AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Kylie Minogue - 《Kylie Minogue作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-4-19 14:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
001.jpg * |; k# b0 S* d  k1 b

- s( F0 L4 [) A& q3 u, f
2 m9 h" t4 y" DKylie Minogue简介$ Z+ {7 |. \  F: g
Kylie Minogue(中文名:凯莉米洛)澳大利亚国宝级女歌手、歌曲作家及演员,出生于1968年5月28日,现拥有英国官佐勋章头衔(OBE)。在20世纪80年代末,Kylie Minogue凭借其在澳大利亚热播电视剧《Neighbours》(家有芳邻)的出色表演而名震全国。1987年开始她被誉为“流行公主”。1992年她离开PWL公司,与S.A.W分道扬镳。90年代中期至晚期,Kylie改变早期出道风格,尝试做一名独立曲作家及歌手。她的转型受到了广泛关注,然而唱片销量低迷,创造了从艺以来的最低销量。直到2000年,她凭借富有挑逗性的音乐录影带及斥资昂贵的演唱会再次征服观众,成为名副其实的“流行公主”。' W6 P; o0 [& f  j+ D% L, M3 r, a

- m% e, i2 \- U5 Y. a" J& o
5 U4 `- R7 M# U0 F% v" x' y3 u  K" J) K) D" b# C0 y) y' l8 }
' n% [1 Y' L1 Z3 b0 w
├─1987 - I Should Be So Lucky
- H9 _" Y8 ]% q0 M' n! ~4 T│      01 I Should Be So Lucky.m4a, l" m2 N  c# r8 F5 Q/ d) F
│      02 I Should Be So Lucky (Extended Version).m4a/ [8 H& Y7 e% a1 [
│      03 I Should Be So Lucky (The Bicentennial Remix).m4a
) Y  R/ K4 Z; Y! X. f3 w1 B' z│      04 I Should Be So Lucky (7'' Instrumental).m4a3 z: \6 `. B5 l( G8 u5 H# K  }
│      05 I Should Be So Lucky (7'' Backing Track).m4a
9 h2 p. n/ `8 Z0 ^$ B4 {& U│      06 I Should Be So Lucky (12'' Remix).m4a: l- e# g+ s2 f* Q2 m7 r
│      07 I Should Be So Lucky (12'' Remix Instrumental).m4a
9 r0 F& T. a/ z2 E( T│      08 I Should Be So Lucky (12'' Remix Backing Track).m4a
+ r& d! ]" L4 k3 H│      
- |+ e- w# Q& P! g4 V7 ]5 |├─1987 - Locomotion (Australian Version)) a& R2 j! |% i& s) m  D4 [( g
│      01 Locomotion.m4a
1 A! ?+ d" S" S% n│      02 Locomotion (Chugga-Motion Mix).m4a
; G* O4 d& i* b│      03 Locomotion (Girl Meets Boy Mix).m4a2 ?; G7 P1 [" N7 [
│      04 Getting Closer.m4a
7 B( j5 }* B3 Q, Q  a/ Q│      05 Getting Closer (UK Mix).m4a) \3 f8 Q3 A, N4 V" ~( d# v6 y
│      06 Getting Closer (UK Instrumental).m4a! j. t& x  d$ Y+ W$ Y1 f# Q/ x
│      07 Getting Closer (Extended Oz Mix).m4a. R0 l$ I+ M, O4 Q- b7 D( X
│      08 Getting Closer (Extended Oz Instrumental).m4a
1 b& E1 X( P4 h! z+ Q8 K5 h│      09 Glad To Be Alive.m4a9 u+ @* i& l5 i5 ~
│      
% G& Y' q: s" ?; a: B* G├─1988 - Especially For You% T1 A5 A; x  R( x- L
│      01 Especially For You.m4a
5 s$ h$ T6 G/ S- n1 w│      02 Especially For You (Extended Version).m4a* e) z. u* _) U, M% ~8 s
│      03 Especially For You (Instrumental).m4a
6 {+ `! T# y5 j, W3 }' F* K; ?│      04 Especially For You (Backing Track).m4a  T, n) E! S6 }  u5 r# V
│      05 Especially For You (Original 7'' Mix).m4a- s' y& u. T* J4 s3 u/ P
│      06 Especially For You (Original 12'' Mix).m4a
. |; b, v. J, N- ]! A1 N7 O8 f$ l5 W│      07 All I Wanna Do Is Make You Mine.m4a; w) W+ d7 U/ ~) N: w
│      08 All I Wanna Do Is Make You Mine (Extended Version).m4a# {" b6 o; V$ _( X
│      09 All I Wanna Do Is Make You Mine (Instrumental).m4a& A9 ?# b. J9 R8 L
│      10 All I Wanna Do Is Make You Mine (Backing Track).m4a
' ^7 V4 _" F+ q6 S│      9 _! f4 C+ @& b9 a0 ]
├─1988 - Got To Be Certain
- S3 G( W) O% z/ S, [; k( A│      01 Got To Be Certain.m4a
) x! t4 V6 A' C8 `$ v/ `( r( Y│      02 Got To Be Certain (Extended Version).m4a
: K) s" s2 N$ l& g" Y│      03 Got To Be Certain (The Extra Beat Boys Remix).m4a1 ?; A5 h! Q; I
│      04 Got To Be Certain (Instrumental).m4a
, b7 R4 O- k" [8 h│      05 Got To Be Certain (Backing Track).m4a6 O& Y" \1 E, u+ a5 K
│      06 Love At First Sight (Instrumental).m4a- R  D3 j7 D! o# `
│      07 Love At First Sight (Backing Track).m4a
! `$ G  |5 H9 S│      5 c8 k7 d9 s& X- ~- [
├─1988 - It's No Secret
) F0 U: I1 b6 }" V; N3 R0 s│      01 It's No Secret (7'' Mix).m4a0 H2 F6 x% D& q1 m# _' A9 p
│      02 It's No Secret (Extended Version).m4a* j" w/ r3 h* f$ l$ Y# U# F
│      03 It's No Secret (Alternative Extended Version).m4a
% _& C# A! W$ P* X7 C' g% v& R! |│      04 It's No Secret (7'' Instrumental).m4a
0 V! j: V9 j1 X  K│      05 It's No Secret (7'' Backing Track).m4a' _1 d5 `2 n5 g! }# n" P. C
│      06 It's No Secret (Album Instrumental).m4a
( h7 R) k+ U7 ?- o│      07 It's No Secret (Album Backing Track).m4a
( e9 K5 x5 _% C9 A9 j│      08 Look My Way (Instrumental).m4a
8 s" V9 L4 H+ C5 v4 ]7 U/ W4 {│      09 Look My Way (Backing Track).m4a( F9 g: {8 @& X* o" t$ `9 W
│      ' x$ R8 d/ e9 z9 J0 K
├─1988 - Je Ne Sais Pas Pourquoi  U% L; H& y* u
│      01 Je Ne Sais Pas Pourquoi.m4a8 g; z4 f' {; [
│      02 Je Ne Sais Pas Pourquoi (Moi Non Plus Mix).m4a  e5 C" }, o4 ~$ Q. P
│      03 Je Ne Sais Pas Pourquoi (Moi Non Plus 7'' Mix).m4a
" i7 X7 ?- T. W- g' W│      04 Je Ne Sais Pas Pourquoii (Moi Non Plus Instrumental).m4a( O7 \4 E  H7 I( p+ n
│      05 Je Ne Sais Pas Pourquoi (Moi Non Plus Backing Track).m4a* I! R. A' l4 U( m3 o! {* G3 x
│      06 Made In Heaven.m4a
2 E4 e3 M+ c4 r│      07 Made In Heaven (Maid In England Mix).m4a6 k* X5 M0 S0 j! t0 r
│      08 Made In Heaven (Instrumental).m4a
( ?6 p, Q/ J, h# l& t5 k│      09 Made In Heaven (Backing Track).m4a
* u, z+ D3 v& e│      
6 ]3 K/ d4 H6 Q# N0 ?( _  @" l├─1988 - Je Ne Sais Pas Pourquoi (Remix)
1 _( k3 r8 O1 C│      01 Je Ne Sais Pas Pourquoi (The Revolutionary Mix).m4a
4 t. f; N- f( z4 a2 S% R: u" E│      02 Je Ne Sais Pas Pourquoi (The Revolutionary Instrumental).m4a
1 \3 Z! s! ~% @% z. A6 W, x│      03 Je Ne Sais Pas Pourquoi (The Revolutionary Backing Track).m4a. b/ O3 @5 H! R' W
│      04 Je Ne Sais Pas Pourquoi (7'' Instrumental).m4a
3 C3 n* e+ l0 [9 t( ]+ J9 C│      05 Je Ne Sais Pas Pourquoi (7'' Backing Track).m4a
$ i2 `4 Z! {6 i2 N5 h│      06 Made In Heaven (Original 12'' Mix).m4a
' `& ^  o' n* @7 Q2 s& K│      07 Made In Heaven (Heaven Scent Mix).m4a# D* t. T8 ~% B2 R9 C7 G  S
│      08 Made In Heaven (Heaven Scent 12'' Mix).m4a3 _+ ]( S2 l& f( t. v
│      
0 K) p# _: h  n! J├─1988 - Kylie3 q$ q. G. z& L; k9 W8 B
│      01 I Should Be So Lucky.m4a
/ @6 ~8 W# e2 N! c% Y: P│      02 The Loco-Motion.m4a" _2 T2 p, q8 E
│      03 Je ne sais pas pourquoi.m4a
2 D' Q+ X) [) F; j│      04 It's No Secret.m4a1 S# Y) p; i% B* Q1 w0 ?1 T
│      05 Got To Be Certain.m4a5 S5 U) d0 S) u2 K# \) C0 y
│      06 Turn It Into Love.m4a" E% C4 G! B! o0 Y+ Q" v
│      07 I Miss You.m4a
" `) E, A$ ~& I! q7 P+ i4 h│      08 I'll Still Be Loving You.m4a5 ^+ }) W' E3 m. h+ X% j7 @$ R
│      09 Look My Way.m4a
4 n: `0 Q* W6 u7 j7 c, e│      10 Love At First Sight.m4a6 _) i! h  K  I% P7 Y) O
│      : ]) E" J) o, q/ U' ~2 G6 Z
├─1988 - The Loco-Motion
3 f% i8 l  r  r* {. B│      01 The Loco-Motion (7'' Mix).m4a
6 F$ q: @7 C9 N1 {│      02 The Loco-Motion (The Kohaku Mix).m4a1 m+ J" R+ V  L0 r, F5 a
│      03 The Loco-Motion (7'' Instrumental).m4a3 V/ Z: J4 J/ R% d( j, x$ P
│      04 The Loco-Motion (7'' Backing Track).m4a& V+ p: J: z  ]
│      05 I'll Still Be Loving You.m4a! R0 H6 j- ~( B2 i! X! S& ?1 p
│      06 I'll Still Be Loving You (Instrumental).m4a
0 s4 A- |% i+ U9 m4 K8 A" m│      07 I'll Still Be Loving You (Backing Track).m4a; l1 ~5 J/ ]% v$ q2 g& I+ w! G- G
│      
9 K+ ?; {( G5 ^& J1 J├─1988 - The Loco-Motion (Remix)& O2 s) F/ e0 I- q# c
│      01 The Loco-Motion (The Sankie Mix).m4a
/ Z7 f$ ?0 X0 z+ `( k+ b/ c! }│      02 The Loco-Motion (Alternative Sankie Mix).m4a
) u/ Y- o! i/ o" o: A4 F1 Z│      03 The Loco-Motion (12'' Master).m4a8 }4 {, o4 x  E! v' o# m
│      04 The Loco-Motion (Album Instrumental).m4a% h( F$ F: c7 d. L' c* p
│      05 The Loco-Motion (Album Backing Track).m4a
# x( Q& ]- t, R0 m2 j9 }│      06 The Loco-Motion (Oz Tour Mix).m4a9 H6 n2 a9 ]# ]$ f/ h
│      07 The Loco-Motion (Oz Tour Backing Track).m4a. C) M9 U2 C2 }7 q& Q% P' ^2 K6 i
│      
9 P0 ~/ p# [) P' Z" s9 X: F├─1988 - Turn It Into Love
' I2 @+ c! f& M) [' N  Q! \6 G+ f│      01 Turn It Into Love.m4a
" v0 W8 w/ a1 Q5 ^" r5 i│      02 Turn It Into Love (7'' Instrumental).m4a; r; j0 E8 ]* h) I4 @  a/ }
│      03 Turn It Into Love (Extended Instrumental).m4a
. C6 @5 n  H* j! x- T& o' W; t! {) Z│      04 Turn It Into Love (Backing Track).m4a4 w' T6 f$ j" \6 @
│      05 I Miss You (Instrumental).m4a
( b' ]' C# d: v7 X: o1 q3 ^  l, u& V│      06 I Miss You (Backing Track).m4a; O3 E. Y/ F# g" m5 J/ X3 Q
│      
$ M1 {. q; G: @3 p% Z  g3 F├─1989 - Enjoy Yourself
( g+ b3 g+ m- ^0 ^- |9 r# ~│      01 Hand On Your Heart.m4a/ n4 n. e2 s% |1 t) J
│      02 Wouldn't Change A Thing.m4a) T* B) s: ]. j3 @0 g& T. v
│      03 Never Too Late.m4a8 E+ P: y7 w7 ]# }
│      04 Nothing To Lose.m4a5 U  Z0 w+ c: N( c
│      05 Tell Tale Signs.m4a+ u4 ^& l* U( W0 [' C/ o
│      06 My Secret Heart.m4a
" v- T  G- z# _% v│      07 I'm Over Dreaming (Over You).m4a
* \/ e7 n* E6 o! U9 x│      08 Tears On My Pillow.m4a
! q3 u8 {- N( q' {│      09 Heaven And Earth.m4a
$ |5 U' B8 X( D2 {3 ~9 d- i% l' J2 H│      10 Enjoy Yourself.m4a( E2 G/ `) z9 m) A: k- P! B
│        [5 K$ ]6 y( A; A3 E% H# m
├─1989 - Hand On Your Heart) O: m) v: J/ b) f: C# l, Z0 P' P
│      01 Hand On Your Heart.m4a, ^/ t9 j% O9 S) i6 {6 s
│      02 Hand On Your Heart (The Great Aorta Mix).m4a
8 g1 \9 {3 M7 ^4 \* Q% L; `│      03 Hand On Your Heart (Dub).m4a; w7 M2 d2 H! L+ K+ U/ I# L! h
│      04 Hand On Your Heart (Video Mix).m4a
2 |7 Y2 C" K4 |│      05 Hand On Your Heart (7'' Instrumental).m4a
+ j/ Q$ a. U0 Q* H& k5 e3 H3 G- s3 F│      06 Hand On Your Heart (7'' Backing Track).m4a* W- Y1 v* F* |8 s5 y6 _
│      07 Just Wanna Love You.m4a
4 g/ e$ i3 ~8 f: B+ ?3 V│      08 Just Wanna Love You (Instrumental).m4a/ T. D. ?2 Q- z6 D2 X" z
│      09 Just Wanna Love You (Backing Track).m4a
- n+ c. b6 P0 a6 b/ f# Q  J$ B│      8 A, P) Q  q# _4 L; h9 s
├─1989 - Hand On Your Heart (Remix)
: X' T! A2 j" o7 |1 V│      01 Hand On Your Heart (The Heartache Remix).m4a: L7 G! F6 _% |6 i) T  f
│      02 Hand On Your Heart (Smokin' Remix).m4a: p& _9 _9 E, v. \" o
│      03 Hand On Your Heart (WIP 2002 Remix).m4a9 `6 ^# h+ e0 w& b( ?  h
│      04 Hand On Your Heart (WIP 2002 Instrumental).m4a
$ v# N- s: Z4 W  }% k! S│      05 Hand On Your Heart (WIP 2002 Backing Track).m4a/ F$ W' @* `! A, g$ q
│      06 Hand On Your Heart (WIP 2002 Radio Mix).m4a2 d/ M+ J  T2 b
│      07 Hand On Your Heart (WIP 2002 Radio Instrumental).m4a2 {4 }. L) U) S' c( g8 Q
│      08 Hand On Your Heart (WIP 2002 Radio Backing Track).m4a$ A/ H; [  X- P& A
│      
* _; m. ]; {3 M& X0 g9 I' a├─1989 - Never Too Late& f6 C( Q( Q( }# I/ X- s
│      01 Never Too Late.m4a& w5 [. E2 P; j: L
│      02 Never Too Late (Extended Version).m4a
" b0 a0 A' a8 g2 u│      03 Never Too Late (Instrumental).m4a4 i4 C) D7 X) p/ d# H
│      04 Never Too Late (Backing Track).m4a4 @( I# d1 v5 [1 @* O- M4 \8 q0 A9 ?
│      05 Never Too Late (Oz Tour Mix).m4a, K/ `. N6 h2 `0 D. a  o. \
│      06 I'm Over Dreaming (Over You) (Album Instrumental).m4a5 L4 v/ z+ V* h7 W) H0 L
│      07 I'm Over Dreaming (Over You) (Album Backing Track).m4a
( @  {* L4 b1 |3 F; O( M* [( o│      08 Kylie's Smiley Mix.m4a6 @- m" P2 l: o* N# H4 j# d
│      09 Kylie's Smiley Mix (Extended Version).m4a2 A$ O' }, K5 e9 M" `4 G
│      
! ^2 M/ v! t1 U$ \4 M9 y) f# D├─1989 - Wouldn't Change A Thing
* I- C" C( d0 @% _│      01 Wouldn't Change A Thing.m4a
& }% g' B, r7 _# F& n5 ?3 C│      02 Wouldn't Change A Thing (Your Thang Mix).m4a4 H! H( f/ ^) d, X7 |
│      03 Wouldn't Change A Thing (Instrumental).m4a8 ~9 @- i9 j7 k1 t; @  e% {
│      04 Wouldn't Change A Thing (Backing Track).m4a! l& m1 c4 W0 A$ `# U6 F- e! n
│      05 Tell Tale Signs (Instrumental).m4a1 n9 r+ g% h9 V# @% K% \" R
│      06 Tell Tale Signs (Backing Track).m4a# z6 e# u# ~+ S0 r4 e
│      07 Enjoy Yourself (Instrumental).m4a
/ g& o3 ]* N" L# ~│      08 Enjoy Yourself (Backing Track).m4a
0 u. O3 I. J2 z! U, i* ?│      " `9 U4 a: _/ L# d4 }6 q
├─1989 - Wouldn't Change A Thing (Remix)
! i$ _& [7 A; I  |+ b) H│      01 Wouldn't Change A Thing (The Espagna Mix).m4a
. e1 ?( ~9 a! |# V3 m0 l/ U! ]│      02 Wouldn't Change A Thing (The Espagna Mix Edit).m4a: ~7 r9 M! f1 `$ a
│      03 Wouldn't Change A Thing (Yoyo's 12'' Mix).m4a4 w: ^1 _& f/ j: t+ T! n
│      04 Nothing To Lose (Instrumental).m4a6 E; s% R! L+ c( W/ h
│      05 Nothing To Lose (Backing Track).m4a$ q# x- u# r/ a, ]/ W
│      06 My Secret Heart (Instrumental).m4a
+ ~4 X2 q$ p2 p7 ?/ B  L│      07 My Secret Heart (Backing Track).m4a2 c+ O: Z: ^) J5 w$ ~- w
│      08 Heaven And Earth (Instrumental).m4a
4 C7 m& c7 N9 w' u6 J│      09 Heaven And Earth (Backing Track).m4a& K( g. A" Z8 T1 \5 b
│      6 m  }. L- z) N: I
├─1990 - Better The Devil You Know
7 A5 b! a% f* z$ l! s│      01 Better The Devil You Know.m4a
8 M8 N* u& c  t! n* o- A│      02 Better The Devil You Know (The Mad March Hare Mix).m4a# y; W  X% ^* X$ |4 A% }3 F1 d
│      03 Better The Devil You Know (Dave Ford Remix).m4a' x" R% J5 G& R4 v0 l. y
│      04 Better The Devil You Know (Alternative Mix).m4a# z: d. u: _5 s& q& F$ ~
│      05 Better The Devil You Know (7'' Instrumental).m4a, c# C9 c4 h7 i0 q8 k6 I6 V  d, G5 u
│      06 Better The Devil You Know (7'' Backing Track).m4a
  M3 R. E4 ?% N│      07 I'm Over Dreaming (Over You) (Remix).m4a
$ ~& T% X' Y- l# U) W│      08 I'm Over Dreaming (Over You) (Extended Remix).m4a( g. k) s, b5 b! h
│      09 I'm Over Dreaming (Over You) (Remix Instrumental).m4a
* t3 d* X. q6 \9 S│      10 I'm Over Dreaming (Over You) (Remix Backing Track).m4a
: [2 k& Y6 y3 G│      
0 |% l& P! E; o5 a  O├─1990 - Better The Devil You Know (Remix)
* g+ x0 {7 @2 z5 L$ M│      01 Better The Devil You Know (US Remix).m4a9 y+ k: E# J& U( q  F9 G, F
│      02 Better The Devil You Know (Movers & Shakers 12'' Mix).m4a
# `: C3 d) t1 I. r2 h│      03 Better The Devil You Know (Movers & Shakers 12'' Instrumental).m4a: h+ T6 t  Q- p# K( Y; G
│      04 Better The Devil You Know (Movers & Shakers 12'' Backing Track).m4a
& t: H  M' Z1 |' y' ]: Y  N│      05 Better The Devil You Know (Movers & Shakers Alternative 12'' Mix).m4a
: o6 u3 r" r' h6 I6 @│      06 Better The Devil You Know (Movers & Shakers Alternative Instrumental).m4a0 K3 `' c* L& |' _- K2 L
│      07 Better The Devil You Know (Movers & Shakers Alternative Backing Track).m4a7 {1 N# z$ @" y& e! _, x( Q
│      08 Better The Devil You Know (Movers & Shakers 7'' Mix).m4a
5 F; n; w9 h( @+ ?9 J│      09 Better The Devil You Know (Movers & Shakers 7'' Instrumental).m4a/ T  X6 a( ^* p+ w  o+ W
│      10 Better The Devil You Know (Movers & Shakers 7'' Backing Track).m4a
! @4 C/ r' n& ^6 z│      1 F0 Q. o0 I( S
├─1990 - Rhythm Of Love
0 l3 m5 a% Z- ?3 ^& u2 M│      01 Better The Devil You Know.m4a. K2 c7 \- j% b9 C8 y) u6 C' O
│      02 Step Back In Time.m4a& u( v0 V+ G: |, v3 H& F
│      03 What Do I Have To Do_.m4a0 B, D1 p7 D: H
│      04 Secrets.m4a7 @& M5 _: t/ r% n- K3 E
│      05 Always Find The Time.m4a
* k4 w5 j- r1 b1 w│      06 The World Still Turns.m4a2 R7 i3 x9 b( Q# ]
│      07 Shocked.m4a
* S( M5 o5 s+ [2 D+ p4 f3 v( a│      08 One Boy Girl.m4a
1 o# q5 D( x" ~5 T│      09 Things Can Only Get Better.m4a7 T# c+ x( D0 V; P0 D7 Q' a
│      10 Count The Days.m4a  m3 J9 O0 v7 e% o2 ]0 Z
│      11 Rhythm Of Love.m4a3 G6 G( ~& t6 o/ g  ^  N  U
│      
4 G# n; V% p3 l& G3 ^4 [├─1990 - Step Back In Time% x; l7 V3 E; y
│      01 Step Back In Time.m4a
$ X! Z# F% A( m8 L/ _5 H4 A│      02 Step Back In Time (Walkin' Rhythm Mix).m4a$ x4 s/ T# m' C; k$ Z( v
│      03 Step Back In Time (Harding, Curnow Remix).m4a1 |3 n3 N& ~$ M) W- y
│      04 Step Back In Time (Tony King Remix).m4a, {0 W" b' O, l1 P' E  |% }
│      05 Step Back In Time (Original 12'' Mix).m4a' P% ~+ `5 J5 I  \' u$ ?2 L% |: t8 d
│      06 Step Back In Time (7'' Instrumental).m4a
( x0 l' F4 B, d/ ?- o+ x* i│      07 Step Back In Time (Extended Instrumental).m4a' y4 q7 |& `9 u6 _: F5 j6 q- \
│      08 Step Back In Time (Backing Track).m4a1 U/ Z, ^2 ^9 p2 E8 M
│      09 Secrets (Instrumental).m4a
8 ]; N  q6 ]& i, n│      10 Secrets (Backing Track).m4a6 t) |0 K# F4 S7 M) V
│      
& c, r" t% z  ]├─1990 - Tears On My Pillow
' F) F8 m! B* |- f│      01 Tears On My Pillow.m4a
$ z; R' Z3 W( D' L$ r3 v│      02 Tears On My Pillow (Extended Verson).m4a; K- m. J' \; G, {) ^, X( R8 r
│      03 Tears On My Pillow (12'' Remix).m4a1 l# g( C+ R3 s: {
│      04 Tears On My Pillow (Instrumental).m4a
$ C7 ^7 j' ]* A: ~5 [│      05 Tears On My Pillow (Backing Track).m4a
- p; {' G" s' Q/ Y& A: l1 N│      06 We Know The Meaning Of Love.m4a
' T6 p0 ?$ l) T6 X│      07 We Know The Meaning Of Love (Extended Version).m4a, C& O) a7 t5 a4 Z$ c2 H
│      
& A2 e6 W+ N5 [9 }' h3 Q! M├─1991 - If You Were With Me Now
4 b+ U1 }' c! N: Z│      01 If You Were With Me Now.m4a! A9 i, Y  L( Z9 F/ I% Z
│      02 If You Were With Me Now (Extended Version).m4a4 Z8 a* |- q! {5 f( u5 }* }( x
│      03 If You Were With Me Now (Orchestral Version).m4a9 `3 v* q! x* o2 v0 ^1 |) W. v8 d
│      04 If You Were With Me Now (Instrumental).m4a
8 M4 n5 M$ c  P$ D' Y│      05 If You Were With Me Now (Backing Track).m4a
' F# Z" R( F4 W0 ?- o1 E7 d│      06 I Guess I Like It Like That.m4a4 ~' J, M6 C9 J/ N- F9 H4 V
│      07 I Guess I Like It Like That (Edit).m4a
5 w3 o& x7 S% D- x  V3 H' V' q5 @│      08 I Guess I Like It Like That (Instrumental).m4a
+ \2 m" y8 O7 @9 \7 N3 Z│      09 I Guess I Like It Like That (Backing Track).m4a0 _+ f/ O" A' Q$ A! D+ J* |' U/ W  N* t
│      + N$ J$ m5 f3 L7 S
├─1991 - Keep On Pumpin' It, P  \+ b2 U" e8 Q( t
│      01 Keep On Pumpin' It (Angelic Remix Edit).m4a
/ @: M1 s# n$ ]│      02 Keep On Pumpin' It (Angelic Remix).m4a" D( q4 E. D! U4 s$ c
│      03 Keep On Pumpin' It (Astral Flight Mix).m4a- U# o2 ~# l. T* h+ T% Q, h+ U. t! B
│      04 Keep On Pumpin' It (Astral Flight Mix Edit).m4a
6 k, P5 B: f( i" O$ \│      05 Keep On Pumpin' It (Astral Flight Dub).m4a
" G* [. u) p2 a) M+ x: N│      
% e" H" l! s/ }$ a├─1991 - Let's Get To It
( \/ D4 Q) s+ p& e. L│      01 Word Is Out.m4a
; U+ m8 v% E2 A, k' U+ [│      02 Give Me Just A Little More Time.m4a
; `+ @6 H7 Q) E+ W7 S- G│      03 Too Much Of A Good Thing.m4a4 x' q( w* S; _3 E, m6 ~
│      04 Finer Feelings.m4a5 ^& U9 `! j- g7 K0 }$ i1 [
│      05 If You Were With Me Now.m4a% j9 o* w6 y6 Q4 K# }% M
│      06 Let's Get To It.m4a
% y  Y7 Y( \8 N1 {- a" Y, t│      07 Right Here, Right Now.m4a
5 T6 _( i( g0 m│      08 Live And Learn.m4a( ~. e) P! X0 m) b7 i
│      09 No World Without You.m4a3 b/ m) u, i. p1 T" F5 @0 D
│      10 I Guess I Like It Like That.m4a/ H4 }" L+ G1 o
│      
  r# ?/ q% n: [0 r0 t% a$ P├─1991 - Shocked3 o+ U0 B& e! c% c0 T- B+ ^
│      01 Shocked (DNA 7'' Mix).m4a
, B$ X- K3 P- A! u│      02 Shocked (DNA 12'' Mix).m4a4 _# t5 c) |2 l) R( c! a0 W
│      03 Shocked (DNA Original 7'' Mix).m4a
( ^# i5 ?* q. ^$ k│      04 Shocked (DNA Backing Track).m4a# L- i+ O4 n+ t) d9 X( V) X
│      05 One Boy Girl (12'' Mix).m4a
8 E( K1 A$ q4 K' V! F, ~│      06 One Boy Girl (Instrumental).m4a0 v- \8 e9 u/ w$ M- m5 y* y
│      07 One Boy Girl (Backing Track).m4a% L0 M, g0 w  s- X
│      08 Always Find The Time (Instrumental).m4a8 ^8 T" z. m+ Z6 |
│      09 Always Find The Time (Backing Track).m4a/ F2 v+ l2 Z7 U
│      * h! z! O: y) r7 R
├─1991 - Shocked (Remix)
) d5 A: f: x2 [4 V│      01 Shocked (Harding, Curnow 12'' Mix).m4a6 j4 n: E" a' y0 x/ Z# v
│      02 Shocked (Harding, Curnow 7'' Mix).m4a$ o) {8 X) f3 l/ P
│      03 Shocked (Harding, Curnow Instrumental).m4a
+ L4 B9 M+ Q: R! Z│      04 Shocked (Harding, Curnow Backing Track).m4a# k3 U$ r3 \7 F9 [
│      05 I Am The One For You.m4a
/ A7 ?# `' E: o, f, o5 @. l│      06 The World Still Turns (Instrumental).m4a! o2 ^& G7 S& B# c; G/ w+ Q
│      07 The World Still Turns (Backing Track).m4a) f  f) z, M0 E$ M" M
│      08 Rhythm Of Love (Instrumental).m4a- `* J% f% }. C1 m- [* ?
│      09 Rhythm Of Love (Backing Track).m4a
, m1 P1 V6 R9 h/ h$ v8 C) m│      8 d1 W2 t3 ?8 H1 F+ y
├─1991 - What Do I Have To Do7 |4 ]8 e7 W8 ~" X$ H, N4 ~! ^0 L
│      01 What Do I Have To Do (7'' Mix).m4a
+ \8 Q; Y4 U* X+ H8 g6 z│      02 What Do I Have To Do (Pumpin' Mix).m4a
' {, q" T2 r  ?8 R% v( S/ B│      03 What Do I Have To Do (Extended Album Mix).m4a$ n9 X  r% ?) l, ?' o7 D" e
│      04 What Do I Have To Do (7'' Instrumental).m4a
* R' n- f- K0 C) s│      05 What Do I Have To Do (Extended Instrumental).m4a1 B9 o" J1 ~+ K9 v: ?) Z$ t
│      06 What Do I Have To Do (7'' Backing Track).m4a: t% a+ a6 |" n2 Q2 G2 _2 }
│      07 What Do I Have To Do (Album Instrumental).m4a1 @& p" W8 `5 |; n0 E+ U- X6 D
│      08 What Do I Have To Do (Album Backing Track).m4a
3 Q' N+ o/ W9 T( ^) D│      09 Things Can Only Get Better (Album Instrumental).m4a
" X: l$ }) @  X) M9 F│      10 Things Can Only Get Better (Album Backing Track).m4a
. H9 O, ?/ w/ V+ W│      $ l9 w9 ?! q6 G& C2 Q
├─1991 - What Do I Have To Do (Remix)
8 n& u5 T: p  }2 z│      01 What Do I Have To Do (Between The Sheets Mix).m4a) A2 P0 S; `' X- _
│      02 What Do I Have To Do (Movers & Shakers 12'' Mix).m4a0 }9 u) K$ Q2 g. x! M
│      03 What Do I Have To Do (Movers & Shakers Do The Dub).m4a; ?& x. H. y1 W9 e
│      04 What Do I Have To Do (Movers & Shakers 12'' Instrumental).m4a
- C  a1 R: S, t5 @  e│      05 What Do I Have To Do (Movers & Shakers 12'' Backing Track).m4a, x3 p8 t9 G& x, F/ J( ^, z% X
│      06 What Do I Have To Do (Movers & Shakers 7'' Mix).m4a
8 `# ], l6 n5 L  ^9 J9 q, Q; E│      07 What Do I Have To Do (Movers & Shakers 7'' Instrumental).m4a
9 b" N8 x4 ^9 U( E4 P: Y│      08 What Do I Have To Do (Movers & Shakers 7'' Backing Track).m4a
* a2 @) @$ }1 Q0 i+ D' j│      09 Count The Days (Instrumental).m4a/ X! W, h& v: k0 D7 n- R
│      10 Count The Days (Backing Track).m4a
) @3 t8 q9 ]& h  v! c│      # T4 d# I' h4 O6 C5 E8 o
├─1991 - What Do I Have To Do (The Original Synth Mixes)% x' Q/ B* E, R. N
│      01 What Do I Have To Do (Billy The Fish Mix Part I).m4a- Q9 C$ t- ~8 B& I/ H+ p
│      02 What Do I Have To Do (Billy The Fish Mix Part II).m4a
8 H5 D$ ^# a3 l3 ?0 B# g│      03 What Do I Have To Do (Original 12'' Mix).m4a2 W( H/ \" k/ Y* x- F) l
│      04 What Do I Have To Do (Extended Album Mix II).m4a
2 L* U! v0 `4 j" G+ m& o│      
! @" K! b; d- i3 {. R├─1991 - Word Is Out5 l4 `1 \0 @' k
│      01 Word Is Out.m4a; T% p# s, P' C! P9 H: c& ]% b
│      02 Word Is Out (Extended Version).m4a; u% j; j8 Y$ M7 E1 Y, ?0 B: H- P
│      03 Word Is Out (Dub 1).m4a% o5 q: y$ N3 k
│      04 Word Is Out (Dub 2).m4a
5 f. v6 r+ q4 U9 U│      05 Word Is Out (Bonus Beats).m4a- p! ~5 g! v9 y: c0 y
│      06 Word Is Out (Instrumental).m4a
# p% I& m/ x' v  N& l│      07 Word Is Out (Backing Track).m4a
5 W& k2 s- l  @1 `6 _│      08 Say The Word - I'll Be There.m4a* A+ v- Y: A& S
│      09 Say The Word - I'll Be There (Instrumental).m4a8 m' Y0 U/ N  x2 u% t( N
│      10 Say The Word - I'll Be There (Backing Track).m4a
( u, a) S# R- ]0 }│      
" \# y, `: O3 O6 Z& D0 v4 X% j7 \├─1991 - Word Is Out (Remix)
4 Q- Y9 w, f5 a4 Y│      01 Word Is Out (Summer Breeze Mix).m4a
3 T6 v, I6 Q$ q  Z# u6 T" x, ]│      02 Word Is Out (Summer Breeze 7'' Mix).m4a
! C7 n- h5 x0 O( Q2 L│      03 Right Here, Right Now (Tony King 12'' Mix).m4a4 d+ U, k* T+ f! g' J
│      04 Right Here, Right Now (Instrumental).m4a! H) d+ j+ n9 h# n2 `3 [
│      05 Right Here, Right Now (Backing Track).m4a
1 O' @3 d' M2 ?& k) Z│      06 Live And Learn (12'' Mix).m4a
  r: J& U8 F9 o# W# x: ?│      07 Live And Learn (Instrumental).m4a1 x8 R# V5 O. x" R
│      08 Live And Learn (Backing Track).m4a
" Y* t& Q8 K4 w/ J! W& o1 F│      09 No World Without You (Original Mix).m4a
% \" n$ e9 B3 }& C8 k; l, E│      10 No World Without You (Instrumental).m4a; R7 W- U4 }. X# \6 W0 O
│      
4 @, h! }, t4 ^├─1992 - Celebration  o: x& h5 R, I3 [: X
│      01 Celebration.m4a
. p5 R0 n/ r5 v9 C0 ]# T: v│      02 Celebration (Have A Party Mix).m4a( P( h* H/ x* }. I, K) y
│      03 Celebration (Have A Party 7'' Mix).m4a( w( w) m9 r# E* L  U( v4 s
│      04 Celebration (AKA Good Times Mix).m4a
+ K" {* O2 G$ E  k6 m- j" @4 p2 V% |1 I│      05 Celebration (7'' Instrumental).m4a
7 I% }' ?% F9 x. I  T% r│      06 Celebration (7'' Backing Track).m4a
9 W3 I2 D; P& D# a│      07 Let's Get To It (7'' Mix).m4a' e& M$ S- S4 E  F. }6 W
│      08 Let's Get To It (Tony King 12'' Mix).m4a
. V( J) i) ^/ W) c: a1 A│      09 Let's Get To It (Instrumental).m4a
. J) o( t: }6 h  ?" B7 c│      10 Let's Get To It (Backing Track).m4a& F, d. w4 `  z& @$ R0 q0 Q; p
│      
5 s: I$ Y5 ^" E├─1992 - Celebration (Remix)$ P- R. f) T* T1 Z
│      01 Celebration (Techno Rave Remix).m4a3 \( B0 ^7 z' _# C* W+ s' V0 H8 s
│      02 Celebration (Original Mix).m4a
" b' U+ I7 @8 g│      03 Celebration (Original Instrumental).m4a
6 K1 J5 x6 B; @: _│      04 Celebration (Original Backing Track).m4a
8 a, B" Y& B6 P  O1 D│      05 Too Much Of A Good Thing (Original 12'' Mix).m4a8 M; |$ b. ^3 ]" L7 S
│      06 Too Much Of A Good Thing (Instrumental).m4a
: V& ]1 P* ^  f│      07 Too Much Of A Good Thing (Backing Track).m4a$ I+ f% Y2 j$ d" `) C; O
│      08 Where In The World (Instrumental).m4a
% `" N1 ?+ F1 B1 ?  C│      09 Where In The World (Backing Track).m4a
, ~, M4 f/ i* r│      
$ ^: l) M: @2 m" L8 z. Q├─1992 - Finer Feelings
! F9 T5 i( K! S5 T  Y│      01 Finer Feelings (Brothers In Rhythm 7'' Mix).m4a4 U4 K. O2 w/ C/ S' ^
│      02 Finer Feelings (Brothers In Rhythm 12'' Mix).m4a3 x7 g* M/ m6 c1 m) {) [6 e
│      03 Finer Feelings (Brothers In Rhythm Dub).m4a6 S- G( `! D8 a& V# J
│      04 Finer Feelings (Brothers In Rhythm Ambient Reprise).m4a
+ z% X& w/ q7 f& e│      05 Finer Feelings.m4a  ?7 F: n( R, o" V: _
│      06 Finer Feelings (Instrumental).m4a, X0 C) @9 B0 _$ M% A: v
│      07 Finer Feelings (Backing Track).m4a" b6 A! E- ~4 p. V1 \# c& ^
│      08 Closer (The Pleasure Mix).m4a
) a& K8 D* ~3 t" l│      09 Closer (Edit).m4a
4 C4 I& r' [4 o+ ~1 ]& s- O4 j│      10 Closer (The Pleasure Instrumental).m4a. C! Q; O- p: `- H& t
│      ; d, I  N7 N7 W' J" S/ y
├─1992 - Give Me Just A Little More Time" O& ~; s7 \# m- Y
│      01 Give Me Just A Little More Time.m4a
; u* C2 X9 e) ?│      02 Give Me Just A Little More Time (Extended Version).m4a8 k  I# o, z/ ~$ g& Q4 }. t2 O
│      03 Give Me Just A Little More Time (Instrumental).m4a
$ i4 l" s% V& x4 B# @, v, L│      04 Give Me Just A Little More Time (Backing Track).m4a
) z- G1 O3 k8 w│      05 Do You Dare (NRG Mix).m4a/ W; G: n% D/ \- D, f9 ~
│      06 Do You Dare (New Rave Mix).m4a
% E# }0 u5 b0 H│      07 Do You Dare (Italia 12'' Mix).m4a4 a7 A' d9 L( [& k9 \% j  ^
│      08 Do You Dare (NRG Edit).m4a! d% S( }% x# H9 o$ l/ g
│      09 Do You Dare (New Rave Instrumental).m4a8 C. x7 t% ~" ~% n9 M4 F/ x
│      
' X' v) `9 k6 O1 t$ g" R├─1992 - Kylie Minogue Greatest Hits9 e4 G, R3 h, H
│      01 I Should Be So Lucky.m4a
( Y* Z, Z' I& |, W  H. f: `0 ~! P" [│      02 Got To Be Certain.m4a
+ z6 G, v. X' Z. g2 J│      03 The Loco-Motion (7'' Mix).m4a# c2 w$ n# w$ n  E  g
│      04 Je ne sais pas pourquoi.m4a0 C$ O, Z6 e3 B% S
│      05 Especially For You.m4a# G: [# s# G4 @! M& O
│      06 Turn It Into Love.m4a
9 ~. Y/ m! S) O! P6 g3 t│      07 It's No Secret (7'' Mix).m4a
2 C9 e# ]) Y- n* ~7 ^9 B% Y│      08 Hand On Your Heart.m4a6 K4 ]$ m/ Q7 j) W7 t
│      09 Wouldn't Change A Thing.m4a* h& p  r' ]$ M$ F1 D
│      10 Never Too Late.m4a
+ l5 W/ V9 ~- G# X2 o" B│      11 Tears On My Pillow.m4a
- b" v0 |. s5 U6 }* `2 c│      12 Better The Devil You Know.m4a
6 G2 |/ ?+ |* E' M1 i# V9 i9 w│      13 Step Back In Time.m4a
% o' o6 _, V6 ?( T  r5 ]7 {│      14 What Do I Have To Do_ (7'' Mix).m4a
6 ]4 M4 W8 u) h│      15 Shocked (DNA 7'' Mix).m4a8 {( }8 E$ s$ `# _7 m* `# a
│      16 Word Is Out.m4a
! S) @* Z- d' E5 T5 C9 R│      17 If You Were With Me Now.m4a" M/ B1 D/ ^$ l
│      18 Give Me Just A Little More Time.m4a
1 i# S( U( J! C) L4 x% b( i9 E& G. [│      19 Finer Feelings (Brothers In Rhythm 7'' Mix).m4a
4 h: T5 \2 [) Y6 C( j  q3 m' f/ f│      20 What Kind of Fool_ (Heard All That Before).m4a+ ?: r; c- Q& m) C  d% Y- @* c
│      21 Where In The World_.m4a
: d2 r0 Y1 r  Q/ a; `' O; |5 ]  b│      22 Celebration.m4a# z, i/ H. s) u6 D
│      1 @, H- z: N" {- B: I9 a9 U
├─1992 - What Kind Of Fool (Heard All That Before)" K: y; M7 u, R% N: h( x* m
│      01 What Kind Of Fool (Heard All That Before).m4a, `$ T  U9 N3 K" ^/ c
│      02 What Kind Of Fool (Heard All That Before) (No Tech No Logical Mix).m4a" m) d) Z% [$ d  U0 P$ e% E2 w) m8 m
│      03 What Kind Of Fool (Heard All That Before) (Tech No Logical Mix).m4a
5 \8 t0 L- A+ m│      04 What Kind Of Fool (Heard All That Before) (12'' Master Mix).m4a' T* _" X5 u: O" @4 {# C
│      05 What Kind Of Fool (Heard All That Before) (Instrumental).m4a
3 A% w& p1 X3 s7 C) X8 k- c3 ?│      06 What Kind Of Fool (Heard All That Before) (Backing Track).m4a& S/ ^( G- r$ g& i
│      07 Things Can Only Get Better (Original Mix).m4a
3 ]" V9 Z9 K3 C& D9 X) P│      08 Things Can Only Get Better (Original 12'' Mix).m4a, L5 Y4 @1 y+ l4 B# s3 K7 N
│      09 Things Can Only Get Better (Original Instrumental).m4a) [; B! F; f1 l9 x5 Z8 k
│      10 Things Can Only Get Better (Original Backing Track).m4a( J  H: t. Q, r* |, I* Y
│      ; t: n7 y; c5 l  ^
├─1994 - Kylie Minogue; a' |4 K" S* w3 P9 K
│      1-01 Confide In Me (Master Mix).m4a. e/ u+ `) G5 Q4 R; k
│      1-02 Surrender.m4a
) p; h, X0 d) E9 G+ l0 _% W│      1-03 If I Was Your Lover.m4a  v0 g! A% e5 w1 ]( L
│      1-04 Where Is the Feeling.m4a% \2 s* P+ b/ L( L/ [  }
│      1-05 Put Yourself In My Place.m4a
/ f. k5 z7 v* j' E│      1-06 Dangerous Game.m4a
3 X& b1 ]; V6 k8 }│      1-07 Automatic Love.m4a
) L5 Z& G+ z/ `  P0 E│      1-08 Where Has the Love Gone.m4a
5 @" b# \) O, |  H, \│      1-09 Falling.m4a1 [! ]1 H' K+ f" n" G0 h
│      1-10 Time Will Pass You By.m4a( O: T0 K, x* h) O8 E. |
│      2-01 Dangerous Overture (Big Brothers Mix).m4a0 e# g5 X! S9 @8 y) o
│      2-02 Confide In Me (Justin Warfield Mix).m4a
- w9 T, S! Y- ^3 ]) z+ I│      2-03 Put Yourself In My Place (Dan's Old Skool Mix).m4a: G/ ?4 A0 R7 O; P
│      2-04 Where Is the Feeling (Acoustic Version).m4a+ f9 _3 [9 o2 D$ l. \
│      2-05 Nothing Can Stop Us.m4a
: _8 y' a# G3 j5 {. [│      2-06 Love Is Waiting (Big Brothers Mix).m4a& r6 K7 q- _, R/ u9 m
│      2-07 Time Will Pass You By (Paul Masterson Mix).m4a0 ^7 D" ~' K6 d4 e5 i
│      2-08 Where Is The Feeling (West End TKO Mix).m4a
+ Q" W( y; v0 B/ j2 D│      2-09 Falling (Alternative Mix).m4a, m. u( T  r- ?. g
│      2-10 Confide In Me (Big Brothers Mix).m4a
  ~# |. \3 ?8 z* `( ?9 ], f9 S│      2-11 Surrender (Talking Soul Mix).m4a) Q: H4 Y: Z' Y% y
│      2-12 Put Youself In My Place (Acoustic Version).m4a
5 ^' A: }( F4 V, n4 f/ S│      2-13 If You Don't Love Me (Acoustic Version).m4a/ h; t# r4 N5 x  F
│      2-14 Confide In Me (French Version).m4a
9 K4 V* b: k2 ^" `2 _8 e│      2 O3 [: c5 `" j. k! i- M; p
├─1997 - Impossible Princess
- H# d( `/ d' N+ O│      1-01 Too Far.m4a5 I6 {$ I  N/ p1 A" N: B! D7 h
│      1-02 Cowboy Style.m4a
2 w) ?  ?8 t- K4 d│      1-03 Some Kind Of Bliss.m4a
- z2 j2 n/ u4 I  u. ~  ~9 p2 K│      1-04 Did It Again.m4a# B0 p% s; r8 W2 h/ S6 r
│      1-05 Breathe.m4a! z4 j+ x: U  V* a! T7 J1 Y) u; I
│      1-06 Say Hey.m4a
$ d0 d$ q& C( e0 q0 B) S% o│      1-07 Drunk.m4a5 u! Q0 Z# X3 \. A0 r# }1 m, P
│      1-08 I Don't Need Anyone.m4a
. }5 a( e; U5 G2 `, i9 \- w: p│      1-09 Jump.m4a
" Y- N: ?" F, V8 Z1 _: u$ S; g│      1-10 Limbo.m4a
$ \" I$ ~$ ^! o) u: N$ B│      1-11 Through The Years.m4a
- h$ L! L5 l( B; w- a, u2 g│      1-12 Dreams.m4a8 @* p& N& Y. v
│      2-01 Love Takes Over Me.m4a# M! r2 m: n8 Y7 Q% A$ ~1 o4 ^6 w
│      2-02 Too Far (Inner Door Mix).m4a) K1 f# |0 K2 V$ {8 L
│      2-03 Did It Again (Did It Four Times Mix).m4a! w! O" \& M; Q  k% ]* E4 Q/ ^  J
│      2-04 Breathe (Tee's Dancehall Mix).m4a3 J, n! u* p2 I5 R# o
│      2-05 Tears.m4a- S* e- U5 V; O3 a  Y  ^2 |
│      2-06 Too Far (Junior's Riff Dub).m4a5 h. M% s( S4 n" h6 t
│      2-07 Breathe (Tee's Dub Of Life).m4a
$ c- U7 K6 ^3 j+ j│      2-08 Some Kind Of Bliss (Quivver Mix).m4a- ^) O8 g( K& Y4 M8 F
│      2-09 Did It Again (Razor-n-Go Dub).m4a
+ f. W/ C0 ?6 A3 }│      2-10 Breathe (Tee's Glimmer Mix).m4a
2 H7 B# s& _" e│      2-11 Too Far (North Pole Mix).m4a" a- J: d! F2 K/ g5 e
│      2-12 This Girl.m4a
5 v# s+ n$ o" B! z│      
! E% _& v, y# A├─1999 - Intimate & Live
( |! f8 S, l; _' ^! }" W; l& t│      01 Too Far.m4a2 h$ S. z1 E5 q, V6 m
│      02 What Do I Have To Do.m4a
/ i0 e, @% t. k5 _) o/ k# z: e! X/ F│      03 Some Kind Of Bliss.m4a$ e/ `! `' s- U8 |$ Q5 ^3 {. {$ d
│      04 Put Yourself In My Place.m4a
6 y: \$ P0 l' h, X$ ]* m│      05 Breathe.m4a4 ?3 X9 N1 z4 ?8 E1 A: T
│      06 Take Me With You.m4a
0 Y& T2 k, @! ]* H' f3 L, u5 `% I7 _│      07 I Should Be So Lucky.m4a& N0 [1 p7 ?0 e! @4 U
│      08 Dancing Queen.m4a+ @  U% T0 H& w, i- h0 _" w& N$ W5 G
│      09 Dangerous Game.m4a8 E, q. p( B) a0 o. ?
│      10 Cowboy Style.m4a
0 Y8 s. U! [7 F, K│      11 Step Back In Time.m4a# c# a" @$ n8 L( m3 k
│      12 Say Hey.m4a
+ _9 G" \+ n/ a9 V0 [, ]- p/ Y│      13 Free.m4a
# d: Y- B# F# ~! Z3 V# W" x│      14 Drunk.m4a
8 X8 c4 o. P  [' q1 h│      15 Did It Again.m4a
1 d- x  _3 c8 e4 {1 i2 b2 W│      16 Limbo.m4a+ |6 |% T/ [; Y; _; Q, X
│      17 Shocked.m4a  G! _  n# m( n' l7 X
│      18 Confide In Me.m4a
/ ^* R2 h, W4 J0 K5 z│      19 Locomotion.m4a, z' l- P4 E1 G3 h; y
│      20 Should I Stay Or Should I Go.m4a
3 |7 L- \4 U# d% N│      21 Better The Devil You Know.m4a6 w% Q: G) C# J) E) |% O$ c+ n4 i
│      ; A3 T6 B, U' F1 |) \- g
├─2000 - Cover Me With Kisses - Single
7 Q' A8 u( B* t2 j  G: E% F│      01 Cover Me With Kisses.m4a
) [+ C- L/ _, H/ W│      / y$ D' v5 W) K0 J' X
├─2000 - Hits +
9 n& x- j9 b& L' r( K' I│      01 Confide In Me (Master Mix).m4a* q* a/ g8 G- v, ?
│      02 Put Yourself In My Place (Radio Mix).m4a/ U8 b, o4 m! E* S& E0 H) I
│      03 Where Is The Feeling (BIR Dolphin Mix).m4a( B+ @) Q% T$ w
│      04 Some Kind of Bliss.m4a: u$ N0 V! J: E& o  O; ^3 x2 w
│      05 Did It Again.m4a
+ C$ d7 C) Q* M( L3 a│      06 Breathe (Radio Edit).m4a# W7 q* w  w: E3 `& n
│      07 If You Don't Love Me.m4a
1 Q1 a; w3 ]: s. \8 I# p5 U/ S│      08 Tears.m4a
5 Z3 l: S1 J9 o: F7 [2 \1 k│      09 Gotta Move On.m4a
' }% @# D/ v, b( d) F  _$ X5 T) g. z7 a│      10 Difficult By Design.m4a& w% @: ^! b5 @' P4 ^9 d# e
│      11 Stay This Way.m4a& E- i2 ^3 z1 g" ~. j4 P5 ]* E
│      12 Automatic Love (Acoustic).m4a8 @3 a, e) }" D) X. h% k5 V# T2 R! N
│      13 Where Has The Love Gone (Roach Motel Remix).m4a
* z0 X3 Q- a; d# a) z│      14 Take Me With You.m4a
% D) a0 U' i6 y: A1 F│      " F; }& }5 e  X( J7 O! v
├─2000 - Light Years
# y) I9 e$ D& W' x) r│      1-01 Password.m4a
5 Y5 }% Z  h) P, ^# h1 `│      1-02 Spinning Around.m4a$ r- R' z) Y2 g
│      1-03 On A Night Like This.m4a
) k( t1 g8 J! \' s* b( d3 Z│      1-04 So Now Goodbye.m4a$ A: b- O- |$ f9 [$ `9 ^% T
│      1-05 Disco Down.m4a
/ l0 R) S  R7 i3 U! c, t6 {│      1-06 Loveboat.m4a" ]: W! ^- V& T* j
│      1-07 Koocachoo.m4a
* N2 V3 \, R5 R- |  s# p│      1-08 Your Disco Needs You.m4a+ k. t0 ^( U1 R( P. Z. s
│      1-09 Please Stay.m4a  F; o/ O8 G0 v2 e) a
│      1-10 Bittersweet Goodbye.m4a. g# O+ R( y7 N( E6 \, K
│      1-11 Butterfly.m4a9 |3 t) y( L+ q2 Q( T& G
│      1-12 Under The Influence Of Love.m4a% N9 E. x/ R1 r. x& V  Z
│      1-13 I'm So High.m4a
! q8 p$ I( c8 ?7 ^7 y% R+ _1 V│      1-14 Kids.m4a  y  \# J0 k3 c3 ]) c5 M  u% |
│      1-15 Light Years.m4a# Y* R  m7 h4 d4 S, h6 x5 J: n8 m
│      2-01 Spinning Around (7th District Club Mental Mix).m4a! `( u9 W4 G- h3 Q5 a/ k* U
│      2-02 Spinning Around (Sharp Vocal Mix).m4a5 k1 `3 _; J7 B7 ]8 P& H, n! G; l
│      2-03 On A Night Like This (Rob Searle Mix).m4a
9 h$ q/ e9 J, U2 c9 q6 n│      2-04 On A Night Like This(Bini And Martini Club Mix).m4a. ^) L1 g+ t4 }1 t8 c# I! z5 o
│      2-05 Please Stay (Hatiras Dreamy Dub Mix).m4a
% d' u) O( ~& p8 n. D│      2-06 Please Stay (7th District Radio Mix).m4a1 Q' }+ O, f" k7 ?$ D5 W+ T
│      2-07 Please Stay (7th District Club Flava Mix).m4a7 \6 i% q) s! t  e
│      2-08 Butterfly (Sandstorm Dub).m4a  M$ _. b& @% D1 h9 h% r# i# o% |
│      2-09 Your Disco Needs You (Casino Radio & Club Remix).m4a, ~) e, Z  M5 X* A- z6 I
│      , u$ j, e$ T. Z# ?
├─2001 - Baby - Single& F9 g+ R* K9 E0 \
│      01 Baby.m4a
+ t% K- d- R3 ?/ i' l9 t- R│      % }5 {/ s+ V- H4 i+ E. U6 ?
├─2001 - Can't Get You Out Of My Head4 M8 `; {8 h" G4 k" O/ m
│      01 Can't Get Blue Monday Out Of My Head (Live).m4a# [7 M$ w0 I9 @, k" j$ q1 h3 t% d- Y
│      02 Can't Get You Out Of My Head (Extended Instrumental).m4a
$ P! e) ?' R2 g: S8 r│      03 Can't Get You Out Of My Head (Extended Mix).m4a; |8 [% P5 O4 d3 l- E  }
│      04 Can't Get You Out Of My Head (Nick Faber Remix).m4a
5 \( Z& I1 B& c. X- n0 J0 Z  r│      05 Can't Get You Out Of My Head (Radio Slave Remix Dub Re-Edit).m4a
3 j) u  B6 G( {0 m$ z% M│      06 Can't Get You Out Of My Head (Radio Slave Vocal Re-Edit).m4a2 E6 x' `5 e1 ]2 G
│      07 Can't Get You Out Of My Head (Superchumbo Leadhead Dub).m4a; N; T, }1 s" A# H1 r
│      08 Can't Get You Out Of My Head (Superchumbo Todo Mamado Mix).m4a& Y! y6 s2 ~4 j5 J
│      09 Can't Get You Out Of My Head (Superchumbo Voltapella Mix).m4a2 x* U4 K2 ?  I: m$ o; B/ |; k
│      
/ S7 j, I7 P) B├─2001 - Fever
0 j$ n/ O! M1 J2 b│      1-01 More More More.m4a* ~9 F5 y1 u1 h- p( z% `
│      1-02 Love At First Sight.m4a
2 h0 x# g; t! ?│      1-03 Can't Get You Out Of My Head.m4a6 s( k, I7 Z) L0 F  W: l9 Q* W
│      1-04 Fever.m4a! r/ f$ {6 s; H2 L0 O, E
│      1-05 Give It To Me.m4a% _5 X6 I3 e9 N7 v! `
│      1-06 Fragile.m4a* ?3 S$ v2 _6 C- B' e: B
│      1-07 Come Into My World (Radio Edit).m4a
, r: L5 O1 m7 h│      1-08 In Your Eyes.m4a2 o. G' p" x0 `# T' g, C
│      1-09 Dancefloor.m4a6 l& [+ m& f9 ~
│      1-10 Love Affair.m4a
' i4 H! {, N  i5 V│      1-11 Your Love.m4a
% T6 c9 G; L( g- o9 C4 d- f│      1-12 Burning Up.m4a, Z& r, x0 k0 B7 Q0 `
│      2-01 Can't Get Blue Monday Out Of My Head.m4a
6 F0 k+ q1 U* {, t& R│      2-02 Love At First Sight (The Scumfrog's Beauty And The Beast Vocal Edit).m4a
3 Y8 t+ h5 f; N9 n5 k: k8 n│      2-03 Can't Get You Out Of My Head (Deluxe's Dirty Dub).m4a
; J2 I4 L9 d9 I│      2-04 In Your Eyes (Roger Sanchez Release The Dub Mix).m4a
  Z5 _( l% b- t& M│      2-05 Love At First Sight (Ruff & Jam US Radio Mix).m4a& _, w6 k) w' P6 L* E" \
│      2-06 Come Into My World (Fischerspooner Mix).m4a
, b( S+ ~2 e# {  O: P│      2-07 Whenever You Feel Like It.m4a5 b" k  n/ Q. [6 }5 P; X9 p, j% i
│      - J0 v  P$ c2 e; C* p  A/ v; x
├─2002 - Love At First Sight (Remixes). S  R# E, R0 J6 P; _
│      01 Love At First Sight (The Scumfrog's Beauty and the Beast Vocal).m4a! Q* X1 X9 K- f% B+ C9 S' T
│      02 Love At First Sight (The Scumfrog's Beauty and the Beast Dub).m4a$ K5 ~4 ]1 L- N9 v) E& _8 ~
│      03 Love At First Sight (The Scumfrog's Beauty and the Beast Acappella).m4a
& M  s5 G$ `. z│      04 Love At First Sight (Twin Master Plan Mix).m4a; X/ w: f; f! g$ N# ]' Z
│      05 Love At First Sight (Ruff & Jam Vocal 7'').m4a+ A* d8 d5 n1 _* U- d- A
│      06 Love At First Sight (Kid Creme Vocal Dub).m4a; Z" a; }  X3 U1 x- u
│      07 Love At First Sight (Kid Creme Vocal-Less Dub).m4a* U7 n& f* z* E5 Q) I/ N& W5 U5 y
│      08 Love At First Sight (Ruff & Jam Lounge Mix).m4a
# E) O- Y0 b; i9 ]│      
1 ~. e  F; R$ ]) R- z# I; @├─2003 - Body Language
: n+ l6 {: U! [- P│      01 Slow.m4a. ~3 n  ~  h1 R) \6 R; }$ O5 C* b- I
│      02 Still Standing.m4a
7 Y" U5 u5 P; T# L# c* |│      03 Secret (Take You Home).m4a
  P) @' o1 g8 ]6 e: _│      04 Promises.m4a1 H7 ~! }9 x) M+ T. D
│      05 Sweet Music.m4a/ q' w2 A. ~5 c- h; I0 D& D1 |% h
│      06 Red Blooded Woman.m4a9 o: T3 U7 v$ B% y+ Y+ K8 P
│      07 Chocolate.m4a) A/ N! W3 ^% o$ O
│      08 Obsession.m4a& c2 H6 k( u$ v+ v7 S5 i3 T# e( S7 Y1 Z
│      09 I Feel For You.m4a
2 ^) F. h" v) u7 f. f. J7 v5 f- X│      10 Someday.m4a: _0 s- S) k# F
│      11 Loving Days.m4a
3 W1 `, h9 J& _4 H1 `│      12 After Dark.m4a
) f5 e0 e- [- l+ }0 E* N│      13 Cruise Control.m4a5 b) C. F/ K) G# J+ |
│      14 You Make Me Feel.m4a2 s# L3 e1 p% |9 {/ h: [: \1 }% X
│      
! R* }% W. m* I/ ^├─2003 - Can't Get You Out of My Head - Single% r& r" i1 f( R3 l  j3 i$ b
│      01 Can't Get You Out Of My Head.m4a
0 N) _8 G2 W. E│      . f6 W) u# S( n' x$ J, Q" Y
├─2004 - Chocolate - Single# v4 X% E, L- h1 ^, D2 {7 J
│      01 Chocolate (Radio Edit).m4a
0 g7 H7 h; Q& n/ p; }│      
/ P7 K9 x2 ~& Q5 S9 a! g8 W├─2004 - The Artist Collection - Kylie Minogue
) x* b; W0 ^, {, H( V4 G│      01 Confide In Me (Master Mix).m4a
. U+ K7 s4 R$ {! t5 ?* A' A) ~│      02 Limbo.m4a0 Y6 [$ l' Y. F. o
│      03 Breathe (Radio Edit).m4a
' ^- @. @- b' z: G& p│      04 Automatic Love.m4a  p6 B& z3 e( M9 N# K) d# I; K
│      05 Dangerous Overture (Big Brothers Mix).m4a! L4 g  @3 A; X& ?' h! k) J
│      06 Too Far.m4a
# D6 X9 T1 J( m2 Q│      07 Dangerous Game.m4a
# I2 s% ?% ~$ O6 t│      08 Put Yourself In My Place.m4a2 e! @. v' z& x6 ?1 c+ b- }
│      09 Did It Again.m4a
  s1 ~# K8 g. s0 y1 p│      10 Take Me With You.m4a
& V" O5 i6 R. _" n9 ~- W│      11 Love Takes Over Me.m4a( H/ f% O6 f! T3 {  f
│      12 Where Is the Feeling (Acoustic Version).m4a
5 k' r9 d$ i5 P4 Q│      13 Cowboy Style.m4a1 J2 t0 f2 h7 B$ Y- g: a- S
│      14 Dreams.m4a
, f1 `' u  U) g5 N. r4 Z% n9 b│      0 j# [5 c) h/ v8 e2 q
├─2004 - Ultimate Kylie/ ]$ ^: n2 ]9 S  [- z9 k, ?
│      01 Better The Devil Know.m4a  d( e7 i* ^  L8 S6 Z9 v% j" G
│      02 The Locomotion (7'' Mix).m4a/ V' i6 V6 l' y/ b8 s& G1 ?
│      03 I Should Be So Lucky.m4a
4 Q4 Y* W* ]6 r) M│      04 Step Back In Time.m4a  d& `1 n" |0 N7 T9 z" X: s) [3 N* h
│      05 Shocked.m4a- ^8 E  m; I4 R6 B; i. c
│      06 What Do I Have To Do (7'' Mix).m4a
8 Y5 t9 [* J+ Y  j6 V4 j/ O. H│      07 Wouldn't Change A Thing.m4a- ?, w( M5 Y; x1 ~( }% X" H
│      08 Hand On Your Heart.m4a
* K* t/ J# o! M1 J$ q/ x│      09 Especially For You.m4a
5 @8 c4 M6 U2 x9 }# g│      10 Got To Be Certain.m4a
3 _, z! g  H* }, |8 ^│      11 Je Ne Sais Pas Pourquoi.m4a( @8 {6 M9 l" o9 \
│      12 Give Me Just A Little More Time.m4a1 E7 H7 l- r  c
│      13 Never Too Late.m4a
: A; I" {- p8 a8 y5 O│      14 Tears On My Pillow.m4a
6 [1 Z$ X- Q, z" _1 O) S' Y+ s: [5 d│      15 Celebration.m4a
3 ^$ H- F! M% i' c# z/ K. d! V! ]& y) x│      16 I Believe In You.m4a
8 \( Q& x/ u( o& ]& t% O│      17 Can't Get You Out Of My Head.m4a
8 U) F( \9 j0 K7 ?/ B$ N│      18 Love At First Sight.m4a" `) p6 G/ T( _
│      19 Slow.m4a. s2 W/ p' T& U! {1 Q
│      20 On A Night Like This.m4a0 O% E/ p# n: ^3 _  `
│      21 Spinning Around.m4a: y# W- i2 Y! n1 f3 g: ^2 D, M
│      22 Kids.m4a
8 l+ C% A4 F$ r; r  l7 r" q" Z│      23 Confide In Me.m4a
6 T4 J% ]+ F3 e. s5 l  S3 f2 D' t! T# y│      24 In Your Eyes.m4a1 V4 J) P7 R1 H- n9 K* ]' \2 V+ m
│      25 Please Stay.m4a' a6 J8 |7 C4 c5 n1 S) g
│      26 Red Blooded Woman.m4a
# S/ V6 q0 e1 @# e% B" K7 e│      27 Giving You Up.m4a
; ]2 }  E& [# X3 K# i│      28 Chocolate.m4a
4 L4 v/ G$ S( p4 t8 q% S! W# g" ^│      29 Come Into My World.m4a
: B$ w" X- q2 T0 A│      30 Put Yourself In My Place.m4a; \; X" y8 t8 S: q
│      31 Did It Again.m4a
. g# e) J. f' G& @) A│      32 Breathe.m4a
1 D! Z: x! ~: P' f│      33 Where The Wild Roses Grow.m4a
$ N4 N4 q. ^: O. b' r│      Digital Booklet - Ultimate Kylie.pdf# v( W8 i! w0 Z' u# ~: G7 O8 ^
│      : ?6 z3 F6 X* F( ~! Q5 |- [
├─2005 - Come Into My World - EP4 n3 c% q7 s" a& V, I, `+ E
│      01 Come Into My World (Joachim Garraud Remix).m4a
* o0 o" N( \! s4 s7 D8 L; m│      02 Come Into My World (Live).m4a
7 j0 f( w9 m7 z) z│      03 Come Into My World (Radio Edit).m4a0 E7 Z+ V: `5 d) L$ N
│      04 Come Into My World (Robbie Rivera's NYC Dub).m4a
; {! A4 d, g, [- L+ M$ R& d: k│      5 P; w1 a: a  c; `
├─2005 - In Your Eyes (Remixes)
1 u. c8 u- V9 V6 |3 E8 [│      01 In Your Eyes (Jean Jacques Smoothie Dub).m4a
8 Y6 v. S; X/ w" u0 O% q│      02 In Your Eyes (Jean Jacques Smoothie Mix).m4a
7 p) o8 y8 f% C│      03 In Your Eyes (Knuckleheadz Mix).m4a% W/ `' S5 I0 f) Z0 e" o7 U
│      04 In Your Eyes (Latin Section) [Live].m4a
0 _# a! E1 A" R0 o│      05 In Your Eyes (Mr Bishi Mix).m4a# F  ]# \4 d, U8 B8 P( S$ e
│      06 In Your Eyes (Powder's 12'' Dub).m4a
5 l) F7 n9 J2 x# T. [. D. P│      07 In Your Eyes (Powder's Spaced Dub).m4a: h+ P* p  O& o2 U0 [7 W
│      08 In Your Eyes (Saeed & Palash Main Mix).m4a
% A9 Y" u+ A( v9 [( V│      09 In Your Eyes (Saeed & Palash Nightmare Dub).m4a
! d: o1 U7 A- k* [│      10 In Your Eyes (Tha S Man's Release Mix).m4a
* S& n: B3 p- `8 `( U) W│      
% E. |5 ?7 j- i- Y. p0 U5 d├─2005 - Showgirl - The Greatest Hits Tour
0 b# T0 k2 {8 `$ I( U│      01 Better The Devil You Know (Showgirl Tour).m4a' s- E/ b/ D/ d. n7 W
│      02 What Do I Have to Do (Showgirl Tour).m4a# v. j/ g; {7 l2 T4 ^
│      03 Spinning Around (Showgirl Tour).m4a
* K" V- p+ s4 |( E; v│      04 Slow (Showgirl Tour).m4a; H. t6 z3 q6 I
│      05 Red Blooded Woman_Where The Wild Roses Grow (Showgirl Tour).m4a
& V0 Z% W+ Z7 i$ j% a" x│      06 I Believe In You (Showgirl Tour).m4a
* i6 ]7 I* q& s4 G│      07 Can't Get You Out Of My Head (Showgirl Tour).m4a
6 l0 z$ O' x- O( o" c│      08 Love At First Sight (Showgirl Tour).m4a; C! D" u2 O; t1 |
│      
4 b% e/ Q; f2 [7 }3 y" x/ p├─2005 - Slow" S  r% R/ R8 l) X. e4 P
│      01 Slow (Acapella).m4a1 ^% E. Y: u  `0 \5 z
│      02 Slow (Chemical Brothers Remix) [E.m4a
* n* A5 M5 h- X4 R, g│      03 Slow (Extended Instrumental).m4a
7 d, o& T6 R' m7 U+ Z( s- M│      04 Slow (Extended Mix).m4a
2 @$ @' ^6 _. c- z│      05 Slow (Medicine 8 Remix).m4a
* v7 M5 F- B9 V3 J│      06 Slow (Radio Slave Remix).m4a6 ~7 s( c3 K7 L2 q
│      07 Slow (Synth City Remix).m4a2 Q; Z/ w6 y# M- F; s
│      
- u6 p( [' P3 V( s) H├─2005 - Sometime Samurai (feat. Kylie Minogue) - Single
6 ?* W" M7 h  J" F6 X; Q% G│      01 Sometime Samurai (feat. Kylie Minogue).m4a4 v$ v( D( }2 L  ?9 D; C
│      
& U9 ?' {! b7 D4 x- `/ B├─2007 - In My Arms (feat. 蔡依林) - Single
: P' B6 z7 h  e* X│      01 In My Arms (feat. 蔡依林).m4a/ R9 E2 m% k! ~" n
│      
2 j9 a4 w5 v% t, U├─2007 - Showgirl Homecoming Live (Showgirl Tour - Live In Sydney)# S) O& f; \- T( R5 c
│      1-01 Overture - The Showgirl Theme.m4a& V' W, W; Z2 f, V: e8 A
│      1-02 Better The Devil You Know.m4a
' l0 i5 |1 _) L- D  [/ \5 \│      1-03 In Your Eyes.m4a
0 \# q  D, D3 r& V7 r3 X) ]│      1-04 White Diamond.m4a
1 o$ `1 ^  {+ L5 O" F! n│      1-05 On A Night Like This.m4a2 A! ^# g6 c$ c- x- {+ r
│      1-06 Everything Taboo.m4a) z3 d, {1 {- _, @
│      1-07 Temple Prequel.m4a
- Y; W; V/ c5 }* F, s( J0 k6 I│      1-08 Confide In Me.m4a
4 y8 D' s6 t  }; L! F/ ^4 q+ B│      1-09 Cowboy Style.m4a
8 n! S) {" N2 {6 }3 i% J& t│      1-10 Finer Feelings.m4a
6 M0 U- i6 n6 a9 G5 x$ L/ h│      1-11 Too Far.m4a. f/ l, M9 F% q
│      1-12 Red Blooded Woman.m4a
/ y0 `6 t) n3 F, c" j' {  w│      1-13 Slow.m4a. y2 M' y  |! d) c* l$ a
│      1-14 Kids (Featuring Bono).m4a: c4 o- D9 |) v5 u* i# R6 ^
│      2-01 Rainbow Prequel.m4a
; O/ k: G+ Z/ |9 y, t│      2-02 Somewhere Over The Rainbow.m4a
/ H' x" G2 t* `/ v9 X! Q│      2-03 Come Into My World.m4a5 t$ R" ^5 {3 H$ ^/ A9 Q
│      2-04 Chocolate.m4a( w$ |3 b( \% O2 x3 @
│      2-05 I Believe In You.m4a
  L3 Z# y- z5 o' p2 E. [: p│      2-06 Dreams.m4a" I+ D" \& a1 L) w. V$ B7 Q' M4 g8 o
│      2-07 Burning Up.m4a2 K8 c. }- G+ u$ U6 j: I$ i* [
│      2-08 The Locomotion.m4a5 T+ c& P6 ^9 V7 m. S
│      2-09 I Should Be So Lucky.m4a& n5 G# l/ x9 T6 v# [
│      2-10 Hand On Your Heart.m4a8 @" M5 R3 O  I, ?. h- ?# ?
│      2-11 Space Prequel.m4a
2 D5 t) ^% `8 Q% V│      2-12 Can't Get You Out Of My Head.m4a: ]& o) A" K9 g
│      2-13 Light Years.m4a5 L& z& a* ^0 q4 ^; ^5 ^. \: u0 G
│      2-14 Especially For You.m4a; r( Y1 i( v4 d3 J, t; V( y6 M
│      2-15 Love At First Sight.m4a& G# V  r% x# `9 i1 v4 {8 z# Q; U$ p
│      5 A& W' L1 w# T2 @7 d; E
├─2007 - X! Q9 m7 I$ _) {2 B7 a
│      01 2 Hearts.m4a. h: A4 w* H( ]8 {2 E& A' I7 \
│      02 Like A Drug.m4a
  T0 p; f  o! x% u- r. U│      03 In My Arms.m4a
5 A6 ~3 y! g( ~│      04 Speakerphone.m4a
4 p9 m! ?' J( e│      05 Sensitized.m4a" ~3 ?9 v! |. _
│      06 Heart Beat Rock.m4a+ m; O5 `* N. T/ @$ ^0 ?2 C; G
│      07 The One.m4a
) K  @+ y% H4 @3 {│      08 No More Rain.m4a
2 H. {7 c) {5 k0 Z' D2 q, G! a: I│      09 All I See.m4a
4 @( E2 P& k- ^* l│      10 Stars.m4a
7 J$ ~/ d3 ^( P  K│      11 Wow.m4a
! W3 {! X# F7 U6 {) A│      12 Nu-Di-Ty.m4a
2 _) T# ?! ]4 ^2 A* X4 F│      13 Cosmic.m4a1 }4 `! l. l8 e$ b7 h0 @
│      14 Magnetic Electric.m4a
( \1 v% [# k/ O; V' b│      15 All I See.m4a
: m5 C% v1 s4 _# y/ p* E: k6 R$ K│      16 White Diamond.m4a) s" u7 ]+ D& V. `$ y% z9 H+ w  d
│      17 Heart Beat Rock (Benny Blanco Remix).m4a
( I- j& g% H" S8 g│      Digital Booklet - X.pdf
* k9 \# ?5 H2 P# b1 m9 B│      5 v' W; z+ Z7 n$ P5 l8 h9 A3 O$ k
├─2007 - X Allmixedup - Single9 o' g2 k* e# d! G/ ^/ Q  q
│      01 X Allmixedup.m4a! J* n7 ?9 C: i& r+ A# S% m
│      : D* o& S% z3 u3 I/ z
├─2008 - All I See - EP
1 R. ?8 d; Z5 I- ]6 t9 U! x( C│      01 All I See.m4a
/ W0 t( h' g( M7 i0 c  d+ C│      02 All I See (feat. MIMS).m4a* Q: A) Y" j9 W# p' x
│      03 In My Arms (Spitzer Dub Remix).m4a
3 C/ U, N% r' j: J│      $ _0 F  V. P5 I8 Q( _
├─2008 - The One (Edit & Freemasons Vocal Club Mix) - Single: l8 b& g* C) G: T1 u
│      01 The One (Edit).m4a
( n6 |; u! O, ^! f: g) B  M│      02 The One (Freemasons Vocal Club Mix).m4a& k) `2 K) L2 N3 g" M: L8 l
│      
0 e: q5 K$ D4 z9 x; n! v├─2008 - The One - EP3 t  K9 ?0 w% Z. k' S& P9 r
│      01 The One.m4a$ G+ f* {  p/ X# J& u' c) J
│      02 The One (Freemasons Vocal Club Mix) [Edit].m4a2 c$ Y5 g) K! i. k# E1 u
│      03 The One (Freemasons Vocal Club Mix).m4a% d- u" G6 E9 ~' z  O
│      
: D- D1 u% ~/ x( g├─2009 - Boombox( K8 _' X# @8 s
│      01 Can't Get Blue Monday Out Of My Head.m4a
4 E9 L9 S* W- e8 ~" }1 T│      02 Spinning Around (7th District Club Mental Mix).m4a
* `# j/ y( _1 P9 O2 h. ~/ B│      03 Wow (Death Metal Disco Scene Mix).m4a
# H3 F0 [7 [. B- j6 Q5 \+ W│      04 Love At First Sight (Kid Creme Vocal Dub).m4a
5 D/ z+ G! o" L* h# r% I3 j- y│      05 Slow (Chemical Brothers Remix).m4a
3 \- ]9 O; u# C4 y& X8 u│      06 Come Into My World (Fischerspooner Mix).m4a
- j2 d0 x$ j/ a; J│      07 Red Blooded Woman (Whitey Mix).m4a
3 |/ [. x/ C* ?│      08 I Believe In You (Mylo Vocal).m4a
, t! q  `8 p5 T# X  j) S9 E│      09 In Your Eyes (Knuckleheadz Mix).m4a- A' Y& I0 @( _0 g
│      10 2 Hearts 2 Hearts (Mark Brown's Pacha Ibiza Upper Terrace Mix).m4a1 U4 X8 J0 e" _, [: }5 z
│      11 On A Night Like This (Bini And Martini Club Mix).m4a
0 G6 B6 G( I: N│      12 Giving You Up (Riton Re-Rub Vox).m4a- X% s' `8 b* i5 c2 F0 R5 t: x+ ~
│      13 In My Arms (Sebastien Leger Remix).m4a
" m9 _$ Z$ x# }# W+ `│      14 The One (Bitrocka Remix).m4a* a( n. R! \, D4 ?" q# O; D. D. X
│      15 Your Disco Needs You (Casino Radio & Club Remix).m4a; M- H8 d" D+ R: v: d6 }5 `
│      16 Boombox (LA Riots Remix).m4a
" ~: J8 L+ z; p# ]; i$ g* U$ z│      17 Can't Get You Out Of My Head (Greg Kurstin Remix).m4a
5 i. T' K2 t0 v: L* c, i9 N: \- {  b│      18 Butterfly (Sandstorm Dub).m4a: }" U4 n' M3 M! e. S& C9 J" n5 K- ]; p
│      Digital Booklet - Boombox.pdf
! y: E+ ]3 Y; F│      7 A- t% N/ W8 f7 \) h
├─2009 - Kylie Live In New York) c  j+ I# b& O1 r1 h1 j' ]
│      01 Overture (Live In New York).m4a, D+ e) T, g1 L  B, A
│      02 Light Years (Live In New York).m4a
/ B4 n2 i0 B# I& o│      03 Speakerphone (Live In New York).m4a+ }- s( |1 s- e% b* g
│      04 Come Into My World (Live In New York).m4a1 w$ U: \& C1 t) K
│      05 In Your Eyes (Live In New York).m4a! `% i+ J. S5 U5 V5 T) B
│      06 Everything Taboo Medley (Live In New York).m4a! ?) i' A% {+ K5 Z( A* f8 o- B
│      07 Like A Drug (Live In New York).m4a- l+ w4 D0 j! |2 J( R( t( l* S
│      08 Boombox_Can't Get Blue Monday Out Of My Head (Live In New York).m4a9 j. \6 a1 f$ c) N) C
│      09 Slow (Live In New York).m4a
  X. a- m% a. v5 {6 U│      10 2 Hearts (Live In New York).m4a
' ?4 f* \/ `' p1 U; ^4 X1 U│      11 Red Blooded Woman_Where The Wild Roses Grow (Live In New York).m4a$ r' Q; Z  I# a- I
│      12 Heartbeat Rock (Live In New York).m4a
3 z0 i5 W5 _) a+ N$ W* @" C" ~│      13 Wow (Live In New York).m4a
4 p6 _8 l0 f7 T2 h% o│      14 White Diamond Theme (Live In New York).m4a
0 c4 ?6 o4 n' x8 ?# W: _( i│      15 White Diamond (Live In New York).m4a, j* `0 y+ d% V% Q
│      16 Confide In Me (Live In New York).m4a
- K! h& t5 p# G& n% G( E│      17 I Believe In You (Live In New York).m4a
' y) @# w$ c4 _% g│      18 Burning Up_Vogue (Live In New York).m4a
1 Z. t+ X, g9 X1 ]│      19 The Locomotion (Live In New York).m4a4 e7 T( L0 b) r' E* p
│      20 Kids (Live In New York).m4a6 t5 C+ C8 C; a- {" M) n
│      21 In My Arms (Live In New York).m4a
* \8 E% k% K0 g" V$ ~& v) z│      22 Better The Devil You Know (Live In New York).m4a4 O1 {, x, b: D& B- y* Z" A! q  s
│      23 The One (Live In New York).m4a
9 C& N) @3 a7 ?│      24 I Should Be So Lucky (Live In New York).m4a  q2 _( y4 t6 ~# D8 ]7 s0 b2 f
│      25 Love At First Sight (Live In New York).m4a& {# @' S+ x& {0 O# R9 N7 T+ y# X
│      26 Light Years (Steve Anderson Studio Version).m4a
. F- W0 L5 ^4 ^( Z+ Y7 v│      27 Speakerphone (Steve Anderson Studio Version).m4a
' ?! B1 E% F+ `& Q0 X│      28 Come Into My World (Steve Anderson Studio Version).m4a! G$ D& [" N# }: R( p! {! @
│      Digital Booklet - Kylie Live in New York.pdf% I* g7 ?# J2 m- i
│      + \+ s" O5 h' P1 D) W. K
├─2010 - 12 Masters - Essential Mixes Kylie Minogue
% A# L# j* K8 V8 _; C│      01 Confide In Me (Phillip Damien Mix).m4a
5 v3 h. x- ~+ {4 ?│      02 Put Yourself In My Place (Driza-Bone Mix).m4a* s, X7 A' S8 y4 x8 U
│      03 Where Is The Feeling (Da Klubb Feelin Mix).m4a+ i3 u* h# F6 y5 Q+ ]! P3 z
│      04 Did It Again (Trouser Enthusiasts' Goddess Of Contortion Mix).m4a: W% s7 A" [: n2 ~# U
│      05 Some Kind Of Bliss (Quivver Mix).m4a, k: y; u, \) ~( O; D9 W
│      06 Breathe (Sash! Club Mix).m4a! v0 r4 Y/ b, q( o
│      07 Too Far (Brothers In Rhythm Mix).m4a
4 \! O( U: g+ f8 g│      08 Confide In Me (Justin Warfield Mix).m4a1 D( j9 H& d+ ~  A+ v2 Z
│      09 Breathe (TNT's Club Mix).m4a% i/ A. H6 f5 Y! x* X
│      ( F0 s+ }: n8 p% \# M
├─2010 - All The Lovers (WAWA & MMB Anthem Edit) - Single
+ Q0 Z  i- M6 c6 G$ X$ `. L  Y. Z│      01 All The Lovers (WAWA & MMB Anthem Edit).m4a1 W- ?" e' B- X5 n' E! K# v; {4 G
│      
1 Q/ A& a9 ^% {* K- a) O├─2010 - Aphrodite (Deluxe Experience Edition)
$ z; n: N( x: p" ~3 a4 J5 V│  │  01 White Diamond Theme (Live from Kylie's 2009 North American Tour).m4v1 T8 f2 }8 y4 c4 l7 n- D3 e
│  │  02 White Diamond (Live from Kylie's 2009 North American Tour).m4v
$ {% x2 n( n% s8 G$ ^8 N. h" y│  │  03 Confide In Me (Live from Kylie's 2009 North American Tour).m4v
2 _- F; z8 X' U) n9 d│  │  04 I Believe In You (Live from Kylie's 2009 North American Tour).m4v9 C9 {0 O3 A7 q% z1 [5 M/ q
│  │  05 Making Of 'All The Lovers' Video Shoot.m4v0 t2 U8 M  ]$ `9 h3 y1 r: ?
│  │  06 Behind The Scenes Of The 'Aphrodite' Photo Shoot.m4v
$ O4 m$ x+ n. W- s$ b0 `% S9 ^│  │  1-01 All The Lovers.m4a3 `. e9 F5 @7 g. }5 [9 d3 a7 b
│  │  1-02 Get Outta My Way.m4a
, m& k/ b( ]7 X7 ?│  │  1-03 Put Your Hands Up (If You Feel Love).m4a
* e) p1 U7 E0 A; j2 U│  │  1-04 Closer.m4a
; B' X4 @! z9 J! T4 c│  │  1-05 Everything Is Beautiful.m4a
+ y* d' h  N1 e  J0 J│  │  1-06 Aphrodite.m4a
) q/ h: s4 L# H" g  v9 h/ m) `1 H+ g. O│  │  1-07 Illusion.m4a
, I+ \% X5 u% ~% Y" M0 w* {│  │  1-08 Better Than Today.m4a
: G% O7 B* x- w: v* Z9 r# p│  │  1-09 Too Much.m4a# v( u6 r' _* g, x) ?/ s" R! W
│  │  1-10 Cupid Boy.m4a
- U8 }5 M/ E7 }' f│  │  1-11 Looking For An Angel.m4a
  Y! v  M+ M: K. N" \! X5 `! J# s0 L7 N│  │  1-12 Can't Beat The Feeling.m4a
1 i) y3 V2 D: Y& W; s│  │  1-13 Mighty Rivers.m4a$ N. h3 e, a: q  A
│  │  
; m+ e* G* s( w+ J  [- c/ n% C+ f+ j, E│  └─Aphrodite (Deluxe Experience Edition).itlp# v8 e: a+ c+ O$ S! q) I& \7 k- V8 @
│      │  Aphrodite (Deluxe Experience Editio.itlp# [5 v3 X# O! Q* E( W1 E
│              5 r. M3 c( K- O
├─2010 - Better Than Today - EP
+ w5 s2 u0 W0 G" e9 j│      01 Better Than Today.m4a
5 z& `6 T$ D/ n9 r2 n5 E3 D1 O, g│      02 Better Than Today (Bills & Hurr Remix Edit).m4a, n3 O6 c+ S4 ~
│      03 Better Than Today (The Japanese Popstars Mix).m4a; [7 a" b: D2 F" h
│      04 Better Than Today (Monarchy 'Kylie Through the Wormhole' Remix).m4a& b- `$ P& U( [
│      05 All The Lovers (BBC Live Lounge Version).m4a
1 P  K0 f6 g& k7 U' i+ e* ~8 E│      
3 Z8 ~: a& K2 R' G4 J├─2010 - Get Outta My Way (Remixes)
: K# l# j; {+ r% q0 {$ A# z& o) I│      01 Get Outta My Way.m4a$ ~9 J8 m: p% o, Z! l
│      02 Get Outta My Way (Bimbo Jones Piano Mix Radio Edit).m4a
. ?# q* Q. B8 w! A/ L, v, o│      03 Get Outta My Way (Paul Harris Vocal Remix Radio Edit).m4a
9 O% O# F0 n# K1 g+ k0 U, \5 n│      04 Get Outta My Way (Kris Menace Remix).m4a
7 @- ?4 U8 X6 f: Y+ V8 u. ?& }│      05 Get Outta My Way (Daddy's Groove Magic Island Rework).m4a
! }8 a4 {5 e3 J; u│      06 Get Outta My Way (BeatauCue Remix).m4a
% k0 `, [" `# X. o5 D2 S│      07 Get Outta My Way (Steve Anderson's Pacha Extended Mix).m4a1 A' Z( ^- Z+ `0 I3 i' X" z
│      . n: }7 I& |5 ]
├─2011 - Aphrodite (Les Folies Tour Edition)  b: ^! U1 y6 V& E& S5 O' q
│      01 All The Lovers.m4a
2 y5 m( s; @. f  u4 z: H1 k│      02 Get Outta My Way.m4a8 r" L4 q9 a- ^4 l6 g
│      03 Put Your Hands Up (If You Feel Love).m4a) ]4 U( ~' m+ m
│      04 Closer.m4a
2 i% L; {) Y; i# z│      05 Everything Is Beautiful.m4a
, i/ j. y# f9 ]! a# r; H│      06 Aphrodite.m4a  n$ _/ _. T) b) S; ^
│      07 Illusion.m4a5 T; Z. |& K( O
│      08 Better Than Today.m4a
7 A; e+ R% }) Y1 K6 f% X, X│      09 Too Much.m4a
6 r1 S1 @& @% S4 P│      10 Cupid Boy.m4a2 Z7 M4 T  \3 e% M# |
│      11 Looking For An Angel.m4a$ ]! `& U; W3 S9 I+ W7 k" j; k
│      12 Can't Beat The Feeling.m4a+ H! t& [' \. g/ ~, @/ N. n
│      13 Put Your Hands Up (If You Feel Love).m4a0 v. j6 U3 d$ d- B4 k8 x5 z1 _
│      14 Aphrodite (Denzal Park Remix).m4a
' e2 R- t1 j) f7 q│      15 Cupid Boy (Stereogamous Dub).m4a
: @+ k8 P3 O' ]( ?* Q0 k  q+ ~│      16 Get Outta My Way (Paul Harris Vocal Remix).m4a
; h4 I* L% b: U6 y) F# L│      17 All The Lovers (WAWA & MMB Anthem Remix).m4a
* _0 R' }. y/ W& W3 J│      18 Put Your Hands Up (Muscles Remix).m4a6 s7 q; y% }5 z! @
│      19 Better Than Today (Bimbo Jones Remix).m4a9 \6 C4 D5 ~5 v
│      20 Higher (feat. Kylie Minogue).m4a
' _2 ?9 R9 Y& }$ I│      21 MegaMix.m4a/ f; ^# b5 p1 T
│      Digital Booklet - Aphrodite (Les Folies Tour Edition).pdf
- y" w0 d; u) n+ u# D6 f│      # ^) x- L/ `9 Z* \
├─2011 - AphroditeLes Folies (Live In London)( `! d) g6 o- J0 q
│      1-01 The Birth Of Aphrodite (Intro) [Live from Aphrodite_Les Folies].m4a
  V( Y. i' `! m. b8 Z│      1-02 Aphrodite (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a
7 Y: d, ^4 {. b; R$ ]! z9 W9 P│      1-03 The One (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a9 F, C" Z1 }+ f% y
│      1-04 Wow (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a. V1 t4 K% s. s" b, c1 o% U# P% p
│      1-05 Illusion (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a
' v9 p* Y. T- P; g& W│      1-06 I Believe In You (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a! x5 q  K- a: g2 h9 T
│      1-07 Cupid Boy (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a3 ~% `$ h, e# _6 ^6 i
│      1-08 Spinning Around (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a# G* s$ W9 w7 y$ Z
│      1-09 Get Outta My Way (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a% L+ U9 D! h3 U: b- D4 \
│      1-10 What Do I Have To Do (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a+ h' j/ |" I/ s  c) v6 _1 O0 T, m
│      1-11 Everything Is Beautiful (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a! @1 M+ q. V6 V6 x2 m9 `& p9 F
│      1-12 Slow (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a& |- W$ P5 y' d" C( s7 n2 `2 P
│      1-13 Confide In Me (Intro) [Live From Aphrodite_Les Folies].m4a
, F. t* }% n8 e$ x0 ~3 J. c9 n9 g' {│      1-14 Confide In Me (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a
: h; j0 v# D9 I: k│      1-15 Can't Get You Out Of My Head (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a
/ Z: ^0 P4 H! K9 J7 v) p│      1-16 In My Arms (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a; V; ?: H2 u5 x1 d
│      2-01 Looking For An Angel (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a) N/ u/ |) P$ E3 n
│      2-02 Closer (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a
6 w3 Q. V' C+ s% }7 P6 f│      2-03 There Must Be An Angel (Playing With My Heart) [Live From Aphrodite_Les Folies].m4a8 C/ W$ R; X2 O+ r1 `9 r( ]9 l
│      2-04 Love At First Sight _ Can't Beat the Feeling (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a2 z- D9 d3 N& I: I  @
│      2-05 If You Don't Love Me (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a2 b% D9 R, u/ L7 d, f* R
│      2-06 Better The Devil You Know (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a2 p2 T- T+ k0 h) z
│      2-07 Better Than Today (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a& I7 S& B& _, K) k3 j& t
│      2-08 Put Your Hands Up (If You Feel Love) [Live From Aphrodite_Les Folies].m4a1 w6 A8 x; \! a6 l% f7 k" _
│      2-09 Million Dollar Mermaid (Intro) [Live From Aphrodite_Les Folies].m4a
/ x$ N- c: {6 i' J│      2-10 On A Night Like This (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a" y* r/ K2 A$ }6 K0 g
│      2-11 All The Lovers (Live From Aphrodite_Les Folies).m4a8 Y1 p, a0 T7 t& R. t5 x7 ?1 X2 k
│      3-01 Just Add Water (Documentary).m4v+ L' s# i! A+ m2 i) {- z
│      
7 K% ^- f- Y* g5 F" l2 G" `├─2011 - Kylie Hits/ E6 H5 o8 P3 f& l) L" {- k# A- p
│      01 Can't Get You Out Of My Head.m4a, j6 i" F5 Z- X* Y" r9 t# D+ X" ?
│      02 All The Lovers.m4a
0 p: J5 n# I' l8 T4 ^( s│      03 Wow.m4a
+ y5 \/ t, ^; u3 o. |2 e4 t/ K" B( j6 B│      04 Spinning Around.m4a
4 X% r/ |9 j/ q3 I: J+ G8 |( T│      05 On A Night Like This.m4a
8 y7 s) R, I, z: e5 I. j6 N" I│      06 In Your Eyes.m4a
5 z2 j9 y! w7 Q8 r) p4 A│      07 Love At First Sight.m4a
0 R% u: U1 v. N: C│      08 Slow.m4a# [( T# h3 x/ S4 y0 O
│      09 I Believe In You.m4a
+ P8 k3 Q# b9 y* P$ Y( g│      10 2 Hearts.m4a$ \! k; X$ `, u/ v6 P
│      11 Get Outta My Way.m4a7 {0 r+ _/ B, E: b  g" H
│      12 The Locomotion (Showgirl Tour - Live In Sydney).m4a
- s6 F! n. a" y+ e│      13 I Should Be So Lucky (Showgirl Tour - Live In Sydney).m4a
  N0 n* a5 p" k2 A' S6 d- |& j│      14 Get Outta My Way (Yasutaka Nakata Remix).m4a
/ R4 x; q! Q3 e' O: @) Q│      9 h. S7 u  e% b5 `% W
├─2011 - North American Tour (Bonus Edition) - EP
5 Y! R  W) \. r1 ~/ z  n7 P│      01 Tour Film (North American Tour Bonus Edition).m4v
- A7 P3 M" U2 W) k7 W9 }4 S- t, n│      1-01 Can't Get You Out Of My Head (BBC Live Lounge Version).m4a
4 m2 k5 |" U) m│      1-02 All The Lovers (BBC Live Lounge Version).m4a4 n! e- x+ w. C: A6 i' t8 u
│      1-03 Get Outta My Way (BBC Live Lounge Version).m4a
$ L% c/ e! [3 q+ f/ q: q3 ?" O│      1-04 Better Than Today (Live in New York).m4a
/ `+ d$ M, _* m; r/ [│      1-05 Confide In Me (Live in New York).m4a" ?: Z) c2 o4 s0 k! c  n
│      Digital Booklet - North American Tour (Bonus Edition).pdf
* i7 T8 H) a0 @7 H( P; y1 n│      + N) @9 _8 q; Y  ?3 L" ?& p% ?
├─2011 - Put Your Hands Up (If You Feel Love) - EP% R$ a2 d0 a+ u
│      01 Put Your Hands Up (If You Feel Love).m4a- O; H$ g0 c3 E1 T( ?
│      02 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Pete Hammond Remix).m4a
  z+ s  A2 P9 y. \& S6 ^; w│      03 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Basto's Major Mayhem Edit).m4a8 V. I& x' d' O1 V& h0 b
│      04 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Live From Aphrodite_ Les Folies).m4a
6 O; O8 i! _/ n. h│      05 Silence.m4a2 Z- P4 C7 u- X& T& g% A5 U
│      
* h$ ]( g/ a- t├─2011 - Put Your Hands Up (If You Feel Love) [The Remixes] - EP7 K/ u$ Q$ a( A7 ?2 Y8 u( I
│      01 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Nervo Hands Up Extended Club Mix).m4a
9 F# \4 d8 U2 Z5 \+ F3 M│      02 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Basto's Major Mayhem Mix).m4a6 y$ W4 o# \3 K# {* B$ S
│      03 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Basto's Major Mayhem Dub).m4a" l% N! i  Y, A
│      04 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Bimbo Jones Remix).m4a
! e( K1 R/ ~3 u5 ]  `│      05 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Pete Hammond Remix Edit).m4a
+ h4 w# J! G* e& X4 q│      % ?1 g, o" c/ n0 b$ U
├─2011 - Put Your Hands Up - EP
. b  D. k4 e' n; ~% b2 y1 l│      01 Put Your Hands Up (If You Feel Love).m4a! P! J' P" g2 b2 V# b( J
│      02 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Pete Hammond Remix Radio Edit).m4a
0 m% g1 d9 I3 G' [0 A4 i│      03 Put Your Hands Up (If You Feel Love) (Pete Hammond Remix).m4a' H! B/ f; I  Z' o- i3 _$ i
│      04 Cupid Boy (Live From London).m4a
5 i) a5 M5 e* T1 d0 Q3 T9 d│      05 Cupid Boy (Stereogamous Vocal Mix).m4a
4 E( D# o9 e9 z8 |│      + I9 a- Z# a1 `7 B
├─2012 - The Abbey Road Sessions$ n  ]7 m1 d* d0 c8 j4 P
│      01 All The Lovers.m4a
$ ]% ~4 X7 Z* _% A7 A& m5 V! p│      02 On A Night Like This.m4a9 _* I( z& p# Z9 K5 g
│      03 Better The Devil You Know.m4a1 W( i8 i9 k* s
│      04 Hand On Your Heart.m4a2 l) r3 P! _: [4 R2 R
│      05 I Believe In You.m4a6 \! Y: }. O* ^" b, a5 p+ P
│      06 Come Into My World.m4a& S/ [2 {  g( Z
│      07 Finer Feelings.m4a
2 H/ ?/ b9 E$ h7 Q/ p* f2 h% X│      08 Confide In Me.m4a, Y' t/ f# |" q4 w
│      09 Slow.m4a
% a# O/ v8 i# ?1 ]+ ~6 V2 }│      10 Locomotion.m4a; {* s5 R2 X7 f
│      11 Can't Get You Out Of My Head.m4a/ Y  q9 q" E! E2 s. @$ f2 K
│      12 Where The Wild Roses Grow.m4a
& S- G$ }3 }1 w│      13 Flower.m4a
& i4 f- T5 E% W* [│      14 I Should Be So Lucky.m4a
. a, p7 g8 [/ D) S, j7 W1 |│      15 Love At First Sight.m4a6 j5 D  W) |& z, W
│      16 Never Too Late.m4a
+ m: |# Q8 u3 X1 F7 K$ r8 Z+ A│      17 In My Arms.m4a/ {2 U( o9 S6 d! t5 X, p, e. L9 l
│      8 ~- `7 A4 S# G- n2 a+ j
├─2012 - The Best Of Kylie Minogue (Deluxe Edition)
3 K/ N4 |: O3 K; p8 H: v( A3 x│      01 Can't Get You Out Of My Head.m4v. L6 V" L! n2 `1 i4 P2 b0 t
│      02 Spinning Around.m4v
6 t/ n4 Q5 o. V│      03 I Should Be So Lucky.m4v
4 E" m7 \2 G5 o! U5 e; M$ |/ }1 H│      04 Love At First Sight.m4v
, P* K( u1 e$ D" t0 M% x, s│      05 In Your Eyes.m4v- e! ?8 u  \; {7 B/ p$ u) O4 {) I% z
│      06 Kids.m4v* i6 d3 D: A5 x7 E1 M% }
│      07 Better The Devil You Know.m4v( j6 i$ N0 Y  I; ~; k) |/ j9 l
│      08 All The Lovers.m4v: J* {: R1 Z; \! K2 m' y
│      09 Give Me Just A Little More Time.m4v. V7 E) u  C. h) M( [( W% M4 K9 j
│      1-01 Can't Get You Out Of My Head.m4a0 q" D: |. e1 C3 d, s& p+ \
│      1-02 Spinning Around.m4a) G% V0 n! _+ |( a2 p
│      1-03 I Should Be So Lucky.m4a
& O/ n# |% m: p6 U- y! `( e1 t│      1-04 Love At First Sight.m4a* \5 Z3 W+ c5 G
│      1-05 In Your Eyes.m4a
& [/ l# S' ~" P│      1-06 Kids (Radio Edit).m4a
7 m) m# X7 f+ d1 m  |$ S* o│      1-07 Better The Devil You Know.m4a
- `0 E* e3 n2 J+ j: ~# W│      1-08 All The Lovers.m4a
( m, C% }/ x7 F/ O( X  _│      1-09 Give Me Just A Little More Time.m4a
( v) P! T, ?% w) Y│      1-10 Celebration.m4a
( ^1 X" o0 \  Y. Y( O* S1 f│      1-11 Slow.m4a
; M1 Q$ b( c4 _. R! ^1 z│      1-12 Red Blooded Woman.m4a$ F) ~" i# ?1 T  b5 b( _
│      1-13 I Believe In You.m4a4 q1 g' u& m, Q" L6 K6 M/ L5 G
│      1-14 On A Night Like This.m4a  V4 A; D. i! q- H! [1 |; X
│      1-15 Confide In Me.m4a
- X4 R% d0 d: E+ I! s│      1-16 Get Outta My Way.m4a
4 I. O1 d, e& Y9 f0 x2 B│      1-17 The Loco-Motion (7_ Mix).m4a
% R  h$ Z. h7 U9 I! u* n│      1-18 Tears On My Pillow.m4a9 h5 f" w  q( Q. ~- G
│      1-19 Wow.m4a
" g' H2 P# U% e% r3 ~, p$ ?│      1-20 In My Arms.m4a
$ B/ K. ?3 ~' A2 w│      1-21 Never Too Late.m4a# t) z6 ]  x/ G) F7 A  G# K+ \
│      10 Celebration.m4v
5 f; _- g0 O4 ?% y0 H4 F: T' m│      11 Slow.m4v
" w( c# J; W% N( v/ V, z│      12 Red Blooded Woman.m4v/ N* Q: o" C+ _$ a4 s3 B- E
│      13 I Believe In You.m4v
+ [8 G7 u0 f- o! H│      14 On A Night Like This.m4v
' t" E* f. I( o1 X' J4 k% i# T│      15 Confide In Me.m4v
6 A( G& d! h7 d4 {/ z' c│      16 Get Outta My Way.m4v$ A" v, B( g; }% [& V* H" e
│      17 The Loco-Motion (7_ Mix).m4v
( y& T2 g8 I; A- H; D. c│      18 Tears On My Pillow.m4v
5 J2 `: ~# S  r9 d│      19 Wow.m4v
8 z$ A' b6 u$ [5 c/ |│      20 In My Arms.m4v
- @5 A* P3 R1 q: B│      21 Never Too Late.m4v$ L, \8 t% a! o* x
│      $ r; Y# X4 n- J; _2 r  F, ~& y
├─2012 - Timebomb (Remixes)
1 Y; e0 e3 m" [4 ?2 C% Z8 D│      01 Timebomb (Extended Version).m4a$ ~0 \2 m. ?( W5 V, {& K
│      02 Timebomb (Peter Rauholfer Remix).m4a3 O2 _8 R) q5 S: M5 E
│      03 Timebomb (DADA Remix).m4a6 Q( j; D! M+ t/ d' ]8 a4 R
│      04 Timebomb (Steve Redant & Phil Rom.m4a
# j! p/ s# D: _1 u) n: C│      05 Timebomb (Style of Eye Remix).m4a1 I7 q5 y1 v# H& e* T6 {8 a. _
│      06 Timebomb (Italia3 Remix).m4a& ^( M/ m  Y; T7 V) u
│      9 o: B! o; {2 J0 V7 ?
├─2012 - Timebomb - Single
1 Y+ `+ U( C" [& {│      01 Timebomb.m4a
+ s* v( m4 ?' ]4 [- J% F1 {│      
, |# z" \% @9 X3 Z3 f, D5 N4 X├─2013 - Limpido (with Kylie Minogue) - Single
( i0 m0 j2 @* L& \│      01 Limpido (with Kylie Minogue).m4a& D) B5 o. W. a* G. l' L
│      
8 |2 g4 j2 u4 @" _7 k├─2013 - Limpio (with Kylie Minogue) - Single# w3 h# O9 }3 t7 V- G& A# s2 n
│      01 Limpio (with Kylie Minogue).m4a
+ t; b- s" Y- I& U$ Q( E4 Z│      & M( W4 e" T2 Y/ r; Z
├─2013 - Limpio (with Kylie Minogue) [Spanglish Version] - Single
2 x! p0 F$ `5 n) }  k- b" B& |; V3 ]│      01 Limpio (with Kylie Minogue) [Spanglish Version].m4a
% J: R2 f/ t7 u4 F* c; n3 M│      " {2 P$ C/ a, H6 k9 {4 \8 Z( E
├─2013 - Whistle (feat. Múm) - Single. q: V- z4 z7 e( O+ g
│      01 Whistle (feat. Múm).m4a
  r: @* ^8 w, o│      8 m% d2 }  f) J: p
├─2014 - Kiss Me Once (iTunes Festival Deluxe Edition); P% {' i, d9 n% L, b$ r
│      01 Into the Blue.m4a0 e9 _/ q* y) b+ f9 Y* k5 o
│      02 Million Miles.m4a: d- H& {$ U/ L' k) b5 m: u
│      03 I Was Gonna Cancel.m4a
! ~, e' {8 _+ f* i│      04 Sexy Love.m4a7 B0 @% a9 ^# b& x" p
│      05 Sexercize.m4a
4 j& Z- n6 {" N' x│      06 Feels So Good.m4a
; L' d1 P. A( [/ J3 Y+ M$ ~│      07 If Only.m4a
7 ]: \) B4 o) p│      08 Les Sex.m4a* _9 Q/ k* ^+ |6 [% F. u9 g/ f
│      09 Kiss Me Once.m4a
6 i" I9 t. I! H! ^# Q* g" U$ F│      10 Beautiful.m4a
/ f' s  m* P; j6 o7 m0 f. k  Y1 Z│      11 Fine.m4a* f$ I. {( P9 a
│      12 Mr President (Bonus Track).m4a! g" B6 G. _2 \, I& g2 A
│      13 Sleeping With the Enemy (Bonus Track).m4a
( M! C, f' ]; o  z6 W│      14 Kiss Me Once (Live At the iTunes Festival).m4a
, }+ J% D$ K8 M9 r- T│      15 On a Night Like This (Live At the iTunes Festival).m4a: F8 N& n; p4 e; K$ Z
│      16 Beautiful (Live At the iTunes Festival).m4a
. l! y0 q1 P3 W! M6 Q2 m8 V│      17 Love At First Sight (Live At the iTunes Festival).m4a
- ]% N' s' |. w/ P, T│      18 Step Back In Time _ Spinning Around (Live At the iTunes Festival).m4a5 I0 Z0 W7 u" R6 e
│      19 Locomotion (Live At the iTunes Festival).m4a; h, ~7 h. U( Y1 _7 P
│      
4 e! O/ V0 Y' g8 @: b& P2 k5 `9 V├─2014 - Kiss Me Once (Special Edition)$ D8 D5 p, s( ]9 l% Q
│      01 Into the Blue.m4a9 T& n# \' |7 \( d
│      02 Million Miles.m4a$ V: c0 o1 B  y# B
│      03 I Was Gonna Cancel.m4a
2 z! E+ e: j9 F│      04 Sexy Love.m4a
! _+ L2 b: r" T$ r6 [4 y* }│      05 Sexercize.m4a, A9 g7 Y1 E0 n) P1 M
│      06 Feels So Good.m4a4 f* ^7 \, y6 K# z
│      07 If Only.m4a) a1 O" P/ s* j$ w& ]9 b
│      08 Les Sex.m4a
* ^+ C# D7 ~+ d2 M│      09 Kiss Me Once.m4a
% f2 C5 h. N4 A3 S  K│      10 Beautiful.m4a+ M8 J( o( b, y
│      11 Fine.m4a2 T6 f$ p. Y/ w% `' I
│      12 Mr President (Bonus Track).m4a0 }8 U4 A- S7 j* }2 p) a
│      13 Sleeping With the Enemy (Bonus Track).m4a
  u: q( U1 r* z6 c│      14 Into the Blue (Offical Video).m4v; U; B1 N1 u9 d) T
│      15 Making of _Into the Blue_ Video.m4v+ f( K7 K! d0 u1 o5 b
│      16 Into the Blue (Trailer).m4v" b2 B5 V2 f* \8 X0 s6 X
│      17 Behind the Scenes of Kiss Me Once Photo Shoot.m4v
" u1 a+ d" u" C$ b4 e6 Z│      18 Kylie on Kiss Me Once.m4v
) U& j' Z/ h4 v; J) E$ O+ r│      ( f. |6 Y$ E- p# z  i6 W
├─2014 - The Best of Kylie Minogue3 @# [4 l/ G/ J& Y- E4 g
│      01 Can't Get You Out of My Head.m4a
. _1 e7 a, ^( t/ x3 x2 ~; `' u│      02 Spinning Around.m4a
. n4 p6 W, B# |7 ^: v1 j5 q3 w│      03 I Should Be So Lucky.m4a7 o2 h& v: S! a6 ?/ C
│      04 Love At First Sight.m4a
) f2 Z& I7 b0 X: _7 U) k│      05 In Your Eyes.m4a
8 _. E" V4 O$ c3 _; _# O/ O│      06 Kids.m4a; e6 X) f5 \5 O8 u1 T& I2 z1 n
│      07 Better the Devil You Know.m4a
9 M& }* G: H* R: }/ Q: e! E│      08 All the Lovers.m4a
4 }7 y- V. B, [/ o; F8 t: K. X$ D│      09 Give Me Just a Little More Time.m4a. ?5 u. s4 ~7 k9 H
│      10 Celebration.m4a0 W, K* s8 c" n* h2 N/ r. [
│      11 Slow.m4a! B6 @; u# \6 M' `- A
│      12 Red Blooded Woman.m4a
1 x6 }. X5 Q/ U& G, u│      13 I Believe In You.m4a
0 e/ V8 N" s3 s2 F( {, `│      14 On a Night Like This.m4a( z0 u2 f6 I7 |' \+ m# k4 p
│      15 Confide In Me.m4a
/ i: `- }7 u3 R  u( e  g1 f9 o3 ]│      16 Get Outta My Way.m4a+ d2 T, n$ |% z
│      17 The Loco-motion (7_ Mix).m4a8 t- G# j4 }8 `, Q7 I
│      18 Tears On My Pillow.m4a
( w% S% B, }# t. k; o│      19 Wow.m4a
" q) F/ a  Y& M│      20 In My Arms.m4a
- e& E9 ]7 k' V, a8 p3 J│      21 Never Too Late.m4a7 d/ u! ]3 o/ H. [5 N: D( w7 d
│      
4 S  G4 e3 w' ]/ O9 D7 r├─2014 - The Best of Kylie Minogue (UK Version)
- f1 F2 l4 S. i; K- M# n+ ^6 i# c│      01 Can't Get You Out of My Head.m4a
" H' I; Y, g1 U2 |' F│      02 Spinning Around.m4a% N8 k2 b6 @. r+ O3 s
│      03 I Should Be So Lucky.m4a4 v4 V; S' v0 {  g
│      04 Love At First Sight.m4a
8 r$ F4 ^" S2 k* v( `/ d│      05 In Your Eyes.m4a( b/ v4 f7 o0 Z- Q0 M5 E, i7 q
│      06 Kids.m4a
$ E7 z6 u2 X( d; h* R7 ]│      07 Better the Devil You Know.m4a
& `3 z; E+ n) V& A. A│      08 All the Lovers.m4a
$ m2 Q8 U  c* C: z, l│      09 Give Me Just a Little More Time.m4a
0 T: S$ f9 J( p1 l  U* d│      10 Celebration.m4a4 B9 c  p, _7 D+ L% z
│      11 Slow.m4a- z0 R8 J& l/ m
│      12 Red Blooded Woman.m4a1 `. ]. R2 j- J, ?
│      13 I Believe in You.m4a
3 U& ]0 m7 Y% r1 V0 o│      14 On a Night Like This.m4a6 f$ F2 L5 e, J$ E
│      15 Confide in Me.m4a
' A! P6 A3 Y) y5 t. m8 \│      16 Get Outta My Way.m4a
) J. y! B+ L) i3 Q* v/ K% _│      17 The Loco-Motion (7_ Mix).m4a
$ K" J  o- ^  G) y- m│      18 Tears On My Pillow.m4a
$ H6 G% R5 W6 n7 q; T│      19 Wow.m4a5 u9 v! D$ a7 {& x( l- X& \6 F
│      20 In My Arms.m4a
/ z7 D+ q! ]4 }. L8 a│      21 Never Too Late.m4a
! K" w0 ^) Q$ b( y+ \* _│      22 I Believe in You (Abbey Road Sessions).m4a* o) F2 d. P0 \: v& e5 q% e. B
│        \- ~- W; }; [' H
├─2015 - Absolutely Anything and Anything At All (From Absolutely Anything) - Single( X6 v) t' n0 R0 C- C: X0 R. k
│      01 Absolutely Anything and Anything.m4a
1 T4 X5 b, Y; G% ]% [: L│        \! q) Z8 r) q. e0 ~
├─2015 - Kiss Me Once Live At the SSE Hydro
, V7 ?& f2 [+ r% G│      01 Breathe _ Les Sex Intro (Live At.m4a
" r+ N" L8 U. k' B: {9 f  ]│      02 Les Sex (Live At the SSE Hydro).m4a
# O; J+ O! I7 J$ e0 x, i7 l# K, q│      03 In My Arms (Live At the SSE Hydro.m4a
1 W% ~. T) H8 ?│      04 Timebomb (Live At the SSE Hydro).m4a
) J0 B7 \4 }9 p2 B- l3 A/ q! C* N│      05 Wow (Live At the SSE Hydro).m4a0 s' J$ \; |$ {# G
│      06 Step Back In Time (Live At the SS.m4a
  m; g' _9 m( |│      07 Spinning Around (Live At the SSE.m4a
( S, u8 s* u5 y5 v│      08 Your Disco Needs You (Live At the.m4a' B7 U$ p) t/ n/ q. J
│      09 On a Night Like This (Live At the.m4a
/ G+ W" W9 G1 g1 h2 d- `2 S+ _│      10 Slow (Live At the SSE Hydro).m4a' I3 Q: x" w  `1 x" i: I
│      11 Enjoy Yourself (Live At the SSE H.m4a
- J+ C& y6 e# j1 ]$ g' V) w│      12 Hand On Your Heart (Live At the S.m4a
% ^, v5 F4 ]2 _0 }│      13 Never Too Late (Live At the SSE H.m4a
) g9 A  O) x2 {: y2 e│      14 Got To Be Certain (Live At the SS.m4a6 f. w9 Q& E0 k) }9 k/ H. d
│      15 I Should Be So Lucky (Live At the.m4a
. X. z, a8 f  B+ D2 |│      16 Need You Tonight (Live At the SSE.m4a
* I( L& n+ a% L+ o# T3 [│      17 Sexercize (Live At the SSE Hydro).m4a
+ T1 P3 R+ H; b) Z+ |* E1 b│      18 Nu-Di-Ty Segue (Live At the SSE H.m4a
* [3 t8 V. A' C  e) O% y5 u3 [0 V│      19 Can't Get You Out of My Head (Liv.m4a
! t, [: c) O" t3 U' p│      20 Kids (Live At the SSE Hydro).m4a
7 M4 b( N% v" c+ o1 v( T│      21 Beautiful (Live At the SSE Hydro).m4a
) I' z2 c/ [6 r/ u' R9 F0 H│      22 Kiss Me Once (Live At the SSE Hyd.m4a
, n: M6 z' n( T│      23 Get Outta My Way (Live At the SSE.m4a
! l, t/ B) s( b│      24 Love At First Sight (Live At the.m4a
8 e9 r: ~% F: `( Z9 X│      25 Locomotion (Live At the SSE Hydro.m4a
' T5 y8 }& W; W! e│      26 All the Lovers (Live At the SSE H.m4a6 z* s6 t  l# C$ u( l- w
│      27 Into the Blue (Live At the SSE Hy.m4a
/ O& q# W& z( O6 F3 C│      . E7 j- P% t7 K! v0 z: U( u" p% I: x/ Z
├─2015 - Kylie Christmas5 Z  [8 P1 \: J" {
│      01 It's the Most Wonderful Time of t.m4a3 i! O0 ]8 q! ~% T1 P4 j/ }% D
│      02 Santa Claus Is Coming To Town (fe.m4a7 a8 M) A& c! a1 b1 Z3 c
│      03 Winter Wonderland.m4a, B6 k0 r% H5 {: A. Z) E
│      04 Christmas Wrapping (feat. Iggy Po.m4a
6 F9 E- i# u/ c4 l4 z/ k# [7 ~: Z│      05 Only You (feat. James Corden).m4a
& m; {+ ^. R) j0 z$ k! X│      06 I'm Gonna Be Warm This Winter.m4a: v* A$ \& L% p% P* \# b
│      07 Every Day's Like Christmas.m4a6 j5 b  Y6 y4 M5 w& U& o/ l& N
│      08 Let It Snow.m4a
9 W5 m" k  O$ K│      09 White December.m4a, f" y4 D, J8 a% p+ U" C% G
│      10 2000 Miles.m4a
9 w2 D+ G0 _# p! A! X: h: `│      11 Santa Baby.m4a( H5 `. S: u. \, v4 l1 V) x
│      12 Christmas Isn't Christmas 'Til Yo.m4a1 K4 O' T. L& F
│      13 Have Yourself a Merry Little Chri.m4a
2 T. D8 L9 f$ D│      ; Y. |3 @9 m0 o# T: |6 h' F
├─2015 - Kylie Christmas (Deluxe)
) A* S* W6 I/ x8 v5 D│      01 It's the Most Wonderful Time of t.m4a! X- B- L1 P$ E% o' Q+ g& K
│      02 Santa Claus Is Coming to Town (fe.m4a1 Z. P1 P" `" t  P+ A$ u( h
│      03 Winter Wonderland.m4a
, S/ Q- x8 {% _) h! }│      04 Christmas Wrapping (feat. Iggy Po.m4a
  i9 O- E; }& u; d│      05 Only You (feat. James Corden).m4a
; R3 P1 S6 O- T# }│      06 I'm Gonna Be Warm This Winter.m4a
) d* X* L9 @% z8 @$ ^│      07 Every Day's Like Christmas.m4a
3 w: `2 F8 H* g7 v; ]│      08 Let It Snow.m4a
4 o; D4 Z! J7 u7 ?' k% s│      09 White December.m4a& @: p: ]6 P; u% ?9 i
│      10 2000 Miles.m4a
7 f0 B) R4 Y; p! R% G3 Q│      11 Santa Baby.m4a
; C+ R9 K( j% Y/ C/ b  c│      12 Christmas Isn't Christmas 'Til Yo.m4a1 z! {0 |' D) H7 {2 S% P  M5 z7 s
│      13 Have Yourself a Merry Little Chri.m4a/ h0 m: E- T% ]3 ]& B; ~
│      14 Oh Santa.m4a
; a+ R- a! D: h* h- a) M8 L│      15 100 Degrees (feat. Dannii Minogue.m4a
5 o) m" N. E0 @) |3 Q4 L1 q; a│      16 Cried Out Christmas.m4a
9 M3 P5 i( M, E& y5 i- Z│      17 It's the Most Wonderful Time of t.m4v
) k) i8 c) t9 O│      18 2000 Miles.m4v9 W3 E% _3 L# O1 t9 ]0 i' G
│      19 Christmas Isn't Christmas 'Til Yo.m4v
. D# k# ~( l2 x- |/ _4 e7 G│      20 100 Degrees (feat. Dannii Minogue.m4v, k2 K, o9 e. I; s7 X; L/ s0 @
│      21 I'm Gonna Be Warm This Winter.m4v
! A. O6 A0 `, e7 o# M# ^│      22 Oh Santa.m4v
" R& {5 ~5 N; ?: E# o' |( i; [│      ! j/ ^) ^! h" K7 [8 @
├─2016 - 100 Degrees (It's Still Disco to Me) [with Dannii Minogue] - EP1 Q. d8 x- h! L8 c  b5 \
│      01 100 Degrees (It's Still Disco to.m4a/ z& @7 A* q7 x0 `% Y! d
│      02 100 Degrees (It's Still Disco to.m4a5 B( `/ k+ G5 B" L, p% n
│      03 100 Degrees (It's Still Disco to.m4a& U* k3 L) L4 X: B
│      04 100 Degrees (It's Still Disco to.m4a
7 U- o7 g  e" i+ ^3 c│      
) A& x* F( |5 X4 B" w├─2016 - Kylie Christmas (Snow Queen Edition)
9 w1 b7 N4 I# V1 E% y/ c5 D  F; W│      01 It's the Most Wonderful Time of t.m4a
# p8 ]& m" D/ ~- i4 S│      02 Santa Claus Is Coming To Town (fe.m4a
( N( [$ ?% ^' ]│      03 Winter Wonderland.m4a9 Z! W9 B5 P+ e( W# a5 R& i. B
│      04 Only You (with James Corden).m4a5 B' G# V' J7 U' z
│      05 Stay Another Day.m4a3 L4 d  w; y( _2 P' F0 d: p* b
│      06 Christmas Wrapping (with Iggy Pop.m4a
# x1 A7 H7 w% s; T& h│      07 At Christmas.m4a0 D# }7 w1 L$ N
│      08 I'm Gonna Be Warm This Winter.m4a# q/ t, ?% [+ S5 ~' W. p" K* J
│      09 Every Day's Like Christmas.m4a
& J& t! F+ O! b/ t│      10 Wonderful Christmastime (with Mik.m4a
3 J$ K. `9 u4 r" t) Q$ @0 c) K│      11 100 Degrees (with Dannii Minogue).m4a
3 J6 P2 x% x% b! r│      12 Let It Snow.m4a1 I: O: p# ~3 z) [' V
│      13 I Wish It Could Be Christmas Ever.m4a
) X# d2 ]+ S3 s; g│      14 White December.m4a
, ?( A" D) \; S7 `* ~. K│      15 2000 Miles.m4a
+ R' u$ l. i% V│      16 Santa Baby.m4a
' h: P" p  I- \  G* L│      17 Christmas Isn't Christmas 'Til Yo.m4a
6 x3 R. d) S* p7 p& Q7 B│      18 Have Yourself a Merry Little Chri.m4a8 @6 n2 [9 e& N5 ~
│      19 Oh Santa.m4a
. r3 L1 p6 |7 W1 R( x/ {- k+ _│      20 Cried Out Christmas.m4a
" O+ t8 m( K- N% f│      21 Christmas Lights.m4a1 E5 u% W+ a7 B0 r" A1 {# q% x' r
│      22 Everybody's Free (To Feel Good).m4a
# p& S. S! \' C6 R% s* \+ ^│      $ y5 T1 _+ X. c1 G; S
├─2018 - Golden% l1 u  W1 i) o  [, w$ c
│      01 Dancing.m4a: p; `  o6 t4 M- F
│      02 Stop Me from Falling 1.m4a
3 V' o( r8 }3 R+ D│      03 Golden.m4a
6 e8 [) r. U/ F! x9 A8 Y6 G│      04 A Lifetime to Repair.m4a$ m# L8 P/ H% g5 H6 Z
│      05 Sincerely Yours.m4a  b1 A9 D! J3 t# u8 W, ?( L
│      06 One Last Kiss.m4a1 i9 @6 c" J9 o3 x4 v9 K5 `
│      07 Live a Little.m4a
  F- K% G! X5 R, @) _9 s0 B, e0 w│      08 Shelby '68.m4a
5 y  y1 h# v% f& z: r5 P│      09 Radio On.m4a
1 z: n% f  W* I# U* C0 H│      10 Love.m4a, _! u  Z2 J% h  D2 Q% l
│      11 Raining Glitter.m4a
' _; b- J* x% N9 t8 f8 f│      12 Music's Too Sad Without You.m4a
6 ~; |) S. ^' c* h5 @) |│      13 Lost Without You.m4a
6 O* R3 }; o) q, s% r9 u│      14 Every Little Part of Me.m4a
" k4 \! R9 L* n- h5 s& O│      15 Rollin'.m4a1 S) R/ y5 w- e! {: I
│      16 Low Blow.m4a( a# ?. t7 _9 W0 m& {( @
│      
) V, s- m4 B; S  N9 }├─2019 - Golden Live in Concert- h' N$ i6 P% [, V
│      01 Golden Intro (Live).m4a9 F7 M# b. x) ~! [
│      02 Golden (Live).m4a; T! l" {( J1 r. k. l5 S) n5 F
│      03 Get Outta My Way (Live).m4a
/ [* I5 H. A) \: B: x/ v/ w│      04 Better the Devil You Know (Live).m4a; E/ f, T, v! A  S
│      05 Blue Velvet (Live).m4a
2 w  j9 i( r7 K% z, ?; \│      06 Confide in Me (Live).m4a
2 }) @* o$ I9 k; C- O  q- Q! k│      07 I Believe in You (Live).m4a, D; Z* b- T. K4 s% S
│      08 Where the Wild Roses Grow (Live).m4a9 P9 w! b1 b: U/ `7 I
│      09 In Your Eyes (Live).m4a3 P5 g7 Z- o& c
│      10 Lifetime to Repair (Live).m4a
! F, p6 z/ G: F/ k1 P! X( I' ~│      11 Shelby '68 (Live).m4a
5 i7 b6 @" ^8 d. t8 T* D$ w│      12 Radio On (Live).m4a
: O. G+ @5 E0 q/ P│      13 Wow (Live).m4a
$ q- m' _  s, G$ r│      14 Can't Get You Out of My Head (Liv.m4a5 v/ p3 z$ r/ i( Y) b
│      15 The Chain (Live).m4a
( u: |2 }, ^0 z. @. l│      16 Slow _ Being Boiled (Live).m4a
: R8 g( e( F& U+ V6 V│      17 Kids (Live).m4a
9 q. {( k* A, e2 D% _+ s! M│      18 The One (Live).m4a
- s% m  @$ w  j7 w/ r2 c* m│      19 Stop Me from Falling (Live).m4a7 x9 E- a0 q6 m$ [2 ~+ F
│      20 Wouldn't Change a Thing (Live).m4a
' ^0 n/ {" _8 [) r' A$ o  Y  q│      21 I'll Still Be Loving You (Live).m4a# l7 v* h$ t. k5 y7 {: y0 @; O5 e
│      22 Especially for You (Live).m4a) D7 Y( Q9 N# ?+ w
│      23 Lost Without You (Live).m4a
( j( [7 \) }) W) U* W│      24 All the Lovers (Live).m4a
8 e- {0 @% z( A% O* ^* D│      25 New York City (Live).m4a% Q' ?( ]9 U& {7 c  }
│      26 Raining Glitter (Live).m4a
; a: R7 ]; O0 i  c, q/ r│      27 On a Night Like This (Live).m4a% u5 u# `8 x( R$ \' I2 P
│      28 The Loco-Motion (Live).m4a
! k  k. g, U, m. A│      29 Spinning Around (Live).m4a
0 o" B7 E5 b2 Z- Q0 @│      30 Love at First Sight (Live).m4a! @2 F  z3 m8 D# _/ }
│      31 Dancing (Live).m4a: j! G, K; e6 i, b( M1 z# \1 c) V+ Z" U
│      ; @9 l. Y' S: p/ S. H
├─2019 - Step Back In Time_ The Definitive Collec8 l8 n) N  d0 A7 E$ E2 d  W/ O; s
│      01 Can't Get You out of My Head.m4a6 e7 [' L5 \) ?
│      02 Spinning Around.m4a
: u2 \6 h0 c' V# o. m9 C9 P$ m; {│      03 Love at First Sight.m4a
0 u$ s) {9 U( J+ u" P8 G│      04 Dancing.m4a" t# ?9 |6 m% @5 ]! Y/ D1 r
│      05 In Your Eyes.m4a7 c* Y7 r0 V$ M! w# D
│      06 Slow.m4a) m7 v" x. a) i
│      07 All the Lovers.m4a
( f$ @0 r, B1 A- ]│      08 I Believe in You.m4a
: o3 H$ d( h2 a" t# e* d5 `│      09 In My Arms.m4a- q/ k+ k; Y( q: T. S
│      10 On a Night like This.m4a, p* U0 D, m! e" n. ^
│      11 Your Disco Needs You.m4a
7 n* D) n; b4 _9 ?3 T' J, U│      12 Please Stay.m4a6 A- V5 r2 K7 O4 B& A4 U
│      13 2 Hearts.m4a  R$ P; h+ g; @4 m2 G6 z/ E4 X2 ^
│      14 Breathe (Radio Edit).m4a
7 J& r2 A, J& f# ]* h. D6 D+ Q│      15 Red Blooded Woman.m4a- _: [) B3 ]* |( |  }) [
│      16 The One.m4a
% w; n. l: L; }9 P7 g7 x│      17 Come into My World.m4a
* r. ]/ y" h2 s3 H3 D│      18 Wow.m4a
: A7 y" y% @& `+ T& G1 `│      19 Get Outta My Way.m4a
7 g; F9 H) X" b5 R; Z│      20 Timebomb.m4a
' ^9 r0 b  P, i% [│      21 Kids (with Robbie Williams).m4a: q9 l" ]# K9 @& n4 J% ~, {. u
│      22 Stop Me from Falling.m4a
* ^4 C; F: b# V) d/ R│      23 Step Back in Time.m4a
# z' D7 n* W0 `8 l1 U│      24 Better the Devil You Know.m4a/ y  [0 D4 o- x
│      25 Hand on Your Heart.m4a
9 q* D7 n/ E- d' G; T; V│      26 Wouldn't Change a Thing.m4a
! E5 ^2 c2 v- Z1 m" y│      27 Shocked (DNA 7_ Mix).m4a
" K" Q, Q8 t5 v" G│      28 Especially for You.m4a
' E, z: n! v/ _' I" W. u: |, r│      29 I Should Be so Lucky.m4a- e. }7 @; F3 S; @
│      30 Celebration.m4a( s6 ^) b9 H1 r! s+ A$ M
│      31 The Loco-Motion (7_ Mix).m4a* J4 W9 R) h# I
│      32 Give Me Just a Little More Time.m4a8 |+ i0 M! ]2 ]( U" o6 `/ w- Z
│      33 Never Too Late.m4a# J! u. d8 ]7 M9 L% z% G1 m
│      34 Got to Be Certain.m4a
# R7 N5 w9 H% h) _; C( r, Q4 q│      35 Tears on My Pillow.m4a
% P4 I% n% ]4 z: |* m/ y│      36 Je Ne Sais Pas Pourquoi.m4a
/ F3 u% V  a% U9 A  e1 j5 C( E4 b; K│      37 What Kind of Fool_ (Heard All Tha.m4a, l$ @9 T8 S& Y( j7 }2 z
│      38 What Do I Have to Do.m4a
8 a. N. d" t" G0 W│      39 Confide in Me (Radio Mix).m4a# Y% q2 h- n+ ^$ i
│      40 Put Yourself in My Place (Radio M.m4a6 p! F0 \+ R; d" p, V/ A' h
│      41 Where the Wild Roses Grow (2011 R.m4a) O( F* b) D9 j0 ]" g  F
│      42 New York City.m4a
" V0 O) b% \! V4 {- e$ |. _│      $ f2 o7 E  Q/ g! F
├─2019 - Step Back In Time_ The Definitive Collection (Expanded)
7 Y! O+ |# S& C5 s- ~- `3 |│      01 Can't Get You out of My Head.m4a. t1 l* f: H, N( M1 K5 |
│      02 Spinning Around.m4a
" a# T% m* ~  r( l│      03 Love at First Sight.m4a
5 q. c$ P6 R1 S1 E+ e│      04 Dancing.m4a" F. _8 Q/ r; F. ]; Z$ z
│      05 In Your Eyes.m4a
& D$ O5 R' `- P8 H/ t0 m│      06 Slow.m4a
$ H/ e  y1 y: q0 B. @; N│      07 All the Lovers.m4a
8 z4 b, n* P9 P0 L" G7 A2 z+ G  `+ g. C│      08 I Believe in You.m4a* }; K6 S7 F( V/ _; r8 q0 |
│      09 In My Arms.m4a3 W' ~& S0 V6 ]
│      10 On a Night like This.m4a) x9 {4 f+ \% W: U) A
│      11 Your Disco Needs You.m4a
1 F9 z  y4 Q% Q4 E( {* w│      12 Please Stay.m4a
+ B% N& u2 U. t8 N) Y│      13 2 Hearts.m4a
0 y# e8 |' E! K│      14 Red Blooded Woman.m4a
2 Y6 y; [( F& m, Z7 Y! a5 x! ^. P1 U│      15 The One.m4a% z! N$ \5 l+ L" A
│      16 Come into My World.m4a* E, c& L" @2 J& D9 I
│      17 Wow.m4a
& I/ W2 T  O' T9 |5 @# t│      18 Get Outta My Way.m4a
5 N% p; i3 M4 t' ]6 p; H│      19 Timebomb.m4a
. G9 P9 _9 W. p4 a│      20 Kids (with Robbie Williams).m4a! r0 V/ D2 b0 d$ L
│      21 Stop Me from Falling.m4a" x7 x; m3 r8 v1 X+ j
│      22 New York City.m4a) M1 M5 Z' ^8 L. \" h
│      23 Step Back in Time.m4a
; U( x9 f& }9 F5 z, @: y│      24 Better the Devil You Know.m4a- t# X% p) z( m2 H8 w
│      25 Hand on Your Heart.m4a/ B  a: S1 v) {) L4 E2 j
│      26 Wouldn't Change a Thing.m4a
5 J3 H# {! y$ `1 j0 }│      27 Shocked (DNA 7_ Mix).m4a8 _6 B) ^& D+ _1 U+ N
│      28 Especially for You (with Kylie Mi.m4a
1 N8 B. k' R8 v* k, N; D7 C│      29 I Should Be So Lucky.m4a
$ l3 f+ M2 ]6 W" W│      30 Celebration.m4a
# B, W( f' [1 n1 \│      31 The Loco-Motion (7_ Mix).m4a
/ R% r( m. _7 s- I' }# X, |) x│      32 Give Me Just a Little More Time.m4a" z  P; d* B3 i
│      33 Never Too Late.m4a+ o1 Q  v' J1 Q5 t" o( W6 |  U
│      34 Got to Be Certain.m4a, i/ p! E! W5 n/ {
│      35 Tears on My Pillow.m4a' k/ J$ K" o$ a' w+ G
│      36 Je Ne Sais Pas Pourquoi.m4a; Y% ?, h2 \2 g2 o! m$ }; ~9 D' O
│      37 What Kind of Fool_ (Heard All Tha.m4a* D% f# v, ~+ R$ |4 A
│      38 What Do I Have to Do_.m4a
6 L3 V9 [4 u* u4 f│      39 Confide in Me (Radio Mix).m4a( k. P; Q' I, w
│      40 Breathe (Radio Edit).m4a
3 n, M. l4 s7 s/ W8 E1 a$ W│      41 Put Yourself in My Place (Radio M.m4a$ F  ]  P5 M8 ], q
│      42 Where the Wild Roses Grow (2011 R.m4a! {  G9 n3 v+ a- R+ d' K
│      43 Into the Blue.m4a0 J9 L- S: t. N  |9 y
│      44 I Was Gonna Cancel.m4a
2 S1 S& o( ]. j│      45 Chocolate (Radio Edit).m4a4 q* x- n: E; x5 j
│      46 Did It Again (Radio Edit).m4a5 y1 C6 O5 O5 F
│      47 Some Kind of Bliss (Radio Edit).m4a/ J2 Z* x; a) s9 ~( u
│      48 Word Is Out.m4a4 C+ c5 L1 k3 ~$ M' i
│      49 If You Were with Me Now (with Kei.m4a
  e; i- y: p5 Y  l6 a  t3 O│      50 It's No Secret.m4a
+ \+ l6 x7 \, m+ i│      51 Step Back in Time (Section) [F9 M.m4a
1 y6 M; f3 Y- F. Z│      52 I Should Be so Lucky (F9 Megamix).m4a: s/ l4 X6 Z8 C) z/ o  A1 N
│      53 What Do I Have to Do_ (F9 Megamix.m4a1 a2 X2 J3 f9 R4 r7 z! @
│      54 Hand on Your Heart (F9 Megamix).m4a- z* r! [  V# V5 Q6 T& m+ g! S, H
│      55 Better the Devil You Know (F9 Meg.m4a
  \% V6 O2 {- t3 _. p' v│      56 Shocked (DNA Mix) [F9 Megamix].m4a
. M, @1 c& r6 t* w! R. Q9 M│      57 Step Back in Time (F9 Megamix).m4a/ D9 m6 W  }6 ^& H+ ^
│      58 Confide in Me (F9 Megamix).m4a
) v8 O! z$ V% v0 t: @│      59 On a Night like This (F9 Megamix).m4a' j) V! U' h, x; i0 Y9 H
│      60 Your Disco Needs You (F9 Megamix).m4a5 ^/ v/ {  k. I( ^' z, p
│      61 Spinning Around (F9 Megamix).m4a/ c( b; }2 Z) q  w: l4 I
│      62 Love at First Sight (F9 Megamix).m4a$ Y9 P* x: F' r' p: G, ?  i" `
│      63 Can't Get Blue Monday out of My H.m4a
! D+ g! c4 f8 v1 s" D│      64 The One (Instrumental) [F9 Megami.m4a
1 S: c8 N4 [: _7 `│      65 Slow (Acapella) [F9 Megamix].m4a
7 y& H3 z9 |) q3 V2 X  u4 a│      66 The One (F9 Megamix).m4a- z+ g/ L- g$ |
│      67 All the Lovers (F9 Megamix).m4a
- P9 x1 d. y& u6 Z│      68 Dancing (F9 Megamix).m4a
- e# S& \5 z" D, x9 H│      
: _6 O( v) F/ o├─2020 - At Home with Kylie Minogue The Session - Single% M/ n  z1 [, {4 ?* B
│      01 Say Something (Apple Music at Hom.m4a
, _+ L2 L3 \; ]0 B6 @% \7 ~│      02 Magic (Apple Music at Home With S.m4a
% g% u7 ^6 S$ ~% |( T) }' i3 W│      03 Cool (Apple Music at Home With Se.m4a2 [3 z, ?, y' D- O. ]5 R! _
│      3 U# v( r; v5 F, \0 f3 I% D
├─2020 - DISCO (Deluxe)* a2 h5 [+ l5 m, [! d  E2 g
│      1-01 Magic.m4a- C% u) h! u. J, C6 H. T: o
│      1-02 Miss a Thing.m4a/ p: [$ A: A& r
│      1-03 Real Groove.m4a6 |0 [7 b' S# L" m5 J8 z& e" F
│      1-04 Monday Blues.m4a; E# R- P' `* d: z' z( t
│      1-05 Supernova.m4a
( L/ I3 l* _) Q7 \* O2 M│      1-06 Say Something.m4a6 G! U% g% i! y1 w4 \
│      1-07 Last Chance.m4a
" \1 ]2 e* J) T. q+ p│      1-08 I Love It.m4a
, n1 n$ D# I, H2 N│      1-09 Where Does the DJ Go_.m4a& `' R* `- s, m4 q8 O' n
│      1-10 Dance Floor Darling.m4a
: i0 O5 r. B% @5 `5 x│      1-11 Unstoppable.m4a
, E0 q1 [- I/ N! }/ `9 S: n) P│      1-12 Celebrate You.m4a
! Y9 ^# j% e' Z+ A! {7 b& k( L│      2-01 Till You Love Somebody.m4a
3 c/ N+ [# V" P& K│      2-02 Fine Wine.m4a1 h& g- P" @  q
│      2-03 Hey Lonely.m4a
- |0 g9 M$ V! ^+ i, O6 T5 V7 D│      2-04 Spotlight.m4a2 Z7 `4 [' L% W7 }1 _4 ?! O) {
│      
' r; x% K$ P3 `. ~+ y├─2020 - I Love It - EP9 c  S( R# {  B0 z# d0 V9 C
│      01 I Love It.m4a! h% z0 o/ p! a, [7 k7 n5 M
│      02 Magic.m4a. K6 k) @) D  @8 i0 O  X( @
│      03 Say Something.m4a
5 C1 X8 R6 p) n$ K/ `& L5 D│      04 Magic (Nick Reach Up Remix).m4a  ~' e/ D- P2 r* h' |2 k
│      05 Magic (Purple Disco Machine Remix.m4a
& a8 @5 C: l' b│      
+ u& O% o" _: M# q├─2020 - I Love It - Single
' t8 q( D0 G! l9 l│      01 I Love It.m4a! _4 I; E1 b! K$ N& M5 \
│      , A( [! n3 X! j  p  W( O
├─2020 - Magic (Single Version)
% e: [  P5 {8 @) s" c. f; `6 v5 l│      01 Magic (Single Version).m4a( i) z% A' M/ x" X
│      1 f! f/ Z) ]( Q) M
├─2020 - MAGIC - Single
1 S, _! e) t3 b" v1 h│      01 Magic.m4a" N! |7 v7 U$ J! c1 w& Z
│      
- U- A  Y$ w* c1 W2 x0 i├─2020 - Say Something (Acoustic) - Single1 C; T" v! E# d. W% L  O/ Z
│      01 Say Something (Acoustic).m4a
( s! b, _4 M: h) u$ c6 X& `│      02 Say Something.m4a$ X! s* J3 z, B- Y% v
│      
+ y" v# O- F9 k' s' v└─2020 - Say Something - Single
" g4 H3 O; T" o; V  G. a1 Z7 @        01 Say Something.m4a
( U4 `# C1 W3 T! \6 M, O% O8 D% N6 G3 `( L- V( n& i
4 r4 w) P& I0 K

6 i/ f1 Q& m- A# ?+ }$ f1 f& x
8 R* B, V8 Y7 d0 I; j8 y  p
# W0 c: _4 c  W) X: F# z& y

+ f. l3 N/ b5 ], Y, e* }2 p) y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
! A3 H# E! v, ~( Q  K1 b
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-9 23:25:54 | 显示全部楼层
谢谢分享资源
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-8 09:07:27 | 显示全部楼层
谢谢,舞曲控,收下了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-13 10:29:57 | 显示全部楼层
Kylie Minogue - 《Kylie Minogue作品合集》
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-23 22:55:45 | 显示全部楼层
谢谢分享            
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-12 23:18:42 | 显示全部楼层
感谢楼主整合分享资源
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-20 11:58:33 | 显示全部楼层
好呷混啊~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-20 19:08:13 | 显示全部楼层
哈哈哈 感恩戴德
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-28 08:19:01 | 显示全部楼层
Nice collection!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-29 19:52:39 | 显示全部楼层
谢谢分享惹
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-8-3 02:11 , Processed in 0.474811 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表