4a
% l/ Q* L4 H4 ^" C* {│      09 卡那岗.m4a
& T8 _6 s! w$ \' g8 Z│      10 月光华华.m4a, {7 T3 j, \  d0 V& c
│      11 黄昏的故乡.m4a
" J) q) a8 R# X) ]7 J│      12 福尔摩莎.m4a
) c. ?: Q1 Y+ c) D/ f" J! q' q│      # d6 c' y5 a9 k5 e! j' [4 H
├─1995 - 新宝岛康乐队III
( C" U. z, W/ t- R│      01 欢聚歌.m4a
: d  P  G9 J! f, J│      02 Hotelu大旅社.m4a
6 h$ T9 R2 f( |+ d( ?  {│      03 M.B.T.?.m4a: L! W6 C% d) w6 C& L- T
│      04 日出.m4a
: f' T/ r- V3 p) m( m/ d. U. \% q│      05 宪公勿语.m4a0 i$ ]1 r; V# j
│      06 凄美灯塔.m4a8 x; E2 |" H1 D$ t' U. o
│      07 错爱.m4a
1 y4 s, c* X  `3 }│      08 宝岛恋歌.m4a8 x7 r! T9 W6 l/ _; p) U$ m
│      09 无缘.m4a
8 U4 H8 U' V1 l5 r8 o" y5 D0 ?6 _% @│      10 共下飞.m4a
  N& f3 D6 I; Q3 C" Q6 ~- z│      11 爱与死.m4a* a% c) K5 @2 ^/ P2 M
│      
, V5 K* `& m; [% I$ L" S9 L├─1996 - 新宝岛康乐队第树辑- Q0 n: c8 J( u4 k5 }  p% n
│      01 大地.m4a7 j5 e: L- [; V% I8 B. N
│      02 吓一跳.m4a% z) ]% ?0 ~2 E; S/ w. b9 j
│      03 林班生活.m4a, y" z5 E& o' S+ \" f5 H- Z
│      04 贪恋.m4a; E5 C: R3 v% g; B0 M# E1 G
│      05 不要 不要.m4a
, {0 r, C7 Z2 `5 b; f0 i7 r│      06 车轮埔.m4a9 s: @0 \2 k# `7 k" I2 x. T
│      07 有乐町人生.m4a
7 w( K# o) v4 L4 l│      08 牡丹.m4a
0 `( c0 Y" d( f  h( p9 P2 }# S│      09 迷样的你.m4a
! T. l& |6 }' Q│      10 大哥的话.m4a
$ ]* ], V7 m# E( t3 A# f$ w, V4 n│      11 香蕉王.m4a
5 z& w4 Z# P1 G+ {2 v4 w│      5 I( ^  L5 p6 v' e, K3 c7 |8 [
├─1996 - 老宝岛康乐队5 @5 l5 s& h6 F0 f* |
│      01 一颗流星 (Live).m4a3 X$ s( ^$ t; u2 ?2 _  g: a9 x. ~
│      02 宝岛曼波 (Live).m4a; I( H, ]# }9 n( s+ T; P
│      03 跑路英雄 (Live).m4a
% Q9 |9 A0 I+ x, k│      04 船长要抓狂 (Live).m4a  @% e& B4 C$ s
│      05 欢聚歌 (Remix Version).m4a  C2 }( G7 @! y. D, v9 ~
│      06 听有的歌要付钱.m4a6 T% j+ A% m: n
│      07 台北发的尾班车.m4a1 l1 o' q/ x2 l- v$ R9 Y
│      08 无情兄 (Live).m4a
4 T8 f. y: w) V1 a# X9 C# A│      09 多情兄 (Remix Version).m4a
8 f- i9 n1 e- m  ~- n│      10 台北附近 (Remix Version).m4a
/ m4 u' F! ~4 {( O; I│      11 日出 (Remix Version).m4a4 `3 C4 ?: v" a5 D; Z
│      ) L% G' n4 H$ L' q. v8 T
├─2000 - 新宝岛康乐队第舞辑 - 爱情霹雳火
, x$ p/ s- W; T: |! ^│      01 等无限时批.m4a
, j# ]6 v$ d" {3 Y- V3 c0 h│      02 猪血汤.m4a7 u' N& ^5 W1 g) g& `
│      03 思慕阿里山.m4a
5 l6 Z5 V* D) d│      04 来去台北做歌星 (feat. 任贤齐).m4a
1 v, s% m; o( p  O│      05 酒醉掉进水沟里.m4a0 D% Y4 K5 K8 H; a  K4 E* J
│      06 官人, 你为何如此来悲伤.m4a& p3 X9 O/ x' O. C
│      07 爱情霹雳火.m4a
% X( W% n" L6 i) r; G│      08 阿春仔伊阿嬷.m4a
) Z+ V  g1 ]/ S& X│      09 De Do So.m4a
4 i) d3 _5 s& z- t( U│      10 淡水河要报仇.m4a' _4 @! G1 I1 r' k
│      11 Mai Nu Ya Gin 盼望.m4a
; `2 |# R+ U# h" l8 J│      
( o3 A4 @2 \2 p├─2006 - 新寶島康樂隊第六發_ 1' ~" X7 x4 @& j9 l& D, d+ c( ], T
│      01 原谅之歌.m4a% b# X7 {) l: s  N
│      02 猴子歌.m4a
. A5 N* Y5 t, c' D│      03 爱人在杭州.m4a1 t+ ?4 K$ B  G& O
│      04 苏小小.m4a
. L9 u# c9 ?) O  k; R9 D3 Z│      05 赌注.m4a, |" B5 O! n7 l9 Z6 G
│      06 珠凤仔.m4a$ v6 p3 u: m; v7 }; S
│      07 春天.m4a8 T5 B. M2 S+ Q8 a7 |
│      08 9次郎.m4a
' s( P' {7 H# ~8 v$ D│      09 国际歌.m4a
" Q+ T8 `+ U+ Y8 \. |0 Y4 S- f, @" _" s│      10 乱讲.m4a
* ]; ~8 _7 b# p% k6 W│      11 祈愿 (OS).m4a
. I! d( O0 w- Q$ g4 J; c│      12 起驾.m4a
  I: X3 v1 \; Z0 r) z│      
5 q- ?2 ]8 ^) D0 `. s8 ^├─2006 - 新寶島康樂隊第六發_ 2/ m' Y9 |- g& `1 H% b. w9 I
│      01 多情兄.m4a; s1 g% S1 i$ `8 }
│      02 船长要抓狂.m4a
* i) N/ R8 q) T# a6 a: R- s│      03 一佰万.m4a8 E$ ?, ~$ I& X
│      04 鼓声若响.m4a4 l6 |% x0 @' V
│      05 台北附近.m4a7 F4 u2 H8 k: n* s' B5 r8 {
│      06 卡那岗.m4a
1 b0 k* g4 w7 K│      07 欢聚歌.m4a
- |+ h4 B% |) D+ }│      08 日出.m4a& T- ?+ k* Z* i% w5 N4 F. l
│      09 凄美灯塔.m4a9 d0 w* }  J" f" m+ J. u
│      10 大地.m4a
: v& \; F+ W. S7 a0 P│      11 车轮埔.m4a
( N( k& K  S" z│      12 吓一跳.m4a- W# ?$ h' v, V3 j' ~
│      13 等无限时批.m4a
" D* L5 k- |0 ]0 p$ u6 M5 S│      14 阿春仔伊阿嬷.m4a* j1 Y* r/ F1 I5 }- v
│      
' x, r0 z5 x. H' \) q# ^0 K2 P├─2007 - 新宝岛康乐队(七)卫生纸# _( N4 r4 h5 T. [" f8 M) }
│      01 Jalan Jalan.m4a
8 b1 C. e  g5 g4 P& `3 G) I* x9 Y│      02 土产金刚.m4a
* [' ?% n% b5 x5 T0 d& a- ]! l│      03 请慢用.m4a" d5 }  p. O% v0 @
│      04 牧师的女儿.m4a, s8 |, ^5 y- U* r- ^& R9 i
│      05 想没有.m4a* J* ^$ l$ v" f3 z* {' g( T" p( ~
│      06 308号房.m4a
' p% R5 _: C% |│      07 嘎嘎.m4a
( U# M! d- R1 `! z+ P& H' s│      08 查某人的梦.m4a/ A% m/ g, R9 j3 ?
│      09 纯情青春梦.m4a+ K2 M6 d  S7 t! c/ T+ z+ h
│      10 花花世界.m4a1 _+ _) k: u3 d5 B% U3 ]
│      11 嗨!哪噜湾.m4a
2 S& y' X5 T+ t, ]) u│      3 k+ _% d; b! b) h! p' c
├─2011 - 新宝岛康乐队(八)脚开开! h6 y" K: f2 l. H4 b
│      01 阿姨打.m4a& S& |/ n$ L( F7 A( D. O+ M* d
│      02 钱歌.m4a
0 U, ?. k9 \5 [! h( D│      03 仑背快车手.m4a6 I, N3 y7 K6 I0 \  S& c3 e3 T
│      04 轻轻跳舞.m4a
+ {. i- d. ~, C. z+ O1 T│      05 彼个上海姑娘.m4a
$ R: G* c  ~' V5 ^% ?) r7 m│      06 憨人.m4a
+ f8 y' c& X0 m& _│      07 走吧! 走吧!.m4a
, w6 m0 d+ t: w8 J9 P$ t, M9 K. j3 Z│      08 阿嬷是妈祖鱼.m4a
5 T+ Q; r& S% f2 Q│      09 踏车去浊水溪.m4a6 j( u2 D  J# D) V! {! i
│      10 小鬼湖之恋.m4a
3 N: z! b' k* f│      11 再乱讲.m4a
, c( D2 A* J, _) K6 v7 N4 K│      
* _1 W. Q/ S0 Z1 v; N├─2012 - 新宝岛康乐队第狗张
8 D' [" u0 ]% P4 j6 D! C│      01 蟾蜍姑娘.m4a7 B, _: w+ c- M7 k% q1 _
│      02 吊虾仔.m4a) C2 g0 Y* X, N7 ^
│      03 我的情妹啊.m4a
  l1 `0 I+ Z) U7 t0 R- ?│      04 美瑤村.m4a5 B. A0 D) e' n
│      05 一个人的生活.m4a  Q1 l* G. B" [. d! e# Y" L2 j
│      06 光明戏院.m4a! l/ B( y- i7 {! U% X8 d
│      07 家在高士.m4a* [- O; B( [3 |. G9 e
│      08 走到这唱歌.m4a
( q& m& \* z  R4 ]5 J+ ?& z│      09 原住民的演唱会.m4a
. o& i6 {% ]4 Z, c' u; _8 A$ w7 J│      10 应该是柴油的.m4a
% {' p  [. D2 \2 Y│      11 路途.m4a
4 N: v+ k& E' M% A│      & s1 ?" ?( C! J* @3 I
├─2014 - 新宝岛康乐队第叔张6 |& B- L) N( R
│      01 可爱的马子.m4a- v* [" p& {# y7 _0 c
│      02 伐树歌.m4a
3 X9 }7 k4 R5 a│      03 恶梦天妇罗.m4a
; S* X: L% g0 x9 |, f$ A│      04 坐大轿.m4a: Q9 b7 _; P3 c, o; {
│      05 转来啦.m4a
" H" u2 `) r( L' a1 Q: L$ x│      06 粉鸟工厂.m4a7 O9 u# A7 e4 e1 T
│      07 祭典歌.m4a* }6 K. [. O7 H' i0 j; {2 e- D  }1 S
│      08 悲伤随河坝水流走.m4a" ?7 ^3 d& U- t% @8 m- E
│      09 陈明美同学.m4a2 `5 _7 J6 p! [3 T1 K9 F  r1 _
│      10 怀念.m4a
9 n$ P+ ~/ [6 F8 W4 U7 @% l│      11 纯情天妇罗.m4a
1 C* N+ j; t9 t  R│      12 随风飘散.m4a0 K6 T9 {2 C; W2 R+ V6 U
│      ( }) @4 I+ V" I3 j2 y
├─2016 - Up Up9 |; A$ ^; K0 N8 O) Q
│      01 午夜狂奔.m4a! j# X+ L4 W8 c5 F  x; ]
│      02 驚到沒代誌.m4a
1 R9 m+ ?5 |* i; p5 \$ P$ F) Z7 D│      03 回家.m4a" l$ Q4 G. r, K' y* ^; e: {& \# X
│      04 拖拉庫.m4a
4 U& ^. k( S% o) E9 I│      05 唱四季.m4a
7 U, B0 \, m" w* o7 B5 j; |│      06 姑姑 (Saljin).m4a
) y8 M5 x- t, V0 M│      07 Okinawa Blues.m4a$ C4 G7 F) e/ \8 {$ S" x6 N. h4 s) h
│      08 搖籃曲.m4a7 ~7 x/ l1 |, ~
│      09 水尾郵便車.m4a9 g2 k4 _) G. S# F: Q
│      10 共下來跳舞.m4a3 t" _, v9 O' Q2 u4 B% T! L; t0 A1 o2 z
│      
+ x. R' ?: h  d& ?7 k├─2021 - 吊橋 - Single
% Y2 n; `* ?6 k- t' z7 z& l│      01 吊橋.m4a
9 F; o9 L( t  ~  Y# r7 X+ S1 a│      9 O2 t3 H) ~% K0 f( z
└─2021 - 新寶島康樂隊 第12張剪剪花
( a) q0 L& p$ F. N3 f        01 阿喜A車車.m4a9 ]2 p3 n" J) h7 p/ s
        02 現實的女性.m4a
* m, G$ F9 A% I3 T# F8 |& S) i        03 青春飛走了.m4a$ N8 \4 [/ s. }* T! J5 l0 D
        04 vavayan (女孩).m4a, o3 t( ^- p* V& m8 o
        05 吊橋.m4a
3 }; V; x$ u8 `' {- g        06 三灣戀曲.m4a- O. R+ O1 C1 X& a: `( M# Z
        07 剪剪花.m4a( P1 [  B' T4 d  V5 Z- a! k
        08 承蒙你.m4a
! O( z# u) K( H6 G' ^        09 仙山苦命郎.m4a
. K; l. Q/ a; F; r9 l3 N        10 慼心.m4a
7 l: I, [4 D5 D- [. C0 @) u  X: ]        11 做得沒.m4a
1 B, H& ?1 Q. h9 \        12 海洋之心.m4a4 t7 y/ I& v: X8 Y3 o8 a
        13 牡丹.m4a
( H3 V  T# j' \; {
. B* N0 z4 X" U# |9 L* |- Q! J1 f/ {7 r

6 @# ]( C6 `3 m  j9 E' ~% w4 N( ]1 `  |0 J! R; v0 r' t2 {8 o
* j8 m, I/ Z$ P; y& _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

4 N2 Y0 o4 i+ B5 ~9 P1 T
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-1 01:13:12 | 显示全部楼层
这里居然能找到这个乐队
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-19 13:58:30 | 显示全部楼层
感谢回复
回复

使用道具 举报

发表于 2021-2-27 11:34:50 | 显示全部楼层
棒啊,谢谢楼主
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-26 10:00:16 | 显示全部楼层
这个乐队找了很久了,谢谢啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2021-6-9 20:05:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!真的很棒
回复

使用道具 举报

发表于 2021-8-15 10:02:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主,找了很久
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-6 22:14:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-8 13:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
不知价格几何
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-11 20:58:53 | 显示全部楼层
这个必须要支持一下。
/ }/ L6 x; T& y5 i
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集

GMT+8, 2022-12-9 03:28 , Processed in 0.068665 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表