AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

何韵诗 - 《何韵诗作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

  [复制链接]
发表于 2018-12-24 08:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
1.jpg
, z" S' ~! ?+ P' B
0 u5 p: H5 K) m% f
6 W4 e  N9 @0 U; Z  r$ R' O$ C; ^
├─2001 - First! z2 d, ]2 W5 M/ [
│      01 光榮之家.m4a' D( c5 Z5 J. I' D
│      02 我有沒有問題.m4a& x* F: a) F4 [, R) F0 N; E
│      03 千千萬萬個我.m4a8 d: \6 w& e0 b6 R! Z5 t. o. W
│      04 無賴.m4a  F7 J3 _) L! b) ]
│      05 同不同.m4a( g/ }7 Q2 X( \" u* s
│      06 與別不同.m4a
+ |! m, r/ J# e/ g; X& E( _. Q│      07 神經痛.m4a
( ^' Y7 d$ k; N2 {8 ]% @│      
) P' j! m) v9 X├─2002 - Free Love% y  B) j; K- h& M& s
│      01 劲爱你(With SHINE).m4a
2 S  L0 a8 q( [: b2 h5 R/ k; k│      02 Shampoo.m4a9 y3 f2 ]0 w! j" Z2 n
│      03 不眠皇后.m4a, a" z" I  k9 W9 h
│      04 喜欢喜欢你.m4a, Y- O; p" C& }* e% d7 v
│      05 独乐乐.m4a( G( v' j- g% l2 Q- [- e
│      06 Ecoutez-Moi.m4a
% h2 D+ o1 e$ H│      07 爱情花.m4a5 f$ L3 U) U2 v
│      08 再见..露丝玛莉.m4a
3 x5 \+ d* p, B# o│      09 一家之主.m4a
) G, Y2 I1 e8 Q5 h: J7 k│      10 我会选择C.m4a
: _8 r' t9 u/ g; O│      11 露丝玛莉..再见.m4a) Y/ _$ J2 l) U8 n% Q5 W! i
│      12 我劲爱你.m4a
7 |, i2 \) i+ h+ G/ d│      , ?  ]3 l9 s& D+ B; [5 L
├─2004 - The Best of Hocc0 t1 |' ^. B7 F
│      01 Ji Hou.m4a
7 {+ u( m% a- t2 j/ a; q3 p2 x│      02 Happy Ending.m4a
' A1 r: {! U; h: ^4 E0 C# Q│      03 Yi Miao.m4a$ l* s( Q6 Q9 X
│      04 Mi Ni Yu Wo.m4a  g9 O4 l) O7 m
│      05 Shui Hua Si Jian.m4a
2 u. K: r3 @  z│      06 Tian Shi Lan (Acoustic Angel).m4a8 |" A: _3 J  f( _# Z& i0 \
│      07 Jing Ai Ni.m4a. t; _! @; Y* v" o( v4 l( c/ Y
│      08 Shampoo.m4a
: ~) p6 w- m9 c' x* ]; f) J│      09 Ecoutez-Moi.m4a) n8 U+ J  T3 @8 N
│      10 Zai Jian_Lu Si Ma Li.m4a
) h; p/ t  @' x( N8 k0 |% |│      11 Wo Hui Xuan Ze C.m4a
- `0 G1 z0 }: i7 n" l* r│      12 Xiong Di.m4a
' I: @" W. K- F5 Q0 b% w│      13 Wo Zhao Dao Le.m4a( \: W3 b" L6 b4 k) d
│      14 Jue Dui.m4a# {. `9 I' k) J, M
│      15 Wa Gui Hui Hun.m4a& d$ ~  ]- O; t8 y
│      16 Yuan Shen Chu Qiao.m4a
0 k4 g: X2 @3 D  G0 ?- Z7 o│      17 Sha.m4a% S# l  ^% ]1 P$ \2 r$ n# J
│      
9 z; G+ F1 J7 C5 c  F├─2005 - 梁祝下世传奇7 ?' _1 Z2 }4 m0 f3 Z
│      01 蛹 (梁祝).m4a
( d3 l- I! ]7 a0 }* L│      02 化蝶 (Live Piano Version).m4a/ o+ O0 Q/ D9 W, h, P$ }: c
│      03 桥上.m4a
7 K# i$ y$ K0 f# Q│      04 不是吟诗的时候.m4a
7 l& j* a  ]8 B; t9 ?  x; |│      05 长不大.m4a+ i9 q! ^" a: B& Q
│      06 汽水樽里的咖啡.m4a6 V7 I  h, w% i# w& G3 y" t
│      07 血肉之躯.m4a5 n2 e# l% f: U* U1 ?. X
│      08 十八相送.m4a
. E" v  d1 \$ Y, \- t8 g! o│      09 劳斯 . 莱斯.m4a4 N" g; W1 I8 W; k  r
│      10 扑蝶.m4a/ ?4 z* }5 L& S- C7 C2 j
│      11 有人跟踪我.m4a, f# }5 K1 D6 G
│      12 做好准备.m4a
7 ^8 c7 k" Q) G# s  I6 `9 I/ Y! E│      13 禁色.m4a
9 a! ]" w' [* g( u! y│      14 小淇.m4a' O- ^$ L- |+ n# N( P9 U3 d- ^
│      15 楼台会.m4a
, t3 o( G4 F- L7 m$ S0 G9 ]│      16 莱斯 . 劳斯.m4a
$ O' D. V; C& E/ c( Z│      17 化蝶.m4a5 I# Y1 v1 w0 i$ C8 r
│      18 蝴蝶結.m4a  Y0 d5 K' |* V; x) G! `
│      
2 _" S3 X) c  ?+ v' H├─2005 - 艳光四射0 B! ]; y) A; }# b
│      01 序幕.m4a, y4 I/ U0 d5 u$ y  Y
│      02 艳光四射.m4a
6 U6 d" W8 e/ C4 O1 E. X7 `+ \│      03 如无意外.m4a
/ @! x& N" r% ~│      04 明星梦.m4a
/ S0 o8 ^! U" j$ g& w/ b│      05 你是八十年代.m4a( |0 ~3 G4 {6 J. s& X
│      06 花迷恋.m4a! L8 t- _: ^1 Z6 d
│      07 明目张胆.m4a) A1 o4 M% j+ q& A
│      08 失恋日记.m4a( d( Q9 o) m' ^1 S; j0 L8 ^
│      09 艳光四射 (美艳到不行).m4a
1 ~8 e, ]5 e- c* l6 Z│      10 谢幕.m4a8 {8 O" y# [, c
│      11 玻璃苍蝇.m4a
' i% }& {) ?) Q1 A, [8 {  R│      12 降落之前.m4a
6 \* _5 g8 I/ [- r! z│      
7 P% V& [3 V. B0 l├─2006 - Our Time Has Come4 q+ K& V7 H, D# _- \- @' q
│      01 花见.m4a  J1 A% l% O% Y) j
│      02 愿我可以学会放低你.m4a# L* J  v/ M) c
│      03 我们的 (Interlude).m4a
# K1 M* d  G  a│      04 满城尽带黄金甲.m4a& A2 ]0 a, L( O) M6 c" F
│      05 Her Story.m4a# v6 r0 `% B7 h! y9 r& N. |
│      06 夜半敲门.m4a
! X1 D( v. _% F3 p│      07 学会了 (Reprise).m4a
' }: c; S( I  l8 S- V4 G+ \4 n' w│      08 圆满.m4a3 r. |  u) _, [! [
│      09 忘了你是你 (国).m4a5 B# m8 D' X6 P" p% R9 L" Z
│      10 夜半开门 (国).m4a5 ?* B& H, B1 |# w
│      
) e3 L+ D* x8 S4 E& j├─2006 - The Best of EMI AV Series_ Denise Ho
) s1 M; ?' i4 z  E4 A│      01 Lu Si Ma Li.m4a
: T4 A: g4 p% W4 `│      02 Tian Shi Lan.m4a+ Q( k) C- ^) d# E; C
│      03 Shui Hua Si Jian.m4a
, X: H1 a* C9 t  r# a. V│      04 Wo Jin Ai Ni.m4a/ u& O3 l* {( E# ~1 U8 S& E5 V
│      05 Wo Hui Xuan Ze C.m4a
6 F$ M, J) M7 {; G2 b+ w# u5 a; i│      06 Shampoo.m4a# [. D* ^3 |/ V- M
│      07 Sha.m4a
" x# V: f8 M8 Q- t+ E│      08 Ji Hou.m4a
( o0 n5 G0 `/ \4 u' w* G# s│      09 Yuan Shen Chu Qiao.m4a1 J: W& |/ B, m5 Y, F! N+ S$ b0 t. ]. d
│      10 Mi Ni Yu Wo.m4a
4 V8 B( k' C. W2 [+ R│      11 Xiong Di.m4a
, j5 b, X+ P" R) v" `4 U; L# [│      12 Wa Gui Hui Hun.m4a
' q+ ~1 L7 q; h│      13 You de Zuo.m4a
3 U; _* E7 W) A│      14 Yi Jia Zhi Zhu.m4a
+ d! M, Y6 u/ |* y7 _; R4 _│      15 Ai de Jiao Yu.m4a' l1 n3 Z9 R: w# \
│      16 Wei Lai.m4a
0 F1 [! N2 d. s2 n│      17 Wo Zhao Dao Liao.m4a
( W) ?  I( d: }│      18 Zai Jian...Lu Si Ma Li.m4a! g* N' n/ P3 S/ H: k1 a( H
│      
+ I3 l6 u0 q$ }1 @% j) B) g8 l+ z├─2007 - Live In Unity 2006演唱会
# H7 f$ ^8 k& E/ Q6 R│      1-01 Opening - 光榮之家.m4a
- ?7 u4 A: A2 y! J: v# t" U│      1-02 千千萬萬個我.m4a
1 _6 ]+ v% b3 Z, R( Y+ S7 ~│      1-03 滿城盡帶黃金甲.m4a
1 U7 g: a" s- ]$ R│      1-04 迷你與我.m4a
! l" ]. \1 g; [- ]# x6 e# U8 ?8 T8 H│      1-05 兄弟.m4a- ?8 z  h7 c" t
│      1-06 再見露絲瑪莉.m4a
% {% o2 P  e7 z  S: A/ U0 i+ ~│      1-07 願我可以學會放低你.m4a( V% a# ?7 A1 w2 d! W/ p  h
│      1-08 神經痛.m4a
; q. [! t$ K% R3 F; y  G- |│      1-09 天使藍.m4a
2 p1 N: Y( h: |) m│      1-10 娃鬼回魂.m4a
1 w0 j) G6 O+ W0 ^. a│      1-11 汽水樽裡的咖啡.m4a1 G7 A- s1 W% z, C5 C0 ^/ t- Z
│      1-12 化蝶.m4a
' m7 n) G8 y$ `8 e9 d│      1-13 明目張膽.m4a* `; v; p/ X0 u. o4 s  u4 c
│      1-14 夜半敲門.m4a
0 s( @- G2 P0 b9 e( K4 Y  o/ j│      2-01 你是八十年代.m4a
; i2 R0 C) z' g- W$ j│      2-02 我是芭比.m4a8 w' |, @6 R+ _( H! n
│      2-03 艷光四射.m4a
) `" ?6 b3 G& \% G- P: y│      2-04 孤身走我路 (Piano Solo).m4a' I: j1 `8 Z( R. n; t
│      2-05 如無意外.m4a0 g. }1 t. ]$ z* w1 L
│      2-06 絕對.m4a! _/ ]3 b9 X7 b2 w6 x( B
│      2-07 露絲瑪莉.m4a1 z' K* I1 s8 }  C0 c
│      2-08 勞斯.萊斯.m4a
: A6 B% R0 Y4 }+ z( q+ ]│      2-09 圓滿.m4a5 S5 M$ P4 N- z  L' Y8 V" l, o$ c1 M
│      2-10 鐵幕誘惑.m4a% Y* N; e5 k) h6 V5 Z$ s
│      2-11 光明會.m4a* X6 L+ \3 w9 I3 e( T
│      2-12 花見.m4a+ J# N6 }  V3 z, T
│      2-13 光榮之家.m4a3 q. K- s8 Z' S: z
│      
0 B! p; R$ p: g% s) s├─2007 - We Stand as One
/ S9 e$ k# v; F9 U│      01 光明会.m4a
- A  q1 i4 M& J; \5 q: \9 H2 {. K/ z│      02 光明会 (Yingcfoo Mix).m4a
8 R, ~1 c" Z) s' G" j. d│      03 光明会 (Hobing Mix).m4a$ _4 s, y% s* e: i! J2 A% }* D
│      04 光明会 (Lee Duen Han Mix).m4a; l9 e# ^8 y+ \; g
│      05 光明会 (Dafreak Mix).m4a' Y: j5 H" i! L. D) d+ v/ C
│      06 叹息桥.m4a" \: e. y4 W! t6 Z% }+ P
│      
; h( l, f. l& J8 o├─2007 - What Really Matters 2007+ Z3 Y3 l& R: r- c
│      01 幽默感.m4a2 m0 W: G5 c) r) q/ V  p
│      02 好奇心杀死猫.m4a
" ]) K0 Y2 q: V' h" I│      03 天然冲晒.m4a
* D- J( v- h5 Z. t0 d( d) _│      04 睡王子.m4a
  Y3 j" [/ m% d, v│      05 大红袍.m4a1 k: q$ s& Z) P; Y- v
│      06 以身犯险.m4a
. Q: }6 G$ b# ~! P% _│      07 蚂蚁.m4a
1 b. l1 U+ z4 J- [│      08 木纹.m4a2 ]# C8 B5 s" `  _! W/ y: o) C1 s4 E
│      09 红屋顶.m4a, q8 i) e! h6 u
│      10 月光宝盒.m4a9 B: r/ P& f8 k) ~8 b4 s5 X, [2 P
│      11 睡王子 (国) [Piano Version].m4a8 Y+ f% F& v) ^+ k1 b
│      12 木纹 (国).m4a6 U  @" C' H! U9 v. I8 l
│      
( N4 t) w: _3 f; L├─2008 - Goomusic Collection 2004-2008
. e+ \- X( r  x8 K; |│      1-01 劍雪.m4a3 d- A5 o; j4 f( b* F1 s" |% }
│      1-02 韻律泳.m4a* |/ P" g) P+ Y& b; e0 Y; _6 L
│      1-03 滿地可.m4a2 U$ e6 @7 L# V, m
│      1-04 萬花筒.m4a
- t/ g, C9 }, L( Y0 F/ l│      1-05 光明會.m4a
+ n6 P; k% y4 U- i" h0 T│      1-06 艷光四射 (美艷到不行).m4a
0 `# L$ F& c- g; Y0 _3 d│      1-07 花見.m4a
: D0 S7 c1 ?( N; p6 U4 O│      1-08 明目張膽.m4a
2 e" U! ]7 v6 y1 A│      1-09 十八相送.m4a$ M: ?9 G% M& u, G, r
│      1-10 你是八十年代.m4a
. d) F6 L7 t5 T/ x- v: d, q│      1-11 花迷戀.m4a' m4 {; u  ]7 q6 K0 k- Z+ e
│      1-12 幽默感.m4a
( j5 N/ d2 y% K8 {│      1-13 嘆息橋.m4a
; f: f. y* ?( L, M7 T7 S+ M│      1-14 木紋 (Wooden Heart Mix).m4a
6 ~% F1 ?* `; b│      1-15 勞斯.萊斯.m4a
6 ~9 D3 I# U/ m$ K2 a" e# u│      2-01 艷光四射 (Marching Version).m4a5 A2 m# h# q+ g7 k( L. R8 q
│      2-02 花見 (Big Band Version).m4a
: L* q. H/ J4 l* T" K│      2-03 勞斯.萊斯 (Blues Version).m4a) O, [1 M: ?* ?6 K# a. `, t3 c. \3 q
│      2-04 你是八十年代 (Disco Version).m4a
8 h: M' v9 h) U5 K│      2-05 光明會 (明教教主版).m4a% Y5 M1 X, e. w" B& ~% W/ M
│      2-06 滿城盡帶黃金甲.m4a  d  B9 Q8 s3 z1 W+ E$ `+ E
│      2-07 願我可以學會放低你.m4a9 t' t8 z+ O  k1 g' L, H
│      2-08 大紅袍.m4a
' N# [6 L+ I# Y9 P9 m2 d2 Y9 l/ T) n│      2-09 汽水樽裡的咖啡.m4a4 w9 N6 H0 r* @% l7 |8 W8 R0 O
│      2-10 第三身.m4a) h4 h# \: M4 A' r0 I- I
│      2-11 化蝶.m4a
0 z4 M7 p5 V, t│      2-12 如無意外.m4a
4 h9 l& {0 y% A! ~5 j  E│      2-13 圓滿.m4a
# E# m2 J9 n3 A│      2-14 英雄心.m4a6 P! t# `* _4 m9 B0 |8 O2 q( T
│      2-15 傷城秘密.m4a
1 a* u1 P8 @( S6 L5 ?, @3 u+ `% [│      : t5 v( O- `, j
├─2008 - Ten Days In the Madhouse: h6 G) t  N+ g
│      01 青山黛瑪.m4a. h5 N, \6 k/ m6 x, G$ g+ ^* e# i- q
│      02 安妮寶貝.m4a5 n* }8 X- [8 M& k% r
│      03 楊子經書.m4a+ Q' }: @" Z1 Y- U
│      04 丹賴斯隊.m4a
7 j* U3 g, `+ r/ @% N1 X4 Y/ r5 _" ~│      05 查理淑儀.m4a2 K( b) ]* Z- S/ B9 a+ }4 w* A
│      06 堂吉訶德.m4a
& Z, J5 }4 n( v+ [& z7 Z│      07 少年維特.m4a0 [1 |7 R7 k$ i, K  f5 `2 q' d
│      08 愛德蒙多.m4a) p. C' y6 q$ `
│      09 風見志郎.m4a
; l* J! Y/ N; t& A8 q& Q% O9 I( m% o│      10 美空雲雀.m4a
* A1 ~& e; i! E, x. E│      ' z- E& a* ?# H& A
├─2009 - Heroes8 P& B& p- u- z
│      01 _.m4a
+ m6 w: E2 P) J; G1 k3 v│      02 旧约.m4a
" _) O) R. L5 Q- z# f/ I5 {│      03 飞檐.m4a
  `: ?8 I+ U  Q/ B7 k4 Y│      04 惹火.m4a
$ d; A' i% r7 I8 y( s│      05 狂草.m4a% D' r: o9 l6 r7 u$ D
│      06 __.m4a: V# I9 x2 h4 o& n- v6 w. [; [
│      07 冰心.m4a
. u  l, k1 W* N. h3 G$ C3 }3 V│      08 面书.m4a  S% T* G- F2 \+ H) \
│      09 可可.m4a+ n% F. }$ f0 Z8 J! d
│      10 妮歌.m4a
/ t0 r2 \* M9 Z$ u│      11 ___.m4a
, ~& E: Z6 w3 R+ X1 {( U│      12 金刚经.m4a
& m' J2 d- E6 S) K2 S│      13 旧约 (青山变奏).m4a
  V& d; `. c9 x* S, A* L! s. h│      9 U; U$ t) _# h! u
├─2009 - Supergoo Live 2009
6 B8 G4 b$ c# P: b4 w4 s$ W- d│      1-01 Save The Date.m4a6 K; O( H" b9 ^: x5 ~
│      1-02 光明會.m4a) E( B$ v. k$ {+ A& D% |# F
│      1-03 光榮之家.m4a
& ]8 g9 Y* W1 i0 o; W│      1-04 大紅袍.m4a
& n  |' a2 m# N: j4 v│      1-05 滿城盡帶黃金甲.m4a
% X5 d3 u4 X; U: g' x│      1-06 青山黛瑪.m4a- H. O+ _+ a( M0 M1 B% o
│      1-07 Superheroes.m4a
8 M3 w  l2 x7 I9 Q) y│      1-08 幽默感.m4a
2 h! h# ]- U$ b) h│      1-09 飛簷.m4a/ L( i' C3 y' p$ `8 h6 c
│      1-10 冰心.m4a; Y6 l2 E3 ~/ F, @7 B+ w" N1 H  @$ j
│      1-11 少年維特.m4a
+ L! h. ?7 S( I│      1-12 化蝶.m4a
! c3 X3 o8 I$ S) F5 s5 y" a9 p, l│      1-13 「英雄難過」.m4a9 d# L' q" Q' U# e% V6 Y. j% N
│      1-14 以身犯險.m4a% C' I# s; t8 W3 [, }% o3 e
│      1-15 明目張膽.m4a6 u) I6 S7 n$ l" d
│      1-16 絕對.m4a
5 E. G! H$ |( M# ?& ^; g│      2-01 查理淑儀.m4a* S7 \% y1 W) K" E. V' F/ C
│      2-02 露絲瑪莉.m4a
7 I4 Q) B& S- ]/ I2 h│      2-03 勞斯.萊斯.m4a/ n( ]$ F$ V4 }% d% v% n9 [! U
│      2-04 我找到了.m4a& ~2 Y8 V! [: T5 K! t. Y) u  e
│      2-05 MV1.m4a8 g# W1 [1 z. d) s. V
│      2-06 沙.m4a
8 Q5 d+ W6 M) x│      2-07 天使藍.m4a
4 \# ^# B8 n! S: N9 o2 N│      2-08 萬花筒.m4a5 ^+ X" N; s1 @$ w, s1 l5 D
│      2-09 我有沒有問題.m4a
8 t; L4 o0 ?( t9 h: R│      2-10 MV2.m4a" u7 f. l7 @' k7 S/ |& F+ m
│      2-11 水花四濺.m4a
+ e$ a! F" w8 x& ~  j│      2-12 韻律泳.m4a
* T% [* b' r- o; l│      2-13 風見志郎.m4a
+ |! s2 W9 A% w9 p4 G- b. H│      2-14 木紋.m4a- R4 S* G: {) c5 d
│      3-01 光明會.m4a: p, I* y6 @5 v5 I9 p4 h- n; i
│      3-02 花見_Goo Vibration.m4a
; I9 N8 i2 y( F, H; ?: O: z8 y│      3-03 金剛經.m4a
3 Z! A( y: l; x6 @  d│      3-04 艷光四射.m4a
0 Z( z, }2 @9 Z9 y* o% R│      3-05 舊約.m4a: g" b4 s, T) Z) U/ p* L
│      3-06 千千萬萬個我.m4a
8 X  w/ Y, G! r│      3-07 美空雲雀.m4a
8 I& |$ c) ?1 R# W. ^  d│      3-08 愛將.m4a  o7 o8 E$ ^+ l
│      3-09 壞女孩.m4a
; F$ U6 v) x, C  d  X! @: T# X│      3-10 妖女.m4a
; E% U1 M) Q" T8 y1 A' M│      3-11 夢伴.m4a) _# B, B: Y0 \' @  Y. r. a
│      3-12 妮歌.m4a$ |: s2 ^# V) n. c# a' k. J
│      3-13 星[秀]傳說.m4a
: G1 v( K0 G; C4 @2 N9 A; R: k│      3-14 冰山大火.m4a
4 K0 ?- `, i: m1 f- X4 R' H│      3-15 滿地可.m4a
/ P( j/ E3 v# b0 U+ s6 R│      
1 }5 y0 q0 D5 Z2 |9 L├─2010 - 无名. 诗 (Legacy台湾巡演最终场)
2 t* A! j: X+ L# G│      01 小丸子的心事 (粤语) [Live].m4a1 Y7 W/ Q1 Q0 W& l. @6 x
│      02 光明会 (粤语) [Live].m4a
/ k+ H/ \7 o* r│      03 疯子 (Live).m4a
  S; l4 o1 s7 H4 T│      04 出走太平洋 (Live).m4a
, S* a8 x. T7 a9 X1 T1 B│      05 韵律泳 (粤语) [Live].m4a# ?# o0 U( ]# q8 ]; }& w2 J
│      06 劳斯莱斯 (粤语) [Live].m4a# }9 L( _# {5 E  h
│      07 钢铁人 (Live).m4a- ~4 ^5 m- g- g* w+ r
│      08 西伯利亚开满腊梅花 (Live).m4a! D! z' h/ }/ |' S3 S
│      09 爱 (Live).m4a  h) F4 {  r. y: r
│      10 千千万万个我 (粤语) [Live].m4a" ^5 k9 Y" t( ]/ V1 _! s" ~. h% |" O+ |
│      11 菇菇歌 (粤语) [Live].m4a
" e+ K1 q+ y  Z% e7 f│      12 Goo Vibration (Live).m4a
- ~# h, y" B% U% Q8 n' M* E% H7 ]- r│      13 流浪到淡水 (台语) [Live].m4a
( z) N. R+ J0 z+ U, w8 D! k1 z8 d│      14 诗与胡说 (Live).m4a. w/ {1 a% p1 W9 o; r4 {3 w
│      15 爱丽诗梦游仙境症候群 (Live).m4a
. {5 M  M% g2 o% M, X1 v│      16 喜欢你现在的样子 (Live).m4a
) o- s4 |  F$ Y│      17 流水年华 (Live).m4a
1 p& j$ |6 V/ U- k) |│      18 嘘 (Live).m4a
0 u4 h4 `1 D3 V0 ?1 W& u│      19 In the End (Live).m4a
/ M! Z; W/ `, W2 i) g% c1 @+ ]│      20 美空云雀 (粤语) [Live].m4a
* k$ w: l. E5 D6 t3 T8 O│      21 无名 (Live).m4a
2 D5 I1 U1 L& z9 A  ^│      ! m3 ^" n# O' }- B* `
├─2010 - 无名·诗1 @: \) p( H: B" L8 n
│      01 诗与胡说.m4a' `" |- F: d( O3 N0 r
│      02 疯子.m4a2 n# T$ T5 H1 M4 Z2 M' u& v
│      03 出走太平洋.m4a
; N2 S9 k3 E* R- ^* n$ J$ ]4 x( H│      04 爱丽丝梦游仙境症候群.m4a0 z3 _  @" y$ S# w  r' [8 J
│      05 菇菇歌.m4a
3 F2 n4 d) S' |; H2 }/ R│      06 西佰利亚开满腊梅花.m4a
9 L/ d: G; c2 J9 Q5 r4 Z5 ?│      07 钢铁人.m4a7 }# |7 w$ M2 M! n4 y% U& J  {$ g
│      08 嘘.m4a+ r: {! a  b$ G; @
│      09 In the End.m4a/ U% L8 D8 g% H, B9 A
│      10 无名.m4a8 a; `- O3 Z5 D0 v( N
│      11 钢铁是怎样炼成的 (粤).m4a
+ ~0 r# Z" T0 [' v2 K- o5 N% Z│      
. L7 H/ P9 S5 B7 {4 _├─2010 - 诗与胡说7 O# A/ x8 ?4 H- \) D
│      01 诗与胡说.m4a
( Q$ D6 Y! x5 X- p; d$ t" f│      02 千千万万个我 (国语版).m4a
5 D6 l: R6 |! B│      
+ v( ?  Y$ e- D6 U1 B7 |├─2011 - Awakening
! y7 |' H) y; F6 N+ x% t4 g│      01 Overture_ 预演 (音乐).m4a
& }# J, z4 Y# o4 A2 [" h│      02 茫茫.m4a
! Y/ o: q& a- _│      03 木石前盟 (音乐).m4a
; |" U6 j7 q. G  x. t│      04 花花.m4a
3 K" _, Y3 F  s│      05 葬 (音乐).m4a
7 H3 |0 ~) E+ D8 y3 x│      06 花辞.m4a' Q9 D+ m- h" p: }( d
│      07 内外.m4a2 g/ N! N  V( y
│      08 海棠花开 (音乐).m4a
) O8 e, p: N5 ^9 O│      09 青春祭.m4a
9 {6 A0 ?, G' m2 A; [& [6 j│      10 大婚 (音乐).m4a# D/ I. }, m0 C& k; Y/ G. o" ]; Q
│      11 痴情司.m4a
6 u$ }2 q. {5 g* ^0 ~7 w" t/ @2 b│      12 Reprise_ 回归 (音乐).m4a
/ @+ U6 Y- `1 k% q& R+ \│      13 抛砖引玉.m4a
! F& j) `+ H  P! a* ~│      8 h/ V- F7 U! @. f9 F
├─2011 - Green - Single
8 z; _; E. A3 ?│      01 青空.m4a) k. c7 I! L# O+ L, A+ {
│      02 青葱.m4a
+ D3 c( w% z9 O2 v0 G0 |5 X% {( D9 l│      
) G. E& _4 r0 O6 f8 k+ x" h├─2011 - 代你白頭 - Single: S# h6 ]$ s4 ^+ i
│      代你白頭 - Single.m4a
4 n% g: X- i% E1 [1 y5 h. i│      6 O% `# w) z& i5 T& C/ F
├─2012 - Awakening 國語大碟
! ?: U9 ~, P4 s% \/ h: r, T│      01 預演.m4a. H: Z5 P# H) ~6 H
│      02 茫茫.m4a
+ `8 i3 S3 _: j: J) w' v│      03 木石前盟.m4a
( ?8 Q, T) z  @& E3 u* E+ Z( [. A│      04 花花.m4a
/ s# @1 M6 f+ C0 {" f2 l, X│      05 葬.m4a3 s/ r4 w7 r3 @/ J/ x
│      06 花辭.m4a7 i1 T' S  V' U# T& h% Y8 j
│      07 內外.m4a
" N) r5 D- m  a& V8 E│      08 海棠花開.m4a
6 h5 }3 x( F2 ?; N( P/ a│      09 青春祭.m4a
4 k2 x! {" S3 u- F% n* B( `: ~& i6 @│      10 大婚.m4a- h$ x  `: [- {
│      11 癡情司.m4a1 m8 r4 ~3 R* Y: t
│      12 回歸.m4a
- i  G: u  J' |0 p1 l: _│      13 拋磚引玉.m4a
* q& }$ \; x/ N3 C4 Q% [. o│        J' \+ E5 a* r( ]- u; {0 H- d+ G
├─2012 - 无脸人 - Single
1 E2 F, t, L& q+ n, s/ ^│      01 无脸人.m4a
3 `" j! v% }' Q7 o$ ?│      02 All Is Fair (Live Studio Version).m4a9 Y) V6 {( m9 Z+ `% w3 n
│      3 H: @0 B$ n, N7 b  R- @
├─2013 - Recollections
1 V+ N  \3 U) `% y- R8 u2 x│      01 似是故人来.m4a
% o) P4 J5 O* }8 I6 ]│      02 歌之女.m4a3 U! W; P7 l" {$ A: Y: n
│      03 Interlude 外貌….m4a
: Q9 S. ?4 e3 S1 ~! O│      04 爱我便说爱我吧.m4a1 h$ C. g6 F# T% C, k  X+ _
│      05 坏女孩.m4a
& n5 ]+ I  H1 K/ K8 T) P│      06 痴痴爱一次.m4a
/ L* I+ F* O$ X1 ]7 v5 [- [+ ~│      07 一舞倾情.m4a8 E, [, m6 Z7 O- c- ^& I
│      08 Interlude 处境….m4a
/ S- d( b+ T/ W( q6 b$ e) o│      09 烈焰红唇.m4a
# o) B( [$ x7 _0 u+ r' j│      10 蔓珠莎华.m4a# ?1 }2 j; [+ R+ e. Y, w
│      11 同窗会.m4a" n' F, |& a) q1 r! \
│      12 月移花影动.m4a
* L" Q7 s- }/ p3 V$ z│      13 Interlude 情怀未变.m4a
8 c  [0 J+ s' y│      14 夕阳之歌.m4a
+ G! v& o( o2 W% r8 Z# C│      
* D9 Q6 G* n1 f# X$ B' ^9 Q& P- p├─2013 - 似是故人来 - Single
- C) D2 x$ C8 `$ c2 J7 Y9 I& i│      01 似是故人来.m4a
. E. Y0 l+ q' L- [- N/ {│      / B* n9 [5 P/ P' s3 e+ H( y# i* b
├─2013 - 共存Coexistence音乐会@Legacy Taipei
5 p  i, w/ k2 {! u6 x3 p$ k, q│      01 酒精和烟 (Legacy 2013 Live).m4a
% J$ B3 `) K1 O│      02 菇菇歌 (Legacy 2013 Live).m4a
2 F# K- o- p; k│      03 无脸人 (Legacy 2013 Live).m4a' [! ^' _/ n* X
│      04 疯子 (Legacy 2013 Live).m4a
3 y5 D6 b+ z1 {4 }' i1 F; q3 u$ R│      05 如果我们只剩一首歌的时间 (Legacy 2013 Live).m4a6 `6 F2 G+ W  v2 B1 {- V
│      06 诗与胡说 (Legacy 2013 Live).m4a
. p0 N+ C. b2 S! E' N│      07 What Do U Love (Legacy 2013 Live).m4a
8 o! g4 w+ K- U. t, l' n; l│      08 青葱 (Legacy 2013 Live).m4a
0 O5 n, ?6 o9 V│      09 波西米亚 (Legacy 2013 Live).m4a
! D+ J3 B9 q9 M: e4 U9 ^7 _│      10 哽咽 (Legacy 2013 Live).m4a
3 r8 @% p2 T. f; y& {│      11 对过去的我说 (Legacy 2013 Live).m4a% \% c* F, V7 d! |
│      12 You Make Me Free (Legacy 2013 Liv.m4a/ {  j  G. P9 {; o% Q+ Y: B
│      13 Byebye (Legacy 2013 Live).m4a0 J& y% p! e2 K4 s! D, K" q9 ?
│      14 出走太平洋 (Legacy 2013 Live).m4a/ H* s' D* V( q
│      15 Science of Crying (眼泪教我的事) [Legac.m4a; q5 X, e4 }9 g: X5 p" f: V
│      16 在青木原的第三天 (Legacy 2013 Live).m4a
+ }) Q4 w8 ~9 j9 W: L│      17 光明会 (Legacy 2013 Live).m4a
  k. f% w& i5 b│      18 彼此 (Legacy 2013 Live).m4a5 R3 H) t0 S7 n  q% B5 A% E0 q( L3 R
│      19 无名 (Legacy 2013 Live).m4a; h! s" C/ A+ o) e1 P6 k; v
│      20 陀飞轮 (Legacy 2013 Live).m4a8 h8 I7 U) _0 l; ?
│      21 明目张胆 (Legacy 2013 Live).m4a
5 B, k. X4 A- J9 [6 S6 F8 e. e8 Y9 T% f│      22 劳斯莱斯 (Legacy 2013 Live).m4a
  z2 y; D( C. ~% l, P│      23 化蝶 (Legacy 2013 Live).m4a
1 o# z0 y/ m4 C) B* g- G│      24 可可 (Legacy 2013 Live).m4a
5 B7 F* x1 m4 }5 X* }│      25 木纹 (Legacy 2013 Live).m4a
! Q9 q4 n2 G! v│      0 ]  N3 T5 x$ i" q8 l! ]
├─2013 - 无脸人音乐会@台北大河岸
( t/ p, o' S/ R; e4 I7 C│      01 无脸人 (台北大河岸现场).m4a7 u9 Q) P; I) H. M0 G. T# {
│      02 青山黛玛 (台北大河岸现场).m4a
# V, J+ x6 x' S4 ]* ~│      03 哽咽 (台北大河岸现场).m4a6 E- L% w7 v: s$ ?+ [
│      04 青春祭 (台北大河岸现场).m4a
7 C8 x; J7 n* a; Y3 d; X8 K' b: R│      05 Across the Universe (台北大河岸现场).m4a+ J, ~4 }6 |& ^; m. r
│      06 Big Jet Plane (台北大河岸现场).m4a
" X2 }9 \  ?, w% ?│      07 Strawberry Swing (台北大河岸现场).m4a- H) ~- y0 [0 Y' h5 M7 |6 \( H
│      08 出走太平洋 (台北大河岸现场).m4a
' n/ |5 K3 Q, h2 s0 h│      09 无与伦比的美丽 (台北大河岸现场).m4a
* O. |; u' r6 T2 R+ R& x5 p. F│      10 满地可 (台北大河岸现场).m4a* j! q3 i6 }) G
│      11 千千万万个我 (台北大河岸现场).m4a
% s( U5 i0 b0 v) b' D5 i│      12 In the End (台北大河岸现场).m4a' h1 L# o/ \$ {0 G
│      13 美空云雀 (台北大河岸现场).m4a& d" Y0 i; f# P$ `6 ~# m' N
│      14 木纹 (台北大河岸现场).m4a3 ?: r, u% p) G2 d% ]! R$ P+ d" t
│      15 化蝶 (台北大河岸现场).m4a- I2 j, Y' d7 h' S# m
│      16 蚂蚁 (台北大河岸现场).m4a# E  Z% ^7 M7 [5 f! U" y& e
│      17 爱的教育 (台北大河岸现场).m4a" t4 R$ E7 B7 W( D3 z* S
│      18 明目张胆 (台北大河岸现场).m4a* O  `8 x  K" r/ q% v$ V
│      19 小情歌 (台北大河岸现场).m4a
  I, r* s, O. b- d3 ]│      20 陀飞轮 (台北大河岸现场).m4a# X! _3 r/ e6 D
│      21 诗与胡说 (台北大河岸现场).m4a% K+ N! y* o( N! ?6 a
│      
" B% y, u/ u0 K# F* X/ ?├─2014 - Memento Live 2013: }% n* m* |( G( }& F; q+ Q
│      1-01 Prologue (Live).m4a/ {/ N* @- t* u3 W- |
│      1-02 钢铁是怎样炼成的 (Live).m4a
) D% C3 A' u- N- c7 `2 D. D│      1-03 天使蓝 (Live).m4a- S  U$ K( w3 V" b
│      1-04 青山黛玛 (Live).m4a3 n+ k0 N4 J! h0 ~+ `1 x. a
│      1-05 Horizons (Live).m4a
# ^  W7 B# H; x3 b( ~( c0 f% B│      1-06 我有没有问题 (Live).m4a) \# l4 @' K$ C$ E9 f) j  v" M7 _
│      1-07 疯子 (Live).m4a0 {  o- _1 |! ]7 F, K6 e
│      1-08 迷你与我 (Live).m4a6 T" x* I. N/ v/ P  C2 v7 m" k$ C
│      1-09 千千万万个我 (Live).m4a
8 ]5 M  n7 d& a1 \9 J& X│      1-10 Reveries (Live).m4a8 h% [) E+ l* A. u) _) N1 k
│      1-11 不眠皇后 (Live).m4a
7 i3 n; r- _/ L; k& Z/ n/ I│      1-12 韵律泳 (Live).m4a
" Q0 |( |! E& G, L$ u+ L│      1-13 未来 (Live).m4a
% [+ V- W' |5 E, Z" b3 H% c│      1-14 可可 (Live).m4a0 G6 ]1 F  `' ^! x4 Y' \
│      1-15 与别不同 (Live).m4a  u2 s1 j" ^( D. X# a8 i- @
│      1-16 诗与胡说 (Live).m4a
, v# }/ A% B$ G& z1 u$ }, Q│      1-17 出走太平洋 (Live).m4a
: n( s( a' Z: N1 o/ x) M│      1-18 爱没有不对 (Live).m4a6 }" q) L. v3 J4 x; u; R
│      2-01 Star-Crossed Lovers (Live).m4a- u7 @+ b$ e9 ~" D
│      2-02 劳斯.莱斯 (Live).m4a% R, y# N) }  V: A
│      2-03 叹息桥 (Live).m4a
/ b+ N( S% b) P, i│      2-04 睡王子 (Live).m4a( g2 R  d7 K8 ^* }: F; g
│      2-05 化蝶 (Live).m4a* N8 g. t- p: D" [/ e: ?
│      2-06 痴情司 (Live).m4a( ]0 N! r6 b  C
│      2-07 Somebody to Love (Live).m4a
, [/ ^  }! t' B! f  J  ^  p│      2-08 光明会 (Live).m4a, W$ t: v) \3 G2 S/ a" J( L
│      2-09 你是八十年代 (Live).m4a
* ?+ C3 r' Y! H7 T9 f" l8 ]│      2-10 艳光四射 (Live).m4a
6 I6 U& t8 j1 W8 |- P. N( F│      2-11 Memories (Live).m4a  w; U: g$ s3 K: _! D3 A
│      2-12 The Science of the Crying (眼泪教我.m4a- T( h  X5 t: r: {$ e
│      2-13 满地可 (Live).m4a8 ~3 ]5 O' H  h$ [( Y
│      2-14 木纹 (Live).m4a
' I: _" u; \- N+ u7 ]! n│      2-15 明目张胆 (Live).m4a* z+ C3 Z% w- O
│      2-16 光荣之家 (Live).m4a6 W9 M  X0 _! d; A' Z
│      
5 V% Z* ]1 ^% P7 w/ Q6 e$ I├─2014 - 共存 Coexistence5 o/ `- ^4 l. o% e6 q. c. O
│      01 酒精和菸.m4a
% T2 q8 `% M+ U│      02 無臉人.m4a
; {# U+ v/ L- o! S) W, J│      03 如果我們只剩一首歌的時間.m4a
% d; _$ q8 L1 o: x8 I1 P0 _4 C│      04 What Do You Love_.m4a
, a! K5 c7 @7 e( E5 d* Q: P- m│      05 波西米亞.m4a
6 N# W9 N, O7 T0 H* G7 z1 W4 ]# S│      06 對過去的我說.m4a. K" ]! H! m9 r8 D" j, k
│      07 The Science of Crying.m4a( z) B( x5 x9 b6 S" h4 i
│      08 Bye Bye.m4a5 x+ m6 K) o* f8 I) `% Y9 w
│      09 在青木原的第三天.m4a! R7 W! v3 ?* Y" ]0 P/ q% j$ O6 }
│      10 彼此.m4a
* f0 W& V% \; F* Z8 d│      11 彼此 (粵).m4a6 \! l( H# ?8 G7 N5 W
│      
) U  {( f) a" m├─2015 - 是有种人 - Single
6 C8 [" _  _4 ~8 |8 G" f│      01 是有种人.m4a
4 T, z/ a& q- |1 m( T( q│      , H1 [' H# m3 B/ ?& t
├─2016 - Reimagine Live 2015 十八種香港伊館站# w, |' W5 U9 s( \1 M# g4 C% w
│      01 艷光四射 (Opening) [Live].m4a2 |1 B- H) w  A; G+ T" t4 {8 F. z' D( V
│      02 滿地可 (Live).m4a/ r8 V1 V$ U1 Y  d4 P
│      03 美麗新香港 (Live).m4a
! f; |2 x; {! k! D+ m9 Z$ a│      04 幾多種香港 (Live).m4a* B- U% U+ n' G
│      05 光榮之家 (Live).m4a
+ `$ j: S3 K  ]% s; W  i  I8 X│      06 你是八十年代 (Live).m4a
" d; z2 }+ y5 E- C) j; ]- ~│      07 親愛的瑪嘉烈 (Live).m4a6 w5 o) I: |" k/ s# L  U
│      08 時代曲 (Live).m4a$ f  |: L" f; @% r2 X2 o2 j
│      09 有一種裂痕 (Live).m4a) o- b) }2 \0 x* }1 @: S  p
│      10 幽默感 (Live).m4a0 b/ g# P5 d& T0 `! A  m
│      11 All is Fair (Live).m4a
/ h: c- \* y# @; W) t" e! c│      12 沙 (feat. Boyz' Reborn) [Live].m4a& P. `! T( [. l
│      13 世界變了樣 (feat. Supper Moment _ Boyz.m4a9 t  P8 A+ G8 X# Z& F- F5 {
│      14 有一種斷連 (Live).m4a
" N: w4 @/ u& f│      15 愛德蒙多 (Live).m4a
* j% g* O2 ~; ]; n- `5 h│      16 Space Oddity (Live).m4a4 Q" n0 R) ]7 D! f; ?3 I1 T8 }
│      17 情深說話未曾講 (Live).m4a
2 |# e: ~1 B% R& n4 W$ k& E│      18 千千萬萬個我 (Live).m4a
5 `& g# ~/ X) {$ x7 B! S│      19 木紋 (Live).m4a" A! c* [; c; L0 A/ o6 i( k/ ^! k
│      20 美空雲雀 (Live).m4a
8 ~9 a7 C9 }1 q; Z│      21 壞女孩 (Live).m4a! ]8 k) p$ w0 f+ q. Q
│      22 月亮代表我的心 (Live).m4a' v3 x1 j7 L8 m7 {
│      23 我 (Live).m4a& ]8 }+ m& t/ B, a7 I6 Y: X
│      24 鋼鐵是怎樣煉成的 (Live).m4a: j+ }8 H! g, c5 A, T% |& v, `
│      25 是有種人 (Live).m4a
- m) c! H! [9 E% B│      26 有一種責任 (Live).m4a5 ~! r& H) r3 U& I: E! X
│      27 Dear Mr. President (Live).m4a
1 x. X  M, k, Z$ a│      28 是有種人 (Piano) [Live].m4a  P/ x6 K- z, q) W- A/ j) Y) O  t
│      
; V" G9 C4 ~& g+ K3 F: L  I+ D├─2016 - 親愛的黑色 - Single- w8 B. w3 F7 s# l0 @5 d
│      01 親愛的黑色.m4a
" w/ G- L  [/ H( m│      
& c: f0 i' O) U; L├─2017 - Dear Friend, 何韻詩 2016 演唱會 (Live)
- Z( }' X4 I2 X! O│      01 舊約 (Live).m4a
4 P6 D. J' P1 g5 r; _│      02 韻律泳 (feat. Nagasawa Takahiro) [Li.m4a! g5 ~: ]% ^& j4 _6 s' W- U- v
│      03 艷光四射 (Live).m4a
' G& E2 y. d- a│      04 Medley_ 光明會 _ 勁愛你 (Live).m4a
( l: d' z& B& i2 A7 Q( h" T│      05 拋磚引玉 (Live).m4a, z* G- k4 m! q% Z6 s
│      06 滿地可 (Live).m4a# I5 J, Z: }% E/ F+ ?
│      07 光榮之家 (Live).m4a- f; D4 O# _$ Q: R' m* y% g9 H2 u
│      08 天使藍 (Live).m4a7 f! p) x  L% g- O  B3 p
│      09 如無意外 (Live).m4a
5 M+ D' w1 |: T  j0 j│      10 親愛的黑色 (Lalala) [Live].m4a
% L; i1 l0 J2 t│      11 薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉 (Live).m4a7 L5 R! U, ~. j6 x9 Z0 ]/ G0 ~
│      12 禁色 (Live).m4a7 c! Q3 }( K- I; N
│      13 勞斯.萊斯 (feat. 黃耀明) [Live].m4a. a/ o8 @* @" j$ T5 [
│      14 圓滿 (Live).m4a
' S% Q0 n* W/ `│      15 鋼鐵是怎樣鍊成的 (Live).m4a
8 }, ?! j" E0 T) |3 O│      16 Capoeira (Live).m4a  I& H5 |6 t7 \$ X# V
│      17 你是八十年代 (Live).m4a
" i0 a6 F0 u% q% }' p│      18 花見 (Live).m4a
/ e; b- I% \& `* D6 c) a7 _) O│      19 金剛經 (Live).m4a
: L: M: k# q" y+ m: \( ?│      20 木紋 (Live).m4a
  c% y$ I8 ~  j. s. G│      21 青山黛瑪 (Live).m4a
2 M8 z/ J, J; p- ^│      22 是有種人 (Live).m4a
; O  Z  [5 m$ X8 V) ]" p│      23 親愛的黑色 (Live).m4a+ J  {: V: D% x! K+ O
│      24 千千萬萬個我 (Live).m4a! j/ \. }- r0 F' _4 F6 a
│      25 謝幕 (Live).m4a
' h' U7 T, P# K: Z8 K│      2 w  x' ~3 W! h5 o( q
├─2018 - 極夜後 - Single1 O% Y  v* v+ ?
│      01 極夜後.m4a
% _" z# J$ S0 C% D' k5 L3 b│      
& o1 v# I, }* }2 I& Z( O├─2019 - HOCC Dear Self, Dear World (Live in Montreal, 2018)& L6 E5 J+ O3 b4 ?
│      01 如無意外 (Live).m4a
, i; ~; c+ |1 n│      02 天使藍 (Live).m4a. h; |: {# F5 @5 c9 a- {
│      03 與別不同 (with 何秉舜) [Live].m4a2 U" X  i7 O8 k4 H  C
│      04 Shampoo (Live).m4a& d! z+ y3 z. S+ i3 X
│      05 拋磚引玉 (Live).m4a
" u$ a7 P( w7 ~# J! y│      06 幽默感 (Live).m4a& A. S3 W( y) E$ g
│      07 圓滿 (Live).m4a
3 ^5 t2 a' @" P$ x& i9 N│      08 夜半敲門 (Live).m4a
( \  R7 f: q- C: D- D: V│      09 化蝶 (Live).m4a
( w5 F' h% b+ o) W3 D$ T' C│      10 痴情司 (Live).m4a
0 t. \* j* Q: O& k1 Q! n3 g│      11 All Is Fair (with Kiri T) [Live].m4a
3 A9 w1 B1 o0 l2 k│      12 Castle in the Sky (何韻詩 Presents K.m4a
; w9 p, S. Q# B' G) u% T│      13 光明會 (Live).m4a
0 c, k- v+ |( F) [5 ^│      14 出生入死 (Live).m4a
) j4 p. _2 V+ J" F7 J  T4 f│      15 滿地可 (Live).m4a8 A( u8 i1 r8 i2 K- b1 N
│      16 由十七歲開始 (Live).m4a
* o: L7 j% t4 U) t. S& d8 I│      17 極夜後 (Live).m4a
% F$ L0 O0 {! d6 M) k│      
0 G" X6 X5 a% o- e└─2019 - On the Pulse of HOCC (2018 Live)
; J9 Q8 @; }7 o! i! B+ O6 T        1-01 神奈川沖浪裡 (Live).m4a
  X/ j5 ~4 d$ g* y3 W; \        1-02 親愛的黑色 (Live).m4a
1 a- ?. Z8 ^- U! d1 b% w        1-03 勁愛你 (Live).m4a" h( O! C0 K  A2 A6 ^9 f
        1-04 元神出竅 (Live).m4a
2 Q/ n) E  I( z) `$ }" h) I* K        1-05 瘋子 (Live).m4a
9 S; N9 T* ?6 z8 d" c- e4 A7 l        1-06 花花 (Live).m4a
( ^8 t& G! e' q( h" c        1-07 劍雪 (Live).m4a3 ?$ f- U  |; F
        1-08 神經痛 (何韻詩 Presents Kiri T) [Live.m4a
  A# R- K3 m; i8 n% A        1-09 明目張膽 (Live).m4a" X) |: Y" ~* d8 C6 M/ K: i
        1-10 查理淑儀 (何韻詩 Presents 李拾壹) [Live].m4a2 x/ L0 h. y  L8 y, }2 Z& W
        1-11 木紋 (Live).m4a
( }; k, \! W6 l: m! U        1-12 Interlude (何韻詩 Presents 雞蛋蒸肉餅).m4a: k6 A- {- ^8 l. p7 o' W
        1-13 化蝶 (Live).m4a. p( J- h5 W- c( ?5 w. v
        2-01 狂草 (Live).m4a
0 A+ {' T* f# k, r0 y        2-02 願我可以學會放低你 (Live).m4a6 J# |1 u4 ^5 z9 h) F
        2-03 再見露絲瑪莉 (Live).m4a
' ]" J# h! I# c. t6 e1 C        2-04 給自己的情書 (Live).m4a
6 W* ?! ]) A# h6 f! K        2-05 眼淚教我的事 (Live).m4a4 }- u- s& O$ _/ s7 Y
        2-06 Interlude (何韻詩 Presents Gould,.m4a/ r9 s) I2 n; `. G- `' b* g3 z
        2-07 青春祭 (Live).m4a
0 X5 O( {) ~. Z( Q1 r' D% b        2-08 似是故人來 (Live).m4a" M$ g1 d' c3 m& Y5 l: R* n( z4 x
        2-09 大拇指之歌 (Live).m4a
! f9 R/ [8 J$ P1 T( U3 l        2-10 代你白頭 (Live).m4a
8 S$ {# l/ B) b' `: q6 Y  j; j        2-11 鬼 (Live).m4a
! B- H  I' S+ K" O* c        2-12 極夜後 (Live).m4a
# s: A' x  k& S3 Q  C/ ^5 v4 v! @- Y        2-13 光明會 (Live).m4a
! d2 b! T! \/ D( M
- _' c* h  `" N  y
! o% _) b  ?- J+ C8 i2 i
8 A1 @! A# ~3 S% h+ b# s+ W! p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 L. u: ]9 P5 }* P# Y/ Y  L
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-25 19:45:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-6 14:21:11 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-18 16:42:33 | 显示全部楼层
啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-19 13:14:19 | 显示全部楼层
感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-28 15:57:04 | 显示全部楼层
感谢分享,几首新的单曲都有,楼主有心人
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-3 01:50:50 | 显示全部楼层
解压码是什么解压码是什么解压码是什么
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-24 23:26:26 | 显示全部楼层
多谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-6 16:09:31 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-7-13 01:19:25 | 显示全部楼层
謝謝你的分享!
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集

GMT+8, 2022-12-9 03:14 , Processed in 0.072508 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表