AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

何韵诗 - 《何韵诗作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

  [复制链接]
发表于 2018-12-24 08:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1.jpg
" d3 r8 x; h3 I" {+ ~  x

8 B( Z7 R8 z) z4 J  w0 G& j7 V. N* A6 h0 u7 J3 T( ^
├─2001 - First* m# q# s  Q( _6 u# A5 C
│      01 光榮之家.m4a
; U% d" k9 _; |* y/ {: Z3 g0 v$ Z│      02 我有沒有問題.m4a; m/ n* J0 A2 |% }' y  e2 L
│      03 千千萬萬個我.m4a4 t1 Q  o/ }5 n1 v$ [
│      04 無賴.m4a7 n& v9 b6 `3 o$ |$ k% I5 A& [' t1 A
│      05 同不同.m4a
) G/ e' B: k4 s│      06 與別不同.m4a
" [- k$ X3 u3 V9 X│      07 神經痛.m4a3 i% X7 c, r' g" Z, p
│      
# [9 i1 y$ X) i9 d$ u4 d8 c├─2002 - Free Love
; M1 k+ x4 s# X1 R& B0 s│      01 劲爱你(With SHINE).m4a
# D4 `! g- o  r4 o: y* t│      02 Shampoo.m4a
) W9 Z* ^- N2 x: d, i- X# J5 ]* s$ ?1 E│      03 不眠皇后.m4a' }9 A/ i( h: M2 T
│      04 喜欢喜欢你.m4a
6 X+ F( e6 N0 G) W3 j$ ^, M: D│      05 独乐乐.m4a& r5 E* ~! i' i0 x
│      06 Ecoutez-Moi.m4a. B: Z$ m! a( Y/ I* X5 G
│      07 爱情花.m4a
5 B  \) |( P6 I" u2 y. m5 b! Y│      08 再见..露丝玛莉.m4a' j3 ]( F# J3 |6 h* T
│      09 一家之主.m4a) g7 m; `( o2 \0 c: i: q
│      10 我会选择C.m4a# s. u3 L  T0 D; B
│      11 露丝玛莉..再见.m4a
6 R' U" i! t5 a$ V! Q: v; F│      12 我劲爱你.m4a
) I' p6 k# S1 j; I" e) E) _│      ' w4 M: I2 I* t% j1 \( i
├─2004 - The Best of Hocc
8 R/ e' u- e$ q│      01 Ji Hou.m4a
- J# b  ~' k) B& @, X* S1 K│      02 Happy Ending.m4a; x3 f% J" O  E$ b# H- z$ z* ?6 ?
│      03 Yi Miao.m4a
$ p2 a+ }/ \: j; R9 `, M│      04 Mi Ni Yu Wo.m4a
( a) d4 Y$ `) B* B. y( J. a│      05 Shui Hua Si Jian.m4a
# D0 Z) L  l, [6 ~3 ~│      06 Tian Shi Lan (Acoustic Angel).m4a6 {5 g1 q- E/ s$ X+ s8 K( L
│      07 Jing Ai Ni.m4a
+ t+ u  q/ M8 p7 B: U/ z' {│      08 Shampoo.m4a
0 b( K3 C4 |! e│      09 Ecoutez-Moi.m4a7 |& x/ {  U  t6 b
│      10 Zai Jian_Lu Si Ma Li.m4a
$ E2 m# B$ t$ |5 V8 d3 a│      11 Wo Hui Xuan Ze C.m4a
- k2 I6 Q; G% _2 ?5 n│      12 Xiong Di.m4a
8 W4 _8 K! F& Z, b! b, l│      13 Wo Zhao Dao Le.m4a& q/ P- u0 Z6 l% `6 J' c
│      14 Jue Dui.m4a
( Q8 j' H8 A) z- ]│      15 Wa Gui Hui Hun.m4a& G5 f- u+ x8 R# t! q  N
│      16 Yuan Shen Chu Qiao.m4a
; ]( i# T- {' y1 j- J│      17 Sha.m4a
9 a6 L$ x$ Z9 R' w$ c  I│      ; q; [( J4 B/ M7 f% x
├─2005 - 梁祝下世传奇) Q' g+ w" u: u* G+ q
│      01 蛹 (梁祝).m4a9 O/ p8 d7 m; j* ?% n3 O
│      02 化蝶 (Live Piano Version).m4a( b1 V; ?3 J, \. `! s* y! q: E
│      03 桥上.m4a) ?5 Y- q% P$ H. j2 P3 J; l
│      04 不是吟诗的时候.m4a) j9 B, w% W7 Z! A/ I
│      05 长不大.m4a
$ E1 D6 Y+ U+ Y│      06 汽水樽里的咖啡.m4a
3 t$ p; l) M3 Z7 N+ x1 m% Y! C│      07 血肉之躯.m4a4 s3 Y+ {" J1 J+ v
│      08 十八相送.m4a# K* ]2 n; S& n* F5 [
│      09 劳斯 . 莱斯.m4a
. h  T8 U- f8 b" ^4 w9 S( r│      10 扑蝶.m4a
' a6 w6 [( u. s- |7 d6 @: @1 L! D│      11 有人跟踪我.m4a; d5 R0 R4 t8 V* D7 x8 H( J4 A
│      12 做好准备.m4a( Q4 k, ?6 W0 F) x7 |) g
│      13 禁色.m4a4 K  z% d, l% N5 I  _8 J5 F0 \  x
│      14 小淇.m4a
2 X7 j# u8 R# C│      15 楼台会.m4a
- ~! J- z+ |6 ~8 o8 o│      16 莱斯 . 劳斯.m4a/ b9 z) A3 o9 U
│      17 化蝶.m4a7 M$ c. I0 R4 z- {) m% U
│      18 蝴蝶結.m4a
8 P( d6 F9 g! a( U│      
, e$ c5 b4 [7 x( }( v' M- N├─2005 - 艳光四射( Z' x: q" l3 r
│      01 序幕.m4a' T$ Z) s  P7 O) J) Z
│      02 艳光四射.m4a' K0 v- l% d0 q; z- Y
│      03 如无意外.m4a
! m+ `5 B' C4 W7 x│      04 明星梦.m4a
: B8 N4 k% M7 g  `; n│      05 你是八十年代.m4a; K  T  Z+ q. B
│      06 花迷恋.m4a
% d% U+ w0 C& G, L% k, {│      07 明目张胆.m4a
( k% ]* ]( ~, i│      08 失恋日记.m4a
( k' o" S" [7 W$ G│      09 艳光四射 (美艳到不行).m4a
& k/ d8 R# L+ |% B- [/ I│      10 谢幕.m4a- U3 A$ r' ?$ J5 z
│      11 玻璃苍蝇.m4a
+ v/ U" S, Z* B) [7 U│      12 降落之前.m4a
/ o: n2 u; |9 Z" N' e" t- {1 ^│      
0 _  z* @/ m* m├─2006 - Our Time Has Come; Y6 @; a- r4 f/ {1 f
│      01 花见.m4a
; j, ]) i1 s1 ?# U: t│      02 愿我可以学会放低你.m4a# Q9 D0 O* N1 P0 \5 Q1 M
│      03 我们的 (Interlude).m4a
6 _8 t, }5 A6 a  @& O* R! ]2 }│      04 满城尽带黄金甲.m4a: O/ q9 e& X5 z2 K& C; l0 J
│      05 Her Story.m4a
9 Q1 z( e; d) J9 ^│      06 夜半敲门.m4a- m$ p# u' P& ~: Q$ M& N
│      07 学会了 (Reprise).m4a: o& g# O  i7 j  d$ i5 r8 W! G; j0 v
│      08 圆满.m4a
0 V. S/ t3 Q0 k9 y4 m7 k/ |, d│      09 忘了你是你 (国).m4a) t7 D( @! O, O: g* t4 _; E
│      10 夜半开门 (国).m4a3 w+ g: E& X0 B+ n# [6 }
│      & }( ?  I8 q) V
├─2006 - The Best of EMI AV Series_ Denise Ho
3 [/ A- [  n6 _0 r: u│      01 Lu Si Ma Li.m4a+ H7 I7 ?& V- n* |0 r  _. w  B
│      02 Tian Shi Lan.m4a6 ]# @, y- q$ C7 G
│      03 Shui Hua Si Jian.m4a
; K2 q' M. q. g" m9 c7 ^│      04 Wo Jin Ai Ni.m4a
& q% G, U* y- S6 N& o│      05 Wo Hui Xuan Ze C.m4a# ~% h2 T8 P: z' i. b) `. p6 K3 L# h
│      06 Shampoo.m4a9 g( N& C  O) w, \: ~) ]
│      07 Sha.m4a9 W5 I% F8 v& ?& x. e
│      08 Ji Hou.m4a' ]: o  v6 ~4 m$ c  [& u; U' z
│      09 Yuan Shen Chu Qiao.m4a
  s9 S( Y. v' i8 s! ]  M! X│      10 Mi Ni Yu Wo.m4a
- G; x5 \1 c* Q; I  x! `│      11 Xiong Di.m4a3 n% s- w4 G) I5 y
│      12 Wa Gui Hui Hun.m4a6 F3 X$ H5 s) a! z
│      13 You de Zuo.m4a% m" Q4 V2 J% V2 }5 Q) V
│      14 Yi Jia Zhi Zhu.m4a
+ |. k& q$ V6 B& _│      15 Ai de Jiao Yu.m4a
" U+ N  p$ P; g% M5 n4 Z/ s│      16 Wei Lai.m4a
5 ?" ~$ B4 h: }9 R5 C│      17 Wo Zhao Dao Liao.m4a% D- W+ `7 y' ], C" Y! Y
│      18 Zai Jian...Lu Si Ma Li.m4a
0 S  t- a# ?2 \- V; I& {7 R& q* [$ |│      
# r% O% M1 p( w$ f' K- H4 W├─2007 - Live In Unity 2006演唱会
* f: M; r, X+ j) d$ A4 L│      1-01 Opening - 光榮之家.m4a2 ~7 d6 ]' a: `* b5 w1 N% Z- j
│      1-02 千千萬萬個我.m4a6 T6 ?( E+ v2 `
│      1-03 滿城盡帶黃金甲.m4a' ~% l2 G2 q, A- B& ?
│      1-04 迷你與我.m4a
( v: ?! R3 L0 y1 M( s│      1-05 兄弟.m4a
* T6 |2 n- Y) [* d% m│      1-06 再見露絲瑪莉.m4a
8 r) y3 Q  Q2 o. G7 X/ y, _& Y│      1-07 願我可以學會放低你.m4a
+ M. Y$ w/ ?) R3 M2 e# v│      1-08 神經痛.m4a; u' n  N$ x  \8 O- z+ l# M
│      1-09 天使藍.m4a$ q  Q0 M: |& }5 X( }6 `" }
│      1-10 娃鬼回魂.m4a7 M3 B: K* e: n$ G$ r. Q( l9 j
│      1-11 汽水樽裡的咖啡.m4a
; B0 B1 M+ Y$ Z4 Z6 l│      1-12 化蝶.m4a# n" T- s1 B5 Q% z$ ^6 C; D
│      1-13 明目張膽.m4a: b# [- q8 d# H0 J
│      1-14 夜半敲門.m4a$ b3 c- e6 g4 \# q- a7 ^: W# Y
│      2-01 你是八十年代.m4a# M, y4 i) n) J
│      2-02 我是芭比.m4a
" R; S3 C) B3 `8 m- o│      2-03 艷光四射.m4a3 Q2 j( o/ J2 A
│      2-04 孤身走我路 (Piano Solo).m4a" y+ a/ i, ^/ t- V  h) U
│      2-05 如無意外.m4a
. }$ ^& A0 z% M4 G│      2-06 絕對.m4a! }' @, ]% X" H6 U( |0 N* M- S3 F
│      2-07 露絲瑪莉.m4a* H6 |+ ~8 j3 m0 E/ v2 V) ~& E
│      2-08 勞斯.萊斯.m4a
+ P6 X0 A+ [2 s9 h% j) {│      2-09 圓滿.m4a8 E* I$ @2 C* d! `) T
│      2-10 鐵幕誘惑.m4a
+ u. i  F6 V. j' W: f! X│      2-11 光明會.m4a7 ?0 @6 O# a/ _; t6 [
│      2-12 花見.m4a
9 N3 l/ H5 [9 ~8 r9 d  X+ d; S- S│      2-13 光榮之家.m4a( c2 O. E% p& s( y
│      
& E6 i/ u" v7 s1 k) o% u├─2007 - We Stand as One
5 ?+ E. O/ s2 [* t5 e│      01 光明会.m4a; X/ M. G8 r! r, M/ x$ C
│      02 光明会 (Yingcfoo Mix).m4a, m5 M- n6 h9 m6 w, h' {3 `) n7 a% i; m
│      03 光明会 (Hobing Mix).m4a+ `' Z0 P+ ]! E4 L+ Y/ \( i
│      04 光明会 (Lee Duen Han Mix).m4a! X3 H: B+ w- L. M- j2 I+ e1 E
│      05 光明会 (Dafreak Mix).m4a; V. E4 a6 i7 R  R9 U' n) I
│      06 叹息桥.m4a" z! O1 U$ [2 z( M7 l
│      % V7 a( I% l  `8 b6 K7 Y
├─2007 - What Really Matters 2007% p0 A% F$ @0 H$ l
│      01 幽默感.m4a
9 B" k5 W. z& s8 A5 a* D7 s' Z$ z/ J│      02 好奇心杀死猫.m4a
/ U* p  k3 p$ J# O: N, ?│      03 天然冲晒.m4a
/ N8 \6 {0 U! T│      04 睡王子.m4a
5 \. b) E( Z0 L4 ?: M│      05 大红袍.m4a
  ~" }* Z% ?1 v0 @3 w' x2 m6 V& H- j1 i" F│      06 以身犯险.m4a
  h2 ?* `$ v' a5 K! ?3 n$ F│      07 蚂蚁.m4a
3 s- |5 [7 M, a7 o# P│      08 木纹.m4a7 b' C. a2 }9 u- X
│      09 红屋顶.m4a
2 b7 E5 }$ ^& {1 T% }0 A│      10 月光宝盒.m4a5 Y3 t2 {2 M/ q" b
│      11 睡王子 (国) [Piano Version].m4a3 @0 E) O, Z, l( k' h/ C1 h
│      12 木纹 (国).m4a
6 V0 K% `. C" e' d! o7 |│      
0 ?4 P2 F" b1 x├─2008 - Goomusic Collection 2004-2008
* f) Y+ I5 V$ U│      1-01 劍雪.m4a
( ^' F6 a* Q- x│      1-02 韻律泳.m4a1 G: F+ r! ^% t5 m: S7 T
│      1-03 滿地可.m4a
$ H& L1 z8 \2 V: N│      1-04 萬花筒.m4a6 B' j' @) r6 C1 [% @7 a
│      1-05 光明會.m4a$ x/ t! T. `3 Y& l8 b
│      1-06 艷光四射 (美艷到不行).m4a
7 M4 q" L7 d$ i0 u1 T6 F3 Y0 H& f│      1-07 花見.m4a9 W( ]$ ~7 T+ b8 N+ [+ a# |
│      1-08 明目張膽.m4a: l5 k4 [' X' F, C
│      1-09 十八相送.m4a. y: K; o. b0 @! {! D$ t3 Y
│      1-10 你是八十年代.m4a
1 i0 U' P0 n1 u│      1-11 花迷戀.m4a$ K1 v. }; w! k" V" G0 u% Q. F; h% o
│      1-12 幽默感.m4a4 ^  H! p1 X5 h9 j9 A$ E
│      1-13 嘆息橋.m4a5 ~3 C7 E$ J# \/ t# j* }6 j
│      1-14 木紋 (Wooden Heart Mix).m4a
& f  H% @: f$ Q8 _, o3 K" E│      1-15 勞斯.萊斯.m4a
+ m, t. z8 ^% R: O1 h; _9 I│      2-01 艷光四射 (Marching Version).m4a
0 n4 W2 L& R5 }# @' p│      2-02 花見 (Big Band Version).m4a, a' [2 `. Y0 o/ _5 s+ f4 N# Y
│      2-03 勞斯.萊斯 (Blues Version).m4a
* A, f* d6 z1 L│      2-04 你是八十年代 (Disco Version).m4a: ?1 h) e9 X- y5 R% H7 V2 Q, ?
│      2-05 光明會 (明教教主版).m4a2 ^: K0 L* B* ?$ l; b, A
│      2-06 滿城盡帶黃金甲.m4a, W1 \; Y+ |  f, l" z3 ~% H
│      2-07 願我可以學會放低你.m4a
# w* |( R+ ~! C( ]2 s! j6 O+ e/ T│      2-08 大紅袍.m4a+ c8 G) ^* h# T  g. ^
│      2-09 汽水樽裡的咖啡.m4a
" A6 [, |7 ~; T& C2 o6 P│      2-10 第三身.m4a
& ?6 ]# w" l2 H3 f1 z+ X  H│      2-11 化蝶.m4a
8 e% J/ n/ h6 s5 f+ o9 x" o│      2-12 如無意外.m4a1 E# A2 U/ P( [$ w/ a5 v
│      2-13 圓滿.m4a4 f" b$ L# a6 u& H$ l
│      2-14 英雄心.m4a' Y; M& p' L- y# B7 I- w1 M
│      2-15 傷城秘密.m4a; a$ W4 _- p, s6 Q! l( [0 e
│      
/ M4 L/ _( V6 V$ E- C8 w8 M% @. x( ~├─2008 - Ten Days In the Madhouse
1 v+ u/ `5 i! ~; F) M, V5 _- n) L│      01 青山黛瑪.m4a
& _/ Z, }9 I% u. e; `9 x│      02 安妮寶貝.m4a
5 V5 h, y# O+ f" q# b0 v1 s6 w│      03 楊子經書.m4a/ E& M  B. q3 Y; ~3 X- j
│      04 丹賴斯隊.m4a
/ G1 |* k; Y' D& T! D│      05 查理淑儀.m4a
6 m2 p3 s  H: U% l0 w│      06 堂吉訶德.m4a
) K& K9 \; y5 J7 x& o2 A│      07 少年維特.m4a. K$ e4 L, Q  X" o3 k
│      08 愛德蒙多.m4a
8 R1 y: |, P. o. q, i/ k│      09 風見志郎.m4a
9 H0 G1 }% z% A, z8 w, E│      10 美空雲雀.m4a% S; ?% n! r$ X% S, M0 U0 {! z
│      4 F7 P9 W: h9 c  p2 b- D
├─2009 - Heroes0 o' ^' |. }) E) Q2 |
│      01 _.m4a
" ^7 Q% q) |" Q# y1 `! }│      02 旧约.m4a# T) `; p% x4 p! R
│      03 飞檐.m4a4 g: H' x$ x/ Q( q+ @; \( v
│      04 惹火.m4a
. f4 u' h! [) X, y) M4 Z) R% o│      05 狂草.m4a
8 p9 _6 P+ A; L8 a# K4 j* v9 |│      06 __.m4a* t8 L/ b4 ?* ~$ K# F- H( [4 }
│      07 冰心.m4a& ]5 c" T0 B, S1 ]
│      08 面书.m4a
$ [2 i  U6 A2 u1 M3 l│      09 可可.m4a
0 P. j8 E7 M' |4 W│      10 妮歌.m4a; M% O6 ~( b" }. {+ d% l6 f/ q
│      11 ___.m4a
  G& d/ \8 i$ d/ y  l│      12 金刚经.m4a
6 s. X) S7 n  L' a9 s+ F7 B$ U│      13 旧约 (青山变奏).m4a* }' Q; V0 t% {8 Z! B; [6 I) ^
│      ) I6 N& Z! c( w+ J0 o& I7 p5 \
├─2009 - Supergoo Live 2009+ A) t5 ]; g& h7 u6 }9 H3 ?- R& Y
│      1-01 Save The Date.m4a+ D. `+ v  L- y  }
│      1-02 光明會.m4a
6 l) L9 j+ }2 s6 ^│      1-03 光榮之家.m4a
* |- T' z( P5 [7 o* j+ K- F& J│      1-04 大紅袍.m4a
" Y' @' W, Z+ _! Y! K% M│      1-05 滿城盡帶黃金甲.m4a
" J- a' N! k/ Q│      1-06 青山黛瑪.m4a
4 z' X. k/ u5 Y* F# _- B│      1-07 Superheroes.m4a8 B8 Z) e$ y/ y5 Y/ Z
│      1-08 幽默感.m4a
3 C1 l0 i7 \4 J2 @│      1-09 飛簷.m4a3 F; h4 z: @- J6 ~1 Z
│      1-10 冰心.m4a
6 e4 H5 b0 C4 A' s! E│      1-11 少年維特.m4a7 V2 ]  d7 O8 i( F8 k
│      1-12 化蝶.m4a! P- {0 h& D8 X
│      1-13 「英雄難過」.m4a
$ f6 |2 \! b5 x: m* ]│      1-14 以身犯險.m4a" ^! c- f' W7 U9 I9 \
│      1-15 明目張膽.m4a
- f1 Q5 S# z0 P9 F7 \│      1-16 絕對.m4a. [3 ^' |8 d5 w: w8 {2 q
│      2-01 查理淑儀.m4a
; @' [% x1 h7 a: k% k5 r1 G' [│      2-02 露絲瑪莉.m4a
) x8 \2 o" X" W; n) [│      2-03 勞斯.萊斯.m4a8 h7 V5 {8 S% D3 z! v* C; [
│      2-04 我找到了.m4a5 p9 i/ S0 Z2 ^4 b" {1 _. T
│      2-05 MV1.m4a
  j* H# P/ U5 Z│      2-06 沙.m4a
. W6 w- _* Q. m' g! x1 m- G│      2-07 天使藍.m4a2 b8 i; V: T; \6 d. ~
│      2-08 萬花筒.m4a
* t% N- g/ o0 h7 Q5 |) M" q) R│      2-09 我有沒有問題.m4a) b$ l- _) k' j7 u
│      2-10 MV2.m4a+ F# {$ g" O' ~/ y
│      2-11 水花四濺.m4a
, d0 U3 D/ P, U8 @- l2 S. s, J│      2-12 韻律泳.m4a
. {7 w/ }0 Z6 c2 N7 d; b' W│      2-13 風見志郎.m4a
, y' D5 C6 U: O% }: W$ m│      2-14 木紋.m4a
- }: C) S( I& ]( O& S& c- h; P$ p│      3-01 光明會.m4a
$ |$ m- Z5 L4 s│      3-02 花見_Goo Vibration.m4a" w$ P# w! Q, P! y5 |/ P
│      3-03 金剛經.m4a
0 t1 n5 ?2 p# e  F( H│      3-04 艷光四射.m4a
) O+ @. B9 d2 h7 q│      3-05 舊約.m4a
! l2 h0 B& Q8 l. D& q/ Q" Q2 Q│      3-06 千千萬萬個我.m4a
: Q7 n3 }. Z0 ~; y2 j│      3-07 美空雲雀.m4a
2 A9 F4 F; p8 }% V; M3 D│      3-08 愛將.m4a/ \5 w* N% S+ Y8 L5 e! `
│      3-09 壞女孩.m4a
7 I  @) r/ l% _│      3-10 妖女.m4a0 F" h. M, S" Z' H, W$ L
│      3-11 夢伴.m4a! e$ Q6 y& B, x" p0 H
│      3-12 妮歌.m4a, r) w$ n- r# l& V
│      3-13 星[秀]傳說.m4a8 F6 Y$ |# T( P" e4 q
│      3-14 冰山大火.m4a5 ?0 d, L* `" c% r+ }
│      3-15 滿地可.m4a
  m+ Y- u8 ?3 b0 N7 x3 r│      5 j" _/ k- b+ N) {
├─2010 - 无名. 诗 (Legacy台湾巡演最终场)
4 c5 }/ \2 z1 v0 R7 {│      01 小丸子的心事 (粤语) [Live].m4a
7 i% w( j8 p; \: D1 ?: `│      02 光明会 (粤语) [Live].m4a' @' y& G7 b8 w" i
│      03 疯子 (Live).m4a: u# v/ s$ f+ `$ f  Q
│      04 出走太平洋 (Live).m4a: n/ v* _% B) S( [
│      05 韵律泳 (粤语) [Live].m4a" t; b$ P! x4 I: ?5 n; E9 \
│      06 劳斯莱斯 (粤语) [Live].m4a2 a$ h$ O& c3 v5 N, F, k1 F3 U
│      07 钢铁人 (Live).m4a
! [" e2 D# c/ J│      08 西伯利亚开满腊梅花 (Live).m4a% I0 Z* [& z0 b
│      09 爱 (Live).m4a  i+ R% j1 ^( H  H3 i1 z( Y: E8 e. T9 {
│      10 千千万万个我 (粤语) [Live].m4a
% U, f+ ~3 y2 b│      11 菇菇歌 (粤语) [Live].m4a
  _! H8 V" C, }  g│      12 Goo Vibration (Live).m4a. j5 ?& g5 f/ I; T$ _$ w
│      13 流浪到淡水 (台语) [Live].m4a
1 W5 L9 O) b( D) g2 @; y. V3 V│      14 诗与胡说 (Live).m4a3 g8 P. l% _9 ^2 r( P
│      15 爱丽诗梦游仙境症候群 (Live).m4a
* B* H! f7 \# O│      16 喜欢你现在的样子 (Live).m4a
& P% T) M+ l1 i2 B2 D# x│      17 流水年华 (Live).m4a; i& r' e9 D# R. O! E8 y' N- A; ?
│      18 嘘 (Live).m4a, |8 o. R$ B. C. k) K4 B* M: n
│      19 In the End (Live).m4a! M( m1 t9 K) \
│      20 美空云雀 (粤语) [Live].m4a
) Z* C/ O$ U5 i│      21 无名 (Live).m4a6 I: s$ |/ {) Y
│      
: I0 ]& D  ~. B$ `+ c0 q7 N├─2010 - 无名·诗
/ ?4 v4 ?4 o' j, E# n│      01 诗与胡说.m4a
: C- }0 v' W4 c. m│      02 疯子.m4a
) W1 _/ i: |! v! Z" _, O│      03 出走太平洋.m4a
& ^0 S/ r, X+ m: _- `│      04 爱丽丝梦游仙境症候群.m4a+ a8 l. ~0 L7 R7 g" n& s# F
│      05 菇菇歌.m4a+ c, v7 H& O3 e4 H- k( d  C
│      06 西佰利亚开满腊梅花.m4a
) Z. o& R! _  J$ ]* z8 ?3 W2 M│      07 钢铁人.m4a
5 E( v! z% u  j- c- @  ^& p$ K│      08 嘘.m4a
" x9 j; @# `' A0 j$ o  H│      09 In the End.m4a
. i( N, g! g( Z$ ]│      10 无名.m4a& S4 L# X( e7 m8 h& U
│      11 钢铁是怎样炼成的 (粤).m4a
6 ?$ a8 H3 y1 s( R$ ]  h$ [│      $ E2 J+ c5 z5 ]( U) j1 ?# S5 }
├─2010 - 诗与胡说
) @8 @. M3 P. ^* v2 I│      01 诗与胡说.m4a, B# D3 d9 S/ q; g8 Z6 C  `. Y
│      02 千千万万个我 (国语版).m4a
$ H! x4 V% v" i. w# F! b) _) w$ g│      : W& v: C9 V/ H/ `$ G
├─2011 - Awakening% k  H  T$ D" V/ p
│      01 Overture_ 预演 (音乐).m4a
, y$ f1 d/ S9 K2 q  E0 @& z│      02 茫茫.m4a5 J( K: ~2 v9 Y" B! D8 R
│      03 木石前盟 (音乐).m4a
  o1 z  z1 d! I  A│      04 花花.m4a
: Q( I& [" p: ^│      05 葬 (音乐).m4a
3 a; @7 z% [4 M; X. @│      06 花辞.m4a, |; U6 I$ r7 R1 g3 x
│      07 内外.m4a
5 m7 W3 N; X9 w/ x1 C/ f* e4 k. s│      08 海棠花开 (音乐).m4a
3 C$ E3 }9 E' p" @+ ^# Y│      09 青春祭.m4a" B5 t# s" k$ ^7 e; x
│      10 大婚 (音乐).m4a" Q9 F1 A7 P2 O3 h& V# d7 t% }' j* Z
│      11 痴情司.m4a% g3 v) I" L$ V/ x  L- K% G& L
│      12 Reprise_ 回归 (音乐).m4a
' t. ?5 V1 @5 X2 R│      13 抛砖引玉.m4a
% }' f2 e9 ?3 Y' ~│      
0 ?( P( I/ V% V. g! O4 w  G├─2011 - Green - Single7 x* W' B2 {3 p/ z) M" B3 w
│      01 青空.m4a3 G0 ]( y- i$ L7 i; }+ \) F8 o
│      02 青葱.m4a- D6 V, K& d" E1 a. g
│      
6 c& C1 _$ k4 I) Q" _├─2011 - 代你白頭 - Single
8 W/ S1 Y* W8 M& J6 T│      代你白頭 - Single.m4a7 @$ }/ U8 B) }9 M8 M7 L* I8 X
│      
+ n& U+ V; @, T# {4 J├─2012 - Awakening 國語大碟! e, `, E0 K" ]; \" g$ B6 Y
│      01 預演.m4a
& f* y3 C& D& H3 W, u│      02 茫茫.m4a8 s. V! e4 R/ V; B+ }. |' d
│      03 木石前盟.m4a
+ B& x$ m& b5 z( Y* B( e: J& |' Y│      04 花花.m4a& ~2 A5 M. x1 g- X6 r
│      05 葬.m4a. g9 f; [$ c# N
│      06 花辭.m4a, C1 O! ?9 _7 j2 ?' Q
│      07 內外.m4a3 z* X- v* y, e0 q) }% x( J2 y
│      08 海棠花開.m4a
) p  m0 ~+ \# m! B* C' I│      09 青春祭.m4a5 b# _7 v0 R, E, w% t" ?
│      10 大婚.m4a
3 k, i5 Y5 q% K) _( Z0 s" i│      11 癡情司.m4a
  t) ^; E3 _$ N│      12 回歸.m4a
  k' Y" e8 Y! m  R6 q0 d│      13 拋磚引玉.m4a
  o2 j  {/ \. {# s  C& A3 z6 G│      
9 w  L8 j* L! g9 X; D├─2012 - 无脸人 - Single, Q% t4 \. C/ H7 X$ `
│      01 无脸人.m4a% H0 u8 |9 \& u; q) I7 j
│      02 All Is Fair (Live Studio Version).m4a% o) E; r" Y* D  P
│      & b7 e: G& }* ?6 v- N
├─2013 - Recollections
* J1 _$ h( D; b% |3 J6 P5 O( a│      01 似是故人来.m4a
/ z5 |2 \- Y* _9 U& g│      02 歌之女.m4a* f5 k/ B* L* J  v" l6 B
│      03 Interlude 外貌….m4a
1 Y$ j1 {3 b  ?+ |: R│      04 爱我便说爱我吧.m4a8 c$ g9 l% p* S* b1 `; Q
│      05 坏女孩.m4a( b1 {* c! `, K# ?3 m& c
│      06 痴痴爱一次.m4a/ n) |: x. w! L  x" g, |! t
│      07 一舞倾情.m4a0 g3 `" F4 d2 X8 |
│      08 Interlude 处境….m4a0 q' g& U& w1 V9 q) E( {, K0 g
│      09 烈焰红唇.m4a" I6 p, A1 R0 P" @( N& S! s( f
│      10 蔓珠莎华.m4a
& f1 I; F- C( S" \│      11 同窗会.m4a7 b+ t+ F' @- |4 d# p
│      12 月移花影动.m4a
0 j( j; U+ d7 u& r0 e5 S1 a8 c' Z│      13 Interlude 情怀未变.m4a0 d: a- ~( w2 V( |2 y
│      14 夕阳之歌.m4a
# t5 v$ J( ]* L│      
+ Q0 I3 T, K$ M5 e7 D+ m├─2013 - 似是故人来 - Single
& u+ I( f6 y, s7 ^+ |│      01 似是故人来.m4a
9 e+ Y) D. C5 }& H% `" {│      $ ]+ d7 q; f* `# W2 P
├─2013 - 共存Coexistence音乐会@Legacy Taipei
& j3 r6 N8 m6 L9 j│      01 酒精和烟 (Legacy 2013 Live).m4a
- `" Q# g/ I' h$ t! @│      02 菇菇歌 (Legacy 2013 Live).m4a
$ v2 d8 f6 r3 a8 _* l; a│      03 无脸人 (Legacy 2013 Live).m4a
9 d  x8 Y& D8 U2 _# H( B4 R% ~! D' U│      04 疯子 (Legacy 2013 Live).m4a2 b9 u" ], M( H3 q- ~
│      05 如果我们只剩一首歌的时间 (Legacy 2013 Live).m4a
/ \. ]0 ?, g' D6 i/ q7 b│      06 诗与胡说 (Legacy 2013 Live).m4a/ b! b0 v  g  v8 x0 f& i2 F
│      07 What Do U Love (Legacy 2013 Live).m4a+ a8 a6 d, a2 l: D7 J
│      08 青葱 (Legacy 2013 Live).m4a
3 E/ o8 m" a" Q" F- |: g│      09 波西米亚 (Legacy 2013 Live).m4a. w5 l5 y7 A  r' B
│      10 哽咽 (Legacy 2013 Live).m4a9 r; E" ?" e; C1 o8 t% F
│      11 对过去的我说 (Legacy 2013 Live).m4a0 y  T* ^7 E0 |& J% k" h2 \
│      12 You Make Me Free (Legacy 2013 Liv.m4a
0 {/ y* f+ o4 \. S# ]' J: L1 W) U│      13 Byebye (Legacy 2013 Live).m4a
3 Z# S% S0 ]/ T' X. L" a│      14 出走太平洋 (Legacy 2013 Live).m4a
2 l3 ~0 w- p' _4 D9 R' Y* {( }, z│      15 Science of Crying (眼泪教我的事) [Legac.m4a
4 P. B8 z8 V2 y, r. r" q│      16 在青木原的第三天 (Legacy 2013 Live).m4a
$ z" g7 P  K, y6 e8 D5 N│      17 光明会 (Legacy 2013 Live).m4a3 {2 L8 ?+ G/ d" {$ I# d6 J8 i
│      18 彼此 (Legacy 2013 Live).m4a
+ b7 l) z+ a4 Y. G/ V8 {│      19 无名 (Legacy 2013 Live).m4a0 o. c! j1 _4 X2 t7 z" J. ?
│      20 陀飞轮 (Legacy 2013 Live).m4a* n' C% E) H) y4 c3 h
│      21 明目张胆 (Legacy 2013 Live).m4a# k9 D) @1 m/ V: Y
│      22 劳斯莱斯 (Legacy 2013 Live).m4a1 \$ H- ]: O2 F9 C0 D
│      23 化蝶 (Legacy 2013 Live).m4a* k$ x7 l; G5 Q$ A/ o7 ~# h. l$ S9 O! C
│      24 可可 (Legacy 2013 Live).m4a
; k0 S9 S5 y4 f/ w- u% W│      25 木纹 (Legacy 2013 Live).m4a
6 \( q+ K0 K/ D+ P' K│      8 O+ O8 Q* y8 q2 G4 s1 q
├─2013 - 无脸人音乐会@台北大河岸# k5 T5 ]6 b" I6 W6 l1 N0 `, R) x
│      01 无脸人 (台北大河岸现场).m4a
" w) \# Q& s& b/ Z9 E) R8 |│      02 青山黛玛 (台北大河岸现场).m4a& X" s# S( S- T4 _$ O% u$ n$ u
│      03 哽咽 (台北大河岸现场).m4a
( |8 `6 L9 k+ ~3 u│      04 青春祭 (台北大河岸现场).m4a
! Y9 j. {) [9 K$ W│      05 Across the Universe (台北大河岸现场).m4a
+ C) H! C: k& H2 h7 k( i8 p│      06 Big Jet Plane (台北大河岸现场).m4a$ C) J2 \& _# C+ L! }% k
│      07 Strawberry Swing (台北大河岸现场).m4a
; x5 H% v, _6 W1 }$ S$ n1 k│      08 出走太平洋 (台北大河岸现场).m4a
1 ?, ~0 y, u) L* p) g│      09 无与伦比的美丽 (台北大河岸现场).m4a; S! d( a, P1 j1 _( U2 N
│      10 满地可 (台北大河岸现场).m4a
' Q9 {7 H( n# N7 w3 U8 D& w) u│      11 千千万万个我 (台北大河岸现场).m4a
6 e8 O- p$ d4 C3 X' b│      12 In the End (台北大河岸现场).m4a6 z7 p! N3 W7 g" W. |" h
│      13 美空云雀 (台北大河岸现场).m4a9 I; e- e  n& I, ?$ t
│      14 木纹 (台北大河岸现场).m4a- z' {2 s6 F. _8 X/ i% \: [5 G/ h& X
│      15 化蝶 (台北大河岸现场).m4a
9 E7 c# b+ N! I9 M+ p" O& _+ q% g│      16 蚂蚁 (台北大河岸现场).m4a
" t- U8 o2 m$ n. U, G& n│      17 爱的教育 (台北大河岸现场).m4a
; w6 U' `3 [8 \1 E│      18 明目张胆 (台北大河岸现场).m4a
, T- t2 _7 J3 Z2 D) m: n! q. p│      19 小情歌 (台北大河岸现场).m4a# U# [5 ]5 D) L' e2 j' A
│      20 陀飞轮 (台北大河岸现场).m4a
$ ~$ o+ P3 {; I0 G& e9 r4 g4 @│      21 诗与胡说 (台北大河岸现场).m4a
0 H$ q4 c* L2 ~' Z│      
* T6 |0 x2 H( b├─2014 - Memento Live 20138 R# k5 ]4 g0 u; m, B; f, D
│      1-01 Prologue (Live).m4a/ f) t. V- x, D8 w
│      1-02 钢铁是怎样炼成的 (Live).m4a
! l1 ]$ D- ~$ L1 Y# F│      1-03 天使蓝 (Live).m4a4 _* D; _+ w: L( [2 m9 S- u
│      1-04 青山黛玛 (Live).m4a2 G4 T$ W; o8 M7 s& g+ s( z
│      1-05 Horizons (Live).m4a) f2 l7 @. z# V& s5 f# ^/ D- o
│      1-06 我有没有问题 (Live).m4a
. {) P, Y0 f$ ]. |# ?( @/ t# X$ C│      1-07 疯子 (Live).m4a
% ?$ [" Q: Q( T* e: e, ?│      1-08 迷你与我 (Live).m4a# Q6 \/ c7 k. N; {- f5 K5 g# M9 c
│      1-09 千千万万个我 (Live).m4a
# l: e* O4 o. J+ Y│      1-10 Reveries (Live).m4a0 g' o' A* h: R5 ^3 N, G0 A0 f
│      1-11 不眠皇后 (Live).m4a& w2 _, e4 x( W6 ]7 i6 {
│      1-12 韵律泳 (Live).m4a' K* w+ G% n) N0 H1 h8 c$ g  q
│      1-13 未来 (Live).m4a
& L, E- ^* a* M( o0 J│      1-14 可可 (Live).m4a: ?3 l; e7 l- |
│      1-15 与别不同 (Live).m4a& c% T# y$ q* F  F" ]0 G
│      1-16 诗与胡说 (Live).m4a
/ S7 ~0 h/ C% Z: P3 b# |, m# X│      1-17 出走太平洋 (Live).m4a& p2 f# E# w+ I" n0 P' t
│      1-18 爱没有不对 (Live).m4a+ u9 \3 j+ G/ s: i& ~
│      2-01 Star-Crossed Lovers (Live).m4a
4 s3 z+ @# ?+ x8 g% a! U│      2-02 劳斯.莱斯 (Live).m4a
5 Q5 |7 o; ^0 A  f│      2-03 叹息桥 (Live).m4a, Z. o5 Y3 q: ?% J; ^
│      2-04 睡王子 (Live).m4a
+ c- x; d& J$ s+ W; o│      2-05 化蝶 (Live).m4a
) }+ p3 ~& B  C& f- e: k) b│      2-06 痴情司 (Live).m4a
7 L( e; J; y# |! s│      2-07 Somebody to Love (Live).m4a
* y3 H7 D; g2 i- Y" ?1 Z, Y│      2-08 光明会 (Live).m4a
0 ?! t+ y! Q, V0 \5 j+ g# H" z% ]│      2-09 你是八十年代 (Live).m4a
, j, S6 p4 t) d7 x7 y- @7 B/ D  l│      2-10 艳光四射 (Live).m4a
- F/ y7 K; D  g: |; A% \% }9 P9 F│      2-11 Memories (Live).m4a
7 p. v0 y" s4 H3 P│      2-12 The Science of the Crying (眼泪教我.m4a. U5 B8 Y2 M1 \' f6 n9 E1 ?
│      2-13 满地可 (Live).m4a
( u# m) U1 c& e: w% H8 @! k│      2-14 木纹 (Live).m4a
+ v' q- v3 B3 T* T  c# @; \* t│      2-15 明目张胆 (Live).m4a
6 K9 s( A$ D) H: c3 `8 C7 c2 Z│      2-16 光荣之家 (Live).m4a- p4 ]9 G# {8 _  J; g
│      
2 w2 R( K* \2 Y( @) }5 c4 b+ v( J  n├─2014 - 共存 Coexistence' S) o1 S) |+ ~5 m$ p, x
│      01 酒精和菸.m4a* W8 n" @9 C/ Q
│      02 無臉人.m4a3 q7 e9 x9 G$ S& F8 Z  Z
│      03 如果我們只剩一首歌的時間.m4a  H/ O$ `5 i7 c$ ^2 f3 F% S
│      04 What Do You Love_.m4a
* b% y: s' o3 s+ a: |' f, R' H│      05 波西米亞.m4a. `4 D9 X3 z% f
│      06 對過去的我說.m4a8 s' Z$ k! g7 i1 O
│      07 The Science of Crying.m4a
) u+ B* V& }# C+ Q3 r7 i│      08 Bye Bye.m4a$ J8 o  ?8 J4 `3 l
│      09 在青木原的第三天.m4a
9 q: N4 `  ?. }" a6 @" n$ X& p│      10 彼此.m4a, S  }2 M2 X4 Y8 K2 ?8 M# i! ~
│      11 彼此 (粵).m4a
6 T5 ~  q5 J/ i8 N" y$ x, A│      % J4 ^1 @4 Y) `4 L+ B) |6 ~
├─2015 - 是有种人 - Single
3 Y# y( n6 d6 h% {# y/ w│      01 是有种人.m4a* D9 {! U- Q  j
│      
% E9 N  b0 b3 d$ t7 K  E├─2016 - Reimagine Live 2015 十八種香港伊館站" G1 C' [) u' v0 O0 W3 f" G
│      01 艷光四射 (Opening) [Live].m4a: Y# Q4 Y2 m' `6 S
│      02 滿地可 (Live).m4a
5 C% U. F  q5 J│      03 美麗新香港 (Live).m4a2 R( Q$ j# f& n5 W3 _) G9 h4 A
│      04 幾多種香港 (Live).m4a
1 S* }: N: w" G* p4 i│      05 光榮之家 (Live).m4a
8 L* \, v: P* [5 a- |. N3 v│      06 你是八十年代 (Live).m4a
; ?( [) }) E2 n; ]; U│      07 親愛的瑪嘉烈 (Live).m4a
3 @' O, g1 z% y5 ^  b5 X) x│      08 時代曲 (Live).m4a
3 S: L! l9 u$ A& }$ J1 p│      09 有一種裂痕 (Live).m4a
% a1 n: d4 X6 e0 W% x+ t│      10 幽默感 (Live).m4a
( p) d: {% i) W2 w. h│      11 All is Fair (Live).m4a0 d5 G! Q9 F4 p9 e% s
│      12 沙 (feat. Boyz' Reborn) [Live].m4a6 f- X2 O% H7 }$ q" q: w9 h
│      13 世界變了樣 (feat. Supper Moment _ Boyz.m4a
0 K2 {# v" D, a/ Q│      14 有一種斷連 (Live).m4a
3 [- O5 K+ K. P! g6 h7 M3 A│      15 愛德蒙多 (Live).m4a5 E3 z; _4 O: m$ ?# d4 `
│      16 Space Oddity (Live).m4a
$ {/ Y# [$ o7 J" `│      17 情深說話未曾講 (Live).m4a
. s$ |- C3 a# A! K; [│      18 千千萬萬個我 (Live).m4a
$ j0 f7 G+ T. G│      19 木紋 (Live).m4a9 v  j, s% [: D( _4 T# J0 y7 G
│      20 美空雲雀 (Live).m4a% a3 I% v  Y: ]/ @1 K/ |9 _
│      21 壞女孩 (Live).m4a) T) U, |* Q# I/ s  _1 m
│      22 月亮代表我的心 (Live).m4a
: A2 [* j: t1 F8 g2 M6 n# G│      23 我 (Live).m4a& ^1 T- [* V( Y! B6 ?2 i# l
│      24 鋼鐵是怎樣煉成的 (Live).m4a5 Y/ k) m$ K' G5 B4 p
│      25 是有種人 (Live).m4a7 `$ a: ^2 J4 Y# d, w/ v4 T" f7 i5 \, ~
│      26 有一種責任 (Live).m4a
4 F/ t" [# F. B' S: F│      27 Dear Mr. President (Live).m4a
0 H' n! J* F) S& z│      28 是有種人 (Piano) [Live].m4a
5 j5 d2 r* N! }- Q6 m9 Z│      0 ?* k. l/ l5 y* t: [
├─2016 - 親愛的黑色 - Single
4 F( d5 N/ l9 @" ?4 y7 }│      01 親愛的黑色.m4a
# v: J7 n5 ?8 M# U# y! j3 a2 G1 h│      
  h8 x; Y5 B' h4 e: k├─2017 - Dear Friend, 何韻詩 2016 演唱會 (Live)! l7 `! c, i  k7 X9 r4 A$ u. {
│      01 舊約 (Live).m4a
% P4 e, x+ G4 N2 y5 @, m8 t/ d│      02 韻律泳 (feat. Nagasawa Takahiro) [Li.m4a
& u. `  @3 K  \# `1 v│      03 艷光四射 (Live).m4a$ I% y1 x. n3 Z+ Q" r
│      04 Medley_ 光明會 _ 勁愛你 (Live).m4a8 w! V' w- a1 i$ B- {4 t5 R
│      05 拋磚引玉 (Live).m4a: G" O+ T# u) t/ N
│      06 滿地可 (Live).m4a
3 s- Q! S, O: c/ b│      07 光榮之家 (Live).m4a! N: K, G; I+ x0 t; [% A7 H( U+ j& y
│      08 天使藍 (Live).m4a) [5 s0 [" r  o0 c8 m. A
│      09 如無意外 (Live).m4a
( s6 }* r: K# D% P+ c│      10 親愛的黑色 (Lalala) [Live].m4a
, [9 e1 _9 d" @' `+ L│      11 薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉 (Live).m4a  k( l+ t$ s7 v5 \' G
│      12 禁色 (Live).m4a) n+ B- L0 }, ]
│      13 勞斯.萊斯 (feat. 黃耀明) [Live].m4a
* h- z- j. w4 g0 M( E1 w. D│      14 圓滿 (Live).m4a; C- {. q1 M7 Z) \6 P& s& J
│      15 鋼鐵是怎樣鍊成的 (Live).m4a) @# S  i$ r. ?3 E
│      16 Capoeira (Live).m4a
% X* t4 M& a( ~3 y│      17 你是八十年代 (Live).m4a
  ]( A/ ^% Q2 i% D& [│      18 花見 (Live).m4a
, h9 i6 ~/ \* i  x; D│      19 金剛經 (Live).m4a
/ f, y, D0 ?' E8 `│      20 木紋 (Live).m4a6 C+ l; F/ h$ f$ ^8 L; h1 V7 y" K
│      21 青山黛瑪 (Live).m4a
( X. z$ _5 G) w2 P* s│      22 是有種人 (Live).m4a
& v' J) S4 q) |1 x* H& v9 b0 p│      23 親愛的黑色 (Live).m4a  i' H8 X" h1 p4 p1 O/ \2 t1 R$ C
│      24 千千萬萬個我 (Live).m4a
5 e" d4 d' v$ ^5 [- o│      25 謝幕 (Live).m4a% ?( I6 b( V( R& F
│      
& X3 x* n+ q4 R4 f3 P  F* z. A├─2018 - 極夜後 - Single9 t! Y" L; d( U7 E
│      01 極夜後.m4a, ^% h4 S& {5 S0 s2 i
│      6 t4 |/ t4 w! p/ p& m
├─2019 - HOCC Dear Self, Dear World (Live in Montreal, 2018)
3 Q; A# z) n- Z  \2 b, I' \│      01 如無意外 (Live).m4a' ]9 P$ k* Z5 o* z
│      02 天使藍 (Live).m4a
# \, ?" p! ~1 V5 g  e│      03 與別不同 (with 何秉舜) [Live].m4a
* D- l+ X( P( R$ E3 @: |│      04 Shampoo (Live).m4a
5 }4 Q: X; Y8 O- n7 v0 n# D) D│      05 拋磚引玉 (Live).m4a, P2 X# I3 a. i" k' G  H
│      06 幽默感 (Live).m4a
8 W) r4 P7 z+ U5 Z│      07 圓滿 (Live).m4a
/ i2 q* |' Z% D4 F  T. H+ ^│      08 夜半敲門 (Live).m4a
# `( U6 K9 B; X! N│      09 化蝶 (Live).m4a( x+ k" C8 W, }8 h
│      10 痴情司 (Live).m4a
4 C% A  C- P( `& j│      11 All Is Fair (with Kiri T) [Live].m4a- b% K; W: \! q. k
│      12 Castle in the Sky (何韻詩 Presents K.m4a& P4 I- m$ a# V8 }& \
│      13 光明會 (Live).m4a' Y$ M2 l- x/ V- K6 l
│      14 出生入死 (Live).m4a/ X$ k8 V: I- H( @" i% Q1 d5 g/ t
│      15 滿地可 (Live).m4a
3 W1 l* P# l% j/ m│      16 由十七歲開始 (Live).m4a
) |: Z! D6 N5 Z2 j8 \│      17 極夜後 (Live).m4a
. A6 W' a. ?: ?1 m│      3 n- P" x# y! M8 O
└─2019 - On the Pulse of HOCC (2018 Live)
6 M0 f9 e5 H- R, d5 T' d        1-01 神奈川沖浪裡 (Live).m4a
9 H- g* E5 l: @: G. \- ^: |; @7 T        1-02 親愛的黑色 (Live).m4a
) E) z! Q: |& A- u        1-03 勁愛你 (Live).m4a
: e5 \, X# I8 Z  n" m        1-04 元神出竅 (Live).m4a# j7 y5 _9 B- r; M! @. b' n! \
        1-05 瘋子 (Live).m4a
1 H, L! y# n2 D8 ~% z9 Q        1-06 花花 (Live).m4a: t+ E: L$ }4 c1 F2 k' o
        1-07 劍雪 (Live).m4a
# @0 |$ j  ^# S  K        1-08 神經痛 (何韻詩 Presents Kiri T) [Live.m4a
) w! a6 I$ e* ^( i: j        1-09 明目張膽 (Live).m4a
* j$ `* o' U3 c" x        1-10 查理淑儀 (何韻詩 Presents 李拾壹) [Live].m4a$ F# S6 a# b: p! N0 I1 z
        1-11 木紋 (Live).m4a( ~+ ^3 c, U  p+ b8 X  @- y
        1-12 Interlude (何韻詩 Presents 雞蛋蒸肉餅).m4a
8 l) M$ @; V+ r- X* g        1-13 化蝶 (Live).m4a
9 D9 u& e, W( n- s9 ~        2-01 狂草 (Live).m4a7 k3 |7 U, r$ O9 S+ R9 h
        2-02 願我可以學會放低你 (Live).m4a* H- R( g2 T. z2 b1 D
        2-03 再見露絲瑪莉 (Live).m4a- K9 ^0 ]8 B9 b9 I
        2-04 給自己的情書 (Live).m4a
) T2 R' A! }1 q. I& \        2-05 眼淚教我的事 (Live).m4a# [0 o! z7 s5 I( B  J
        2-06 Interlude (何韻詩 Presents Gould,.m4a
' b) k5 b+ k7 T" {% E  k        2-07 青春祭 (Live).m4a
, c8 m! O/ n! X$ C% a        2-08 似是故人來 (Live).m4a  d  q7 q4 G) e; l/ N, F0 f
        2-09 大拇指之歌 (Live).m4a3 U4 S. F' C# S$ w0 `
        2-10 代你白頭 (Live).m4a9 K$ G. f2 x; d, O- p, s
        2-11 鬼 (Live).m4a. ?9 w& j* W* W* p4 K7 ]
        2-12 極夜後 (Live).m4a
: K5 H' p7 ]6 V" R# n        2-13 光明會 (Live).m4a
! ~9 D+ n) x" }4 e9 F$ B
7 e, j, K- b! ^' s# N1 r& V8 B/ i, _& ?$ M) i/ Z- P. \
( A& v) F- t6 O* @6 I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 r  J2 u5 A" A: }$ @2 S6 H' ?: [- [5 T' H+ o
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-25 19:45:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-6 14:21:11 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-18 16:42:33 | 显示全部楼层
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-19 13:14:19 | 显示全部楼层
感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-28 15:57:04 | 显示全部楼层
感谢分享,几首新的单曲都有,楼主有心人
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-3 01:50:50 | 显示全部楼层
解压码是什么解压码是什么解压码是什么
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-24 23:26:26 | 显示全部楼层
多谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-6 16:09:31 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-13 01:19:25 | 显示全部楼层
謝謝你的分享!
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-4-23 12:58 , Processed in 0.134388 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表