AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

梁汉文 - 《梁汉文作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2018-12-26 11:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
252052190.jpg
* `5 o$ Q5 L" e+ S- g) b

8 D( y  D) |/ C# {
梁汉文简介
梁汉文(Edmond Leung),香港歌手、节目主持人、演员。其歌曲《七友》曾红极一时。在新秀比赛后,梁汉文第一首受注目的主打歌《想着你等着你》叫好不叫座。第二张专辑《胡涂情感》花了一年录制,其实也算是佳作,但始终还是销量一般。经历过两次失败,梁汉文面对被公司解约的危机,不得不走大众化抒情歌路线。第三张唱片中的《缠绵游戏》成为他的成名作,难度极高的深情假音从此与梁汉文划上等号。

( G; A% O  M& q: K6 C/ j) \" s+ x2 h. |  I
├─1999 - 太太!太太!
/ i- M0 ^; a; o1 U- j6 y│      1-01 太太! 太太!.m4a
" d; j1 e$ D, f( \│      1-02 全世界這麼K.m4a6 [! P& w' \  ~" f5 G6 T
│      1-03 人間失格.m4a2 {6 P. n2 @8 S6 e% w
│      1-04 一夜之間.m4a
& d  @. o) c7 P' p3 ~│      1-05 現在就愛我.m4a* v) _% r4 Z5 f" w! S/ O
│      2-01 我和你.m4a
( x, H* q& L+ A) k│      2-02 六月天.m4a! e0 U7 z0 }, P+ F! {+ m. N+ W0 b
│      2-03 失樂園.m4a. H3 L) N: c& C+ H% G  x
│      2-04 細水長流.m4a% n% Y/ a& i1 c6 B
│      2-05 如泣如訢.m4a1 w  b& g/ |. O# ^& J; Y/ X
│      8 Q& Q6 N( W. \' J  a  t
├─2000 - PG家长指引
' O4 z5 y. \% Q( w) X│      01 PG家长指引.m4a# R( b  e9 ~  T4 r) ?) G
│      02 瀛寰搜奇.m4a
1 t3 p: V2 o& v1 z% z1 K0 h│      03 周年纪念.m4a
7 x2 a; k9 B! O$ ^6 q' r│      04 一次就够.m4a+ R! c* N/ c& b  U9 h4 T
│      05 我的命运.m4a
7 f; |  S+ |" s# {2 P& o' ?│      06 约你.m4a
! c* E) g5 z  I/ n( m4 _4 m4 N│      07 有个人很想你.m4a
3 Z. [9 t' _( W' [│      08 看我.m4a
+ `6 [+ u" {; b" @1 e│      09 鸟.m4a
% [) s& U; _. r│      10 喜多郎.m4a9 F! @2 E! Q* o
│      11 我的命运 (Remix).m4a- g9 S5 Z' b6 ?' P, T. [
│      12 看我 (Piano Version).m4a1 q3 y+ _4 c3 c( `
│      2 Q6 @/ R/ F2 w+ `6 X
├─2000 - 蝴蝶来过这世界(Butterfly Came to This World)
1 F- e' c4 n/ X1 c* T5 Z│      01 蝴蝶来过这世界(Butterfly Came to This Wo.m4a
. b# q. x3 {$ e8 B  [: E; _7 T; T│      02 我就是忘不掉(I Just Can't Forget).m4a
* K$ ]# A" B7 T8 E$ S* |$ x; x! T3 f│      03 三分钟(Three Minutes).m4a  M# X6 i; u) \' k. x2 s
│      04 我不问(I Won't Ask).m4a" {" v- N, y& ]) D4 \' g$ |+ ], E
│      05 不要吻我(Don't Kiss Me).m4a) Q% |* b1 c; N/ v
│      06 寂寞捕手(Loneliness Hunter).m4a3 v9 u: ?1 i$ Z- I0 s. t8 k8 ^
│      07 消失的地图(Disappeared Map).m4a
  J' K4 p4 ~8 M; y3 q│      08 烟火旅馆(Hotel Firework).m4a: N1 A! j, N9 D0 {( ?
│      09 找快乐的人(Looking for Happy People).m4a2 G4 G! J/ A( l" l5 D! ]4 A1 ]% y
│      10 你爱上吉他手(You're in Love with Guitar.m4a
! S4 J# N. }, H0 h  E& L% P' L│      & u! i+ U5 U2 t
├─2000 - 貼身拉闊音樂會, a( ^' P( u/ }( {0 p- B3 l
│      01 Medley_ 好朋友 _ 點夠喉 (Live).m4a
2 d& U& m0 M4 t$ Y│      02 Medley_ 大搖大擺 _ 隨時行樂 (Live).m4a
% w2 i- S+ @6 t4 w4 @│      03 一夜之間 (Live).m4a
1 y9 T8 l* b( E8 M2 |( E' X4 u$ j│      04 Medley_ 傷了三個心 _ 纏綿遊戲 _ 衣櫃裡的男人 (Li.m4a! e  x! f6 L: [3 p$ [
│      05 深藍 (Live).m4a
6 {6 X1 _0 X) r6 r) v& ~8 z│      06 黑夜不再來 (Live).m4a" Q2 A( p- o6 {0 C0 ?
│      07 發熱發亮 (Live).m4a
4 y7 M1 ]9 I+ p+ K. i$ c│      08 我的命運 (Live).m4a. ^0 q# |: k* @# O
│      09 好朋友 (Live).m4a
/ b2 T+ J+ Q! j; Q│      10 太太! 太太! (Live).m4a
2 z: Y3 f% L" F│      9 e4 ?; o; F) K6 {' _! k4 ~
├─2001 - Music Is the Answer- b6 x. {# W/ Y6 I# a- U
│      01 Music Is the Answer.m4a  \8 f4 c$ ?# i4 v9 g
│      02 重新做人.m4a
' q' `& o+ A3 \/ D, _. J3 }. h& H│      03 不爱就不爱.m4a' \. O: F2 Z6 A" @- i* A2 w8 {
│      04 掯.m4a8 Q) R8 \* W, a2 A+ V
│      05 超级英雄.m4a) T8 W8 }. l+ k* ?
│      06 咳出来.m4a
; Y. N" |% r% v; u# G: a+ [9 L│      07 呼吸困难.m4a
4 @* L4 k2 d# y9 R& J│      08 快歌.m4a
8 t& ?: T# Q* D/ u│      09 慢歌.m4a# f% V6 w4 |1 m8 z2 i& F
│      10 飞天吻.m4a- ~1 a/ c9 X8 k6 ^# _4 N- S
│      11 默片.m4a
+ J  T  U% P4 v" T( h│      12 特别鸣谢.m4a& q4 c* r; [* M+ Q3 B
│      " U1 ]4 }; Q0 b3 c& `; q+ V: T
├─2003 - Edmond 10
4 P5 V# R* z( V9 T$ i# k│      01 Ling Bi Ling.m4a
( Z, ~0 c  O; N$ Q# |2 b: e+ y│      02 Yi Xiao Shi Chong Yin.m4a7 @% H0 ^) `! |; u7 z
│      03 Er Jian Zhong Qing.m4a+ y' Z1 p: h* U; P' ^7 v. H% _8 {% Q
│      04 San Zhai Yi Sheng.m4a# O% I2 ?, l. T# n% q- t
│      05 Pi Tou Si.m4a
  e/ H' T! G- h$ f* p# {" M│      06 501.m4a$ w& r9 j; \# l! I" W
│      07 666.m4a- N$ y+ r0 k: S  f! X" L; g* K
│      08 Qi You.m4a
4 [3 s" U+ ^+ \2 E& {# w1 y│      09 Ba.m4a& d/ w2 e: H6 V* W6 {# r
│      10 Jiu Jiu Jiu.m4a, M& S. w( y1 w  _1 D
│      
* i1 Y6 ?$ D$ H├─2008 - Edmond Hits 48 (新曲+精選)$ D( L, u: P/ c
│      01 想著你 等著你.m4a
% q% s2 @, Q+ I- |│      02 某月某夜.m4a
3 l/ B/ D- d! [4 F│      03 流離夜雨 (97 Version).m4a1 U: O2 r0 ]/ n" A6 \# [% y
│      04 一百巴仙愛上你.m4a2 \- p1 i8 |( H! @) Q" v1 i( m
│      05 不願一個人.m4a
0 q) _* r: I% L: c│      06 纏綿遊戲.m4a7 e; Q' N! K+ B0 T
│      07 一世一次戀愛.m4a
; w' I& U6 Y# x& x; b8 [│      08 移情別戀.m4a2 Z# O. j. O  J6 r, |* b+ ]/ z! _
│      09 愛與情.m4a
0 P! V. r8 y' ~* _$ x│      10 傷了三個心.m4a" w' A; _4 c) F5 P2 R& |# j
│      11 呼吸.m4a
" a$ A1 l9 A1 @9 ]; c│      12 我需要的只是愛.m4a
% O. Q; {3 L$ Y3 z: A$ @- {│      13 我要先飛.m4a
' Z& W6 e0 {8 _* c- `% \8 H│      14 角度.m4a; o# w( A. m9 ^: m) `
│      15 衣櫃裡的男人.m4a
1 G1 w% P7 K, c  U( U/ o│      16 性情中人.m4a
- H9 W: w5 a% a+ ~3 w+ K( Z│      17 好朋友.m4a) e2 i* {2 M/ z9 c& M$ ^
│      18 零時十一分.m4a
( L% [" T. f  u3 s1 O│      19 愛沒有不對.m4a* Q* a- j2 N$ H
│      20 聽說你愛我.m4a
7 n9 E6 @' D* Y9 C; b$ V/ k│      21 隨時行樂.m4a
$ _- F5 _+ J" z5 I5 N2 I4 G' }│      22 太太.太太.m4a
6 P/ z4 f9 r; c. ^│      23 PG 家長指引.m4a5 f9 I! t% B" n( s
│      24 瀛寰搜奇.m4a
1 k  l0 z2 H- E: k7 @│      25 重新做人.m4a+ P8 d1 }: A" P! _! b# b  q
│      26 不愛就不愛.m4a! p6 b$ ]* b7 w- I0 z
│      27 飛天吻.m4a% R. H5 f& K, a0 N8 C
│      28 501.m4a0 {7 I1 j" {1 }9 d2 s
│      29 七友.m4a7 i1 d# G% Z3 f, e9 L& i
│      30 披頭四.m4a+ S6 \0 p7 C' I& |1 [  V
│      31 一小時沖印.m4a
6 `8 P: p4 y+ u2 Q9 C' Q/ Z& [│      32 九九九.m4a
' {( m3 z0 ~. M3 q& I0 z' Q8 W4 s│      33 信望愛 (03四季歌).m4a! o/ F7 ~5 E4 ]" r9 S
│      34 新聞女郎.m4a4 F/ ]5 @/ Y5 h6 y: _
│      35 廢城故事.m4a
% x: V  K# q, ~3 x$ m* V( k" L! A│      36 大將.m4a
2 }' v' Q* O+ G6 a' e' Q( H9 l│      37 找我.m4a: k! X0 |2 E- X% y; W
│      38 八裡公路.m4a( R( T- O$ V! C2 r* ?+ H3 e& P# \
│      39 艦隊.m4a  W4 S' T& E% l
│      40 三千年開花.m4a
2 R( ^& {& T7 L$ [│      41 羅曼蒂克.m4a* R5 @9 {9 h6 j. D/ E+ ~5 y
│      42 Hey June.m4a0 S5 b- B" N( q8 ?: E5 G' d
│      43 失魂落魄.m4a( C2 x1 W) v  n
│      44 滾.m4a
+ ~$ Z5 E2 |5 h( U0 |6 C│      45 自作聰明.m4a
! g6 N. m2 J* A8 J2 [│      46 註定.m4a) {7 J" D0 E, \+ v
│      47 那時候 (七友國語版).m4a
- V5 C7 T, X$ I: p  ^4 P% `& F│      48 囍.m4a
7 b& }  b# J& v! B% U# E1 j) w* T│      
8 w$ z3 C' q, E* d9 T1 O  k├─2011 - #20
8 Q6 K5 \. M) F5 v9 \- B│      01 中锋.m4a/ G( [) D9 B. y2 j
│      02 懒音哥.m4a, [4 D" B" A' j( j7 i
│      03 一再问究竟.m4a9 A# W% m; Z- U$ k0 L
│      04 古着.m4a
  h6 Q( i2 a, b/ k│      05 超等后座.m4a$ m/ u* Z' l: C" `& ^
│      06 外遇.m4a
1 ?+ C0 @- j  B8 D9 l│      07 我怕我会爱上你.m4a7 Q% a) q  s" [' |" t: I3 V
│      08 花不会盛开.m4a
# b! A/ N8 v; n6 m│      09 中锋 (Winning '11).m4a2 H3 y0 b7 \6 ~* a
│      10 懒音哥 (Caton Battle Remix).m4a( `0 y8 L3 I! Z3 r# Y
│      
1 z1 |' U( @! S8 i3 E7 E├─2012 - 好朋友
2 P7 o8 _0 u  I* w5 ^│      01 零时十一分.m4a- {$ x% o& p# k  Q' r7 S
│      02 好朋友.m4a: u, X1 e5 H7 s( B& n
│      03 不问自恋.m4a
* H6 |6 R9 N) N3 m6 u│      04 习惯你.m4a
3 F' A$ M* m+ {& u* l9 T1 E5 a) Q│      05 免费午餐.m4a0 z2 M' B# ^- A: L" _2 \  c! z
│      06 断了气.m4a( _, }" {5 o- {2 ~5 b! v
│      07 待续.m4a
  F8 ~7 I" O" K2 B' ?; ?3 z│      08 休息一天.m4a
( I" b3 J3 Z" o( @+ L│      09 月光游泳池.m4a$ Q0 G2 i/ y% A# q& W' p
│      10 流离夜雨 (97 Version).m4a3 G, u4 Z. A2 b7 @2 j
│      - l& f1 p7 L" U( f
├─2013 - 梁汉文拥抱新旧记忆
  K) R! e# _  T( V% w! T│      01 半边生命.m4a& _/ y2 K4 P2 c$ Q9 c8 F
│      02 用力一抱.m4a  I" N. x  g! P
│      03 凡人之家.m4a- D/ b7 K  D/ W3 R3 h! S" z
│      04 半边生命 (二合为一版).m4a/ B* l9 g& S3 {* ~% q4 S3 J
│      05 不爱就不爱.m4a8 l/ E& |1 y  h" O) X
│      06 瀛寰搜奇.m4a9 a9 L. e; @7 ]/ b: w* S" U, g
│      07 太太太太.m4a
. O' p3 Z0 e2 [- x* J│      08 热气球.m4a
  y6 a' \3 E3 ]│      09 错先生.m4a7 l# `1 a6 \9 K8 P
│      10 零时十一分.m4a
1 g, X! D  n' g│      11 角度.m4a
! Q  }4 }( x! g  B4 R│      12 呼吸.m4a
# d9 s: I  m$ o% Q% K│      13 一切从任性开始.m4a
# D+ l. k- i0 l$ D3 E) j; q│      14 移情别恋.m4a
6 n, m2 J# ~# m+ C│      15 100巴仙(%)爱上你.m4a/ b( ^8 \% M, q4 d+ b
│      16 流离夜雨…雨中花.m4a, w) g$ C' O1 Z0 n- l+ e& f
│      17 想着妳、等着妳.m4a% `3 F  `4 t1 t
│      
. j- p9 ^  ]! m+ `6 G├─2014 - Love & Peace  D, B9 T% x, y& g
│      01 住家丁面.m4a/ z0 Y, F( [+ z
│      02 痛快.m4a- f4 y2 b7 f) D, J4 D  l- G) N6 ?8 j
│      03 第一夫人.m4a9 m. {3 u! L( }+ Q# H: l, E
│      04 身外物.m4a2 [# y1 K2 E" t
│      05 躁.m4a! r9 M" Q. N% J4 O1 q! y
│      06 安魂战曲 (_安魂战曲Online_主题曲).m4a
9 ]& M% |/ I7 ^│      07 最爱 (_暗战Online_主题曲).m4a6 a% v1 e4 {+ |: E' Y) H9 r+ G
│      
9 G0 ^4 L! V* @( s" \; T$ ~├─2014 - 听后感 - EP
+ s; e, @; F! `; O│      01 一步步 (国).m4a
$ h; J( [: D' @' g│      02 我的歌声里 (国).m4a+ u0 ~& y9 r9 G  Y1 }
│      03 勇气 (国).m4a
& K, h4 W  x2 B3 k! C- a/ g│      04 我不难过 (国).m4a5 L. q" D- d9 ~( P  |
│      05 征服 (国).m4a- E' B% y  m( D( o3 M" m4 }4 u( b
│      06 半边生命 (国).m4a
2 \8 J- f! ~9 ?# }6 z1 e6 a│      4 |6 t; t; D7 N+ C3 |+ g1 u) j
├─2014 - 糊塗感情
* ]8 o/ q9 o2 j! U# Y: J│      01 糊塗的寂寞 (音樂).m4a
8 R6 p# K- A" K* ]( s│      02 仍然是妳,仍然是我.m4a. E& S8 y7 ]( \+ V% L
│      03 某月某夜.m4a
- J& J! |7 ~. k1 q2 O│      04 We're Going Out Tonight.m4a
0 R( H( W2 F- H7 o! c│      05 不愛還是愛.m4a
+ ]4 X% ~" |! s- K  U, f3 M3 k│      06 流離夜雨.m4a2 F$ C5 F% A, A/ q
│      07 糊塗感情永不老.m4a# V, E8 \+ |& }0 O3 x3 w1 X
│      08 可否給我多一次.m4a
2 D  C' X0 H9 i# k1 l│      09 談情說愛.m4a
( g6 L- i2 J8 v" v" n/ ^│      10 別放開這點愛戀.m4a
3 m+ R6 O) D% a% f7 O0 W│      11 流離夜雨… 雨中花.m4a
, m# ^- Y5 b/ ~5 b7 ]0 k% T4 {' e! s│      
; g9 X0 [) r# P' I3 s: L* p├─2015 - 一路走来 - EP4 d. u6 @/ b0 I! k- H, P
│      01 一路走来.m4a
, T% m( `$ L- [  r+ T│      02 主角一号.m4a
1 t4 t' j0 h  B5 c7 i2 p│      03 暂时分开.m4a
+ c0 l6 _0 \6 ~- U0 V│      04 回到当初.m4a
# x2 [: [# C) x│      
. L$ I, c- ~" u9 P: m: u: R" d. ?( ^├─2015 - 一路走来 - Single
( \% D; v/ q2 _" J) }) C' z" f│      01 一路走来.m4a
& c/ g4 ^/ {6 X" u│      
' [6 I9 v5 M& U├─2015 - 主角一号 - Single
8 g- A6 Z1 m) p6 [! s  t1 r+ ], L│      01 主角一号.m4a
8 F0 }" A  U# `│      % D: n  D- H, h  v# U
├─2017 - 我的另一半音樂會_ Live 2017* m5 M% y9 y7 W
│      01 錯先生 (Live).m4a, k1 y# v- M# b( r/ ?: U2 L9 {/ h: V
│      02 失魂落魄 (Live).m4a2 f9 R. u4 B) C! Z; h
│      03 羅曼蒂克 (Live).m4a5 `, ?' Y$ S8 f" D% ?
│      04 三千年開花_ 某月某夜 (Live).m4a
% ]9 ~3 W1 }1 T$ s' Y│      05 呼吸_ 角度 (Live).m4a; ^5 h5 S/ B$ S
│      06 Hey June (Live).m4a
/ [9 U0 u3 o# p# w) b# F│      07 一夜之間 (Live).m4a
5 y0 \  G8 Y: j- z2 t│      08 我的命運 (Live).m4a
& ^4 K- v8 s% M, e│      09 移情別戀 (Live).m4a6 a5 A  Z( @4 z) P4 ?/ h9 }% V
│      10 傷了三個心 (Live).m4a
. e( d- Z1 V* ^+ o│      11 斷了氣 (Live).m4a+ @! z' q) ^# u/ E& ^8 R8 n
│      12 性情中人 (Live).m4a* E# V/ Y" x! l, A8 d0 b; p
│      13 流離夜雨...雨中花 (Live).m4a
- b* `: [, Y; v( s│      14 信望愛 (Live).m4a( B( I# K' v0 D% x8 S
│      15 只得一晚 _ 三分鐘 _ 第一位 _ 大搖大擺 (Live).m4a4 E; I9 B6 L  o4 `
│      16 瀛寰搜奇 (Live).m4a$ {/ d# R/ j1 F0 N+ m
│      17 註定 (Live).m4a& y& g3 F! S. C! C6 H
│      18 Overture (feat. Hong Kong Youth H.m4a
) o: j$ p' C( ]8 F( t% @│      19 終身贊助 (Live).m4a
8 q" _, `$ M2 u! o│      20 熱氣球 (Live).m4a% v/ R& a# b) X0 i7 ~+ {! z
│      21 夏季不不不 (Live).m4a/ J% p4 ~8 `% E
│      22 不一樣的夏 (Live).m4a
% M% _6 ^4 \% E6 U│      23 100巴仙愛上你 (Live).m4a
6 Q# j# V! W8 G# e│      24 重新做人 (Live).m4a5 F: U8 u0 v9 J% X8 V% b
│      25 我要先飛 (Live).m4a1 U' ]& C/ \, {% H+ q+ F; _
│      26 聽說你愛我 (Live).m4a; j0 g- r% e& ^: D# ?
│      27 999 (Live).m4a9 `& p: {" Z3 s* w- g
│      28 一切從任性開始 (Live).m4a% E! b% H/ j( a+ N
│      29 八里公路 (Live).m4a
0 Q! @/ x% I6 W  G7 r5 V8 d│      30 纏綿遊戲 (Live).m4a% l/ j3 W3 e9 g
│      31 多多少少 (Live).m4a
$ z* K& |. B# u- m- @│      32 愛與情 (Live).m4a
7 o1 n' d$ Y9 T/ x│      33 大將 (Live).m4a; n# }! y- x9 O1 ?# b
│      34 不愛就不愛 (Live).m4a( b7 a7 u1 b3 Y4 t4 z! o: B
│      35 一小時沖印 (Live).m4a3 M3 Q8 p, N( P  q
│      36 不願一個人 (Live).m4a
7 Q0 p0 }" I6 |. f- y5 s9 J│      37 想著妳等著妳 (Live).m4a
: w" q" O( t( G5 }/ E( c│      38 終身贊助.m4a
3 z! Y$ B9 \: i/ `2 }+ o│      39 纏綿朋友.m4a; B9 R$ q. d) K6 r: }
│      40 你哪位.m4a% e) z. n" H/ v3 ?
│      
2 o- W+ ~5 c' L+ v$ S├─2017 - 無間道 - Single; ^- R: D/ ?. n1 e* x
│      01 無間道.m4a+ a) k" {+ r4 b- x, n  A4 x
│      02 底牌.m4a" ]3 B) B  Z3 ~
│      03 守候.m4a
8 m/ r  P* r9 }# X- J* }) w; C, [│      
  t: Y9 J! Q) f% w- z& O└─2020 - 再見童夢零 - Single
) P7 P  p' N8 y9 \' p1 R        01 再見童夢零.m4a. \- O5 I+ W1 C: `* {* X" G- H9 C

! s+ J7 r- \1 V5 S
( b1 f! H% m! h  B0 @* G6 i

4 K4 L$ y$ `/ X. a1 S( w/ S4 t! e. |, l. b2 n, O7 \
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

: t% x, H8 C3 c3 \$ U' l
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-12 04:43:21 | 显示全部楼层
thanks a lot!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-5 14:07:36 | 显示全部楼层
还是收下了,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-13 14:43:32 | 显示全部楼层
1
* B; g8 }4 V$ P; `% Q4563546213123
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-15 17:25:57 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-6-15 20:21:59 | 显示全部楼层
这个一定要支持一下了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-22 16:11:09 | 显示全部楼层
感谢!!!七友!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-13 10:20:52 | 显示全部楼层
支持一下!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-18 09:33:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-9-21 14:07:28 | 显示全部楼层
6 \  O6 Z" |, P1 U0 B
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2022-5-29 03:02 , Processed in 0.315405 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表