AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

蔡健雅 - 《蔡健雅作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2018-12-12 13:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
246584718.jpg

; S% o' t' `& _. e2 P
  H1 p% |# w0 }$ E' K' W; T$ P
2 E% ]' E: e. g7 W* l蔡健雅简介
% n& s& R( P0 ]. v( ^1 G; s6 Q+ _/ e新加坡人,华语著名歌手、词曲作者,音乐制作人。1997年在新加坡由其经纪公司 Music & Movement 旗下的Yellow Music发行英语专辑《Bored》而正式出道,1999年将国语唱片签约于宝丽金唱片旗下,并推出首张国语同名专辑《蔡健雅》。2000年因宝丽金唱片并入环球唱片旗下,因此《记念》及之后的唱片皆由台湾环球唱片发行。在此一专辑中,蔡健雅以〈记念〉一曲成功打响在台湾市场的知名度。同年入围台湾第11届金曲奖最佳新人奖。2002年发行《Secret Lavender》专辑。同年以〈打错了〉作曲者身份入围台湾第13届金曲奖最佳作曲人奖,并同时入围最佳国语演唱人奖。2004年首度担任制作人,替梁咏琪制作《归属感》专辑。同年以《陌生人》获得台湾第15届金曲奖最佳国语女演唱人提名。2008年推出专辑《My Space》,同年获台湾第19届金曲奖7项提名,并获得了最佳专辑制作人和最佳国语女歌手两座大奖。近年移居台湾。2012年获最佳国语女歌手奖。代表作品:《呼吸》《陌生人》《空白格》《若你碰到他》《红色高跟鞋》。
- y9 N& L( R# w* J5 m" Y4 s+ L7 _) h& {8 S5 u2 |
├─1995 - 记念, S' T, w' V  j$ Q/ {, K5 l9 |) ]
│      01 你的温度.m4a) u# B( @2 f2 f! E2 C# e0 e
│      02 记念.m4a. [' B0 `  V* I! D7 Q9 L' t
│      03 太多.m4a
+ m' {( B5 H5 L& D& n* n│      04 愿意渺小.m4a
* i. `7 T8 m, j0 U& q6 s1 B│      05 天之美.m4a$ S# Y3 K! P& Q# _" J2 u
│      06 好想放假.m4a$ c& B' J9 [7 ?
│      07 True Love.m4a% i- v: t' c% P$ Z9 r
│      08 体会.m4a
4 m* E0 @8 Z& \4 Z& Z│      09 伸伸懒腰.m4a. G9 m$ z- v5 ?7 L, I
│      10 漂亮一点.m4a+ b: h" c" l& o* T# c3 i
│      7 j( ?1 K/ s. A( v; |6 ]
├─1997 - Bored% ^% p7 L+ n: l8 S( B4 ^8 i3 u
│      01 Bored.m4a
2 }) Z6 U+ g! h' l6 E. [│      02 The Yes Yes Song.m4a6 N- x8 V3 N& f# Z9 T- O
│      03 My Colour TV Set.m4a8 C3 R7 U- b/ G/ Z
│      04 Joni (It's Friday).m4a
- G+ T0 v& t8 X+ [" j- H│      05 I Don't Know Where I Stand.m4a1 e# U- K4 X2 r
│      06 You Sorry Ass!!.m4a$ s8 k, _- G4 E/ s0 l+ f* d
│      07 Ashes.m4a
+ H* o* [7 U; s! j2 m2 S$ h4 r4 [│      08 My Friend.m4a
5 U- G5 G; |  V4 X│      09 Forgotten.m4a/ J: _# [6 B9 w5 m  e( Q7 o
│      10 So How_.m4a: H; M; M$ O. H% N% F5 e
│      11 Until Next Time.m4a
: y. Q& ?8 C4 K, D$ ~1 ~8 i│      12 My Friend (Bonus Track).m4a
+ c! Y) N$ r; g9 s: Q9 x# G9 x; e2 {│      
( V! F/ u/ E) U) {. \; \├─1999 - Tanya9 e, `. ?4 M- `% x* n' d
│      01 好无聊.m4a
7 m% H1 q/ v9 R+ F8 [│      02 呼吸.m4a
7 _' Z* L9 _3 r3 ]# F& N# @+ j5 o  P│      03 你快走开.m4a6 V1 S6 o0 H7 H2 L
│      04 与你无关.m4a+ [8 k" s- I, h  I1 G
│      05 无所谓.m4a
0 O- B7 `2 Q( q: |5 h│      06 余兴节目.m4a, D& r2 s2 U3 Z: Y( C4 T& F
│      07 最后一个烦恼.m4a
9 b- t9 J: z  i& }! x│      08 想你.m4a2 O& L& |5 ^, l: Z, @
│      09 影子.m4a3 o  s& E4 u* q
│      10 靠边停.m4a2 F! n6 T6 j, }, K
│      6 n: a/ u+ [5 n# D3 p
├─1999 - Tanya★( v" j6 ?3 I$ ?4 A& |+ y+ C
│      01 好無聊.m4a
! L. N+ }1 Q  R' H& a1 o* z- Y# e0 G0 a│      02 呼吸.m4a
3 }0 A% ^  q$ g9 W3 E7 Z9 V  I* h│      03 你快走開.m4a
4 h! W2 T: g9 @- n/ X( N( d# q( E│      04 與你無關.m4a, a8 h) o% E' z
│      05 無所謂.m4a
* F5 J- j0 q9 ^0 l│      06 餘興節目.m4a
  P6 j7 u) f- o│      07 最後一個煩惱.m4a
* ^/ d( @1 N, n5 y3 |0 q│      08 想你.m4a1 S" l0 {- u6 T$ w
│      09 影子.m4a; K, E# d: B9 D
│      10 靠邊停.m4a" V# J1 b. Z/ \# w# {6 w
│      
  a8 m. F! }3 M# K├─2001 - I Do Believe
2 {, F$ S: u9 R5 E! N│      01 I Do Believe.m4a, x3 R4 X1 R$ b. R
│      02 可以愛你真好.m4a! J" x( a# L/ t, H8 M; m+ \1 r8 U2 V9 V
│      03 Why.m4a
, z1 D5 `! H) ~  j. s5 [│      04 衝動.m4a0 q% w: k7 k4 D! A
│      05 Day & Night.m4a' D$ [7 f4 p6 j, |
│      06 跟你借的幸褔.m4a4 S0 L9 d: w  X
│      07 女人的說法.m4a
/ G+ I  _( b* [/ w! [% N* f5 Q" r│      08 不夠完美.m4a
* u6 Y2 C7 ^# D│      09 變賣.m4a
: w0 K; U4 p, M) j│      10 平凡之歌.m4a
2 C" g9 n* x: R; u' O  `5 n+ r│      11 I Do Believe (Believer Mix).m4a
0 Y5 X4 i1 b8 i: H0 C│      
/ I& v' j8 O, y9 O9 r├─2001 - 默契 新歌+精选
: R9 a# p3 L* N) G/ `4 L3 _4 o│      01 Two of Us.m4a
* Q9 O- z0 y5 U) S0 v" j4 j│      02 默契.m4a
8 d: |' i9 @# c- v: e4 b) V7 D│      03 呼吸.m4a1 C, i0 V- i. i+ z+ }
│      04 My Colour TV Set.m4a
: q$ j/ z4 }* K4 r0 D* u( h│      05 你的温度.m4a
" o+ P/ C3 n: p1 F│      06 无所谓.m4a2 M) ]' _' l3 o) C- T7 e* r
│      07 可以爱你真好.m4a
7 K* s& A; j! P: M│      08 跟你借的幸福.m4a+ u( p5 B6 }2 n" f& W6 C$ p
│      09 好想放假.m4a
5 x8 r4 N4 g! G│      10 冲动.m4a8 X. K& V! _) O
│      11 你快走开.m4a! C, T2 t+ U; K, Y8 @! w
│      12 好无聊.m4a# @" ?& e% V' a# R) N* |! H( ^
│      13 记念.m4a" N( [( S. ?8 N) J) L) H
│      14 I Do Believe.m4a0 X1 c' h. W) ], E8 ~! F  D
│      15 True Love.m4a5 B: t* ~# W4 @6 A6 X& W/ r
│      16 It's Your Chance.m4a  b* {) c8 ^& k( a7 I0 W/ L% L. l
│      
1 I: s$ j2 [6 X( ^├─2003 - 陌生人
) D/ j9 i) V& [* G│      01 无底洞 (钢琴版).m4a
  |1 S3 o! u2 u( _2 k) T7 [0 g│      02 无底洞.m4a
7 ?& }: i2 o& G7 I& I# Y) Z' k│      03 夜盲症.m4a$ l4 m1 p( Q3 z/ H4 n' T2 h0 c
│      04 精彩.m4a. a( O1 ?$ P! I4 U# ?$ V5 u4 [  m' @
│      05 失乐园.m4a$ U* M2 N1 ~" w& \
│      06 陌生人.m4a: K. w8 ]) P) c9 F) H, O7 t; N
│      07 沙滩.m4a9 S7 z/ d3 X3 E8 H& d+ I
│      08 你说.m4a
3 [2 t, s& Q; s( ]│      09 下一站.m4a6 H5 W. [7 q8 Y$ q  \
│      10 有问题.m4a
1 a9 B: I4 t) i" @2 B│      11 爱情的路.m4a
- r: C& v6 m- l8 G% j5 ^│      12 忘了.m4a
; s( _; z, e( P/ F" _  F3 o5 t1 o: {│      + I2 |5 P" Z3 Z  b1 h
├─2005 - 双栖动物
* A' W+ r1 |% ^: I, ~│      01 双栖动物.m4a+ D# X3 q9 b- @3 z0 ^+ G
│      02 假想敌.m4a, i1 q, ~8 o+ ?4 O( E, e* N
│      03 一分钟追悔.m4a; W. Q: B. w: G3 d
│      04 优先权.m4a: y  y. v6 }8 C4 w+ o' t* ^' w' d6 [( p
│      05 下一次爱情来的时候.m4a9 l; U0 ^( I# ~( B: }8 b
│      06 再见.m4a
7 E9 M& I/ A2 Z) p1 E│      07 二手菸.m4a# I' f2 M+ D+ R" x8 Z  B
│      08 尘埃.m4a
1 e* Z" _& h: @1 Y│      09 坐立不安.m4a' \, ^( j5 s2 U
│      10 失忆症.m4a
/ M5 g: w5 m& S3 j2 \6 i9 {% X) b│      11 原点.m4a
, S7 R7 Z, t+ ~' t5 F6 t; J7 K+ A/ `│      
% W: c1 v7 v- t6 V% p0 ~* y( `├─2006 - T-Time 新歌+精選
0 c4 T3 T' D- S6 F│      01 Beautiful Love.m4a
5 ]6 i1 J% r' A" l8 L3 v│      02 障眼法.m4a
& @8 `2 ]: r/ O5 I. ]. y% p2 K! i│      03 深信不疑.m4a2 G9 A, n4 s% l1 b7 J  \
│      04 過動兒.m4a
* m# U- X2 j/ f│      05 路口.m4a
5 i0 N5 u6 K7 p6 H9 B4 U│      06 二手菸.m4a; _  H# i) }- B7 |" U, k
│      07 無底洞.m4a
, t# ~$ J# q* r5 b8 s0 g│      08 夜盲症.m4a
( g: q5 {, k, N6 ]. H2 ^4 P) Q3 Z│      09 雙棲動物.m4a* l3 ?/ H0 V2 ^
│      10 失樂園.m4a4 G3 |; f/ @! p" ~2 h* g
│      11 陌生人.m4a4 I" ^- ?: k/ y- ~5 x. Y
│      12 優先權.m4a; V) @, {3 F' x" `8 g8 I/ R
│      13 假想敵.m4a6 G( e4 r( Y% r) _
│      14 沙灘.m4a
: J' Z5 f) l, j+ u. X; q3 z. s$ w' v4 h│      15 原點.m4a, ?% T5 i9 @7 \+ I2 s9 ~! I6 H3 f$ c
│      2 C+ P" |0 Q. u' A" n' s
├─2007 - Goodbye & Hello7 @/ o; A9 h3 O# s1 W! P8 O/ U
│      01 达尔文.m4a
" v0 W7 H7 G3 j% C* U4 I0 m: Z│      02 Goodbye & Hello.m4a; S7 P. ^. {+ m- ]
│      03 当你离开的时候.m4a& g3 W6 O+ c! p0 c! w( i$ i# K- a; t
│      04 空白格.m4a
1 H8 U1 M8 a+ W! F/ I2 s│      05 越来越不懂.m4a$ k  Y; A- z) B2 N. A9 h3 X
│      06 如果你爱我.m4a
1 D: U% [2 X% k) ]│      07 化学实验.m4a
. Q% e! y8 C; c│      08 It's True.m4a
+ e3 u* J4 H; u; }* h│      09 晨间新闻.m4a! U3 P9 `4 P. V& ]  F7 ]
│      10 走过的路.m4a4 p( j) j/ [. Q0 w
│      11 达尔文II 进化版.m4a" J7 H2 ]. ^* B. J( ^
│      
" Z+ {, I1 u( a: I8 h5 d' }8 ^+ q├─2008 - My Space演唱会纪念盘 (Live)
7 \% {# b1 W% y9 I4 T│      01 越来越不懂 (Live).m4a2 J% s9 E: r" s2 t& f4 l! d
│      02 达尔文 (Live).m4a. Z: h5 n$ V  P! g
│      03 Blower's Daughter (Live).m4a
) A  b# r- [, `; F' v! ~' M1 d│      04 Change the World (Live).m4a
, Y+ d' B% T' Z0 X│      05 空白格 (Live).m4a
4 @; k: R, b  U- c" t8 y3 S" I1 P│      06 记念 (Live).m4a7 e" H. a% Y, _5 t
│      07 思念 (Live).m4a& e4 t) O' z0 H
│      08 呼吸 (Live).m4a9 H0 \5 k/ k; G3 f* Z8 g5 D( `
│      09 Is It Over Now_ (Live).m4a
0 z8 i8 b7 x5 S5 k" Q5 v3 o7 |, S' L- B│      10 依赖 (Live).m4a
  ~4 Z' Z; L$ ?3 Q& P│      11 对爱渴望 (Live).m4a' m( U9 \, k& H! b: j
│      $ x1 G2 ]) r& \7 {" c! z3 T
├─2009 - 若你碰到他
% m, s& l  R" Z9 J│      01 Wheel of Fortune.m4a
# {- E6 B7 H5 c  `, n# D1 w│      02 Who.m4a3 R7 F5 Y0 f" A
│      03 Projectile.m4a
3 a& g8 p0 x5 n; o/ U$ p3 U│      04 Red High Heels.m4a( k0 N; U' x% |
│      05 Men.m4a, `: s5 g, i* d. Z
│      06 Rusty Playground.m4a, F' N) E% t& ^9 F  g
│      07 Life Saver.m4a
6 x" h4 P* ]2 Z$ }0 y% o! T) k│      08 If You See Him.m4a
; V- a1 P5 A2 t9 m│      09 Free Fall.m4a
, h2 i" D" z% p$ k2 C│      10 Only Love.m4a! a. Q% @- y+ l# |
│      
. ^3 P& A( H7 N+ F% D├─2010 - 感動每一刻 - Single( D5 x# V/ V6 Z/ ^# r# v
│      01 感動每一刻.m4a
, \' v9 q% h. F$ Y) n  E; T3 [│      7 g1 R+ I  G! C
├─2011 - Just Say So
6 n7 s  h: ~' Y- W" G3 E│      01 Let's Get Together.m4a( @* ?( S% Z% O5 a1 V( l- S
│      02 Just Say So.m4a
* h& F4 M! w: C) U│      03 Make It for Real.m4a) X9 M$ a1 W0 d! A8 ?
│      04 Carousel.m4a7 @2 ~( s) _8 X% u( G
│      05 Back Into My Life.m4a
& m  o) }" r0 B1 z: j│      06 More Than Anyone.m4a3 E+ n; R) d6 Q# }; A
│      07 Never Before.m4a
7 |4 A4 d3 P/ O8 N& n│      08 See You Again.m4a5 V: m1 k' {, Y! L6 b
│      09 Game With Fate.m4a
( ]  Z, K( y, S8 S' E) k7 F: H1 L│      10 Key to Happiness.m4a
' w$ `# D1 u  Z; E/ L$ k( E& X5 D│      11 Friends.m4a. V& [0 Q$ j  [. n
│      
: h" [, B; C9 o8 c: N- n├─2011 - 说到爱
# T0 p0 T8 P6 M5 U* ^│      01 Sing It Out of Love.m4a& K0 \, k/ e5 i3 b0 J/ \' U
│      02 Under the Weather.m4a9 C6 }9 _& i1 [3 B& p
│      03 Unloved.m4a% Q  r4 Y- K5 d3 n# ]" u
│      04 Old Baggage.m4a5 h. R- v0 S! R8 m. ]" x
│      05 Post-It Notes.m4a
5 F" B6 c  `! @8 {( D│      06 Dark Cloud.m4a
9 l! \6 e6 S( i+ _1 c│      07 Domino.m4a& {' e* R# n! G9 r  m- i; s9 h. ^
│      08 Letting Go.m4a$ S- |! ]! U& d" Q' U# q; |3 u
│      09 Loving Me Is Easy.m4a
+ {" z! F0 P5 H) D! z│      10 See You Next Time.m4a! h2 U  E2 u2 p% C$ k  M, U! b- J
│      ! u9 g0 _' i* K& C9 A1 k
├─2013 - Easy Come Easy Go - Single$ \) g8 E! {. t; S, J
│      01 Easy Come Easy Go.m4a, \1 r8 }0 Z4 K$ Z
│      
/ |. A9 e+ ]  S/ u. @├─2013 - 天使與魔鬼的對話- B& s+ ?/ B* W; h4 E, j
│      01 極光.m4a
* v8 W" Y  ?* m2 }: D│      02 單戀曲.m4a
7 P0 [2 P" B% s- g% }2 V│      03 費洛蒙.m4a
3 r% y9 o: r0 v" ?) J  j; \( Q│      04 天使與魔鬼的對話.m4a% I1 u! ~' v% N6 A% f4 M
│      05 Easy Come Easy Go (feat. MC HotDo.m4a) P* H$ M! H/ x7 F7 E8 ?  R
│      06 唱衰.m4a+ }, n5 N. V4 ]& N
│      07 墜落.m4a
% }/ N* p5 ]7 _5 g│      08 被馴服的象.m4a7 M/ `5 }, ~" M* U! U! }
│      09 十萬毫升淚水.m4a
' `! }0 k+ t1 ]│      10 Keep Breathing.m4a
; H* V  b5 i- H5 M: b3 c│      
- Y) s- X& O1 @6 l: f, X- w├─2015 - 停格 - Single
2 |7 O  [1 R1 w│      01 停格.m4a
3 |: K/ R' Q; f: L3 I│      , ~) U0 n6 d2 M. ]4 X
├─2015 - 失语者
, |  ~/ n' v, M# t│      01 异类的同类.m4a$ E8 P4 u" ^- J- m$ e- p4 ?
│      02 活着是最好的死亡.m4a$ ?" Z) h2 i( x1 Q0 f
│      03 失语者.m4a
: F& n; b6 b3 F$ b│      04 菲林.m4a
2 n* k7 @1 V- _: o│      05 谜.m4a
* ]' v6 s+ s) }: V│      06 猫鼠游戏.m4a* c5 ^* c& F: V5 ]- ^/ z: s
│      07 先生有事吗_.m4a
  G; _9 U0 g4 c# ]- m& i│      08 偷窥秀.m4a2 k; D6 M* M8 m, ]! n3 a1 r, Z2 F$ L
│      09 一克拉.m4a
7 B' h* R9 S* B7 j1 P, J│      10 粉末.m4a
( U* f. V5 C7 o  V5 M9 ^│      7 O1 q* W' Y6 ~5 [5 d' F6 ^
├─2017 - 我想和你唱2 Episode 3 (Live) - EP
7 s7 l" p& o, V$ a$ b│      01 時間的力量 (feat. 慕莉豔) [Live].m4a
; Z; Q" m5 e- n/ P9 D' a$ e# y│      02 最終信仰 (feat. 阿里郎花組合, 慕莉豔 & 尹聖傑) [L.m4a
! ^  p- x0 N) e│      03 我很醜可是我很溫柔 (feat. 張希, 周静 & 陳東東) [L.m4a
: q% p/ Q' |7 b+ N$ P" [* h│      04 勇敢一點 (feat. 周静) [Live].m4a
8 K  Z9 F/ p. c1 l' o│      05 別找我麻煩 (feat. 亞森, 蘇比依, 申申 & 小魚籽) [.m4a* y4 z  r2 M( l$ ?
│      06 達爾文 (feat. 亞森) [Live].m4a9 j9 B% n% X9 S1 a
│      ! U- \  ?+ q6 t! Q0 ?
├─2017 - 紫 - Single" z$ W( @; D3 k$ J0 V
│      01 紫.m4a8 ^4 Y1 {9 o$ }5 P9 S+ u# u7 E- a& }
│      
$ @& z. W4 _& t+ q6 G├─2018 - Cherished 割愛 - Single8 b; h+ r) j7 q
│      01 重來.m4a. e0 I8 ?0 Y8 O! v8 C: m
│      02 貪圖.m4a! r3 d/ {3 X3 [+ V" R( x
│      , Y5 F2 B. M& w7 `/ M" i
├─2018 - Nightglow (崩壞3印象曲) - Single
1 b+ ^: U) R% i6 [+ S│      01 Nightglow (崩壞3印象曲).m4a
* I* a/ V6 O% h6 q9 V│      
( W3 h' D& v  Y8 }. @- a( W├─2018 - 我要給世界最悠長的濕吻
+ V8 ?2 d) G. V! i│      01 舞步.m4a* A8 n2 s+ N* H$ ^  p5 d+ L2 N
│      02 離線地圖.m4a" O+ Z2 v6 f' E& R
│      03 我要給世界最悠長的濕吻.m4a; N2 g8 I# x3 B$ |3 d5 e
│      04 半途.m4a
! K4 a3 e- J$ S│      05 遺書.m4a, {% [& R$ W4 O6 k" z9 U
│      06 喘一口氣.m4a
! S, G* E2 w8 s: x│      07 à La Folie.m4a
# j6 N& t) A# d* A& m3 R* @* i│      08 Déjà Vu.m4a
4 f! S6 n3 X, ?- P8 F) v│      09 看不見的城市.m4a; S( {( W2 }$ w- z
│      10 原諒.m4a
7 b  B. Y& A, b7 x│      
( [' c* j" V9 n! n! ^" l├─2021 - Bluebirds - Single0 m! E% f" q7 {* P
│      01 Bluebirds.m4a7 G) A. X0 k( d, e; T
│      % ?3 N' ]2 o  r8 A& C, S& P& B/ s0 |
├─2021 - DEPART
- L# R  ]7 \) [: \7 L. r; X│      01 Bluebirds.m4a
6 v% u1 N+ L+ d4 N; L6 ]8 G. Y- j7 B│      02 Breakdown.m4a
+ d% J  V6 W& f! X; [1 x; O│      03 Into The Wild (feat. 阿雲嘎).m4a
  ~/ }9 N3 w1 a│      04 出走.m4a' O" {/ j: q" G. U) x2 q% g- q: ^: z
│      05 那些小事情.m4a/ B) W5 N: E+ [1 t4 I
│      06 舊情歌.m4a
+ E1 g2 P7 S" a+ K2 Y│      07 全部的所有.m4a
. d4 t/ F. B1 k│      08 Photographs (feat. Carla Bruni).m4a' ?! u" J* p3 x; d6 M
│      09 讓浪漫作主.m4a) K/ P' X6 V+ k2 |' @+ D( R
│      10 Om Tara.m4a4 Q( }7 D5 i4 N3 c) Y
│      + j: z- N% I1 l$ D
├─2021 - Photographs (feat. Carla Bruni) - Single
$ O1 o! g0 d* ?/ y3 H' h│      01 Photographs (feat. Carla Bruni).m4a
, S$ {7 P1 H4 x│      . h) d, J/ e% P" Q  ^) @* f
├─2021 - 出走 - Single: ~  l* _/ [: y
│      01 出走.m4a9 j4 j7 W9 W* O) h
│      
. L' I8 m8 y' w. r) w$ l/ e└─2021 - 讓浪漫作主 - Single/ S8 r( Y2 `+ u
        01 讓浪漫作主.m4a* I  w0 ?' W# q4 F
+ Z4 ~- c+ k6 b7 Z6 v4 \

4 Q1 ^6 e7 t/ s. y) W5 @; Z$ g% s6 o" Z1 Q! h- k6 N
/ a8 w0 ^( ~/ e4 a2 E

: D. z( n$ D. \9 R4 @! W- Z1 n( j+ J1 ]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

* O8 f# o" h/ O( A' k" Q; Y: E' G' w1 _
; M9 k( M+ u- o( B2 q3 K8 j5 t7 K0 V. ]

4 w  `" u8 M4 G5 K: }! _7 N
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-9 06:11:03 | 显示全部楼层
感谢大佬
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-29 18:55:17 | 显示全部楼层
感謝感謝!非常全!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-28 22:11:42 | 显示全部楼层
这个是蔡健雅的全集吗?好厉害,感谢楼主分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-24 02:06:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-11 19:08:04 | 显示全部楼层
感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-18 16:01:26 | 显示全部楼层
这个一定要支持一下了。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-4-30 18:29:17 | 显示全部楼层
感谢分享 超级喜欢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-7 19:37:04 | 显示全部楼层
感谢分享这么好的全集
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-8 16:54:27 | 显示全部楼层
这个一定要支持了
回复

使用道具 举报

QQ|手机版|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-10-25 12:52 , Processed in 0.300652 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表