AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

Madonna (麦当娜) - 《Madonna (麦当娜)作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2019-3-3 16:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
001.jpg
/ J* B2 |) d5 f' z7 t- H
* r4 L5 _0 ^5 ~; P2 e8 u0 H) W4 K0 J9 n% w+ Z
Madonna简介. G- S9 H; `* {/ ~* A  ]
麦当娜,这个流行的象征,时尚的符号,已经陪伴了全世界四分之一个世纪。与众不同的Madonna ,深深影响了流行乐的发展,流行天后简直成了麦当娜的专有名词,也许有人说她不是最伟大的,不是最优秀的,但也不得不承认她是最红,最成功的歌手之一。身为“摇滚女王”,麦当娜给摇滚乐注入了新的活力,全世界无数次为她疯狂,直到现在,麦当娜的巨星光芒依然不减,无论时代在变,一代又一代人,麦当娜证明了她的流行并不是红极一时,而是超越时间的当红。麦当娜已在20世纪和新世纪的流行乐史上烙下了深深的印记。' K# D. D. n8 ^% ~( c) D5 R
3 `1 `0 D3 [8 N* |

9 p9 y; G: E: h
  W  j- x+ E/ _/ O3 x& s, K4 p) p: ?├─Albums
: V4 M8 Z4 ?6 g( {# d3 l4 Q│  ├─1983 - Madonna3 p4 Y  N$ n& E5 z# C
│  │      01 Lucky Star.m4a
, b! D" U% F% `+ H│  │      02 Borderline.m4a
: [7 \7 H$ Z9 O│  │      03 Burning Up.m4a
1 n; O! f) Z" M- y4 P│  │      04 I Know It.m4a2 \4 k+ J  r" A8 C8 }' ?/ H* Z
│  │      05 Holiday.m4a
7 ]1 @$ j# ?. _- H9 l7 i│  │      06 Think Of Me.m4a- ?4 U0 k! t. \( g, v
│  │      07 Physical Attraction.m4a& ]  l  i( b' o& O
│  │      08 Everybody.m4a1 L# v5 S7 e5 t( K- k3 W, n% a! V  }
│  │      09 Burning Up.m4a
7 X' b- ?9 s5 C│  │      10 Lucky Star (_New_ Mix).m4a
1 P4 ^0 {- `! U. B; B! a│  │      0 u$ c3 y9 s! ?) f
│  ├─1984 - Like A Virgin
3 E* @3 D1 o1 e- [3 t) L' X│  │      01 Material Girl.m4a; A3 r# \% [: L
│  │      02 Angel.m4a& h+ K' x7 p  D. `: ]# h4 d, s
│  │      03 Like A Virgin.m4a
. g8 A1 N  b. @# d│  │      04 Over And Over.m4a5 |8 [) m5 p, b$ l: s5 ]
│  │      05 Love Don't Live Here Anymore.m4a
" @0 Q3 k/ l% K! V6 x% h# T1 r│  │      06 Dress You Up.m4a
3 y2 I/ G" a: u5 I+ Q│  │      07 Shoo-Bee-Doo.m4a
" o' E/ W* H1 t: x: q' v# S│  │      08 Pretender.m4a* p  I% I/ }! ?' \+ ?6 a( K
│  │      09 Stay.m4a( a7 n/ K* u% x8 d, _
│  │      10 Like A Virgin (Extended Dance Remix).m4a2 D8 |! h1 U7 c, _* {# e; r
│  │      11 Material Girl (Extended Dance Remix).m4a& k1 Q# C* u& E4 _8 m
│  │      9 s. [+ g0 \* z1 |$ s4 z
│  ├─1986 - True Blue
3 E, v6 w; D, R/ H0 J│  │      01 Papa Don't Preach.m4a
( |7 b5 X9 U3 z0 t0 U+ _% u) U│  │      02 Open Your Heart.m4a
( T2 U! O4 ^% h( [! ?│  │      03 White Heat.m4a
- ~  B: p% b$ C5 U, |( d* s│  │      04 Live To Tell.m4a8 H' @0 t  S5 m! i+ G, U2 V$ X
│  │      05 Where's The Party.m4a
1 E* C9 W  }; H+ Q3 E│  │      06 True Blue.m4a! a7 w8 N+ G& \+ _3 H, \
│  │      07 La Isla Bonita.m4a6 e4 g: D/ }4 x/ K0 @
│  │      08 Jimmy Jimmy.m4a
+ x/ }" T# d) d3 S7 h│  │      09 Love Makes The World Go Round.m4a
, ?! h6 H9 W4 k1 j& G│  │      10 True Blue (The Color Mix).m4a# U* C9 D5 \/ h, ^- q% S
│  │      11 La Isla Bonita (Extended Remix).m4a6 L/ ^+ R3 i# V5 d( b, A( F& ?0 ?
│  │      
. O* c, ]2 X+ u5 Z( a│  ├─1989 - Like A Prayer: [( b& D. G8 G; \5 Y: u& e2 y& C: N
│  │      01 Like A Prayer.m4a
, V, ~. E: F& E. y" b$ y│  │      02 Express Yourself.m4a# T6 W' d+ q: y. B8 e2 o% ~; K: e7 c/ U
│  │      03 Love Song.m4a% U1 J7 @, w" K7 S
│  │      04 Till Death Do Us Part.m4a" u( l4 W( }0 G- X
│  │      05 Promise To Try.m4a
$ Y, b$ A3 Z4 x9 |% x% y- Z│  │      06 Cherish.m4a
' k$ @* n* D+ W+ ?* V3 b& n6 N│  │      07 Dear Jessie.m4a# P8 b4 C! l! g
│  │      08 Oh Father.m4a
# a- q$ T* A: |4 d- g% Z& P2 R│  │      09 Keep It Together.m4a
# r% u1 |8 ?! g3 M4 W! _( A# z│  │      10 Pray For Spanish Eyes.m4a
: h% t+ S+ ?) t: R5 |│  │      11 Act Of Contrition.m4a5 h2 }8 ~3 {- J/ Y/ G5 y9 Y
│  │      
: {- z9 F$ ^" s" E│  ├─1992 - Erotica, I( |0 H9 i2 b5 q; B
│  │  │  01 Erotica.m4a6 `6 a- T! M2 d8 X3 `0 @
│  │  │  02 Fever.m4a
: i- F! m4 H- \) B│  │  │  03 Bye Bye Baby.m4a0 u% J* d$ b+ S$ z. I! D# j
│  │  │  04 Deeper And Deeper.m4a
" U6 I3 ^) U; g( u8 Z│  │  │  05 Where Life Begins.m4a
! B& o4 O; R, G: W$ o( |& g│  │  │  06 Bad Girl.m4a
8 e8 @1 t& A/ d4 u& f; F: f│  │  │  07 Waiting.m4a
6 H2 A6 S# w: b6 `4 x│  │  │  08 Thief Of Hearts.m4a! T, [2 D2 C/ H1 F9 W0 C
│  │  │  09 Words.m4a
# |1 A4 d7 a8 \│  │  │  10 Rain.m4a
8 k. J, r; N% z9 y& J│  │  │  11 Why's It So Hard.m4a
$ c  a) p1 T0 r( w& e6 Y│  │  │  12 In This Life.m4a
' b+ v  |# x8 n# e+ X+ x│  │  │  13 Did You Do It_.m4a
8 p1 z- Y- _, ^0 k. d/ Y* B│  │  │  14 Secret Garden.m4a
) v$ A5 R3 a% B" i2 c# ]& {│  │  │  6 y7 x, U/ w3 ?: \* }- E
│  │  └─iTunes LP - Erotica.itlp! F& r# ^4 T/ \9 T2 V
│  │              $ ^+ ^8 K. [& {6 {, I- A& o
│  ├─1992 - Erotica※
# N: n& X; h1 q$ Y9 d" K│  │      01 Erotica.m4a
* @4 B. b4 I, o5 V6 s' ~│  │      02 Erotica (Kenlou B-Boy Mix).m4a
# A. k0 j6 q- M7 x# j. k! s4 r│  │      03 Erotica (WO 12_ Version).m4a4 U& n5 l2 F  n' T
│  │      04 Erotica (Underground Club Mix).m4a
% s: p% O( {4 r0 H0 |+ i│  │      05 Erotica (Masters at Work Dub).m4a: o8 y+ P0 ?0 }
│  │      06 Erotica (Jeep Beats).m4a
2 V: L5 v" O& C! O- }: R│  │      07 Erotica (In My Jeep Mix).m4a
0 ~9 l. r5 k0 }  d( Z6 ^* Y│  │      7 f1 y9 z5 `3 C+ ]( D
│  ├─1994 - Bedtime Stories
2 M! S9 C0 Q+ O│  │      01 Survival.m4a
1 \$ E+ G( V: M5 s: g│  │      02 Secret.m4a; f  F/ R! s, P# ^" D
│  │      03 I'd Rather Be Your Lover.m4a" a: q) S7 ]. S9 e1 G
│  │      04 Don't Stop.m4a
2 Q) q8 f' R4 z" Z+ a3 ~" V│  │      05 Inside Of Me.m4a" X& f, P5 B2 g' J7 C
│  │      06 Human Nature.m4a# P' K7 R$ b, [+ f7 y# u$ b. k
│  │      07 Forbidden Love.m4a. k; a/ ~+ {3 y2 P' n; W& W
│  │      08 Love Tried To Welcome Me.m4a- `2 _! [8 m9 j
│  │      09 Sanctuary.m4a
6 A6 b" k4 M) A5 N│  │      10 Bedtime Story.m4a9 v& Z: H1 j8 z: F3 J9 I4 b( _
│  │      11 Take A Bow.m4a$ T4 x7 Q6 H! N" Z) x
│  │      
" q1 f$ [7 @( T) V. U" C) l; {( O% _( b. Y│  ├─1998 - Ray Of Light
! u& h, i7 ^+ r9 {! ]│  │      01 Drowned World _ Substitute For Love.m4a( f4 G( b9 v7 m+ Q& [! v
│  │      02 Swim.m4a
: O3 h1 a6 T7 s# r" d" Z; ~│  │      03 Ray Of Light.m4a
7 v& d' c: g3 \│  │      04 Candy Perfume Girl.m4a
- T- y. }$ f- w5 _7 r5 D│  │      05 Skin.m4a3 a% E; O+ f" t- {" i, B
│  │      06 Nothing Really Matters.m4a
; o) w% D5 N( [9 x0 k│  │      07 Sky Fits Heaven.m4a
$ v$ Y7 A4 ?/ J/ m0 M' I3 i) c│  │      08 Shanti _ Ashtangi.m4a' r  ?) N6 k' c/ y5 j
│  │      09 Frozen.m4a2 |* u6 t* ~! N: S7 ^9 w1 f
│  │      10 The Power Of Good-Bye.m4a
6 j+ P, I. q, k8 [3 O, ~│  │      11 To Have And Not To Hold.m4a
7 ^/ i7 V& K- u│  │      12 Little Star.m4a4 @7 N7 J  L+ I( G0 K1 |- i
│  │      13 Mer Girl.m4a
$ A" r! G( L5 h│  │      
+ [) P- Z2 s0 ]% U" a; |│  ├─2000 - Music; X1 W# q3 h4 @3 s
│  │      01 Music.m4a
+ Z% l9 _  g8 ]  d' |( }& l9 Y│  │      02 Impressive Instant.m4a8 r. k, E# O* d
│  │      03 Runaway Lover.m4a9 }. l% _2 h* R8 L/ r/ v' X' X
│  │      04 I Deserve It.m4a
; k& i% }+ ^0 T│  │      05 Amazing.m4a
  @3 d* Q- d, G* Y$ m│  │      06 Nobody's Perfect.m4a
+ t) U' w1 n8 v' r6 `0 [* k$ `# v│  │      07 Don't Tell Me.m4a
/ [3 M* |' F5 C0 I, X│  │      08 What It Feels Like For A Girl.m4a
$ d0 `0 K1 i3 q" g; {│  │      09 Paradise (Not For Me).m4a" K/ @5 [; k  [; {: I7 G, `
│  │      10 Gone.m4a1 Z+ s2 k* |0 ^+ [
│  │      ; h# y9 b; O; x; [. ~9 B
│  ├─2003 - American Life
+ r3 O. u. y9 l│  │      01 American Life.m4a9 x. s9 {# j! c2 l$ l- ~( N
│  │      02 Hollywood.m4a) M9 J  i; b: Y5 K+ t
│  │      03 I'm So Stupid.m4a
) |# o! t, Z" H. l: n│  │      04 Love Profusion.m4a
5 I. ?; @: r; G& W) q* @│  │      05 Nobody Knows Me.m4a
# s/ i$ I3 h2 ?0 U' ?- {* m│  │      06 Nothing Fails.m4a
1 i. W# i* m% M, r: k│  │      07 Intervention.m4a3 b0 W8 l, n1 N  h) _7 P5 B
│  │      08 X-Static Process.m4a
5 E. `9 S+ p) f9 d│  │      09 Mother And Father.m4a* Y' Y4 G5 t: ?# O7 B8 [$ u
│  │      10 Die Another Day.m4a4 x7 q6 b" z! m+ }- i# E5 T3 ]7 F
│  │      11 Easy Ride.m4a* l3 d; F3 Y+ f1 P
│  │      
5 G; V8 E- U8 E, `# l+ A! s│  ├─2005 - Confessions On A Dance Floor
% E* |, c5 q( N/ b- o0 x│  │      01 Hung Up.m4a8 j  G9 D6 Z* i0 S. `
│  │      02 Get Together.m4a
$ x3 n5 x5 K5 |7 R5 i│  │      03 Sorry.m4a
( H7 ]. a$ ^& i1 B/ E│  │      04 Future Lovers.m4a, N& v4 t2 Y: n7 X7 _# x
│  │      05 I Love New York.m4a
+ i0 t4 a7 k$ F) A& Q│  │      06 Let It Will Be.m4a7 k0 a. Y* i3 A" ?2 k. w  I
│  │      07 Forbidden Love.m4a
5 F1 S- ?$ ]( C, j( U9 l│  │      08 Jump.m4a2 ^' H. X. E* F4 o3 W4 a
│  │      09 How High.m4a. B4 o) w% X- S- ]* \7 ?
│  │      10 Isaac.m4a
8 x/ D9 F! r) c) e$ |5 q│  │      11 Push.m4a" J+ T4 l/ K4 n, p
│  │      12 Like It Or Not.m4a
3 Q5 S& N; a* r* I│  │      
) g$ E: [$ E9 N: |( o& f: ^* I) P  J│  ├─2005 - Confessions On A Dance Floor [Non-Stop Mix]
8 T* j& M! b+ E( Y% T! U- v│  │      01 Hung Up _ Get Together _ Sorry_Future Lovers _I Love NY_ Let It Will Be_.m4a8 J, s, \6 t! s* e" M( m' @# Q
│  │      2 X8 n* i7 ^6 t
│  ├─2008 - Hard Candy [Deluxe Version]
5 U9 A4 K  Q; l6 h" e( Z+ `│  │      01 Candy Shop.m4a
: d) b" |! c! j: D2 G: E* X# I│  │      02 4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland).m4a  d$ P  R- b, D) U4 o
│  │      03 Give It 2 Me.m4a5 D% G6 f/ B, h  ]( F, V7 V
│  │      04 Heartbeat.m4a
5 K& v1 `( C" ^, g( d  x6 {│  │      05 Miles Away.m4a
% g% Q  a  s- H- K( l, a1 e, ~# t│  │      06 She's Not Me.m4a5 w* @# c5 h( B0 ?9 H( B
│  │      07 Incredible.m4a. {$ K. X! Y6 T) A
│  │      08 Beat Goes On (feat. Kanye West).m4a* {  S' g0 w& M1 x$ A+ T$ u
│  │      09 Dance 2night.m4a
9 }3 I/ ^) G( I│  │      10 Spanish Lesson.m4a
1 }8 j& f( D1 x2 p- p5 }, m8 L  H1 `% e7 }│  │      11 Devil Wouldn't Recognize You.m4a
5 x  {1 @! g$ o; R3 k% L& y│  │      12 Voices.m4a
* N2 o' x3 X: u# H7 Y+ q, `│  │      13 4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland) [Peter Saves New York Edit].m4a8 d9 Z9 g7 P* j& B) O6 l5 v. {# f
│  │      14 4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland) [Junkie XL Remix Edit].m4a$ A7 N& N. a* @. J
│  │      15 Give It 2 Me (Paul Oakenfold Edit).m4a
0 \* q1 Q: T$ z0 w+ Z& u│  │      Digital Booklet - Hard Candy.pdf
0 ]# d4 M  f5 A( z│  │      
- @3 e. ]" O: L  n7 ]│  ├─2012 - MDNA
. Z2 {) g1 Z* o9 ^5 G│  │      01 Girl Gone Wild.m4a7 k/ e! q$ [, t. C4 f7 |" d  Y
│  │      02 Gang Bang.m4a5 H0 Z1 X# r& Z: g2 {
│  │      03 I_m Addicted.m4a
; U, [& k8 F8 z9 e+ a! i│  │      04 Turn Up the Radio.m4a  |% e1 B  o; m) u  R
│  │      05 Give Me All Your Luvin' (feat. Ni.m4a2 a+ W* F1 n2 W: ^! ^
│  │      06 Some Girls.m4a( [  m3 O, R4 \
│  │      07 Superstar.m4a
' o% ?3 L; U2 c3 i7 D7 }- F. c│  │      08 I Don_t Give A (feat. Nicki Minaj.m4a  E0 ~) W9 ^  [# |8 y
│  │      09 I_m a Sinner.m4a
0 C' G" E2 O, }1 ^│  │      10 Love Spent.m4a: j& K, k9 n" Y
│  │      11 Masterpiece.m4a+ r8 e1 }4 ^3 A
│  │      12 Falling Free.m4a& H- F. p0 n5 |6 D, I4 Z" G( e
│  │      Digital Booklet - MDNA.pdf, [" `0 K7 o" ~
│  │      % ^! G1 q& z' f) B# D0 F' R
│  ├─2012 - MDNA [Deluxe Version]1 T- k, S" C2 ]! f4 k
│  │      01 Girl Gone Wild.m4a
: F% ]1 k7 Z3 U% w7 f│  │      02 Gang Bang.m4a6 y* L: k* H  j' r; E/ ^5 t; u
│  │      03 I'm Addicted.m4a
8 M3 j3 q9 G& b; R# H4 V│  │      04 Turn Up The Radio.m4a
; \9 P. i- _: ?# Y2 B/ e│  │      05 Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj & M.I.A.).m4a& q, a* r# L3 F/ f
│  │      06 Some Girls.m4a* @0 H$ {/ B$ x4 e  L! Y
│  │      07 Superstar.m4a* ~4 b& m8 F, y* w0 S
│  │      08 I Don't Give A (feat. Nicki Minaj).m4a% k. W' @( t4 h7 ]: \4 r& k' N
│  │      09 I'm A Sinner.m4a' F6 e4 w) k" x6 P
│  │      10 Love Spent.m4a7 t# `, j+ N- G- t# q
│  │      11 Masterpiece.m4a2 T; |' H& B0 e: k5 U
│  │      12 Falling Free.m4a
$ |$ m0 J9 O3 m│  │      13 Beautiful Killer.m4a
8 n4 U" O7 N, d$ p+ g3 G4 J1 a│  │      14 I Fucked Up.m4a
' ]/ e& [+ n" s) T$ R; b% b│  │      15 B-Day Song (feat. M.I.A.).m4a8 F$ R: y6 u2 ?. n" Z. m6 O1 n
│  │      16 Best Friend.m4a
. p5 Z% R5 `8 g; A│  │      17 Give Me All Your Luvin' (feat. LMFAO & Nicki Minaj) [Party Rock Remix].m4a
9 T: x5 r/ m: g7 O% D, W│  │      18 Love Spent (Acoustic Version).m4a
' s5 _( C# ~# |( d2 \0 W% n│  │      Digital Booklet - MDNA (Deluxe Version).pdf8 R6 w1 ^; Z0 a3 k9 v
│  │      - c+ ~. a, \0 Q- G, j1 e5 t
│  ├─2015 - Rebel Heart
$ Z7 `" O% d5 j$ L│  │      01 Living For Love.m4a
3 z6 \( x# l. ^( t│  │      02 Devil Pray.m4a4 R* Z& E7 H0 v' U& @0 M% b0 o
│  │      03 Ghosttown.m4a( L1 l" ]; j" H
│  │      04 Unapologetic Bitch.m4a% Q: Z. t& y) G
│  │      05 Illuminati.m4a% K: }5 g! ]. w  h/ [' |
│  │      06 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a
& G7 _& K0 Z7 x$ G# G6 k│  │      
8 M7 k7 ]* j" y2 S" x) J│  ├─2019 - Like a Prayer (30th Anniversary)
$ A3 i! z0 I( g" N- S│  │      01 Like a Prayer (12_ Dance Mix).m4a
7 q2 b6 @5 Y, j& W, t  R│  │      02 Express Yourself (Non-Stop Express Mix).m4a
2 M# e0 Y4 X% z) u$ h5 L5 u9 ?│  │      03 Love Song.m4a- H* [9 J8 q$ B. M' F
│  │      04 Till Death Do Us Part.m4a
! m+ n- w( i8 n: n) p* u  F  c│  │      05 Cherish (Extended Version).m4a) k0 k* ^/ ^+ a( S( z4 r
│  │      06 Dear Jessie.m4a
9 g7 U1 |7 N6 Q4 l8 A9 u│  │      07 Oh Father (Single Version).m4a
4 F3 X4 \. S1 t" t6 l6 U│  │      08 Keep It Together (12_ Remix).m4a
9 p2 g9 i0 D  j- a- {% g│  │      09 Pray for Spanish Eyes.m4a
& X* N* Z' h. b, M7 U/ ~│  │      10 Supernatural.m4a, O$ @) _: o% u! E& q
│  │      
6 Y0 a) A2 l' |! Y4 e│  ├─2019 - Madame X8 F, r5 ?# t1 a
│  │      01 Medellín.m4a6 y" w: X+ k+ N5 W: v, T) T" j
│  │      02 Dark Ballet.m4a
8 `- t2 K  b2 `│  │      03 God Control.m4a5 F+ v1 p; k  r
│  │      04 Future.m4a
9 M" a% G; i! Q' G│  │      05 Batuka.m4a. |' v! B' E4 }( J$ \) h7 M+ j
│  │      06 Killers Who Are Partying.m4a6 y1 M; _4 D! f" n! E1 A
│  │      07 Crave.m4a3 c8 f; v. t" u- @/ S
│  │      08 Crazy.m4a
7 a. `, ~& M, ]│  │      09 Come Alive.m4a
9 v9 {& k& z( a) O" ?1 {3 a│  │      10 Faz Gostoso (feat. Anitta).m4a
$ n+ l  T/ ], g! ?6 P│  │      11 Bitch I'm Loca (feat. Maluma).m4a1 m2 E6 D2 U, S7 \. n
│  │      12 I Don't Search I Find.m4a) ^2 |+ V" ^: S( ?4 ~% m, S
│  │      13 I Rise.m4a
4 G1 ^2 V( R) V8 f9 ~│  │      Digital Booklet - Madame X.pdf
4 z* g  \6 P! l6 K│  │      
; X6 r( `1 i  T" [│  ├─2019 - Madame X (Deluxe)
; n* d$ N3 A( V9 |0 i5 m2 z│  │      01 Medellín.m4a
: U5 ~, a) V$ G0 W8 v2 @; s│  │      02 Dark Ballet.m4a& e, m! q9 _: E
│  │      03 God Control.m4a
; h( u5 Z: V! F+ H8 d9 J( O│  │      04 Future.m4a
4 k; i4 [# Z" @7 Z; v( f5 d│  │      05 Batuka.m4a7 X7 p% W& R" P' ?& a- C
│  │      06 Killers Who Are Partying.m4a# }7 Q8 W% P2 ?* W1 r" y$ I
│  │      07 Crave.m4a
8 ]5 u/ Y; R9 Q$ e│  │      08 Crazy.m4a
* Q! R( y  ^& _5 h: c) l│  │      09 Come Alive.m4a& b  d, I- _' f# b
│  │      10 Extreme Occident.m4a/ g, V! H) v7 o! N
│  │      11 Faz Gostoso (feat. Anitta).m4a
6 R* [) l2 g- J3 {│  │      12 Bitch I'm Loca (feat. Maluma).m4a
+ H" u) K; k' B0 B: W│  │      13 I Don't Search I Find.m4a3 ]9 A8 F6 f5 ]3 ~5 Y" |
│  │      14 Looking for Mercy.m4a: i1 G5 a: [; s  G6 K
│  │      15 I Rise.m4a
' {% R* L3 B3 G# i6 R6 u│  │      . K; |+ J# a8 c- X* q* D. ~
│  ├─2021 - Madame X - Music From The Theater Xperie1 P) b$ U' q5 @! k9 U3 E
│  │      01 Intro (Live at the Coliseu dos Re.m4a
6 H7 ]/ I( N/ H0 D│  │      02 God Control (Live at the Coliseu.m4a
& V# q# I) E9 a& ~/ }/ m4 C│  │      03 Dark Ballet (Live at the Coliseu.m4a5 L( a% i; F6 a) J9 W6 t
│  │      04 Human Nature (Live at the Coliseu.m4a: W" I1 d$ k: C& e4 g3 m
│  │      05 Vogue (Live at the Coliseu dos Re.m4a
  E0 ?2 T  a; N* D  i│  │      06 I Don't Search, I Find (Live at t.m4a% H/ w9 j6 {+ _) J' h3 a
│  │      07 American Life (Live at the Colise.m4a, M) p$ m1 V7 ~+ N/ o
│  │      08 Batuka (Live at the Coliseu dos R.m4a
' V% F7 e1 ^1 |* o│  │      09 Fado Pechincha (feat. Gaspar Vare.m4a: L) @' d* |2 F2 B7 G
│  │      10 Killers Who Are Partying (Live at.m4a
1 q9 G3 q8 r) ^1 P│  │      11 Crazy (Live at the Coliseu dos Re.m4a3 a" z9 w0 T$ R
│  │      12 Welcome To My Fado Club (Live at.m4a
0 n! a$ ^3 o$ u( R+ o│  │      13 Extreme Occident (Live at the Col.m4a
6 z. d+ C3 y; ~3 _+ C( S: |, i+ S0 o│  │      14 Breathwork (Live at the Coliseu d.m4a3 b8 @/ U. M* f# F4 K+ K
│  │      15 Medellin (Live at the Coliseu dos.m4a
$ \" W$ X5 s( b  e. T: m1 U│  │      16 Frozen (Live at the Coliseu dos R.m4a
( u4 u( b% J( y7 d, C* y│  │      17 Come Alive (Live at the Coliseu d.m4a
! R9 _* s: v6 |, T5 w( l  O6 e│  │      18 Future (Live at the Coliseu dos R.m4a
/ h2 P9 N  N- \6 |+ ^# j6 i2 x│  │      19 Like A Prayer (Live at the Colise.m4a: P! ^7 |, ]0 z. ]) q, L0 ^( ]
│  │      20 I Rise (Live at the Coliseu dos R.m4a
% @8 k" H" Z5 }9 ]% ^│  │      
9 w) g( C( [- a8 k│  └─2021 - True Blue (35th Anniversary Edition)8 R+ k% T/ U, d. r* I2 f$ E+ }' z
│          01 Papa Don't Preach.m4a
0 y4 P& N. z3 e! K1 S│          02 Open Your Heart.m4a: W/ J2 `! B5 z0 n, B
│          03 White Heat.m4a' g% t2 l0 _0 w
│          04 Live to Tell.m4a; \$ @8 {$ Z2 ^
│          05 Where's the Party.m4a% [/ U9 {4 _4 J  I8 x1 Y- t0 {
│          06 True Blue.m4a/ S! p* `$ L  a
│          07 La Isla Bonita.m4a7 H0 A' z/ `+ q
│          08 Jimmy Jimmy.m4a
3 c! j5 K; E! r5 w8 l0 D│          09 Love Makes the World Go Round.m4a  C5 A' I: B1 \, {& ]
│          10 Papa Don't Preach (Extended Remix.m4a! j) V) H3 b1 V" A4 L
│          11 True Blue (The Color Mix).m4a, u: V! p8 U% X+ ?3 ?" a& W
│          12 Open Your Heart (Extended Version.m4a
: C% T6 X/ X0 k/ D/ r2 u6 }6 e2 r( q│          13 La Isla Bonita (Extended Remix).m4a
; _. w; k) t. m8 @1 z* o│          14 True Blue (Remix_Edit).m4a
7 a( T/ I. I1 ^1 i, F│          15 Open Your Heart (Dub).m4a* u- |) y, v' i. S
│          16 Live to Tell (Instrumental).m4a
2 A" N9 g, {& ]+ x* U- V  {- h# f│          17 True Blue (Instrumental).m4a8 {; [3 n* ]7 [5 }
│          18 La Isla Bonita (Instrumental Exte.m4a# _6 f( i5 v. s8 _4 r
│          9 I* E" D0 d: g$ N
├─Compilations
  F6 ]0 B3 K+ P8 u4 ]; y│  ├─1987 - You Can Dance
% m0 d# z8 N& z2 W3 A, _│  │      01 Spotlight.m4a# _, M8 e, \9 `( w) |! F' G
│  │      02 Holiday (Remix).m4a
8 c6 a* s$ w+ w. l- P! `│  │      03 Everybody (Remix).m4a
( s; m" i: ^9 N1 z/ u│  │      04 Physical Attraction (Remix).m4a, _- [3 w: U0 ]4 F3 W! V
│  │      05 Over And Over (Extended Version).m4a
) V. @/ a; N, ?│  │      06 Into The Groove (Remix).m4a) ~8 N- y& P) ]- o3 {. p9 Q
│  │      07 Where's The Party (Remix).m4a
( t* _, e9 ^7 g4 }* N; S│  │      08 Holiday (Dub Version).m4a
: K0 Q9 O- l( D1 Q1 W) M" [│  │      09 Into The Groove (Dub Version).m4a6 O! G! V% Y! v; X+ m  \
│  │      10 Where's The Party (Dub Version).m4a+ L5 w# D5 E1 y! X2 S4 x  ]0 t
│  │      
) A5 }7 Y4 y' p/ Y- \9 H4 @' _+ ~│  ├─1990 - The Immaculate Collection
/ f: V6 D- i9 k9 w+ k% {* f& e│  │      01 Holiday.m4a; V; _+ T4 b5 h# z
│  │      02 Lucky Star (US Remix Version).m4a
/ l' n9 |. Q0 |│  │      03 Borderline (Remix).m4a
- U! N- K" V' X& ^│  │      04 Like A Virgin.m4a
# x5 l( y5 t8 l│  │      05 Material Girl.m4a
4 m! n% S6 F0 P0 ?6 c  `% `│  │      06 Crazy For You.m4a
7 F# E2 y. p8 z* T4 q│  │      07 Into The Groove.m4a/ s6 e9 z5 `& P5 M. r  x! ?. V
│  │      08 Live To Tell.m4a& d+ m; P: D5 Y! U; J
│  │      09 Papa Don't Preach.m4a0 }# ]' {' x, [  e1 H; ~2 @
│  │      10 Open Your Heart.m4a; v# {8 T+ t! K4 U
│  │      11 La Isla Bonita (Remix).m4a
6 Z3 q. l( v2 W! u3 [  \│  │      12 Like A Prayer.m4a
# W( t2 Z6 v! G' ~3 q# G│  │      13 Express Yourself.m4a; J7 D# v7 K+ M( W) d' z
│  │      14 Cherish.m4a
' N! R5 y$ R" ?│  │      15 Vogue.m4a
8 i" B0 s# B" o2 ~' V5 C│  │      16 Justify My Love.m4a: k; H+ ~  `  V: h6 N5 j
│  │      17 Rescue Me.m4a1 X. ~$ a0 I& }+ s$ Y
│  │      
9 K* }5 _" g' t│  ├─1995 - Something To Remember
5 u) N* A' Z) N1 j. k+ y. z│  │      01 I Want You.m4a
0 S7 U' ]4 e& [7 M6 N! _, N8 M( V) \│  │      02 I'll Remember (Theme From The Motion Picture With _Honors_).m4a2 A9 U9 D0 K) p
│  │      03 Take A Bow.m4a* B4 o/ L# m5 r& }+ }9 o8 M
│  │      04 You'll See.m4a
+ P) s# k% V$ ~# L: A│  │      05 Crazy For You.m4a9 w# W" }7 P8 e. B7 H& f" N
│  │      06 This Used To Be My Playground.m4a* w9 f  k4 `1 X9 S
│  │      07 Live To Tell.m4a2 X& X: W  T( v: g" b- u
│  │      08 Love Don't Live Here Anymore (Remix).m4a
1 x1 M7 z0 n6 _1 l5 C$ {1 L│  │      09 Something To Remember.m4a
! y3 S0 S8 F1 P│  │      10 Forbidden Love.m4a' y5 ?' o. A# W
│  │      11 One More Chance.m4a8 r% k* Z3 `. f, f- n
│  │      12 Rain.m4a0 O: p0 V7 k9 I  M$ {9 ?4 k
│  │      13 Oh Father (Alternate Version).m4a
6 W& n3 S; t5 {6 r" [2 b│  │      14 I Want You (Orchestral Version).m4a' F/ g# |) K( B! z# U% S
│  │      
" _' t! f4 x2 g; D4 n2 A5 n│  ├─1996 - Pre-Madonna  r' c; f3 G; N9 o
│  │      01 Laugh To Keep From Crying.m4a
# u7 q) F5 R8 _; U* {│  │      02 Crimes Of Passion.m4a
  e7 L% }7 q6 h* Y. N: ~│  │      03 Ain't No Big Deal ['97 Edit].m4a' [; x& `% I: E" N6 v0 W; E; z4 P  h
│  │      04 Everybody ['97 Edit].m4a
/ Q& P" w9 ^/ ?* C( B│  │      05 Burning Up.m4a
, o/ L2 ~! h# J; y2 \9 C! V& D│  │      06 Ain't No Big Deal ['81].m4a
5 @4 A; X2 d, R" i│  │      07 Everybody ['81].m4a
2 }2 x. I( E: \6 b" |│  │      08 Stay ['81].m4a
: h* B3 w1 `: u7 E│  │      09 Don't You Know.m4a9 S! [$ h1 ~1 i0 z1 `6 i3 _1 Q
│  │      10 Ain't No Big Deal ['97 Extended].m4a
) V; h: I) Q7 u9 \/ H* @1 i- g# M│  │      % H. ]$ `. a1 m; V; u
│  ├─2001 - GHV2
  P& U$ p2 m, T/ a, X% Q│  │      01 Deeper And Deeper (7_ Edit).m4a
0 G( B1 t: o* a9 m3 H│  │      02 Erotica (Radio Edit Version).m4a
% M+ N) x! l' R& B│  │      03 Human Nature (Radio Version).m4a
$ [* }3 F  l9 W; j% K│  │      04 Secret (Edit Version).m4a+ s; h/ X5 e7 _/ e
│  │      05 Don't Cry For Me Argentina (Radio Edit Version).m4a$ _+ W: f, I* t6 Z  B1 O+ m
│  │      06 Bedtime Story (Edit Version).m4a% z( j& l( T' Q/ ]# o7 L  V
│  │      07 The Power Of Good-Bye.m4a
$ T! q  u# ~& G+ A2 \. t. b│  │      08 Beautiful Stranger (William Orbit Radio Edit Version).m4a- [" K3 h8 K! a3 Y4 v' X3 b0 d
│  │      09 Frozen (Edit Version).m4a+ L! H2 ?5 ~; X  p
│  │      10 Take A Bow (Edit Version).m4a
" h2 P1 x+ d8 i) [0 k. I│  │      11 Ray Of Light (Radio Edit Version).m4a
' u5 p7 l) |  U│  │      12 Don't Tell Me.m4a
6 G/ n  r2 |9 e│  │      13 What It Feels Like For A Girl (Album Version-GHV2).m4a2 y% V% R- m+ V3 s& r! O
│  │      14 Drowned World _ Substitute For Love.m4a
, r. n7 L5 }: z! u6 \4 f6 O│  │      15 Music.m4a5 p% R/ p4 i* i9 X  z# H+ z
│  │      : G, ~+ z# U. c4 P
│  ├─2003 - Remixed & Revisited. G# {, D$ a; p( W3 ~
│  │      01 Nothing Fails (Nevins Mix).m4a! a& S  L- s7 c  W
│  │      02 Love Profusion (Headcleanr Rock Mix).m4a
% N# ]- f8 ~' ~: o# A│  │      03 Nobody Knows Me (Mount Sims Old School Mix).m4a9 K# c& P. Q: u0 f& _# H
│  │      04 American Life (Headcleanr Rock Mix).m4a
# f7 h3 K1 q1 e& L7 u  n│  │      05 Like A Virgin _ Hollywood (feat. Christina Aguilera, Britney Spears & Missy Elliott) [Live].m4a1 f: ]; a, W$ E& X2 E; D
│  │      06 Into The Hollywood Groove (feat. Missy Elliott) [The Passengerz Mix].m4a6 A1 q" J2 |7 S( M
│  │      07 Your Honesty.m4a
0 `% e% M6 ~% H│  │      
& x% Y# ]: V7 r2 _- F7 X" M' ?│  ├─2009 - Celebration
& i5 t. S+ M9 a6 c* f9 j$ W│  │      01 Hung Up.m4a
: n2 F) @* Q, V4 X7 ?% s1 E# Y│  │      02 Music.m4a
3 Y4 j, |. t) L│  │      03 Vogue.m4a
1 l7 ?6 a1 R4 s3 A8 b1 ]7 `( L│  │      04 4 Minutes (feat. Justin Timberlak.m4a) p& U1 H6 l3 I$ ]5 \: b4 x, E
│  │      05 Holiday.m4a
+ q( @; ^/ Y( ?' i; E. O$ [' r- b│  │      07 Into the Groove.m4a6 l& d% y. N' N" Y3 s
│  │      08 Like a Prayer.m4a
. ^" ]! O/ \! a7 T│  │      09 Ray of Light.m4a
3 T+ }, W0 y% m! c│  │      10 La Isla Bonita.m4a' y, i# `' ^0 W6 Q- D' S" j7 ?
│  │      11 Frozen.m4a9 ?" h# S! m# r1 h' E! o( x
│  │      12 Material Girl.m4a
- k& ?% O$ x2 i3 Q' s│  │      13 Papa Don't Preach.m4a
( P9 ^. j9 e  B3 f0 I6 B/ c' ]0 D│  │      14 Lucky Star.m4a9 B3 r$ u" e, W% l$ P9 n( G
│  │      15 Express Yourself.m4a8 y! h, H3 @3 X5 F( ^* I7 r
│  │      16 Open Your Heart.m4a
3 b! D( U8 g- R7 @% s9 G│  │      17 Dress You Up.m4a# A- a) D" M* K% `; _& g6 m
│  │      18 Celebration.m4a
4 J7 O# A$ n9 ^& D+ x│  │      
1 i( @* R9 @+ \6 v, k│  ├─2009 - Celebration (Deluxe Version), Z/ A* L) x0 w6 k+ b0 y
│  │      01 Hung Up.m4a, }2 H, f5 w9 I  X# w+ G# P# L  S4 s, z
│  │      02 Music.m4a
# T, Q+ }! ~/ `% G- r# L5 ~│  │      03 Vogue.m4a
9 k- \) I0 g( A) f% {│  │      04 4 Minutes (feat. Justin Timberlak.m4a8 c; |$ z( D$ X9 c" V9 Q6 \2 B, N
│  │      05 Holiday.m4a( Y% V% u3 b+ h6 M
│  │      06 Everybody.m4a
7 m1 O$ D$ Y2 g6 i' S│  │      07 Like a Virgin.m4a. m' r  G* _+ d4 `( P' i, V1 Q3 W  F
│  │      08 Into the Groove.m4a
6 T. H( q6 e+ H, D+ C5 m│  │      09 Like a Prayer.m4a# K% @8 C, l5 q0 L( N6 @
│  │      10 Ray of Light.m4a( \& C/ N- a& F3 d- A5 l
│  │      11 Sorry.m4a4 ?" c% E, P: ?0 F+ Y8 \
│  │      12 Express Yourself.m4a! R* P! u. C  t1 T
│  │      13 Open Your Heart.m4a6 G7 j7 I- t) W$ h
│  │      14 Borderline.m4a2 ?6 z+ u# y0 u
│  │      15 Secret.m4a
# w- z9 g6 h7 s: W; C5 c" M│  │      16 Erotica.m4a1 m8 |! A: l. w  S2 |
│  │      17 Justify My Love.m4a( X( H1 J. C5 O4 X" _" Q
│  │      18 Revolver (feat. Lil Wayne).m4a& q1 k0 E; _' O  }1 R
│  │      19 Dress You Up.m4a
3 W, H# y+ T, s/ f( G- y# M│  │      20 Material Girl.m4a
) @/ ?0 M! |) ~3 q& H$ B│  │      21 La Isla Bonita.m4a
; [* `8 O1 q0 X3 C1 P5 B│  │      22 Papa Don't Preach.m4a
% f8 g# J0 ?, N; e/ R│  │      23 Lucky Star.m4a
8 Z  m# d# e! D1 f│  │      24 Burning Up.m4a
& Z+ a1 ~% J% ~9 Q- C" U* C0 X│  │      25 Crazy for You.m4a
- K. }6 [2 M- W) \│  │      26 Who's That Girl.m4a
% t8 J# D9 Q/ a: C│  │      27 Frozen.m4a
9 T: ~$ F) i" _; B│  │      28 Miles Away.m4a
6 `9 q8 d- @9 N' }, A* M│  │      29 Take a Bow.m4a
: C; B$ R! _7 O7 }0 X│  │      30 Live to Tell.m4a
/ [. S/ t: g! j) T│  │      31 Beautiful Stranger.m4a/ h% H. a4 d: J% A% c$ Q( I; [
│  │      32 Hollywood.m4a5 C0 o( A* m" l5 Y
│  │      33 Die Another Day.m4a
& J8 e$ Z1 L9 t% U│  │      34 Don't Tell Me.m4a. r( X4 m3 ]" m+ R) D
│  │      35 Cherish.m4a3 p& `* I2 P2 m1 h3 Y: M3 w
│  │      36 Celebration.m4a
0 c9 s' n/ O) W/ t# D! T! {0 w│  │      37 Celebration (Benny Benassi Remix.m4a: D2 ^1 P  N, c; Z8 |
│  │      ( w5 D+ ]2 c% ^
│  ├─2009 - Celebration [Deluxe Video Edition]
& [4 f5 D8 |, G3 a# p: p│  │      01 Hung Up.m4a. _" M/ R; G/ Z9 i/ B3 P
│  │      02 Music.m4a- {" z7 p0 E. u
│  │      03 Vogue.m4a
6 K: c; J0 Q5 }, ~  C3 X( f│  │      04 4 Minutes (feat. Justin Timberlake And Timbaland).m4a; w2 I6 v9 R( t7 ^" q
│  │      05 Holiday.m4a7 d+ O: }9 B, Q2 f' G! g' g) p+ p
│  │      06 Everybody.m4a4 x7 i) o- r) l8 }# D
│  │      07 Like A Virgin.m4a
1 H. e& [8 a$ b│  │      08 Into The Groove.m4a
: @( T, i/ u" O( O│  │      09 Like A Prayer.m4a6 d7 N& u. T" ^, z1 ?
│  │      10 Ray Of Light.m4a
, p2 x) m8 H% @( y8 C│  │      11 Sorry.m4a
" Q+ v. M+ q# I0 Y: j│  │      12 Express Yourself.m4a
% ?( }* Y7 L* A% z$ v5 d+ Z3 j/ F│  │      13 Open Your Heart.m4a
# [8 R5 x5 h5 [# T1 ^' |3 i3 ]│  │      14 Borderline.m4a
: l" ]9 l0 I" w+ m4 i. j│  │      15 Secret.m4a
4 d6 R3 A# \/ N6 u  |* E; ~1 k│  │      16 Erotica.m4a+ ~# r6 W* Z9 `* ]9 {- |
│  │      17 Justify My Love.m4a
. {  Z. w% D8 r0 @/ u│  │      18 Revolver.m4a
8 C2 j  I, j5 H( Z4 ?│  │      19 Dress You Up.m4a( Y, e3 W% D# x' p  p4 m. g7 O/ x
│  │      20 Material Girl.m4a
: _0 i1 O6 Y% A│  │      21 La Isla Bonita.m4a4 |8 R( S# c; }& u
│  │      22 Papa Don't Preach.m4a
( p0 H5 R: [  F: Y5 ?! m│  │      23 Lucky Star.m4a
- Q% u8 B" Y' B, x. H: ^│  │      24 Burning Up.m4a" y- Z2 O  A. e& T
│  │      25 Crazy For You.m4a
' g8 e- v! O# h3 I│  │      26 Who's That Girl.m4a; u& Z; F- W5 A5 y' q( y9 r( A
│  │      27 Frozen.m4a9 J, \- e8 ]' b. E! j% J* e9 M9 r
│  │      28 Miles Away.m4a
4 b' X& N; q6 I, E│  │      29 Take A Bow.m4a0 x' \4 b3 l+ ~1 ?* @9 j
│  │      30 Live To Tell.m4a
- @$ D* g* Z( }│  │      31 Beautiful Stranger.m4a
) o4 |8 l# T: E│  │      32 Hollywood.m4a
3 P/ y0 W0 P" z: o" z4 s│  │      33 Die Another Day.m4a
/ R9 ~2 K5 y3 ]│  │      34 Don't Tell Me.m4a
' T. t. N& O4 G* g│  │      35 Cherish.m4a
* l8 y3 ^, k: H│  │      36 Celebration.m4a
4 o% h& _- X+ G( W8 z│  │      37 Celebration (Benny Benassi Remix Edit).m4a
2 p# N3 w' ~( x$ [2 o% G; `│  │      38 It's So Cool.m4a
9 N! d# d3 c& D) f1 B9 @│  │      39 Lucky Star.m4v/ E" s4 N2 `% C2 ]
│  │      40 Borderline.m4v+ N9 q- W2 z+ o' z) r. m8 I: j
│  │      41 Like A Virgin.m4v9 ~, R% s% J0 Q6 W
│  │      42 Material Girl.m4v+ ^$ C2 }2 W" G5 y9 |: x
│  │      43 Crazy For You.m4v) j4 Q' x2 \5 c0 [
│  │      44 Papa Don't Preach.m4v: w- a+ W$ l; j" l8 W+ f
│  │      45 Open Your Heart.m4v8 M( B% q% T( }/ f& Y: x9 n
│  │      46 La Isla Bonita.m4v& n' h+ {9 o3 S: r
│  │      47 Like A Prayer.m4v
" C& A7 U0 e. Y. V- B│  │      48 Express Yourself.m4v
$ {; Z1 j, S* i6 t│  │      49 Cherish.m4v4 r- {5 r( N% u1 Q; Z  ^% x; X
│  │      50 Vogue.m4v% H, v) Q% a6 V3 f
│  │      51 Justify My Love.m4v
: g1 t& v* n9 L8 v│  │      52 Erotica.m4v
% f+ a8 m1 `2 I. F7 E. x│  │      53 Rain.m4v1 Q2 T9 f& T/ _* L$ H
│  │      54 Take A Bow.m4v
; s2 ~) _6 x9 `+ N4 C/ F' ^│  │      55 You'll See.m4v/ h' _5 s5 b. d$ s# A
│  │      56 Frozen.m4v4 d& d, V- e) n1 g2 p" f
│  │      57 Ray Of Light.m4v
6 g  r( a: J7 i$ {│  │      58 The Power Of Good-Bye.m4v& W5 F3 C2 d; |8 s9 x& W3 D
│  │      59 Music.m4v3 m- W$ L7 F% d) f3 @
│  │      60 Don't Tell Me.m4v( X7 T$ B- [% E
│  │      61 What It Feels Like For A Girl.m4v
) |0 |  J' T1 W# k5 @5 Q# h│  │      62 Hung Up.m4v2 R; `: W+ |# J7 M
│  │      63 Sorry.m4v# B0 U9 w% d  y! g' A* D
│  │      64 Get Together.m4v
/ C7 V8 c) E6 @/ E2 v! q1 f│  │      65 Jump.m4v
- T6 @. B* X! v  [6 R* }' j% a│  │      66 4 Minutes.m4v
0 Q0 b4 l" _! O6 x│  │      67 Give It 2 Me.m4v
$ o' i; f3 _) R2 c' M" q│  │      68 Celebration.m4v0 R; U  X2 e; p7 _
│  │      # t$ @( f0 {1 c0 I2 J5 X$ b8 q
│  └─2020 - Club Future Nostalgia (DJ Mix)
* d  C/ \" D- p7 Q& y│          01 Future Nostalgia (Joe Goddard Rem.m4a
" W5 A1 p6 k+ c* |7 g│          02 Cool (Jayda G Remix) [Mixed].m4a; \3 P. l% o0 O
│          03 Good in Bed (Zach Witness & Gen H.m4a( W! z' w& D7 p! n& T1 L' b# f
│          04 Pretty Please (Midland Refix) [Mi.m4a' H% t7 W) R) g9 i
│          05 Pretty Please (Masters at Work Re.m4a
0 W+ d' w# V- m│          06 Boys Will Be Boys (Zach Witness R.m4a
, ?& n% h  X! K│          07 Love Again (Horse Meat Disco Remi.m4a
* a6 H/ z4 d6 Z% a4 ^. c│          08 Break My Heart _ Cosmic Girl (Dim.m4a
% `4 b: S. D( v1 u│          09 Levitating (The Blessed Madonna R.m4a
" y, `* E5 ?4 c0 r0 C│          10 Hallucinate (Mr Fingers deep stri.m4a& u9 L4 |+ u9 k( u
│          11 Hallucinate (Paul Woolford Remix).m4a7 A8 V9 z( i1 @
│          12 Love Is Religion (The Blessed Mad.m4a; G. B$ i; g4 Y4 f- U. T
│          13 Don't Start Now (Yaeji Remix) [Mi.m4a
5 v8 g- P$ y6 u│          14 Physical (Mark Ronson Remix) [fea.m4a
  Y9 \$ v; P' C0 G  E  F" b" U( f3 I│          15 Kiss and Make Up (Remix) [Mixed].m4a
" _( ~, H- n4 K4 g│          16 That Kind of Woman (Jacques Lu Co.m4a
" P1 I( C3 u; x) s│          17 Break My Heart (Moodymann Remix).m4a: s+ @( x+ q! ?% l0 z& ?( j& u5 A
│         
7 F  y" n; k5 I+ h- f├─EPs
5 g) w! C& A9 p1 W- s; ^1 a9 \0 O│  ├─1989 - Like A Prayer (Remixes) - EP
$ V  }3 j! _9 d1 i$ [4 h  i5 M│  │      01 Like a Prayer (12_ Dance Mix).m4a) S3 \" e" ?! _1 x: r
│  │      02 Like a Prayer (12_ Extended Remix.m4a1 y' W/ U6 v8 q% U6 D0 k; b+ Y
│  │      03 Like a Prayer (Churchapella).m4a
( h: w, _/ b8 K8 G8 A│  │      04 Like a Prayer (12_ Club Version).m4a% g, g$ K9 L3 ^+ s- J/ Q
│  │      05 Like a Prayer (7_ Remix) [Edit].m4a
  M2 m4 B. C5 o* H$ o7 S% W8 K* _│  │      06 Act of Contrition.m4a
' y4 Z( M+ H' u+ U! ?' v1 D; J│  │      07 Like a Prayer (7_ Version).m4a7 d8 E# T& I. Q- d4 A/ Q
│  │      08 Like a Prayer (Instra Dub).m4a
) Z3 O( L" e4 w! f; r% S8 b│  │      09 Like a Prayer (Bass Dub).m4a
+ c" m" P$ G6 X% g│  │      10 Like a Prayer (Dub Beats).m4a
. q" ]# x! M0 T' d8 T. g' X│  │      
) e4 Y9 H. m) a/ }* o$ K3 H│  ├─1990 - Justify My Love (Remixes)
4 T7 x# K- L! ^, r& B5 [9 I│  │      01 Justify My Love (Q-Sound Mix Vers.m4a
& [# g) \* t' q+ y; P6 c│  │      02 Justify My Love (Orbit 12_ Mix).m4a
5 [% V) k! @) }0 a" T5 [* Q│  │      03 Justify My Love (Hip Hop Mix).m4a
: Q; c+ w  v# K3 H" x3 _│  │      04 Express Yourself (Shep's 'Spressi.m4a
. i- M/ F, y, w9 c1 G) k# Z& x│  │      05 Justify My Love (The Beast Within.m4a2 _) M! [9 `* X% e
│  │      06 Justify My Love (Orbit Edit).m4a
6 L, }8 j7 g8 J; d│  │      1 u$ t+ V& H3 H/ P0 y/ R
│  ├─1990 - Vogue - EP
* z; {* Z  x- D8 X/ J│  │      01 Vogue (Single Version).m4a
# f  }, _4 u! j5 P, U/ F│  │      02 Vogue (12_ Version).m4a
+ B, v8 K7 q* ]│  │      03 Vogue (Bette Davis Dub).m4a$ k6 ]) x& ^" b- k8 S
│  │      04 Vogue (Strike-A-Pose Dub).m4a
- P( A" {1 W( @- I0 O( P+ r│  │      ! ?; {1 u2 _) ^, @
│  ├─1991 - Rescue Me
& ?3 ?9 i! j0 s│  │      01 Rescue Me.m4a5 t3 E' t& @1 O3 {9 s. ]
│  │      02 Rescue Me (Titanic Vocal).m4a
5 X. @, z" I/ Z# S, d│  │      03 Rescue Me (Houseboat Vocal).m4a5 Q7 x& P# P$ Y
│  │      04 Rescue Me (Lifeboat Vocal).m4a
  @& q1 l/ v1 G│  │      05 Rescue Me (S.O.S. Mix).m4a
( o0 o9 X' f# E│  │      06 Rescue Me (Demanding Dub).m4a
; [! a7 @* o1 ~│  │      07 Rescue Me (Alternate Single Mix).m4a
" v+ I6 W+ {, X" x8 v│  │      5 A; k- u7 b4 u/ Z3 c! w
│  ├─1992 - Erotica
' [( H; z, W) _! x3 L│  │      01 Erotica.m4a
& k. V$ E! g2 P# z3 D" B2 A3 G% W+ ^│  │      02 Erotica (Kenlou B-Boy Mix).m4a1 G4 n6 T1 w; I# d, {2 G+ g$ @/ Z
│  │      03 Erotica (WO 12_ Version).m4a
+ N9 ^* G& `' z) Y% r5 i' N3 Y7 Y9 k# ?│  │      04 Erotica (Underground Club Mix).m4a
& U2 Z- \  g% V+ N! k│  │      05 Erotica (Masters at Work Dub).m4a
( s! {; Q* ~7 n* {1 E: i│  │      06 Erotica (Jeep Beats).m4a
0 O, f" a6 n! P( p. p" l  l│  │      07 Erotica (In My Jeep Mix).m4a
8 Y! ?9 D' L! o1 ?4 n│  │      
1 ?) Y% A; e& t: e2 F│  ├─1994 - Secret
8 d# i0 s8 @' _' \3 w( Y│  │      01 Secret (Edit).m4a
$ o8 z" T3 V7 Y: p. _5 l│  │      02 Secret (Junior's Luscious Single.m4a
5 n, b/ `; L% |9 z; O  x1 a" @* Q│  │      03 Secret (Junior's Luscious Club Mi.m4a
1 V) }2 u: n: ]│  │      04 Secret (Junior's Sound Factory Mi.m4a8 g& W+ f( H; X- ?3 }6 J
│  │      05 Secret (Some Bizarre Mix).m4a
' l* ~1 P4 E2 H) L$ U│  │      06 Secret (Allstar Mix).m4a' m$ ]& ]! ?5 L
│  │      
" \, T+ D7 \. h+ V/ E3 v│  ├─1995 - Human Nature
2 _* n% x9 ?. T' W( U( P│  │      01 Human Nature (Radio Edit).m4a
5 K1 A4 `6 @* h8 Z' M2 b│  │      02 Human Nature (Runway Club Mix Rad.m4a( P2 @3 n0 p, F2 v) Q$ E6 j
│  │      03 Human Nature (Runway Club Mix).m4a
) A, y* j! d' N: B( n│  │      04 Human Nature (I'm Not Your Bitch.m4a
' f% g. U4 T; X- w& a│  │      05 Human Nature (Howie Tee Remix).m4a
4 F3 _: d8 N$ ]+ ?* k│  │      06 Human Nature (Howie Tee Remix II).m4a
4 J2 s3 d' f- e# e│  │      07 Human Nature (Radio Version).m4a
: P' h% h- d1 Q8 m6 @│  │      08 Human Nature (Bottom Heavy Dub).m4a
! J  b5 v8 Z0 t│  │      09 Human Nature (Love Is the Nature.m4a
) c* |: b$ Z, B* u7 s! U│  │      
( E1 W: G; F7 Q6 Q" U& x+ q│  ├─2000 - Madonna - Music (Remixes)
% e( o% J% {: j│  │      01 Music (HQ2 Club Mix).m4a
. |) R$ P8 w( ^! J) E) Z% }│  │      02 Music (Calderone Anthem Mix).m4a- a# @$ @1 p. r% I. }
│  │      03 Music (Deep Dish Dot Com Remix).m4a2 C  i  U0 ]2 t  B
│  │      04 Music (Groove Armada Club Mix).m4a$ C6 G  E/ c" o* Q
│  │      05 Music (The Young Collective Club.m4a. Y* i" r! X3 j8 e4 _
│  │      06 Music (HQ2 Radio Mix).m4a
! J8 J! P7 j2 w2 o1 w│  │      07 Music (Calderone Radio Edit).m4a
, q* f+ Q! @; k+ v3 B+ ^6 X│  │      08 Music (Deep Dish Dot Com Radio Ed.m4a: |/ D3 D% l; D# [) J) [  x2 N& r
│  │      09 Music (Groove Armada 12_ Mix).m4a! @# C9 Q& ?  A! n
│  │      3 S$ N$ \0 @' j9 W7 M% h! d7 d
│  ├─2000 - Music (Remixes), y7 L3 _6 \9 h  Z" Q9 z9 G( K8 D
│  │      01 Music (HQ2 Club Mix).m4a. u2 p; W9 u1 Q; |3 z
│  │      02 Music (Calderone Anthem Mix).m4a5 n' z4 z& j7 p! E7 M& N( A/ s
│  │      03 Music (Deep Dish Dot Com Remix).m4a
3 ?& G  v3 Q& J% g│  │      04 Music (Groove Armada Club Mix).m4a
* ~" s( y% r! P│  │      05 Music (The Young Collective Club.m4a+ Z  N1 m9 Z! @4 l! `# z( i
│  │      06 Music (HQ2 Radio Mix).m4a
" z! p! s# c5 k% z│  │      07 Music (Calderone Radio Edit).m4a
& O9 j$ `; F( @/ s! g/ `2 H│  │      08 Music (Deep Dish Dot Com Radio Ed.m4a
/ l8 ?, Y. Q% H0 n│  │      09 Music (Groove Armada 12_ Mix).m4a
/ ?4 r/ P8 @! v│  │      
2 f, ?  n, V1 B+ j4 j# V: z│  ├─2005 - Hung Up - EP
0 g, e& z* ^. B8 ]│  │      01 Hung Up (SDP Extended Vocal) (Edi.m4a4 ]% J. O1 A3 n9 l* `
│  │      02 Hung Up (Tracy Young's Get Up And.m4a
2 \8 D+ Z3 C$ B* B0 j│  │      03 Hung Up (Bill Hamel Remix) (Edit).m4a
# h5 }" Y( `- Q4 H! I$ [│  │      04 Hung Up (Chus & Ceballos Remix) (.m4a
9 j4 R1 q( v2 T5 e. T│  │      
4 M$ O/ n5 @8 c- k# _8 K# E" w│  ├─2005 - Sorry (DJ Version) - EP
: F; }4 R; o5 m. y2 V│  │      01 Sorry.m4a, n9 \  W0 a% k7 e7 V1 o/ f
│  │      02 Sorry (Man With Guitar Mix).m4a6 l/ [4 M& L( J
│  │      03 Sorry (PSB Maxi-Mix).m4a
) j( J  {' x3 `5 x6 u│  │      04 Sorry (Paul Oakenfold Remix).m4a, r- S& d; P8 v3 ?. e+ j
│  │      05 Sorry (Green Velvet Remix).m4a
/ m" ~8 o+ u3 `: N+ h* K│  │      
& Y: Q: X$ W& t│  ├─2006 - Get Together - EP1 |( `7 [% |8 Y4 {2 }+ a
│  │      01 Get Together.m4a
7 X! c( C( Z; T0 u$ n+ G: h│  │      02 Get Together (Jacques Lu Cont Mix).m4a
( {9 x* U* A; ^( S│  │      03 Get Together (Danny Howells & Dick Trevor KinkyFunk Mix).m4a
& H- T9 Y  t5 V; y│  │      04 Get Together (Tiefschwarz Remix).m4a
) f; q4 D) P. s3 d) S4 _│  │      05 Get Together (James Holden Remix).m4a# A- \* T' ?# r+ L$ _7 _4 B3 o
│  │      06 I Love New York (Thin White Duke Remix).m4a8 i  o$ Y" q% E/ H& l0 g  G
│  │      
) D2 }" u% c) A. j* \│  ├─2006 - Jump - EP% ~( \' w5 p9 f' a6 j; ]4 F3 c% d
│  │      01 Jump (Single Edit).m4a
8 e0 \8 b! q1 a2 d8 Z│  │      02 Jump (Jacques Lu Cont Edit).m4a
: [" J0 B4 L* @8 g│  │      03 Jump (Axwell Remix Edit).m4a! G' h: H  E+ J7 g
│  │      04 Jump (Junior Sanchez's Misshapes Mix Edit).m4a! D* {, C% r) j! ^& Q: C2 t) a
│  │      05 Jump (Extended).m4a: O% I* m) p% E6 V
│  │      06 History (Non-Album Track).m4a5 l4 t+ b& b( v3 i# d5 `
│  │      
9 ]: ^4 T, l% h8 y3 p' \│  ├─2009 - 4 Minutes (The Remixes) [feat. Justin Timberlake & Timbaland] - EP
5 r& n8 Q. ~+ X- ]7 i4 g7 q│  │      01 4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland).m4a
- N6 N+ u, n5 s; p( x+ s' r│  │      02 4 Minutes (Bob Sinclar Space Funk Remix).m4a
& U6 A, ]: J2 m# t% V│  │      03 4 Minutes (Junkie XL Dirty Dub).m4a4 L/ s8 g4 U1 Z2 w( D; D% w
│  │      04 4 Minutes (Junkie XL Remix).m4a
. ]8 J1 Q; T$ J9 p│  │      05 4 Minutes (Peter Saves London Remix).m4a0 d) D; O5 B5 p) `/ e  E0 T
│  │      06 4 Minutes (Peter Saves New York).m4a
- M; u) L, o& l, @5 S9 Q/ ?│  │      07 4 Minutes (Peter Saves Paris Mix).m4a
5 P& U$ g% Q# n│  │      08 4 Minutes (Rebirth Remix).m4a
- c' b: O$ s/ q/ V│  │      09 4 Minutes (Tracy Young's House Mix).m4a, r2 u5 `% ?# D# ^( W* u+ I" a
│  │      # U8 i, ~  x$ Q+ a& J# i6 b7 @9 j
│  ├─2009 - Celebration (Remixes) - EP
! ]9 O/ b% a4 ~- ^8 j* Z6 E: y│  │      01 Celebration (Benny Benassi Remix.m4a
. n) v8 ]" Q. W│  │      02 Celebration (Benny Benassi Remix).m4a
, o: ?6 \$ M, C3 V% f- a│  │      03 Celebration (Benny Benassi Dub).m4a# @1 w; i2 E- l' ~1 @1 R$ ^
│  │      04 Celebration (Oakenfold Remix Dub).m4a
6 O  k( {) s) ~8 [0 G│  │      05 Celebration (Oakenfold Remix).m4a1 J" m9 w7 H( Q" `( c! d6 ~' w
│  │      06 Celebration (Johnny Vicious Club Remix).m4a3 L+ O0 \- F2 @; l0 ]% Y/ d
│  │      , l0 }  x+ G0 R! a0 B7 }5 B
│  ├─2009 - Give It 2 Me (Remixes) - EP
# P" ?1 _) l0 C9 V% L! S│  │      01 Give It 2 Me.m4a  Q. ~8 u5 ~/ d
│  │      02 Give It 2 Me (Eddie Amador House Lovers Edit).m4a9 G- K4 z& {* X9 J
│  │      03 Give It 2 Me (Paul Oakenfold Drums In Mix).m4a
  X! G( q' E3 `) W2 |│  │      04 Give It 2 Me (Eddie Amador Club).m4a
3 ~& }0 `' ~$ ^- t6 h1 N│  │      05 Give It 2 Me (Eddie Amador Dub).m4a; W8 d* x) h( o' x) z2 [1 B5 y
│  │      06 Give It 2 Me (Fedde Le Grand Dub).m4a! ]* O' Q4 H1 E9 m& a
│  │      07 Give It 2 Me (Fedde Le Grand Remix).m4a
" S- v0 u1 b. C  y9 t" L$ F0 Y│  │      08 Give It 2 Me (Jody Den Broeder Club).m4a1 n# H" D. ^, J/ N; u
│  │      09 Give It 2 Me (Jody Den Broeder Dub).m4a
% I5 C, k' W6 d│  │      10 Give It 2 Me (Paul Oakenfold Dub).m4a
! `/ Y" r* ~& V- {│  │      11 Give It 2 Me (Paul Oakenfold Extended Mix).m4a
4 q! m- u, }+ e+ [│  │      12 Give It 2 Me (Sly & Robbie Bongo Mix).m4a
# ]/ U3 x' D6 _- K4 C" y9 J5 f│  │      13 Give It 2 Me (Sly & Robbie Ragga Mix).m4a+ S  }! C) g0 ~
│  │      14 Give It 2 Me (Tong & Spoon Get Stupid Dub).m4a% W- w2 p  b+ o0 M% H/ D% k
│  │      15 Give It 2 Me (Tong & Spoon Wonderland Mix).m4a
& h: G9 J3 \8 P" M│  │      16 Give It 2 Me (Tong & Spoon Wonderland Radio Edit).m4a
9 N5 Y. i2 T$ \; }+ H$ U│  │      ) r, O% Z/ d! g. z1 E9 p. i7 X8 r
│  ├─2009 - Miles Away (Remixes) - EP
6 x$ g( L1 @1 h4 o│  │      01 Miles Away.m4a
+ V$ ?* u1 \! J│  │      02 Miles Away (Aaron LaCrate & Samir B-more Gutter Remix).m4a9 U( k8 r, ]5 ?* O3 }3 P# i! q
│  │      03 Miles Away (Johnny Vicious Club Mix).m4a6 Q8 f6 v5 P& L4 R/ @6 B
│  │      04 Miles Away (Johnny Vicious Warehouse Mix).m4a" R- ]3 ^( ?* T* ]" ?9 [9 o$ }
│  │      05 Miles Away (Morgan Page Dub).m4a: p  e7 {. Z3 g4 _9 L' h
│  │      06 Miles Away (Morgan Page Remix).m4a' O" E, G1 S) b0 X
│  │      07 Miles Away (Rebirth Remix).m4a
( D. ^! V+ T) n│  │      08 Miles Away (Thin White Duke Remix).m4a
/ }  b) u* v- n$ q. A│  │      09 Miles Away (Thin White Duke Edit).m4a
9 V5 u# F& S- u8 ^* g% M│  │      ! s% b4 l2 [9 F. t3 B2 w
│  ├─2009 - Revolver (Remixes) - EP
) ~5 y7 @2 f7 c3 z' L- W* @* V; @│  │      01 Revolver (Madonna vs. David Guetta One Love Remix) [feat. Lil Wayne].m4a0 J, X$ u" w4 t4 L
│  │      02 Revolver (Madonna vs. David Guetta One Love Remix).m4a
) a# @" i4 c: o1 {$ n2 S$ {│  │      03 Revolver (Madonna vs. David Guetta One Love Club Remix).m4a
$ |, W1 s9 O9 @│  │      04 Revolver (Paul Van Dyk Remix).m4a
# K- Q; I" l) L) C# @4 n/ m! E│  │      05 Revolver (Paul Van Dyk Dub).m4a9 A- w5 t1 k8 x& e7 x
│  │      06 Revolver (Tracy Young's Shoot To Kill Remix).m4a
0 s9 X4 v0 H( |' }│  │      07 Celebration (feat. Akon).m4a$ P1 f" N# {: z
│  │      08 Celebration (Felguk Love Remix).m4a' `5 s- M* v' P7 r! B, l3 j
│  │      ) R! Z5 o! o9 u0 S' C
│  ├─2012 - Girl Gone Wild (Remixes) - EP
* ?% a5 R- J5 k│  │      01 Madonna vs. Avicii – Girl Gone Wild (Avicii's Umf Mix).m4a0 W, e& W  d4 c" q" M; z$ W% L
│  │      02 Girl Gone Wild (Dave Audé Remix).m4a
! {: g3 S% d$ P0 [" r# W8 b│  │      03 Girl Gone Wild (Justin Cognito Remix).m4a
% |+ A, D9 Y& W* W% q2 H6 M) d│  │      04 Girl Gone Wild (Kim Fai Remix).m4a
. j* |) N( X1 ~/ U0 x│  │      05 Girl Gone Wild (Lucky Date Remix).m4a
2 U& e1 Y( p8 n& U( ]( F/ e8 L│  │      06 Girl Gone Wild (Offer Nissim Remix).m4a
' |3 J- l1 J4 H; ?8 N│  │      07 Girl Gone Wild (Dada Life Remix).m4a
2 x. Z5 |, [& U' _│  │      08 Girl Gone Wild (Rebirth Remix).m4a
. D6 C' p; W) f0 b2 I* u" \│  │      
5 s) ]+ ?& [) z7 n: A│  ├─2012 - Give Me All Your Luvin' (Remixes) [feat. Nicki Minaj & M.I.A.] - EP  \* W" F1 J) v. Z8 N$ Q! j
│  │      01 Give Me All Your Luvin' (Laidback Luke Remix).m4a
# d; U7 `; q( b  w' y! w│  │      02 Give Me All Your Luvin' (Nicky Romero Remix).m4a! ^' }) a3 d0 T: B9 L; L
│  │      03 Give Me All Your Luvin' (feat. LMFAO & Nicki Minaj) [Party Rock Remix].m4a
8 A- A! p* G- V- N│  │      04 Give Me All Your Luvin' (Sultan + Ned Shepard Remix).m4a
& ?, Q, o9 a* T│  │      05 Give Me All Your Luvin' (Oliver Twizt Remix).m4a
7 b, U* C5 A$ _3 S│  │      06 Give Me All Your Luvin' (Demolition Crew Remix).m4a
" I" ^/ H9 n2 I& e. n2 P& w0 M│  │      * d$ {+ \" F' ]! j& B$ V5 @4 L
│  ├─2012 - Turn Up The Radio (Remixes) - EP" K8 B2 Z# P  D4 x- C
│  │      01 Turn Up The Radio (Offer Nissim Remix).m4a
! w, n+ l1 J9 |5 m│  │      02 Turn Up The Radio (Martin Solveig Club Mix).m4a
8 R9 t" M# E% |- j" j│  │      03 Turn Up The Radio (R3hab Remix).m4a& P/ }9 V4 G7 v# [, Y5 L7 g
│  │      04 Turn Up The Radio (feat. Far East Movement) [Madonna vs. Laidback Luke].m4a1 K* v: y4 D7 [* h
│  │      
2 D6 a: O9 {6 M│  ├─2014 - Ghosttown (Remixes)4 A( w$ u) w+ b( k! V" I
│  │      01 Ghosttown (Offer Nissim Drama Remix).m4a
' p! c- O3 [  F$ e" U: L' L│  │      02 Ghosttown (Armand Van Helden Remix).m4a( I* u: w6 V* S9 T
│  │      03 Ghosttown (S-Man Mix).m4a
4 O0 M: O3 I* I+ v$ c│  │      04 Ghosttown (Razor N Guido Remix).m4a
( m; f9 P' o* l8 r( L│  │      05 Ghosttown (Mindskap Remix).m4a
6 [; Z6 x2 b! N& H3 Z% R; U│  │      06 Ghosttown (Don Diablo Remix).m4a6 V0 k) `, @% S# [* \
│  │      07 Ghosttown (Dirty Pop Intro Remix).m4a. r1 d) a- ^  c- u
│  │      08 Ghosttown (DJ Mike Cruz Mix Show Edit).m4a$ ~, o7 p! X. K1 o$ N9 K1 a- i; r
│  │      09 Ghosttown (THRILL Remix).m4a
  |  e3 P% n( H5 @* k. X% b9 {  |│  │      10 Ghosttown (DJ Yiannis String Intro Mix).m4a) w8 ^3 K  N4 f7 B, |
│  │      : m) N! ?" V- b8 v5 l0 Q3 v
│  ├─2015 - Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Minaj) [The Remixes]6 Q$ ~: H" H6 b9 i: B
│  │      01 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a0 A5 Z: n$ [/ P- c' C( C- T4 ]$ v
│  │      02 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a
6 {/ V) V' n3 `7 F3 S7 U│  │      03 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a
( K3 ~) x0 H% K4 _; Q8 _" J│  │      04 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a
% U' l6 a! v# \│  │      05 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a/ x' L/ h+ @! e' h
│  │      06 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a- e$ i( K& R7 u+ a8 _5 y. k, T
│  │      07 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a$ A* d2 b8 R, q, F  o8 S  ~
│  │      08 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a2 A. s( B8 B/ o  t; S9 u9 i
│  │      09 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a
- i6 K! n+ ^9 ^│  │      10 Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Mi.m4a
0 g- x. o. K- z' F  q4 ~│  │      Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Minaj 1.m4v
8 Y5 o  L- |0 [- l& y│  │      Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Minaj.m4v% [" q, J. F" m" `7 u
│  │      9 w4 g8 c5 y8 w# [: A* r9 Q( M
│  ├─2020 - Justify My Love (Remixes)
0 G  T2 Q+ G# V; h│  │      01 Justify My Love (Q-Sound Mix Vers.m4a3 B+ N0 e2 i$ G
│  │      02 Justify My Love (Orbit 12_ Mix).m4a
* z! W! K- |" G: }4 d4 Q│  │      03 Justify My Love (Hip Hop Mix).m4a
3 P* f# M2 S$ P% l8 ~' u# N│  │      04 Express Yourself (Shep's 'Spressi.m4a% `# y' U7 |: w3 g& a% M7 f1 j: O
│  │      05 Justify My Love (The Beast Within.m4a- f' ~+ W6 @9 t( S
│  │      06 Justify My Love (Orbit Edit).m4a
3 |* h4 X' Y+ A$ D( \% J│  │      2 K6 n8 R; x" w
│  ├─2021 - Beautiful Stranger - EP! E# J; b/ l. a' U0 a: p
│  │      01 Beautiful Stranger (Calderone Clu.m4a
( B1 B! x$ b- L│  │      02 Beautiful Stranger (Calderone Dub.m4a
- u" \& L! ]6 F& u6 A│  │      03 Beautiful Stranger (Calderone Mix.m4a- h% W) |6 j8 G8 w( `: v
│  │      04 Beautiful Stranger (New Club Edit.m4a0 g  O/ K3 d: N* o1 I
│  │      05 Beautiful Stranger (William Orbit.m4a+ R: |* f- v; j0 Q: a! }, k9 K
│  │      ) \" ^& V; F6 L5 z4 Z6 S
│  ├─2021 - Bedtime Story
% `  c* W' u( q% c$ V6 X8 F7 m│  │      01 Bedtime Story (Edit).m4a
6 L: }. z9 y0 ]0 N! e% j9 r5 @│  │      02 Bedtime Story (Junior's Wet Dream.m4a" d% N3 I; Q# A2 ]. C8 G, a0 Z5 o& A
│  │      03 Bedtime Story (Junior's Dreamy Dr.m4a
, _! q% _/ ^5 L│  │      04 Survival.m4a
5 t, L8 H" k% M+ t( {│  │      05 Bedtime Story (Orbital Mix).m4a3 s) |3 _5 a% ?1 s3 s6 k4 Z& b
│  │      06 Bedtime Story (Junior's Sound Fac.m4a* C% r1 Z0 k7 _
│  │      07 Bedtime Story (Junior's Single Mi.m4a: c" c7 i( ^1 X  ^
│  │      08 Bedtime Story (Junior's Sound Fac.m4a
7 r& u* D- v) J) ]4 L9 S1 }│  │      09 Bedtime Story (Junior's Sound Fac.m4a
! S' W1 [9 |& t) N( ~│  │      10 Bedtime Story (Junior's Wet Dream.m4a: Y* n# Y1 g+ n5 D
│  │      11 Bedtime Story (Lush Vocal Radio E.m4a
9 D! O# T/ [5 b0 Z! {│  │      12 Bedtime Story (Lush Vocal Mix).m4a: z; |( |) c; F
│  │      13 Bedtime Story (Luscious Dub Mix).m4a) f8 B, X$ c; ~) |+ E
│  │      14 Bedtime Story (Percapella Mix).m4a
+ }' H/ J7 U6 ^8 Q│  │      15 Bedtime Story (Unconscious in the.m4a  n+ O& K& x' C4 @  T1 `" u2 G
│  │      
9 g$ k$ p8 v, o8 g│  ├─2021 - Express Yourself
1 N" @0 ~$ y5 w+ y/ [│  │      01 Express Yourself (7_ Remix).m4a8 R6 z/ v) w) w* c* S0 S
│  │      02 Express Yourself (Remix _ Edit).m4a
+ e7 {. D- \0 N; l# U9 s+ r│  │      03 Express Yourself (Non-Stop Expres.m4a
0 K$ `  A: `% A1 q7 o. v│  │      04 Express Yourself (Stop & Go Dubs).m4a- Y: ?  @2 Y! j0 ?) d8 u. J+ K% N
│  │      05 Express Yourself (Local Mix).m4a
3 }3 }) L5 s; P│  │      ; c4 ]- \( Z  q  e
│  ├─2021 - Frozen
; G, P' q% @+ a- \│  │      01 Frozen.m4a5 X; E: e, T2 [( E" \; z
│  │      02 Frozen (Stereo MC's Remix).m4a
- @2 ^' E5 E/ z, Y0 B9 ~9 t│  │      03 Frozen (Extended Club Mix).m4a
" N) U9 O! e5 D1 n5 H2 x2 ^│  │      04 Frozen (Meltdown Mix - Long Versi.m4a
1 j' v  S+ q0 k) R8 j2 E; w│  │      05 Frozen (Widescreen Mix).m4a
& y$ |2 \4 L! S! x. H1 M! ^│  │      06 Frozen (Edit).m4a
  K8 t2 p; O/ I$ Q/ I; Q8 ], C0 N% b│  │      07 Frozen (Stereo MC's Remix Edit).m4a; _$ E* ?: D7 |  A
│  │      08 Frozen (Extended Club Mix Edit).m4a: a! ~: V6 ~3 ^# U' i. i; E9 o6 u! `
│  │      09 Frozen (William Orbit Drumapella).m4a
( Y7 [( n  p- W│  │      10 Frozen (Victor Calderone Drumapel.m4a
% \9 Q6 ~+ J! _( |) p4 w│  │      
$ {5 o7 `4 G" i1 U$ k│  ├─2021 - Like A Prayer4 r) U# A  k8 b/ a) p# C6 f
│  │      01 Like a Prayer (12_ Dance Mix).m4a
3 S8 f' E* A% u, R( g│  │      02 Like a Prayer (12_ Extended Remix.m4a/ K; Z7 E- p- W( L% n/ z; v: `
│  │      03 Like a Prayer (Churchapella).m4a
' @' q9 y% o0 ?" O" z  _│  │      04 Like a Prayer (12_ Club Version).m4a/ j# V1 e- e- y/ c2 c4 ]; e
│  │      05 Like a Prayer (7_ Remix) [Edit].m4a+ A2 i' c3 [5 h$ I7 `2 W4 ]
│  │      06 Act of Contrition.m4a
9 O* K, `' N) `; }$ Q0 g│  │      07 Like a Prayer (7_ Version).m4a
: o+ [: y7 i  h+ l1 a; [( h│  │      08 Like a Prayer (Instra Dub).m4a/ d3 e$ {5 V4 F) U
│  │      09 Like a Prayer (Bass Dub).m4a
; }0 f$ E# _  G3 l: y1 `/ n' L: H: p│  │      10 Like a Prayer (Dub Beats).m4a
8 v1 N( G" D( h│  │      
9 S( ~! R" C3 k8 ~6 l7 A/ L│  └─2021 - What It Feels Like For A Girl3 s. [/ h# [, _( W# M: W5 h1 v
│          01 What It Feels Like for a Girl (Ra.m4a
# F+ J4 W/ T# I& Z│          02 What It Feels Like for a Girl (Pa.m4a
( y" n: Y9 ^8 T- V( g│          03 What It Feels Like for a Girl (Ri.m4a
9 U7 G& H  o1 S1 \4 u1 H│          04 What It Feels Like for a Girl (Ca.m4a3 H7 E, x  K) R- N
│          05 What It Feels Like for a Girl (Tr.m4a+ h3 g5 b& Q: h6 `
│          06 What It Feels Like for a Girl (Ab.m4a
% c" Y4 z: o' @0 L) L│          07 What It Feels Like for a Girl (Tr.m4a2 D3 P, X, u) v8 P" a- f( }1 |
│          08 What It Feels Like for a Girl (Ri.m4a
9 R: D; V# X8 d3 b/ Z9 a│          09 What It Feels Like for a Girl (Ab.m4a
' C! p5 y1 _* p( C( x│          10 What It Feels Like for a Girl (Ge.m4a
- k/ M! J- l! u' R3 H6 A│          11 What It Feels Like for a Girl (Th.m4a
( [  |- I! y5 K2 Q; h2 }( t$ C- Y/ j│          12 Lo Que Siente la Mujer.m4a0 U. g. q) ?' U# d
│         
% E. v6 _5 I  ^) L1 v. P" C├─Live Albums7 m# O: _$ F( T# i/ k7 [5 H" f5 n
│  ├─2006 - I'm Going To Tell You A Secret [Live]! q2 D1 \: K- }
│  │      01 The Beast Within.m4a3 o( ], L! v0 Q# W( Z  Q4 o
│  │      02 Vogue.m4a, O7 c" t( m5 Y, S/ L% [/ A- s0 p9 |
│  │      03 Nobody Knows Me.m4a
$ C) f! A8 \, E4 [│  │      04 American Life.m4a& O2 ]5 ~, |% ^+ Q
│  │      05 Hollywood (Remix).m4a) A7 K. I- r' M1 Q9 ]/ j3 t6 _2 J
│  │      06 Die Another Day.m4a3 E7 j# q3 {. u& {8 R+ n9 d7 o1 K
│  │      07 Lament.m4a
- u5 E! U- p9 b' J8 G4 y│  │      08 Like A Prayer.m4a( h% T% ]9 P; c8 g. B1 [
│  │      09 Mother And Father.m4a0 B. x$ i+ Z; ]; `+ ^& @9 {
│  │      10 Imagine.m4a; T# H: i  R; N0 ^& A
│  │      11 Susan MacLeod _ Into The Groove.m4a1 W5 ^9 W. K# \% _, C
│  │      12 Music.m4a) |) D6 S/ P5 J( B
│  │      13 Holiday.m4a6 L8 A" z, B& c- o9 [: K% Q
│  │      14 I Love New York (Demo).m4a
& H1 _- w% E$ O# `: `, `4 p) w│  │      
  O! [+ ^9 e/ `/ y4 s│  ├─2007 - The Confessions Tour [Deluxe Version]! f6 i6 a( w8 X: h% z! c5 W9 C6 c7 |+ j
│  │      01 Future Lovers _ I Feel Love.m4a, s5 y/ ~  o& C% f
│  │      02 Like A Virgin.m4a
. }1 U9 l( {4 x& c│  │      03 Jump.m4a
# S8 b4 }0 ]1 q! [; I│  │      04 Confessions.m4a
/ \# m% e) e4 I' b│  │      05 Isaac.m4a
3 a( y9 y$ b/ q0 @0 s& J│  │      06 Sorry.m4a" G5 t! A! i( w$ R, Q/ |  s
│  │      07 Sorry (Remix).m4a8 h* s5 T) i. x* ?8 p
│  │      08 I Love New York.m4a
7 ?* A; [$ o7 C, k! o! ^' F0 _│  │      09 Let It Will Be.m4a9 |$ N  z8 `& m& b
│  │      10 Music Inferno.m4a) M- P3 o4 Z2 c7 z: \
│  │      11 Erotica.m4a3 {4 R- W+ f# L
│  │      12 Lucky Star.m4a- m7 C# B+ P6 B) g) u  C* j
│  │      13 Hung Up.m4a
" G6 z& u2 r% Z- W│  │      14 Get Together (Bonus Track).m4a
* {6 u2 J2 f/ p│  │      15 Ray Of Light (Bonus Track).m4a: I# J* v6 V0 b9 x. q
│  │      16 The Confessions Tour.m4v1 F+ J, n7 T* J. i/ ^* F
│  │      Digital Booklet - The Confessions Tour.pdf
+ Z% x3 m1 N8 e; J│  │      
! s9 i; ^6 [/ A1 P  C1 L│  ├─2010 - Sticky & Sweet Tour [Deluxe Version]! X- g+ v( W1 x
│  │  │  01 Candy Shop Medley (Live).m4a
7 K" Y0 W5 F( c# H+ y1 i* G│  │  │  02 Beat Goes On Medley (feat. Kanye West) [Live].m4a: ^; Z& O* J; H. i
│  │  │  03 Human Nature (Live).m4a
, Z0 h3 y& P4 {% ?│  │  │  04 Vogue 2008 (Live).m4a4 |" P5 W$ L" M$ I$ H- g
│  │  │  05 Heartbeat (Live) [Bonus Track].m4a
0 _" V( F" `# a  J* G7 G+ z│  │  │  06 Borderline (Live) [Bonus Track].m4a
( _! t1 j$ ?5 c3 e% u3 o│  │  │  07 She's Not Me (Live).m4a
& e5 C! d; m0 N7 A5 U/ U0 }│  │  │  08 Music 2008 (Live).m4a$ o- S) C) W( {, E. ^" `) I
│  │  │  09 Devil Wouldn't Recognize You (Live).m4a
9 z! g2 L& s" S1 x: d% ^. Q│  │  │  10 Spanish Lesson (Live).m4a8 y+ r4 s; \9 f% a! g- U
│  │  │  11 La Isla Bonita 2008 (Live).m4a
, c/ L4 |& G) U; z. A9 ]. t│  │  │  12 You Must Love Me (Live).m4a; r/ F# l" O7 `$ K) [8 a
│  │  │  13 Get Stupid Medley (Live).m4a  ~4 l2 V. O. ?4 ^" E
│  │  │  14 4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland) [Live] {Bonus Track}.m4a
8 C7 @! r; p/ r# q* M( ?0 @% _) R│  │  │  15 Like A Prayer 2008 (Live).m4a' \, I# t$ L1 U  n( v1 Y) L! ?/ b
│  │  │  16 Ray Of Light (Live) [Bonus Track].m4a
2 y! N6 O; @: Y" ~│  │  │  17 Give It 2 Me (Live).m4a8 e7 s2 d; Q, e) V2 S" D
│  │  │  9 b3 n8 B( V3 e4 T! s+ A; Q
│  │  └─Sticky & Sweet Tour - iTunes LP.itlp( e; ?! z+ a1 W7 P
│  │              
- Z' ]; p  T* Z$ R* K3 Q3 l$ `( B; A│  └─2017 - Rebel Heart Tour (Live)
; _/ J7 G- T. b# s: V│          01 Rebel Heart Tour Intro (Live).m4a
* q; ]/ R$ ?) q0 a0 l│          02 Iconic (Live).m4a
7 ^6 Y! V/ E+ d5 h6 [# w7 J! \│          03 Bitch I'm Madonna (Live).m4a
$ S! s+ {/ o5 B  i. R) X│          04 Burning Up (Live).m4a
0 J' ~6 u! U& o1 c  F│          05 Holy Water _ Vogue (Live).m4a8 r- \( x4 N5 N# I
│          06 Devil Pray (Live).m4a7 _  d1 F  I. F8 ~
│          07 Body Shop (Live).m4a2 c  B) L! L' q! i: L( B' H0 V5 b
│          08 True Blue (Live).m4a
; l; `/ {: M- ]$ S) x* W│          09 Deeper and Deeper (Live).m4a# _0 C5 S% H! i* y4 }4 ]& V
│          10 HeartBreakCity (Live).m4a  h8 d1 z; w% L$ W! n* p+ i
│          11 Like a Virgin (Live).m4a
/ Y8 f: A9 ~7 W│          12 Living For Love (Live).m4a- J! Q1 s; C/ T  H  c2 q
│          13 La Isla Bonita (Live).m4a5 E6 T  ]! [  h- ~& [
│          14 Dress You Up _ Into the Groove (L.m4a
3 \8 I. `4 E0 L3 i- M) V│          15 Rebel Heart (Live).m4a% |6 O( r4 U9 o" m" t# M
│          16 Music (Live).m4a
7 E0 P2 a% R) L; h$ H│          17 Candy Shop (Live).m4a
6 M: C/ j& @9 d) g& M│          18 Material Girl (Live).m4a5 |( K1 i! ]) c9 ~  o1 x' }7 N$ q
│          19 La Vie En Rose (Live).m4a! O9 C' h7 ^8 J
│          20 Unapologetic Bitch (Live).m4a
  D- l8 z: V$ `│          21 Holiday (Live).m4a
: z1 F* Y0 G0 V$ i. S* L│          22 Like a Prayer (Live).m4a/ I2 `# t  t  S; k$ \
│         
5 N, s# o- T9 |. m; a" O6 T$ P6 ]├─Singles$ Z5 c( a+ g( [" i5 S0 q/ T
│  ├─1990 - Hanky Panky - Single* Z' q5 W% o: U, [7 h
│  │      01 Hanky Panky (Bare Bones Single Mi.m4a
( Y1 K3 @6 R% N% q│  │      02 Hanky Panky (Bare Bottom 12_ Mix).m4a
( X$ B( h) F, m/ y. j. W" n│  │      03 More.m4a$ P) I8 _) O* n7 O  ~7 E
│  │      ' _- }" w9 J; A) f3 Z
│  ├─2005 - Hung Up - Single- F9 d' w0 G$ z* M
│  │      01 Hung Up (SDP Extended Vocal) (Edit).m4a
+ o$ U2 F% B) r2 ^+ }│  │      02 Hung Up (Tracy Young's Get Up And Dance Groove Edit).m4a  w' U2 f5 j7 Z- e: j) s! G
│  │      03 Hung Up (Bill Hamel Remix) (Edit).m4a* e4 u6 N, J: y# _
│  │      04 Hung Up (Chus & Ceballos Remix) (Edit).m4a& @, p. U. I; A. x7 f
│  │      
; v8 k# T8 ~1 w" W5 D│  ├─2006 - Hung Up - Single
" P; _! b' M" y8 J/ B! L0 A9 m│  │      01 Hung Up (Radio Version).m4a
( g1 n. Z. f7 x( X0 ^0 _9 |│  │      02 Hung Up (Tracy Young's Get Up And Dance Groove Edit).m4a
0 S) \1 z" P) j) r1 R( K│  │      03 Hung Up (SDP Extended Vocal).m4a' v# ^9 d6 s$ [% M
│  │      
6 u4 N! w0 [! G8 L+ n# k* m+ R│  ├─2007 - Hey You - Single# {$ G: o! t7 f4 q
│  │      01 Hey You (Single Version).m4a
& ?/ `$ r5 R. b│  │      + r6 h' P' X; n2 J
│  ├─2008 - 4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland) - Single& h( ]: U+ e7 n, W
│  │      01 4 Minutes (feat. Justin Timberlake & Timbaland).m4a
5 {2 j# O2 I0 ]' c+ c│  │      * M. |4 a. b# ?
│  ├─2009 - Celebration (feat. Akon) - Single
0 T* e% ?% k3 L8 A4 E# P│  │      01 Celebration (feat. Akon).m4a
* a# e7 t  C& J" G+ }3 Y) Z, d- f│  │      ; ?2 ~' e; O$ \4 ~
│  ├─2012 - Girl Gone Wild - Single
; n2 b3 i1 o, r3 j) O│  │      01 Girl Gone Wild.m4a
+ B( W; N. l6 r7 i# }% D│  │      02 Girl Gone Wild.m4v
3 {, G! ?0 ]: z│  │      
% v' }& ]( k4 t: W" ~. _│  ├─2012 - Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj & M.I.A.) - Single( l+ u% i7 G  K2 M
│  │      01 Give Me All Your Luvin'.m4a' C2 N" ~4 N  ^; L' w
│  │      02 Give Me All Your Luvin' (feat. Nicki Minaj & M.I.A.).m4v
+ l/ D6 |' j% H6 d* t6 S6 f│  │      
/ p7 Q4 `0 j. E2 X& L& p2 F│  ├─2012 - Give Me All Your Luvin' (Party Rock Remix) [feat. LMFAO & Nicki Minaj] - Single
) u% g/ n# P2 U4 i: ^│  │      01 Give Me All Your Luvin' (Party Rock Remix).m4a
& V% ~5 X) e. |# E+ [│  │      4 _  g8 X, p1 {. }# P% X
│  ├─2012 - Masterpiece - Single
& u! ?1 _: _3 i0 g2 v0 K│  │      01 Masterpiece.m4a  V# c. J) K" [& p5 S' g
│  │      1 f! ~, T# F3 f" i7 f- Y7 |! B+ V* j, V
│  ├─2012 - Turn Up The Radio - Single
/ I  i6 n& d- l  T; X│  │      01 Turn Up The Radio.m4a! F' t" u* Z0 s- f6 u* Q$ K  L
│  │      02 Turn Up The Radio.m4v2 V1 V& A& ?/ v
│  │      ; S' Y! b% g7 d- G
│  ├─2019 - Crave (MNEK Remix) - Single
3 W: n4 f  P8 G+ _( N│  │      01 Crave (MNEK Remix).m4a8 |7 b3 n/ S2 G  M2 D; N
│  │      
  a/ f4 y3 V- K/ A1 }; u│  └─2020 - I Don_t Search I Find (Remixes) - Single5 f6 W, [) s3 r+ k( A/ ~8 S! m
│          01 I Don_t Search I Find (Endor Remi.m4a
7 u* U+ R2 X2 w/ m1 S( g│          02 I Don_t Search I Find (DJLW Remix.m4a
- O# R; @! [9 Q. D│          03 I Don_t Search I Find (Kue Remix).m4a; P0 V4 ]+ Z- D& z2 |' Q+ T5 O$ n
│          04 I Don_t Search I Find (Chris Cox.m4a
: v% T6 K& y5 |% c6 u│          05 I Don_t Search I Find (Offer Niss.m4a" O' z$ c* R  I
│         
8 ^9 y0 ]9 k2 u! r0 w└─Soundtrack Albums
3 E3 |+ |" L% H% P' P# D( _    └─1990 - I'm Breathless [Music From And Inspired By The Film Dick Tracy]
! i& ?+ D* v' k6 G& S8 x            01 He's A Man.m4a5 i5 Q/ ~8 h. A
            02 Sooner Or Later.m4a  A, ~8 [1 Q4 w( [
            03 Hanky Panky.m4a! t2 m) g1 {$ ~' U2 O0 b6 i
            04 I'm Going Bananas.m4a
) n7 Q5 J! B" t            05 Cry Baby.m4a
! f3 p6 E+ ?7 G% l; u; m0 t& f3 W            06 Something To Remember.m4a
+ O2 U" U, Z* d2 m            07 Back In Business.m4a
  L7 J0 f4 E0 q0 H1 n            08 More.m4a
: X* @5 r" b" R1 T2 m0 |2 |6 }3 M            09 What Can You Lose.m4a
1 H9 I+ J' P) ?            10 Now I'm Following You, Pt. 1.m4a
, {. {$ A: k! @* H% `& o* n            11 Now I'm Following You, Pt. 2.m4a
2 Z* f! K- `1 j0 o: h            12 Vogue (Edit Version).m4a% m" Z' k- T% G9 b3 m

1 m. B* b3 _: ^: u1 }  F
1 h0 _5 l; y3 x( Z  z- c& k; \5 b3 h, H; ^
0 Y6 W# K# f; ?; d5 G

3 p+ t( {1 {+ t& v! G2 \
8 S2 t3 F  z0 ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ J' Y/ k6 `) Z' i4 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-11 01:49:07 | 显示全部楼层
谢谢了。一直再找
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-22 10:43:02 | 显示全部楼层
感谢收集分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-5 20:11:27 | 显示全部楼层
1234567890
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-11 09:23:29 | 显示全部楼层
《Madonna作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-29 21:01:04 | 显示全部楼层
感谢分享 谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-1 08:33:40 | 显示全部楼层
thank you very much ♥ I love Madonna so much
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-2 15:18:56 | 显示全部楼层
GANXIELOUZHUFENXIANG
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-17 21:07:36 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-28 08:20:33 | 显示全部楼层
Great discography
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-10-25 11:09 , Processed in 0.397763 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表