AAC合集

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需要一步,快速开始

群星 - 《广东经典101》[iTunes Plus AAC][百度盘]

[复制链接]
发表于 2018-7-21 21:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,畅享正版iTunes音乐,电影下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
1400x1400bb.jpg
0 n8 a9 N4 C1 {

1 I2 ?+ D9 {9 r7 c! c3 @7 a  W5 }) P+ s! y
让乐迷经历6个恋爱阶段 感受101个动人故事 101首由34位至尊级歌手演绎广东好歌 收录巨星:谭咏麟/张国荣/张学友/王菲代表作 6CD超值价 势必全城热卖
1 Z7 M- W" c% U; c; {3 m0 u6 p

$ W! z- W/ ]! O) ~: V
4 X% @/ C4 v/ p4 |) N
1-01爱多一次痛多一次     谭咏麟
, H! N- D6 [- p9 ]' C% ~
1-02红茶馆     陈慧娴

# h% w; m9 M3 w! _! h
1-03如果这是情     黎明
) [2 W4 [1 K1 E- K
1-04如果你知我苦衷     周慧敏
4 {! _5 q6 i' u4 p3 w  l; [9 p
1-05你是我的太阳     李克勤
, v9 ^4 d# u  c6 e8 S& |! i/ @
1-06一人有一个梦想     黎瑞恩
' ]# _6 Z; y3 L# k! O
1-07明天你是否依然爱我     谭咏麟&关淑怡

+ m+ `9 f& ?0 m# ~+ z) d
1-08容易受伤的女人     王菲
* o6 {( M9 R# J4 j
1-09缘份的天空(西雅图的失眠人)     汤宝如
% e5 H5 {- L' Z. v$ f6 {0 e
1-10夏日倾情     黎明

! e7 p4 g! o! U3 t6 v) V
1-11缘了,就是完     陈慧娴

- a3 G% B/ N, q9 j3 M; z& }
1-12二人行一日后     许志安
7 S9 r0 C8 B' C% l4 h  m
1-13暧昧     王菲
3 I" ?. ^1 ~& y9 y3 e6 f
1-14高妹     李克勤
# A6 k( k5 n# o% [4 _+ t
1-15最佳位置     陈慧琳
( H$ s2 C8 P; ]* }
1-16水瓶座     陈晓东

9 W1 t) U% e8 A) ~! L/ Q3 |+ M1 U
1-17野孩子     杨千嬅

8 X7 }2 a/ h- b' f( D: U7 W1 z
2-01你的名字我的姓氏     张学友
* \1 c* @' t- T4 w
2-02今天的爱人是谁     陈慧娴
+ O! O$ M  R; G+ ]- h
2-03一切也愿意     关淑怡

+ z! m- [% b  B) f* i/ i4 T7 ~
2-04爱你     许志安
0 |$ }1 [2 F/ k' r; \! P3 O5 _' m6 g
2-05天荒爱未老     周慧敏
1 d5 y+ ]1 t" T4 `* B
2-06今夜可否留低     黄凯芹
" _* k, ]/ C( g
2-07多情     黎瑞恩
/ w9 O) z3 {" o2 y" x& y
2-08每天爱你多一些     张学友
3 E2 f' P5 I% W1 B5 q, {4 x% \
2-09当世界无玫瑰     关淑怡
+ J" p* c& m, g6 S" K! o0 u
2-10万千宠爱在一身     周慧敏&李克勤
4 y( |  t) |5 J" S& H& x
2-11从来是一对     陈慧娴

8 }6 W. f& }5 ?  z* n+ A
2-12留住这一刻     刘小慧
0 I3 l  h0 c2 Y2 ^$ s$ o# I
2-13烂泥     许志安
: a! m+ U9 f; h: @% _+ o
2-14最爱     周慧敏

: b( a+ m" M9 q  V+ g( k
2-15就是这么爱你     方力申

+ A, J1 l% K3 u* R, L! o" w
2-16风花雪     陈慧琳

) c, y& C/ e4 N3 z
2-17忘记他是她     达明一派
/ w; Q( G; x6 K# I' \
3-01想你     张国荣

5 i$ |# w- F/ R  k5 Z
3-02独醉街头     谭咏麟

/ n& O" h# ^$ C  f7 ], V
3-03相思风雨中     汤宝如&张学友

4 K. u, {1 L- F$ i
3-04情未了     黄凯芹&周慧敏

! E( o- P' L- r1 J/ C+ k/ c9 @8 N
3-05回忆是红色天空     王菲
) J% N* R! h9 Z% l2 A8 k
3-06一生挂念你     李克勤
1 l( T3 w/ F0 m* ?9 x' w
3-07雨季不再来     黎瑞恩
, T" ]0 X! l4 L
3-08冷雨夜      Beyond乐队

' g( B( }! r5 k. M  a6 U
3-09原来如此     王馨平
. v+ t8 b6 X) W
3-10男人心     关淑怡&周慧敏
* ?. l3 y) U" m- D3 a7 j8 M
3-11长流不息     黎瑞恩&张学友

' E8 v: q( \5 @( ^) _
3-12情深说话未曾讲     黎明

+ n) c( l+ Y6 v9 T% A
3-13伤尽我心的说话     黄凯芹

* @0 q$ v7 j- w6 ?
3-14缘份     王馨平,郑嘉颖&草蜢

3 m! Q$ {5 _$ w" K
3-15樱花     李克勤
$ @6 l' V& N8 Y' l$ g; m7 g
3-16初恋情人     刘小慧
* M& a  _) F# k4 C, Y. |9 F) o$ Y
3-17爱弥留     达明一派
# }/ E, {4 O9 U/ I6 a
4-01多得他     王菲
+ T; @; D8 k9 x7 ?1 \3 ^" @, }7 F
4-02情深缘浅     黄凯芹

/ o# w: u% k+ e0 ~$ L* D* ~/ W# Y
4-03再吻我吧     刘德华

+ t  V4 ^2 N; x( M
4-04等你等到我心痛     张学友

6 {0 o0 w2 R$ Q: \' Y
4-05夜机     陈慧娴

. {6 V# b' E* \+ B! `- Z0 M9 p
4-06无名份的浪漫     黎明

& ^8 K- z) m& I4 P
4-07失恋     草蜢

' f7 v1 N4 v; ?5 F" \
4-08寒冰     王馨平

1 _8 F4 _# x+ h( \( t
4-09月半小夜曲     李克勤
$ q! A8 t4 b: r1 e7 g) S
4-10感情的分礼     周慧敏
& B1 |& `6 X2 e+ u- Q7 C& F
4-11再会了     刘德华

) W( `+ S$ H  e$ C& o: _3 J) ]8 `
4-12尾班车     王菲
4 E9 N5 ?6 V9 I: {
4-13那有一天不想你     黎明
$ p$ s* a( O9 z$ E0 K. Y
4-14弥月醉巴黎     黄凯芹
6 r3 y3 s/ ~3 J- r: e
4-15离开请关灯     关淑怡
3 }, w0 B; c4 o0 }" S
4-16怎么天生不是女人     草蜢

5 y( @3 Z5 I. o, x! J3 `
4-17昨迟人     许志安

1 b4 Z1 L7 ]. h+ @
5-01无需要太多     张国荣

& I2 Q9 s3 r4 A2 J7 S1 G! L4 m+ a" G
5-02情凭谁来定错对     谭咏麟

% Q' b$ Y) z$ n' g9 L8 r+ K
5-03如风     王菲
2 E' n- r$ I; J' u. M, ~
5-04岁月燃烧     草蜢
% E0 y6 x; v- W3 K+ C
5-05喜欢你      Beyond乐队

/ ]% _8 A+ v+ ~8 @9 u* a
5-06飘雪     陈慧娴
$ H+ P# `( |" O* a! s
5-07祗想一生跟你走     张学友

' {3 L: X) n% Z/ ]% [) ~! n
5-08感冒     汤宝如

6 h5 p# A2 Y: o
5-09雨中的恋人们     黄凯芹
' {: ?  V$ n3 [6 y
5-10约定     王菲

/ c6 B! k* M/ k. H
5-11由零开始     张国荣

8 G* B5 q( x: l. |& i
5-12一首独唱的歌     关淑怡

- z# J- h0 O/ d, C$ I
5-13一生中最爱     谭咏麟
# z# Z, v9 u+ X
5-14一起走过的日子     刘德华
0 J) c1 g' K$ z1 J0 B# i
5-15永远爱着您     草蜢

2 S6 {4 C7 O: p
5-16薰衣草     陈慧琳

( l  w( {6 C6 S* C% F; w/ |5 u) P
5-17爱不出口     林保怡

& P* ]' s' i8 e
6-01偷闲加油站II     张学友
$ f# l$ X% ^5 k/ [6 b, Q$ R4 P" t
6-02似水流年     张国荣

' P; d! ~$ i& w( h) z
6-03未了情     邝美云

8 }6 z0 D: r( f! [- B$ k! O
6-04珍惜的珍惜     谭咏麟

; M$ W+ c) U" x& D/ h; [
6-05孤单的心痛     周慧敏

1 Q1 |3 K1 G  n- [" j7 m
6-06旧朋友     黄凯芹

' D6 n- x( U0 \9 U( z
6-07半点心     草蜢
$ A2 N1 p/ w4 Y
6-08阳光路上     黎瑞恩

+ U( u2 ^3 m4 E8 x- H) E
6-09绝望的笑容     刘德华
$ l. |2 Z* z* j& w
6-10重头认识     叶德娴

- j) c, L/ H+ p/ T$ Z
6-11知道又如何     谭咏麟

& B) Q2 m$ T. a* d
6-12人生可有知己     关淑怡

% ~- E) D% n: b' z4 B
6-13划火柴     陈晓东

* J; h# x5 C. ?7 G1 u" I7 j6 v2 T( k
6-14有福气     陈慧琳
% V0 k" y) P9 n+ T( u, j( c
6-15会过去的(合唱)     许志安&车婉婉

4 o3 v# g3 F0 E' {+ Q) u8 x
6-16姊妹     杨千嬅

2 K! H6 K9 \0 J- m7 ^
3 M1 H, [) f! M* ^. v' u' s7 G) V/ a
) m. {: y7 B4 |! `/ z/ Y3 H$ B8 ~8 T- `9 H5 X7 K1 e' v' A0 R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
8 i6 |6 Y% S. I
! r( L8 T& T+ A! Y; X; P$ W
' V: U. ~4 T4 O! W  q
3 ^- i% i' \/ p$ d2 c8 U
' x8 @1 S/ d2 n5 d  E
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-3 11:02:03 | 显示全部楼层
我下载的音乐、视频资源只作试听用途
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-4 08:25:18 | 显示全部楼层
经典啊都是
回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-5 06:36:39 | 显示全部楼层
经典歌曲  都是老歌 喜欢
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-3 09:44:14 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦。5 p5 c; `/ V# g0 M9 J
楼主加油,我们都看好你哦。5 t! s2 u( z: k0 T0 |- I8 G
楼主加油,我们都看好你哦。! _: l( J( |9 O# I
楼主加油,我们都看好你哦。
/ l7 s1 v* T& l4 Z! e- P; K楼主加油,我们都看好你哦。% y- S# j( o; P5 ^+ @) [( C
楼主加油,我们都看好你哦。
$ e+ Z) t! y* r# N" P楼主加油,我们都看好你哦。
5 H% T: n' K( j楼主加油,我们都看好你哦。. g" T5 X, q  |' `* J
楼主加油,我们都看好你哦。
8 z. n# N% b7 G* I- }6 @3 ~楼主加油,我们都看好你哦。3 p, t9 V& F! h* y; Z
楼主加油,我们都看好你哦。
! f, y, x# c% o' \7 Y6 Y: u; M楼主加油,我们都看好你哦。
3 b* @/ c0 A1 G( S1 a
回复

使用道具 举报

发表于 2020-11-11 04:39:59 | 显示全部楼层
最喜欢老歌经典整合一下吧
回复

使用道具 举报

发表于 2020-12-6 22:59:31 | 显示全部楼层
谢谢分享这么好的资源
回复

使用道具 举报

发表于 2021-4-24 22:42:48 | 显示全部楼层
大苏打实打实的撒
回复

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层

; A, x6 c1 u5 M" ]  K: q8 G& n0 |感谢分享!!
回复

使用道具 举报

发表于 7 天前 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复

使用道具 举报

QQ|AAC合集 |网站地图

GMT+8, 2021-5-15 19:18 , Processed in 0.132599 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表