AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

S.H.E - 《S.H.E作品合集》[iTunes Plus AAC][百度盘]

  [复制链接]
发表于 2018-12-12 11:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
86374126.jpg
, \1 C4 D, k4 J$ Q
S.H.E简介
S.H.E由任家萱(Selina)、田馥甄(Hebe)、陈嘉桦(Ella)组成,2000年共同参加宇宙美少女实力争霸战后受宇宙音乐(现名华研国际音乐)相中并签约,2001年9月11日正式出道。分别代表着温柔、勇气、自信的SELINA、HEBE和ELLA,依照她们e世代的跳跃式思考模式和无厘头的爆笑逻辑,不论在声音或在个性的表现上都能以最自然的、最纯粹的个人特质来发挥她们的个人魅力,呈现出最S.H.E的一面。当年以一首《恋人未满》走红,令首张专辑大卖75万张。其后更凭借《美丽新世界》《Super Star》《波斯猫》《不想长大》《中国话》等多首热门歌曲风靡大街小巷。如今S.H.E已跨足音乐、戏剧、主持、广告、书籍、配音等方面。
/ \6 |' j3 A; G/ z" h
├─2001 - 女生宿舍" S- J) Z$ s% H  u5 |2 z# L
│      01 恋人未满.m4a8 K) y/ V5 \) `. E/ e! \
│      02 Beauty Up My Life.m4a
3 w1 b+ L: t; p│      03 冰箱.m4a  ~" F: i& _9 D" r
│      04 H.B.O.m4a
5 v* r. `" x5 s│      05 Too Much.m4a
; s- x9 j# J6 K9 Y│      06 妳还好不好.m4a
7 o# I: V# ]5 I│      07 替我爱你.m4a& {' y3 W9 S  {, M+ @4 U0 W; j' K
│      08 他就是他.m4a
+ A4 R+ T. Q! \/ b. k│      09 別.m4a( S% }% d* b! r. K
│      10 忘记把你忘记.m4a
, N  X) W* @, p2 X9 s  U│      , n( a! I6 N2 a
├─2002 - Genesis; K& Q0 J4 I6 G" S( b
│      01 Genesis.m4a. V0 g9 r# H( |! x. _  @) z
│      02 Where's Love (OT_ That Night).m4a
% Q# u6 z& d% r+ v# C- Y2 K6 _│      03 Watch Me Shine.m4a
' _; |1 Z8 |, s1 k- g│      04 If You're Happy, Then I'll Be Ple.m4a! F6 |( v6 \+ J) }4 f- Q* c0 d
│      05 Ocean of Love.m4a
& i9 d/ v3 z' H4 k* u1 J│      06 Irreplaceable.m4a
2 d1 k9 \( i5 ^' W│      07 Yes I Love You (OT_ Day after Day.m4a5 _. Y7 w) `1 V, z
│      08 Nothing Ever Changes.m4a  ~$ |" i" ~) @) T9 }
│      09 Woman In Love.m4a
  Y% A9 u6 N6 h│      10 Magic.m4a2 `) c4 ^" F, x; Q$ c7 A* P
│      
4 p# r; V  X7 q  M3 v8 L5 Z$ G├─2002 - 青春株式会社* n( ?* v1 m$ }& ]: U' q
│      01 Remember.m4a4 y+ }% P3 C1 z2 t9 Z* f0 E
│      02 Belief.m4a
2 i* l, H* x7 f7 N% ?4 J: ?│      03 幸福留言.m4a2 T+ H2 ~+ ]5 j! ?, ]2 V, n% d: z
│      04 给我多一点.m4a
+ w# U- A7 k- B9 \1 p- X$ Q│      05 热带雨林.m4a1 b% N; {4 l$ T! s( H2 x, a
│      06 记得要忘记.m4a
  D0 h) ]) d5 o' K! T" w% Y% M│      07 围巾.m4a
2 a6 L6 i  }1 H% K  e" p' D│      08 爱我的资格.m4a
$ B& H0 i& V; K* H│      09 催眠术.m4a( B, x) ^; {" R
│      10 I've Never Been To Me.m4a" U1 N0 I9 m4 o  W* r( i7 A
│      
" m8 Y' [8 m; S% j├─2003 - Super Star% y5 \/ G/ r+ d. g1 x" ^# V
│      01 Super Star.m4a
, m# B2 W" v  {" g│      02 Far Away Places.m4a
! p9 X9 ?' {2 s* ?* m: V1 i# l# f│      02 远方.m4a) w4 ~6 `4 d: G3 z% Y& {. `/ y
│      03 The Legend of Northern Europe.m4a
' d' h/ m) I4 C. z  h& L$ p│      03 北欧神话.m4a  C! {3 q+ ?/ ]
│      04 Half-Sugarism.m4a' j. s$ Y: |; H8 h2 N
│      04 半糖主义.m4a
# L8 q5 b* p6 X  a7 j│      05 Riverside Park.m4a- J% ^9 d& ^. o7 ?
│      05 河滨公园.m4a7 ?) Y# k" ]: a" R4 j
│      06 I.O.I.O.m4a
; U% O' E! k% w% I) B. f6 n9 t│      07 Always Missing.m4a6 O; O* W2 b" {0 V
│      07 长相思.m4a5 q5 u. J) J) w2 F
│      08 Heavy Rain.m4a) b6 u! N) X- ^: @4 E' `4 _6 H/ P
│      08 落大雨.m4a/ a/ h% T0 Z' O+ i! F
│      09 The Smile of Summer.m4a
+ f/ S5 k5 H- f& p1 l& [( s" z7 o│      09 夏天的微笑.m4a- [: x  ]. k2 Z1 k/ A6 t
│      10 You Are Too Honest.m4a
! K1 X  t. Q* t7 s9 n│      10 你太诚实.m4a6 j4 _. W! `3 P. {4 x% r
│      
1 e5 G2 ?2 a' l4 a' j! w├─2003 - Super Star - Single
1 o. _( k+ l7 ?) a/ a│      01 Super Star.m4a
: s  u! c  y; U# H5 @% t% `# b│      
2 ?/ R- r5 w1 W├─2003 - Together (新歌+精選)/ ~, _- b7 O* T) k3 Y* n6 w
│      01 Always On My Mind.m4a
# J: X* o! Z- M5 i, g) J│      02 白色戀歌.m4a
6 ~8 f* D# a' z: e5 r│      03 天使在唱歌.m4a
" f/ b: m+ b  ^, U; n0 ^, f/ q│      04 我和幸福有約定.m4a- R/ d. c  S( `/ [& ?
│      05 Beauty up My Life.m4a
, k: B# K' G5 k1 {5 M* ?│      06 戀人未滿.m4a; W3 z, g% {) a0 L6 A1 w! o
│      07 美麗新世界.m4a; U" w( ?7 z' Z1 x. G* f
│      08 熱帶雨林.m4a7 V2 b2 |; N6 _5 s) Q
│      09 Remember.m4a
# d9 R) |# b! h! ^! S+ p! ]│      10 愛呢.m4a1 U6 V7 k; g7 Y. {- ^8 H# j# z) b
│      11 Belief.m4a6 M' H# z" n( u' L
│      12 Watch Me Shine.m4a
9 g, ?) G+ O* H2 w$ p│      13 冰箱.m4a
4 X) e% U2 |1 y& S: r& l1 m* K│      14 妳還好不好.m4a
9 U' @0 X" \7 x" c│      15 愛情的海洋.m4a' @% n4 x/ f4 O
│      16 愛我的資格.m4a
* Y3 b+ }& _- n│      
+ w! e- j7 {5 \0 I5 c1 F2 {├─2003 - Together Best Collection/ n2 N, l* h  N# ?3 H
│      01 Always on My Mind.m4a
& m' N: o6 \! z* l│      02 White Love Song.m4a3 v* t' X7 Q, r4 x* W- A' X0 d
│      03 When the Angels Sing.m4a5 v/ R8 J% B) f8 u4 F% S% K
│      04 I Have a Date with Blessedness.m4a/ k+ L6 Z/ h5 d6 N. N
│      05 Beauty up My Life.m4a
) G) d6 ~4 R; K/ R- C│      06 Not Yet Lovers.m4a3 }1 s4 }0 `4 l& d* w
│      07 Genesis.m4a
) J1 s- Q) C% W- {6 M│      08 Tropical Rain Forest.m4a
: q/ i+ n& e6 D& {4 x│      09 Remember.m4a
1 I4 L4 j/ Q+ f, W7 d& V$ X│      10 Belief.m4a
% @* |; s! J4 T6 f  d+ y│      11 Watch Me Shine.m4a
/ D' Q7 Z2 P( ^5 B) g│      12 Fridge.m4a  E. d: u+ B1 f; l0 A4 s
│      13 Are You All Right.m4a
# q) e4 R) x. m( ?  E/ e│      14 Ocean of Love.m4a
% U6 S9 c* a0 I/ `│      15 Requirement of Loving Me.m4a
( W, X8 I/ @( u0 K0 D│      
; \& u$ n7 J+ x& Z$ g3 F├─2003 - 美丽新世界# P, e$ I$ S$ f/ ^5 d8 H
│      01 美丽新世界.m4a
! t( l, a3 I( I1 T3 W│      02 爱呢.m4a3 n/ s( b+ _. |" n4 C
│      03 Watch Me Shine.m4a
: y& I5 N, M2 t& l5 R* k1 }% ~* V& K│      04 你快乐我随意.m4a9 t( [: u0 W- y( r, s
│      05 爱情的海洋.m4a
8 D1 J0 U! j+ _0 f9 N& x  \: D│      06 无可取代.m4a
4 M* K1 F4 |- s+ S│      07 Yes I Love You.m4a* T: v9 D, K+ c2 M( Z* [. }
│      08 Nothing Ever Changes.m4a0 S6 B7 F( M) M5 f/ S
│      09 Woman In Love.m4a  J( u7 }2 Y" N
│      10 魔力.m4a
) [) R  P3 _& t( R  c, E. _│      
% Y0 Y( Z  F/ z. q$ K1 i├─2004 - Encore 安可
2 K+ [! c4 I0 K- B+ V│      01 Migratory Bird.m4a, f( ], y% P* Z1 R3 Y, Y1 F$ ?6 d
│      01 候鸟.m4a- i! ~! R9 @3 t8 I* O) V
│      02 Satisfaction.m4a
3 N7 m9 f. `. s│      02 痛快.m4a' z$ M5 c7 A# k! ^) U
│      03 Don't Say Sorry.m4a1 ~3 A: A+ h( a  Y" I% b
│      03 別说对不起.m4a) {$ T" S5 Y* [/ ^
│      04 I Love You.m4a7 c% F0 r: X/ ]2 \
│      04 我爱你.m4a. i/ t8 `% F9 M
│      05 Matador's Song.m4a0 X# y: V+ V, }& B- K. y
│      05 斗牛士之歌.m4a
1 @5 x2 Z+ i) x│      06 Take Seat By Number.m4a
- e5 k6 b* F' u% y/ ^- q1 j│      06 对号入座.m4a
/ u2 E- d0 r9 Q│      07 Golden Shield, Iron Cloth.m4a
# K- d5 ^' R4 |( }# y│      07 金钟罩铁布衫.m4a3 L2 u4 b4 \& P' v* l: j- I4 r. h
│      08 Female Chauvinism.m4a
1 l* o' v  d5 Z% `% h% k│      08 大女人主义.m4a" [' _3 ]0 ]  E, R5 y
│      09 Absent.m4a3 P) v' H; X4 j  ?1 ~7 h! r
│      09 不在场.m4a$ y9 f! \1 j. ?) N1 j
│      10 Keep Smiling.m4a) p! D; ?% h) m* d
│      10 保持微笑.m4a& J9 @+ T* }6 g* L
│      
9 j! K0 \3 V' d; }$ K7 o4 g├─2004 - Fantasy Land Tour 2004 In Taipei2 i% V0 b4 n: H4 }
│      1-01 Persian Cat (Live).m4a
( x  |9 z" ~) h' w% A3 Q4 H│      1-02 I.O.I.O (Live).m4a
$ {# I0 g1 ?/ O  n│      1-03 Faraway (Live).m4a+ z! ^6 o3 t( i( l4 ~
│      1-04 Tropical Rainforest (Live).m4a
7 k6 V1 j% J7 i1 D9 R│      1-05 Watch Me Shine (Live).m4a
" D( o- w: ^8 N/ ]1 w│      1-06 If You're Happy, Then I'm Pleas.m4a
- C/ ]$ V" F0 C  k& }│      1-07 Give Me More (Live).m4a/ L, F- r) U. O
│      1-08 Ocean Of Love (Live).m4a
$ _$ R( f4 H( U9 ^5 Q5 ]│      1-09 Belief (Live).m4a) i( l2 \4 j: g1 X7 n
│      1-10 Longing For Each Other (Live).m4a& S- z/ F( z5 r% @/ i- N% A, [
│      1-11 Ten-Sided Ambush (Live) [feat..m4a
  o' n& L/ e/ ~│      1-12 He Still Doesn't Understand (Li.m4a' C4 K; |, |; d7 e8 l$ |8 g  l
│      1-13 Where Is Love (Live).m4a4 I& P4 D* s' l/ Z
│      1-14 Heavy Rain (Live).m4a
( b% u/ l/ Q4 ], e% ]: `/ Q5 `5 H│      2-01 Remember (Live).m4a
% B1 _; R  W6 @/ f# E│      2-02 Angel Is Singing (Live).m4a) ?: X1 }; ^3 }0 f" ]
│      2-03 Only Lonely (Live).m4a9 l7 X3 u5 \9 y; j( |% a- H
│      2-04 A Sense Of Security (Live).m4a
1 H; q- v* N1 W- K7 `│      2-05 Half-Sugarism (Live).m4a
* f6 E0 D- G$ u5 l* u│      2-06 Yes I Love You (Live).m4a
. S; t. o  q2 N│      2-07 Flowers Have Blossomed (Live).m4a
+ q. C( i& Y2 t4 V│      2-08 Genesis (Live).m4a
/ O- Z) ]5 H4 A6 l│      2-09 Beauty Up My Life (Live).m4a
$ E3 l  ?9 h7 v" {% }5 z+ u│      2-10 Dream And Friend (Live).m4a
4 e2 ^' `+ g0 Y- v1 ]8 ]5 O6 T│      2-11 Celebration (Live).m4a. ~6 X" A+ Z/ Y6 ^$ k: n  F
│      2-12 Must Make Friends Again Tomorro.m4a# w2 ~% C! p! P- h4 B
│      2-13 Fascination (Live).m4a% ]+ k: m) w5 Y3 Q4 G( y
│      2-14 Always On My Mind (Live).m4a+ E) y) |; W* y/ a8 J' P
│      2-15 Super Star (Live).m4a* g4 Q: B! y7 X7 a! y9 s, W
│      2-16 Not Yet Lovers (Live).m4a
+ `/ l" s, M( p; r9 {( q' a' a: |│      
9 v3 y2 n. s0 p( ^5 f4 I! a├─2004 - Magical Journey" j' d5 f4 a- P8 ^) ~' t
│      01 Persian Cat.m4a$ Z+ ^2 U- s0 f7 q. t
│      02 Ten-Sided Ambush.m4a
6 r5 E; I5 U* g7 ~9 `│      03 He Still Can't Understand.m4a# Z; Q& Z/ Q6 |5 O* K% f
│      04 Only Lonely.m4a
8 s6 Y# O1 H$ ]2 v3 V+ ?' U& y- Z│      05 Can't Find it.m4a
: y8 t9 I# k& f│      06 Five Days and Four Nights.m4a( b/ |* f7 ?; g( m
│      07 The Feeling of Security.m4a/ s/ X5 L$ g$ N! O2 w
│      08 Never Mind.m4a
. o' l- m5 H0 j│      09 Story of Romeo and Juliet.m4a+ ^0 b, _9 a8 S# ?% T: T4 j8 z, e
│      10 The Journey We Started Together.m4a; N+ E' {2 p$ y! L# {2 w
│      
/ U; c! y. O; d* N4 I├─2004 - 奇幻旅程3 W* X& b' ~. \6 D
│      01 波斯猫.m4a
, V6 h! |' t- O' m/ Q│      02 十面埋伏.m4a& v/ A) C2 r) }2 D
│      03 他还是不懂.m4a% }# `" A5 Z& S$ e0 ?" P
│      04 Only Lonely.m4a
3 k1 J* D! ~- ~  M- y│      05 找不到.m4a+ B2 ^1 h0 u+ C" D; ^0 [  ]
│      06 五天四夜.m4a
' ^3 S7 }, C! ^6 ^% L│      07 安全感.m4a" ~. l  I8 I# B" l% }7 m
│      08 Never Mind.m4a+ B4 u2 x+ O& [0 w/ x' Z  {
│      09 茱罗记.m4a
- h& c; q5 Z2 r2 B+ c│      10 一起开始的旅程.m4a
6 W1 V- o3 D4 X  A% E5 I) j! @3 P│      
% n2 o$ ^+ _2 l6 h6 c0 A7 \├─2005 - Music Storybook - Remember I Love You
. a* [1 Z3 {: B, e, W│      01 Flower Blossom (Instrumental).m4a
2 C  n$ H* ~% ~│      02 Super Star (Instrumental).m4a
; L" n/ |3 a6 a* k│      03 Far Away (Instrumental).m4a
- B- w. L* f% r9 U8 N│      04 Belief (Instrumental).m4a/ z5 D( G% E7 t. W  ]) N
│      05 Magic Power (Instrumental).m4a
" I$ Y% J7 r1 ^, ]9 F6 V│      06 Remember (Instrumental).m4a
* ^5 J7 x1 W0 e* C# g* c0 t# e0 e1 ]│      07 Not Yet Lovers (Instrumental).m4a
+ Y8 @( @$ J6 s│      08 Always On My Mind (Instrumental).m4a3 s+ X0 [% f9 k2 G! ]
│      09 Love Sea (Instrumental).m4a
( r$ B! S& O6 w7 K, v│      10 He Still Doesn't Understand (Inst.m4a8 v$ z7 Q- S: V1 Y& O
│      11 I Love You (Instrumental).m4a
1 w0 s: J# [. Y) d5 r│      1 Q6 O; d! }$ j8 ^0 V% `
├─2005 - 不想长大
% q- t' P: |9 z6 f& s( }+ E│      01 不想长大.m4a* K4 D% r! n8 z
│      02 Super Model.m4a+ A, ~- V, y* G: r7 Y6 o: a
│      03 不作你的朋友.m4a+ a4 L8 e2 Q, ~: e8 r3 d. @$ @
│      04 天灰.m4a
, M8 V: a& }# O6 @5 V│      05 月桂女神.m4a
4 E8 \% G7 g+ K7 O. i) E& c* I│      06 绿洲.m4a
& F+ w3 ^: R. s7 ?( V│      07 谢谢你让我爱过你.m4a, [0 a* g6 K5 w  u" T' a
│      08 好人有好抱.m4a7 D4 H  A$ ~) W# b  U& A. y" `! x/ E
│      09 神枪手.m4a
* @/ ?: n0 z6 w3 I: x0 @1 ]│      10 星星之火.m4a
4 ~0 f. s9 v0 [/ M- }│      
' t* |1 M* F# a" P5 r8 {├─2005 - 奇幻樂園演唱會
( ]% m! n/ n: ~' _6 ^2 r1 t- t. `│      1-01 中東風情 Opening (Live).m4a
  F6 r6 [' u5 {+ R3 X% w& o9 n│      1-02 波斯貓 (Live).m4a
! g) P. y- R# I+ h│      1-03 I.O.I.O (Live).m4a2 T3 W! U9 j! R3 ^
│      1-04 Talking 1 (Live).m4a
9 }3 h8 j  y# c│      1-05 遠方 (Live).m4a
, R; s+ B% b' e3 d* d, x! F& z& ^│      1-06 熱帶雨林 (Live).m4a. v& m) R0 y" V% g# J
│      1-07 Talking 2 (Live).m4a9 l  Y" d5 X; s( @+ g/ @: R
│      1-08 Watch Me Shine (Live).m4a
" @+ L6 x% u* C" I! Q' b5 T│      1-09 你快樂我隨意 (Live).m4a3 n4 W7 l& |% e: ~( j7 G
│      1-10 給我多一點 (Live).m4a. Q6 l+ p% B2 E! {# F* X
│      1-11 江南情懷Intro (Live).m4a
* J) n5 R3 _8 J0 ?' k0 W( {" ]│      1-12 愛情的海洋 (Live).m4a* F6 V" X8 r$ n, {
│      1-13 Belief (Live).m4a
: c9 K9 ]- M3 t( ?+ ?/ H│      1-14 長相思 (Live).m4a
! `3 e& Y7 I# c* Y1 ~│      1-15 十面埋伏 (Live).m4a3 C( b0 D  Y& _. d$ w
│      1-16 Talking 3 (Live).m4a- [* _' |& c2 j
│      1-17 他還是不懂 (Live).m4a/ O+ U" s2 J( M. J8 r; ]
│      1-18 愛呢 (Live).m4a
. v4 u, g4 @* z8 h, J│      1-19 Talking 4 (Live).m4a
& f' ~8 c/ R4 T# _3 x3 o│      1-20 落大雨 (Live).m4a! D  a1 A3 g! e% O% d3 b
│      2-01 天鵝湖 Intro (Live).m4a6 O- k7 a, D7 x; B
│      2-02 Remember (Live).m4a6 s7 |1 d3 V# e7 Q
│      2-03 天使在唱歌 (Live).m4a5 o$ d% R6 _4 Y' v& j1 \; W6 g+ C
│      2-04 Talking 5 (Live).m4a) q  D9 L0 W5 S1 y1 r2 q
│      2-05 Only Lonely (Live).m4a
& W' B  b' O: R% ?* }- S5 ^│      2-06 安全感 (Live).m4a
' ^  D$ d. E( Y# S. z│      2-07 半糖主義 (Live).m4a% J, x/ g$ B3 e4 w% y/ s
│      2-08 Talking 6 (Live).m4a
) g: f2 ]1 _& p, U  |│      2-09 Yes I Love You (Live).m4a
3 _- `' ?; U/ D; E; g+ t- B1 p. i│      2-10 花都開好了 (Live).m4a
+ t3 W, A' Z, c7 p/ c1 |. j│      2-11 美麗新世界 Intro (Live).m4a
9 m9 _: E* u. y# W8 R6 ?$ H│      2-12 美麗新世界 (Live).m4a
$ Q+ M2 b9 m6 p: g+ G" K│      2-13 Beauty Up My Life (Live).m4a4 W9 @% Q: w# C" k5 {# \7 e% O! }4 n  O7 G
│      2-14 Talking 7 (Live).m4a* p9 `7 X& ?+ v* W9 e: b
│      2-15 有夢有朋友 (Live).m4a* r- k, a7 O: u$ ?
│      2-16 分享 (Live).m4a
+ o( v) V8 }4 e$ Q  z│      2-17 明天也要作伴 (Live).m4a9 [" [6 p1 `2 U7 f$ }/ p
│      2-18 Talking 8 (Live).m4a* U4 W$ S) ~* h" W5 X
│      2-19 魔力 (Live).m4a  z, p3 e6 t3 }- [) [. m% J* E
│      2-20 Always On My Mind (Live).m4a
+ @7 }: _' _7 P( U│      2-21 Encore (Live).m4a2 e  c/ S, z, ^& k) ?$ w) U* n
│      2-22 Super Star (Live).m4a
( s- a0 V/ g) D5 H! v- x│      2-23 Talking 9 (Live).m4a
0 N6 [& r/ w. j, Y' z! p1 Y│      2-24 戀人未滿 (Live).m4a4 ^  w4 v( ~& B2 q0 {' A! t
│      
; B% X) z  d5 a, f├─2005 - 真命天女 - EP
8 B" z9 Y( g1 ?1 U% a. q- f8 f0 m│      01 星光.m4a6 ?, g" y; t6 T" ~1 u& P
│      02 只是当时.m4a' t' Y& n6 j/ r  N! B( R
│      03 摩天轮.m4a
- I! W$ i# q' Y$ B' Q9 ?│      04 管不着.m4a
7 d9 ]/ L# B( C8 D' F│      
- ^- c" ~! S5 J0 Y% n├─2006 - 2006移動城堡演唱會
/ e$ `& r% [5 d1 L8 |│      1-01 Intro _ 戀人未滿 (Live).m4a
4 l( V- B" Q" R' y│      1-02 不想長大 (Live).m4a: [/ C) k1 l6 C' J% v7 F" y- N
│      1-03 Remember (Live).m4a
- w# j2 C/ ]2 p1 c8 ?4 P# t( @│      1-04 星光 (Live).m4a/ w: {6 N- Z. |: l) M
│      1-05 Ella的娃娃兵進行曲 (Live).m4a6 {; m1 U+ |! F4 x7 x/ z4 W
│      1-06 愛呢 (Live).m4a
, I9 O$ n0 R( \$ w" T9 p$ R│      1-07 天灰 (Live).m4a, T& K# K$ ~: X# I
│      1-08 不作你的朋友 (Live).m4a- C- o# P( ~  C
│      1-09 Selina Solo Dancing Show (Live).m4a
! b* T6 ~# }- L│      1-10 對號入座 (Live).m4a: b) P* A  z8 J1 g
│      1-11 Super Model (Live).m4a; D4 J6 c. c4 ]5 d$ o7 }
│      1-12 Talking 1 (Live).m4a% E8 Q: W7 v/ c4 {( ^/ T+ B
│      1-13 Belief (Live).m4a; R, o6 T+ {: {( e7 s
│      1-14 花都開好了 (Live).m4a
+ \: Q# H4 G( a& w* `1 b│      1-15 三國戀 (Live).m4a8 m2 D* u& B# d( d4 T
│      1-16 獨唱情歌 (Live).m4a
$ g  e( k) z6 Y│      1-17 十面埋伏 (Live).m4a9 i! m7 {7 Q1 |2 z* r) p* m) n
│      1-18 痛快 (Live).m4a. p* Q3 v& C. v5 u1 v. t8 l
│      2-01 Talking 2 (Live).m4a
# t% p$ o$ L" d│      2-02 還是會寂寞 (Live).m4a
& c& z! Z& n9 C* X9 y: z  J# F│      2-03 She's the One (Live).m4a. _2 i9 u/ ^$ \& c4 o
│      2-04 陰天 (Live).m4a- C. p) m  b3 G0 v+ p/ [
│      2-05 情人 (Live).m4a
5 s2 ~1 _- ]# m+ d0 X2 G│      2-06 Talking 3 (Live).m4a
+ V7 h' G! i& k! f0 b│      2-07 白色戀歌 (Live).m4a, G$ p  C5 c8 T( g$ @
│      2-08 別說對不起 (Live).m4a2 v4 ]& m+ \4 D
│      2-09 愛很簡單  (Live).m4a* A$ a8 X6 C. u" }
│      2-10 候鳥 (Live).m4a/ v8 O, v+ t+ }+ n4 F: C3 H
│      2-11 波斯貓 (Live).m4a
7 c+ r2 }; N) V9 t( ~$ R9 M│      2-12 Ring Ring Ring (Live).m4a
8 M" g7 Q& P& R8 D│      2-13 美麗新世界 (Live).m4a
3 p2 Q& i% S/ F3 B" K0 R4 I6 z( J│      2-14 Talking 4 (Live).m4a
" T# z  b7 c6 A+ c% ~│      2-15 魔力 (Live).m4a
( P: ]0 F- N: |" U│      2-16 遠方 (Live).m4a+ U" k- P, L9 z3 M. G: ~
│      2-17 我愛你 (Live).m4a
7 m# L* Y) H. P) D3 c* s│      2-18 Hebe Drum Solo (Live).m4a
9 j. H+ h% o3 G! ?│      2-19 Super Star (Live).m4a6 M, {3 s3 Z. t, Q9 b
│      2-20 Ending (Live).m4a
/ C" z4 z8 Z( N) g/ k8 E│      + Z% u) B6 z+ j+ y
├─2006 - Forever (新歌+精选)
# [( ~  c$ U. O5 \│      01 触电.m4a+ R# Q- N1 E, k; b5 g8 K4 E& ?
│      02 Ring Ring Ring.m4a
& ~1 X  o. m# Q! ^$ F% P6 Z) Q1 g│      03 我们怎么了.m4a) v" l! P$ F7 I, v4 B
│      04 紫藤花.m4a
: V1 m- A; i! h; t7 Z& P' Y│      05 Goodebye My Love.m4a
& M5 T% C, u, t4 P│      06 Super Star.m4a
9 g* Q" S/ L, O) S│      07 天灰.m4a
' e; p2 `4 u( ^5 K# A& ]: ^│      08 独唱情歌.m4a6 v  O" Y, J: W6 F# {/ V7 A
│      09 花都开好了.m4a
: T+ U1 V0 X2 L$ @3 G5 S│      10 I.O.I.O.m4a- ^# b2 s! |* n* P( Y
│      11 候鸟.m4a, \5 ?* u$ T% T" c7 {9 D% Y% R
│      12 不想长大.m4a
/ Q. O% @* V1 P│      13 波斯猫.m4a% b/ A2 S& a) e: X! d
│      14 他还是不懂.m4a
( A! t2 N0 c1 F7 f) J5 S  X$ }│      15 星光.m4a
3 x) D! O3 Y% z. H3 H4 i% z3 Q│      16 一眼万年.m4a& K6 @" Y  t9 C  e
│      17 月桂女神.m4a" i2 P% p, A2 Z1 T& k4 U: q
│      18 痛快.m4a4 S7 W, n, {$ L- ~+ ]1 C
│      
' L6 k( q5 V' F3 g* B├─2007 - Moving Castle Live In Hong Kong
7 _( F2 u% {$ s: _9 t% h: R- ]5 j│      1-01 Intro + Not Yet Lovers (Live).m4a, F- L) \/ i5 r
│      1-02 Don't Wanna Grow Up (Live).m4a7 K( P' L8 e5 Q' o3 m$ P# I
│      1-03 Remember (Live).m4a* I- g( h2 N! Q
│      1-04 Star Light (Live).m4a
; o  n9 r% h6 m│      1-05 Grizzling Sky (Live).m4a
9 z* C* J! G! l- ^5 d# s│      1-06 Not To Be Your Friend (Live).m4a
" E, v: s( |$ ]1 R│      1-07 Just Fit (Live).m4a
1 }9 @/ k* n3 R│      1-08 Super Model (Live).m4a  z% \) f1 V! F3 x1 g& _5 n7 V
│      1-09 Belief (Live).m4a
& A  F1 i% J8 V│      1-10 Flowers Have Blossomed (Live).m4a
7 w$ z. G. O( T6 r4 G) b6 b│      1-11 Love Among Three Nations (Live).m4a
+ y+ J( R: v' h: B4 n│      1-12 Solo Madrigal (Live).m4a
9 q; g3 H% H7 X│      1-13 Ambush From Sides To Sides (Liv.m4a
0 G% i1 w' ]9 u$ c- e8 N│      1-14 Piquancy (Live).m4a
! @8 g0 Z* b/ f│      2-01 Still Lonely (Live).m4a
5 b. S; Z+ o2 B! m│      2-02 She's The One (Live).m4a6 _  O! @" A7 C' Z# z
│      2-03 Cloudy Day (Live).m4a
1 ~+ X% B* a3 B8 J2 v7 }/ V│      2-04 Lovers.m4a" S% T2 @2 J7 Q9 r0 U% R
│      2-05 White Love Song (Live).m4a1 F% m. W$ [7 J- y& B* R; B
│      2-06 Don't Say Sorry (Live).m4a, T4 v2 e7 t% C' {3 {
│      2-07 Love is Simple (Live).m4a0 `, P; S# P% ~1 v! C
│      2-08 Migratory Bird (Live).m4a& Y/ i" _. i1 J* k
│      2-09 Persian Cat (Live).m4a
. ~7 h+ C( H6 @/ N4 Z│      2-10 Ring Ring Ring (Live).m4a; B% M3 m  i2 m
│      2-11 Genesis (Live).m4a/ o4 n: t8 N1 W1 }$ v
│      2-12 Faraway (Live).m4a
3 U/ T, z7 M. C' [' }, k7 F│      2-13 I Love You (Live).m4a
7 v, O# l5 e; i0 Q* H, [7 H! D│      2-14 Super Star (Live).m4a
: L* T6 S3 p( U. ?  }" h. y: `" m/ m: L│      
4 J$ m; t) Y7 A7 Y├─2007 - Play
; o5 P: ]; S+ @2 \│      01 Chinese Language.m4a
- I' Z( f. Z8 c2 w* R$ s! _│      01 中国话.m4a
) @+ C) l9 \, _# M% F, d7 W5 H% O│      02 Thank You for Your Tenderness.m4a
; `# f9 Q# C/ J7 u- G1 P│      02 谢谢你的温柔.m4a+ o7 }. y3 L. o& `0 C( P
│      03 Listen to Yuan Wei Ren Playing Gu.m4a, ?& j. f6 s& v7 [, g; D. x  k
│      03 听袁惟仁弹吉他.m4a+ \) n; E) Q$ l' ]
│      04 May Day.m4a
; O" k6 d7 i4 ^) e│      04 五月天.m4a% j$ ~1 L' W6 L1 x" e2 m
│      05 Excuse.m4a$ @* X3 w2 Q, c  `% M( f5 o/ T
│      05 借口.m4a
" w! U1 R3 e" A5 x- U│      06 Boom.m4a) T" L% @. ?& @
│      07 Goodbye Cambridge.m4a/ h8 F+ ^: k; l; b
│      07 再別康桥.m4a1 |) o" [6 o, Q. o
│      08 London Bridgeis Falling Down.m4a
1 q7 f& M2 k, }│      08 伦敦大桥垮下来.m4a/ Y+ A6 R2 @! o5 r  l
│      09 Say You Love Me.m4a
2 X  E% t1 p8 e" i& Z* d│      09 说你爱我.m4a1 B4 \1 e( c9 w0 ^9 c( M, M) V
│      10 Just Be Yourself.m4a' k. J/ n0 \1 G( n
│      10 好心情 Just Be Yourself.m4a# e) @' V( Z- x  R. ~1 l$ y
│      11 Wife.m4a( v$ b/ \3 @. o1 ~; x9 K
│      11 老婆.m4a
( K  N) e* u3 \% e& k, `│      " Y1 N6 R( `" F; Y3 Q" w
├─2008 - FM S.H.E 我的电台
3 M+ o3 V, n- I) w│      01 I Love Trouble.m4a
/ W7 n8 B8 A5 p* f! z3 U% Y│      02 Miss Universe.m4a# k9 l% K# p- x1 X$ c
│      03 Coastal Road Exit.m4a4 L" k4 h( e' n* \8 I  |% K. r
│      04 Daybreak.m4a
8 d0 \+ A; g2 O5 S( E# ~8 I5 u% N│      05 Cheaper Than You.m4a4 i/ c9 n1 y+ K; [
│      06 A Girl Striving to Be Independent.m4a
5 P7 F8 i* R% v( N  J# x│      07 It_s Quiet Now.m4a
: F$ q6 H9 T: f  `: }4 K│      08 I am from Mars.m4a
+ g8 f9 U- G2 `* a9 N# R$ G! ~- T│      09 612 Planet.m4a
* A* p' D/ V) {' g% C  n│      10 Waiter.m4a
: e( W& I5 W; v│      11 Moonlight Letter.m4a9 C3 g, C2 D  j( D6 ?) T
│      6 t2 I& ~9 e7 Q! f) H5 {' f2 P
├─2008 - 我的电台FM S.H.E
. w- Y! b7 S7 i& r5 Q, q│      01 早安您好.m4a( ~) y7 d' V2 P7 A, A( Q
│      02 我爱烦恼.m4a$ ~6 I& E  O( k7 |/ H( [
│      03 宇宙小姐.m4a0 ]! ^& n! b8 L2 \8 p
│      04 沿海公路的出口.m4a3 r" u: h( |% O( s9 ^+ c( @
│      05 天亮了.m4a
! W- l) ]1 q0 w0 P$ ^- C│      06 比你贱.m4a  o0 i& b6 e$ `. r1 s% K+ K, D& \
│      07 喜碧夫人时间.m4a
2 A4 ^; c% x9 v6 k  P│      08 女孩当自强.m4a
) o' x# h7 \9 ~+ D! c8 X3 i9 c4 R│      09 安静了.m4a9 X7 H9 D7 M( R/ x
│      10 我是火星人.m4a
  \$ H) a. g9 _6 a) J" ]+ t+ J│      11 612星球.m4a
" N: v: Z% q7 u+ i4 [6 r4 \; L│      12 店小二.m4a# k: x; G9 K2 `7 C7 ]- {+ i
│      13 熬夜DJ.m4a1 w) }+ s6 `& ]
│      14 月光手札.m4a) _4 z2 k" t: ^3 @9 i
│      15 酸甜.m4a. k- E: {: Y/ k/ |3 L
│      7 Q& i% x: e# m4 f4 Q  f8 l* s
├─2009 - 爱的三温暖图文书 - Single
+ y. ?4 ]3 a! N. R3 t. H; t' O│      01 Dream Field.m4a
- l7 R* v7 w2 @, p│      02 Stay With Me.m4a# |8 s. ^. F. ?3 K
│      8 B( x/ M& ~* [$ K" O3 H
├─2010 - Shero- J& ]4 T6 a* h( S
│      01 Shero.m4a
+ p( N1 s/ m6 t- \│      02 如果你是女孩.m4a
0 {; Y% s/ X- p8 s1 m5 Q4 E│      03 我爱雨夜花.m4a
/ m+ y% x! R; a9 I│      04 两个人的荒岛 (with 周定纬).m4a
7 a$ F# |& u8 k- `│      05 少了一个人.m4a! ^. i2 T- `8 D1 u% Y3 h5 T7 N3 ^
│      06 收留我.m4a
1 F8 W8 w9 x2 F, U* F│      07 超可能.m4a
1 {* p3 t1 x' o6 ^3 x/ n│      08 爱上你.m4a- S& L) F5 v7 F
│      09 你不会.m4a8 i+ |7 l& s4 M+ E
│      10 爱就对了.m4a& F( G2 u, q- K1 u
│      
9 j0 m; s4 ^  \2 ?├─2010 - SHERO(封面不同)( F  e: j1 _4 G& n& F
│      01 SHERO.m4a
; m7 e: i8 o5 h│      02 如果你是女孩.m4a
+ g: v0 L, e% @7 A; D! u; L│      03 我爱雨夜花.m4a
( q4 P: w, a" `' `1 M# a) ^+ C$ D! H│      04 两个人的荒岛.m4a
% g7 c  G$ s4 J7 E( X+ }* p│      05 少了一个人.m4a
+ _) F! \8 e5 Z- W! V│      06 收留我.m4a5 j) _0 h. I% O: z& s) T. z& }$ R
│      07 超可能.m4a! z4 N. J; [! f# r" Z7 I
│      08 爱上你.m4a
4 a8 H4 i. N& a8 `4 _│      09 你不会.m4a! g9 M4 M. X4 j2 B- }+ m9 b) c4 H
│      10 爱就对了.m4a* ?2 j8 |! [( f0 j$ }
│      
4 J; k# B- @$ j' W├─2011 - Forever
5 W; W4 M+ N) Z│      01 Electric Shock.m4a
/ n- l; I' Q, n: v  g! T│      02 Ring Ring Ring.m4a8 D3 `* b! z" |
│      03 What Happened to Us.m4a$ w* w( u! l1 h2 e4 n: ?" s
│      04 Wisteria.m4a4 |( G+ I9 f; \! \# }
│      05 Goodbye My Love.m4a4 m( w- j: j. Y7 y9 a, t2 @
│      06 Super Star.m4a9 J: N; o% K7 e
│      07 Grey Sky.m4a
7 S& s% D& k3 d8 j│      08 Solo Madrigal.m4a
) a/ S/ h% R/ n│      09 Flowers Have Blossomed.m4a
. w2 W4 S& p, p# |& c│      10 I.O.I.O.m4a
  m4 ]& ]9 Z6 K% ~# M6 o3 n│      11 Migratory Bird.m4a3 x0 P0 u" X1 M4 F( z
│      12 Don't Wanna Grow Up.m4a+ z, @( l/ Z( l! \$ i* N
│      13 Persian Cat.m4a
7 |: l, ~; R) v4 c+ w│      14 He Still Can't Understand.m4a! R6 v& z# I8 I! x' F" G
│      15 Starlight.m4a
1 s) C1 R4 c& i3 H5 w2 ^+ o│      16 Laurel Tree Goddess - Daphne.m4a
+ O2 R6 L8 D/ g+ m7 K│      17 Satisfaction.m4a
( K9 I* S% r; E7 w; }│      
7 u" j: [6 h  L+ Q7 a2 D├─2011 - 愛而為一演唱會
- R; W# P; M6 c3 R, m/ C( ^│      01 Super Star (Live).m4a
6 W0 f) m* u0 y3 U- V│      02 Boom (Live).m4a
# ^& X# p1 u3 D# J6 f( D* M- P│      03 Super Model (Live).m4a0 c7 Q( [1 f. _7 c+ K
│      04 宇宙小姐 (Live).m4a
, E7 i, P' A! g: V- d│      05 612星球 (Live).m4a8 O0 o% N4 R; ^3 z  q& j. `: k% _! v
│      06 熱帶雨林 (Live).m4a
, K# l6 p+ k6 F" a! a# f│      07 天灰 (Live).m4a- {+ `  j' q3 s/ \: C
│      08 五月天 (Live).m4a7 |( q9 K! `" p1 e- i) |
│      09 最近還好嗎 (Live).m4a
- k/ U2 C6 M# U1 h0 G│      10 花都開好了 (Live).m4a  `  |) E" Z2 O- ~$ M
│      11 我愛雨夜花 (Live).m4a) x- _+ Z5 \8 P8 G. g- V) o. @4 U
│      12 倫敦大橋垮下來 (Live).m4a# }$ z) B- ~1 u# q
│      13 怎麼辦 (Live).m4a2 ^* p  e8 {4 c/ a8 g' o* X
│      14 可愛萬歲 (Live).m4a
: [7 i6 n8 Q* |! \' B8 L, F8 v│      15 Dream a Little Dream of Me (Live).m4a
/ w' j' X6 }1 |+ p: `! b0 h│      16 Wake Me Up Before You Go Go (Live.m4a) p2 G% S/ @, t2 g% T( B
│      17 我就是我 (Live).m4a
# U3 l7 f, g! _" G" C5 n4 @│      18 觸電 (Live).m4a
9 ]# E1 S- \, ~- k+ Y│      19 愛就對了 (Live).m4a, |  o8 r# \2 g4 B9 r% Q
│      20 天亮了 (Live).m4a0 ~4 c7 L4 c+ X7 a1 r
│      21 半糖主義 (Live).m4a7 W2 b. K6 j* t6 a: G
│      22 我愛煩惱 (Live).m4a) o/ @. I1 _6 o/ {2 [: [, q
│      23 痛快 (Live).m4a" V% I/ e! x* Y8 I4 V+ ~9 K
│      24 金鐘罩鐵布衫 (Live).m4a
9 G( n$ L/ Z# T( L│      25 夢田 (Live).m4a
1 W- p8 R  o4 ?7 k. R/ x│      26 老婆 (Live).m4a3 a9 }1 S8 V0 u9 V  ~$ h9 N
│      27 簡單愛 (Live).m4a
# k7 Z8 E) A: @( ^$ T│      28 崇拜 (Live).m4a9 s. M7 J6 n, u5 v+ c. q1 p
│      29 笑忘書 (Live).m4a" o* e: }! k; |
│      30 終結孤單 (Live).m4a
" t1 s% p. K& ]( o│      31 三天三夜 (Live).m4a8 @6 c8 ^/ T/ a8 @7 T. c9 L7 b6 L
│      32 魔力 (Live).m4a5 L7 `( I- j5 ~, y. R
│      33 I.O.I.O (Live).m4a
  ]9 u1 {3 }- G  J' M7 b│      34 波斯貓 (Live).m4a  p0 k: p/ G) d6 A! x" i6 q% N
│      35 不想長大 (Live).m4a
- `2 [2 X% S% }3 Q0 K, r9 w│      36 Beauty Up My Life (Live).m4a
# `' I/ n! r. ~& M9 R+ |│      37 Remember (Live).m4a
" [. P2 |) h: R' S│      38 美麗新世界 (Live).m4a2 m3 i, A) z( ]9 _" }1 `/ b  n
│      39 中國話 (Live).m4a
8 V8 \, E  @2 A7 g6 n! k│      40 SHERO (Live).m4a
( M0 n/ Q" f/ p│      + B0 D% c* w0 o  g" [; _4 T
├─2012 - 花又开好了7 d9 t( Y% o3 w& P  ^! l2 P3 w+ i6 m" j
│      01 迫不及待.m4a
3 E% j1 {3 c0 \7 ?6 A, N│      02 花又开好了.m4a9 J7 |. A+ v6 c9 i5 H/ ^6 g
│      03 不说再见.m4a
9 g/ g2 {) I' ?  F0 a│      04 心还是热的.m4a  R6 b  H! L, J3 ]# U  ?9 p1 q$ m1 H+ X
│      05 亲爱的树洞.m4a
) G0 E/ d3 @! ^; {  j3 f' |+ M│      06 还我.m4a
, R# E! s+ X6 }* N" H│      07 明天的自己.m4a
3 Q7 u1 F/ B! G9 N│      08 那时候的树.m4a6 `8 t0 y" t6 ~
│      09 像女孩的女人.m4a. G% O2 y2 y; }" _5 v% O; z
│      10 后来后来.m4a
& S, E7 N! |" V5 o: Q* ]│      ; X. _' G  J$ ^/ y) Y4 F
├─2014 - S.H.E 2gether 4ever 2013 演唱会
0 M4 L) \* l4 Y! T1 x│      01 SHERO (Live).m4a
- m1 _0 O8 k" ^" R3 q7 ^│      02 迫不及待 (Live).m4a7 I- t' a1 n# {' d$ y* n# z$ B3 k: ?
│      03 痛快 (Live).m4a
7 I) i- s! K1 @0 ~. S; l& `- X7 R3 `│      04 远方 (Live).m4a
% O: k3 u  Q: l  \$ l2 P. P1 L* q│      05 还我 (Live).m4a
- F5 q8 ~* E- K│      06 Belief (Live).m4a. J: }9 M% W9 w7 |3 i
│      07 厚脸皮 (Live).m4a, X8 {+ U+ G% }# K3 e4 O
│      08 坏女孩 (Live).m4a
! `! `, _9 S6 R  v% q│      09 LOVE! (Live).m4a* n( Y, Y; j( }3 Z+ I4 c% {
│      10 寂寞寂寞就好 (Live).m4a
5 E5 \6 _6 m/ n/ H. |│      11 梦 (Live).m4a8 X  [* y/ |- m& G6 w* d
│      12 爱我的每个人 (Live).m4a
+ h3 |2 @* W2 g, u│      13 花都开好了 (Live).m4a6 U& i9 m* _! `0 L6 I. s# e
│      14 心还是热的 (Live).m4a0 j4 K4 r9 {; d1 o
│      15 像女孩的女人 (Live).m4a; o$ [* G9 ~* I
│      16 不想长大 (Live).m4a$ \+ k" t, G) G; R- b
│      17 Remember (Live).m4a, w5 e* H& C; B% K& ]& e4 ]
│      18 中国话 (Live).m4a! ]# H6 b, V( _! Y4 |* v7 J* {
│      19 波斯猫_我爱雨夜花_伦敦大桥垮下来_宇宙小姐 (Live).m4a
0 Y9 M" ^% N* r; d4 h( S│      20 明天的自己 (Live).m4a8 Q/ ^2 h% W& d' {! M
│      21 热带雨林 (Live).m4a
( G1 E: S1 Z  f/ Y* y│      22 夏天的微笑 (Live).m4a& |' O: u; _; h( M) O! E, U0 ?: _" U
│      23 老婆 (Live).m4a$ S% w  x- w7 C0 M
│      24 亲爱的树洞 (Live).m4a
7 C! @; x- b4 B; k│      25 天灰 (Live).m4a% s) i" O0 w$ H* N2 t2 B
│      26 五月天 (Live).m4a4 H  s5 g8 |% S  H* p1 y6 v
│      27 爱呢 (Live).m4a
' _. o( O' Y5 r4 _% k" A$ [│      28 天使在唱歌_幸福留言_魔力 (Live).m4a$ c! S; Q* y" ^! Q% k  j+ m. h
│      29 天亮了 (Live).m4a- m4 j6 w5 L# r1 }( d1 @2 V6 G( U
│      30 Super Star (Live).m4a
. f+ q* c: V  k% w( k4 s- \% `│      31 我爱你 (Live).m4a5 X; i0 P6 B  b% X. D& Y0 K
│      32 花又开好了 (Live).m4a9 f  e3 R) g& {# d" h3 l; l7 D- F
│      33 恋人未满 (Live).m4a
7 U: [- C) B* `1 v( c5 {│      34 美丽新世界 (Live).m4a
3 U/ F0 q* C& a7 j1 y│      35 不说再见 (Live).m4a
: L. {" P, t" _6 F# l│      36 围巾 (Live).m4a* Y$ j/ L& R/ J
│      
% [9 U/ T9 ?0 q$ p8 g9 j. J├─2015 - 2gether 4ever Encore 演唱会影音馆# ~! e/ B  |$ I& ^
│      01 Super Star (Live).m4a
8 j9 J: J5 x9 R. B│      02 迫不及待 (Live).m4a9 M- S& d4 n! n* j$ y) a$ _5 H. R
│      03 星光 (Live).m4a
- h' f- m3 g0 S0 z' a│      04 他还是不懂 (Live).m4a. b! i' R4 ]) [9 b
│      05 还我 (Live).m4a' d0 S- J9 T5 o, k( \5 t* }5 z
│      06 别说对不起 (Live).m4a( s. u% F8 q: d+ m, N( y
│      07 后来 (Live).m4a
9 L( v8 J, D% e" G# ?+ A( a* l│      08 真的我 (Live).m4a
) U# \2 n% F3 K% ^9 m│      09 终身大事 (Live).m4a1 z% r) W5 [! N# L; f
│      10 无常 (Live).m4a
2 J7 X  m! v' l0 s7 \+ V$ G( J" B- C│      11 青春是 (Live).m4a4 t4 H. U: ]4 R& `+ h
│      12 我的温柔只有你看得见 (Live).m4a
0 T* C# e7 Z# D1 f) `% K% t5 f│      13 星星之火 (Live).m4a; ?- M: G! H( ?
│      14 热带雨林 (Live).m4a
" B/ ?, L8 Z! E% T│      15 老婆 (Live).m4a- R' C( o1 ~% F. ?$ x& m
│      16 明天的自己 (Live).m4a7 n$ G1 S. S8 u4 V3 e6 m
│      17 城里的月光 (Live).m4a
0 h( z5 U' D- Y6 N) m6 a│      18 冰箱 (Live).m4a
" Y7 g7 o; a  @. H: e. U6 V│      19 宇宙小姐 (Live).m4a
, _7 c& S$ T. H" P( ?! O7 ]│      20 Remember (Live).m4a
+ W% {1 l1 i  {4 I, v│      21 中国话 (Live).m4a
$ M$ K& g) ]4 b8 B0 o) d7 O│      22 波斯猫 (Live).m4a
( ^3 }$ W$ s% S& ?' q% L' @│      23 不想长大 (Live).m4a
7 E+ U# p+ t% f+ A│      24 组曲_ 天使在唱歌_幸福留言_魔力 (Live).m4a3 D% |5 j/ M/ e0 K" A/ F
│      25 SHERO (Live).m4a
; m9 L6 T' A7 F3 V% L2 s│      26 爱就对了 (Live).m4a
  S' X) b% j) y  ~+ `5 \3 n( {│      27 天亮了 (Live).m4a5 t7 v9 V4 c" h5 H
│      28 五月天 (Live).m4a5 B( i5 J/ d0 R. R  C" h
│      29 爱呢 (Live).m4a
& G1 ~" _; w7 U$ q% \│      30 花又开好了 (Live).m4a
) {0 F1 x) \4 X8 x│      31 恋人未满 (Live).m4a
  o- Y: {& I$ I5 a- j% `│      32 组曲_ 彩虹_痛快 (Live).m4a+ G9 h. R* P. ~* x3 d
│      33 天空 (Live).m4a
: M" x/ D+ m. x$ U" z: U2 [│      34 美丽新世界 (Live).m4a
1 K- |* j+ v, [│      35 月亮代表我的心 (Live).m4a$ ~- E9 Q% @* A. p* o1 w
│      36 Nothing Ever Changes (Live).m4a
; q+ ]9 L; }* C, \, N6 j│      37 组曲_ 山顶黑狗兄_爱情恰恰 (Live).m4a6 @8 s. J( L( _7 B! K
│      38 记得要忘记-希望版 (Live).m4a
1 A; @# [" L* N│      39 伤心的人别听慢歌 (Live).m4a
3 Y1 w, C; B0 |% t% E│      40 离开地球表面 (Live).m4a
3 Q, ?' @' i/ ?│      8 ^9 I& E9 F: A
├─2015 - 你曾是少年 - Single
. }# E  @4 d% L" O│      01 你曾是少年.m4a
1 A3 g& g8 y, h4 x4 q: {│      
/ ]7 ^: v& h7 e9 M) d: W) l1 p6 g├─2016 - 永遠都在 - EP
+ N% x2 @5 n( B. l7 x0 g│      01 永遠都在.m4a
; V$ M8 N+ C0 j$ U3 F" o! e& C3 n% L│      02 忘記把你忘記.m4a- _  Z- b. F* R! p7 ]3 E6 M
│      03 Too Much.m4a
6 [! K5 x4 w! e6 v4 a; l" N5 w/ Z│      04 別.m4a* E) Q4 W. b5 Z% k- X  j
│      05 殊途.m4a
; L" h2 m3 C3 s. @/ I( X2 ?│      " |- D1 Y0 `4 t! s, w
├─2016 - 永遠都在 - Single
  V. p2 H0 E8 m│      01 永遠都在.m4a/ h9 U' w4 p# m+ ~" Q& G
│      
* D; u! b3 X: V* T! k: p└─2018 - 十七 - Single
% s) M$ Q$ ?( T2 c        01 十七.m4a0 g( x8 Z; n5 o# ]% ~

' |3 f" s9 e- X  ^$ M
1 Z  ]! t1 c9 R8 B" g$ v! p! u+ j6 q

0 |" f8 D  I/ C. H7 X
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' M! v$ D1 X* ?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 00:06:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私
回复

使用道具 举报

发表于 2019-2-3 21:04:39 | 显示全部楼层
这个很棒,感谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-4-7 20:51:14 | 显示全部楼层
希望链接还在阿
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-15 10:47:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-25 02:55:13 | 显示全部楼层
好全啊,感谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2019-10-19 19:31:56 | 显示全部楼层
谢谢分享 我来下载了
回复

使用道具 举报

发表于 2020-1-25 21:03:04 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-17 13:06:03 | 显示全部楼层
谢谢你们!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-2-26 21:30:13 | 显示全部楼层
SHE的先码住!
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-5-10 03:38 , Processed in 0.378734 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表